[BJT Vol V-3-2] [\z Vin /] [\w IIIb /]
[BJT Page 756] [\x 756/]
[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 312] [\q 312/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Dutiyo bhàgo
9 Campeyyakkhandhakaü

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

 

1. tena kho pana samayena buddho bhagavà campàyaü viharati gaggaràya pokkharaõiyà tãre. Tena kho pana samayena kàsãsu janapadesu vàsabhagàmo nàma hoti. Tattha kassapagotto nàma bhikkhu àvàsiko hoti tantibaddho ussukkaü àpanno "kinti anàgatà ca pesalà bhikkhå àgaccheyyuü, àgatà ca pesalà bhikkhå phàsu 1 vihareyyuü, aya¤ca àvàso vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyyà"ti.

2. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå kàsãsu càrikaü caramànà yena vàsabhagàmo tadavasaruü. Addasà kho kassapagotto bhikkhu te bhikkhå dåratoca àgacchante. Disvàna àsanaü pa¤¤àpesi. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipi. Paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahesi. Pànãyena àpucchi. Nàhàne ussukkaü akàsi. Ussukkampi akàsi yàguyà khàdanãye bhattasmiü.

3. Atha kho tesaü àgantukànaü bhikkhånaü etadahosi: "bhaddako kho ayaü àvuso, avàsiko bhikkhu. Nahàne ussukkaü karoti. Ussukkampi karoti yàguyà khàdanãye bhattasmiü handa mayaü àvuso idheva vàsabhagàme nivàsaü kappomà"ti. Atha kho te àgantukà bhikkhå tattheva vàsabhagàme nivàsaü kappesuü.

4. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: "yo kho imesaü àgantukànaü bhikkhånaü àgantukakilamatho so pañissaddho. Yepi me gocare appakata¤¤uno, te dànime gocare pakata¤¤uno. Dukkaraü kho pana parakulesu yàvajãvaü ussukkaü kàtuü. Vi¤¤atti ca manussànaü amanàpà. Yannånàhaü na ussukkaü kareyyaü yàguyà khàdanãye bhattasmi"nti. So na ussukkaü akàsi yàguyà khàdanãye bhattasmiü.

5. Atha kho tesaü àgantukànaü bhikkhånaü [PTS Page 313] [\q 313/] etadahosi: "pubbe khvàyaü àvàso àvàsiko bhikkhu nahàne ussukkaü akàsi. Ussukkampi akàsi yàguyà khàdanãye bhattasmiü. So dànàyaü na ussukaü karoti yàguyà khàdanãye bhattasmiü duññho dànàyaü àvuso, avàsiko bhikkhu. Handa mayaü àvuso, avàsikaü2 bhikkhuü ukkhipàmà" ti.

6. Atha kho te àgantukà bhikkhå sannipatitvà kassapagottaü bhikkhuü etadavocuü: "pubbe kho tvaü àvuso nahàne ussakkaü karosi. Ussukkampi karosi yàguyà khàdanãye bhattasmiü. Sodàni tvaü na ussukkaü karosi yàguyà khàdanãye bhattasmiü. âpattiü tvaü àvuso àpanno. Passasetaü àpatti"nti. "Natthi me àvuso àpatti, yamahaü passeyya" nti.

1. "Phàsu" [P T S.] To vi. 2. "Imaü àvàsikaü" si.

 

[BJT Page 758] [\x 758/]

7. Atha kho te àgantukà bhikkhå kassapagottaü bhikkhuü àpattiyà adassane ukkhipiüsu. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: "ahaü kho etaü na jànàmi - àpatti và esà anàpatti và? âpanno camhi anàpanno và? Ukkhitto camhi anukkhitto và dhammikena và adhammikena và kuppena và akuppena và ñhànàrahena và aññhànàrahena và? Yannånàhaü campaü gantvà bhagavantaü etamatthaü puccheyya" nti.

8. Atha kho kassapagotto bhikkhu senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaramàdàya yena campà tena pakkàmi. Anupubbena yena campà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi.

9. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü. Atha kho bhagavà kassapagottaü bhikkhuü etadavoca: "kacci bhikkhu khamanãyaü? Kacci yàpanãyaü? Kaccasi 1 appakilamathena addhànaü àgato? Kuto ca tvaü bhikkhu àgacchasã? " Ti.

10. "Khamanãyaü bhagavà. Yàpanãyaü bhagavà. Appakilamathena càhaü bhante addhànaü àgato. Atthi bhante kàsãsu janapadesu vàsabhagàmo nàma. Tatthàhaü avàsiko tantibaddho ussukkaü àpanno: "kinni anàgatà ca pesalà bhikkhu àgaccheyyuü. âgatà ca pesalà bhikkhå phàsuü vihareyyuü. Aya¤ce àvàso vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyyà"ti.

11. "Atha kho bhante sambahulà bhikkhå kàsãsu càrikaü caramànà yena vàsabhagàmo tadavasaruü. Addasaü kho ahaü bhante, te bhikkhå dåratova àgacchante. Disvàna àsanaü pa¤¤àpesiü. Pàdedakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipiü. Paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahesiü. Pànãyena àpucchiü. Nahàne ussukkaü akàsiü. Ussukkampi akàsiü yàguyà khàdanãye bhattasmiü.

12. "Atha kho tesaü bhante, àgantukànaü bhikkhånaü etadahosi: "bhaddako kho aya àvuso àvàsiko bhikkhu. Nahàne ussukkaü karoti. Ussukkampi karoti yàguyà khàdanãye bhattasmiü. Handa mayaü àvuso idheva vàsabhagàme nivàsaü kappemà"ti. [PTS Page 314] [\q 314/] atha [PTsvvv Page 315] kho te bhante, àgantukà bhikkhå tattheva vàsabhagàme nivàsaü kappesuü.

13. "Tassa mayhaü bhante, etadahosi: "yo kho imesaü àgantukànaü bhikkhånaü àgantukakilamatho so pañippassaddho. Yepime gocare appakata¤¤uno, te 'dàni ' me gocare pakata¤¤uno. Dukkaraü kho pana parakulesu yàvajãvaü ussukkaü kàtuü. Vi¤¤atti ca manussànaü amanàpà. Yannånàhaü na ussukkaü kareyyaü yàguyà khàdanãye bhattasami"nti. So kho ahaü bhante, na ussukkaü akàsiü yàguyà khàdanãye bhattasmiü.

1 "Kaccittha" machasaü.

 

[BJT Page 760] [\x 760/]

14. "Atha kho tesaü bhante, àgantukànaü bhikkhånaü etadahosi: 'pubbe khvàyaü àvuso avàsiko bhikkhu nahàne ussukkaü karoti. Ussukkampi karoti yàguyà khàdanãye bhattasmiü. So'dànàyaü na ussukkaü karoti yàguyà khàdanãye bhattasmiü. Duññho'dànàyaü àvuso, avàsiko bhikkhu. Handa mayaü àvuso, avàsikaü bhikkhuü ukkhipàmà'ti.

15. "Atha kho te bhante, àgantukà bhikkhå sannipatitvà maü etadavocuü: 'pubbe kho tvaü àvuso, nahàne ussukkaü karosi. Ussukkampi karosi yàguyà khàdanãye bhattasmiü. So 'dàni tvaü na ussukkaü karosi yàguyà khàdanãye bhattasmiü. âpattiü tvaü àvuso àpanno. Passasetaü àpatti'nti. 'Natthi me àvuso àpatti, yamahaü passeyya' nti.

16. "Atha kho te bhante, àgantukà bhikkhu maü àpattiyà adassane ukkhipiüsu. Tassa mayhaü bhante etadahosi: 'ahaü kho etaü na janàmi: àpatti và esà anàpatti và, àpanno camhi anàpanno và, ukkhitto camhi anukkhitto và dhammikena và adhammikena và kuppena và akuppena và ñhànàrahena và aññhànàrahena và. Yannånàhaü campaü gantvà bhagavantaü etamatthaü puccheyya'nti. Tatohaü bhagavà àgacchàmã"ti.

17. "Anàpatti esà bhikkhu. Nesà àpatti. Anàpannosi. Nasi àpanno. Anukkhittosi. Nasi ukkhitto. Adhammikenàsi kammena ukkhitto kuppena aññhànàrahena. Gaccha tvaü bhikkhu, tatve vàsabhagàme nivàsaü kappehã"ti. "Evaü bhante" ti kho kassapagotto bhikkhu bhagavato pañissutvà uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà yena vàsabhagàmo tena pakkàmi.

18. Atha kho tesaü àgantukànaü bhikkhånaü ahudeva kukkuccaü. Ahu vippañisàro: "alàbhà vata no, na vata no làbhà, dulladdhaü vata no, na vata no suladdhaü, ye mayaü suddhaü bhikkhuü anàpattikaü avatthusmiü akàraõe ukkhipimha. Handa mayaü àvuso, campaü gantvà bhagavato santike accayaü accayato desemà"ti.

19. Atha kho te àgantukà bhikkhå senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaraü àdàya yena campà tena pakkamiüsu. Anupubbena yena campà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

20. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü. Atha kho bhagavà te bhikkhå etadavoca: "kacci bhikkhave, khamanãyaü? Kacci yàpanãyaü? Kaccittha appakilamathena addhànaü àgatà? Kuto ca tumhe bhikkhave, àgacchathà"ti. "Khamanãyaü bhagavà yàpanãyaü bhagavà. Appakilamathena ca mayaü bhante, addhànaü àgatà. Atthi bhante kàsãsu janapadesu vàsabhagàmo nàma. Tato mayaü bhagavà àgacchàmà"ti. "Tumhe bhikkhave, avàsikaü bhikkhuü ukkhipitthà"ti. "Evaü bhante"ti. "Kismiü bhikkhave, vatthusmiü kismiü kàraõe"ti. "Avatthusmiü bhagavà akàraõe"ti.

 

[BJT Page 762] [\x 762/]

21. Vigarahi buddho bhagavà. "Ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü [PTS Page 315] [\q 315/] akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà, suddhaü bhikkhuü anàpattikaü avatthusmiü akàraõe ukkhipissatha? Netaü moghapurisà, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave, suddho bhikkhu anàpattiko avatthusmiü akàraõe ukkhipitabbo. Yo ukkhipeyya, àpatti dukkañassà"ti.

22. Atha kho te bhikkhå uññhàyàsanà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavocuü: "accayo no bhante, accagamà yathà bàle yathà måëhe yathà akusale, ye mayaü suddhaü bhikkhuü anàpattikaü avatthusmiü akàraõe ukkhipimha. Tesaü no bhante bhagavà accayaü accayato patigaõhàtu àyatiü saüvaràyà"ti. "Taggha tumhe bhikkhave, accayo accagahà yathà bàle yathà måëhe yathà akusale, ye tumhe suddhaü bhikkhuü anàpattikaü avatthusmiü akàraõe ukkhipittha. Yato ca kho tumhe bhikkhave, accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikarotha, taü vo mayaü patigaõhàma. Vuddhi hesà bhikkhave, ariyassa vinaye yo accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikaroti, àyati¤ca saüvaraü àpajjatã" ti.

23. Tena kho pana samayena campàyaü bhikkhå evaråpàni kammàni karonti: adhammena vaggakammaü karonti. Adhammena samaggakammaü karonti. Dhammena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena samaggakammaü karonti. Ekopi ekaü ukkhipati. Dvepi ekaü ukkhipanti. Dvepi dve ukkhipanti. Dvepi sambahule ukkhipanti. Dvepi saïghaü ukkhipanti. Sambahulàpi ekaü ukkhipanti. Samabahulàpi dve ukkhipanti. Sambahulàpi sambahule ukkhipanti. Sambahulàpi saïghaü ukkhipanti. Saïghopi saïghaü ukkhipati.

24. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti, khãyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma campàyaü bhikkhå evaråpàni kammàni karissanti? Adhammena vaggakammaü karissanti? Adhammena samaggakammaü karissanti? Dhammena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena samaggakammaü karissanti? Ekopi ekaü ukkhipissati? Ekopi dve ukkhipissati? Ekopi sambahule ukkhipissati? Ekopi saïghaü ukkhipissati? Dvepi ekaü ukkhipissanti? Dvepi dve ukkhipissanti? Dvepi sambahule ukkhipissanti? Dvepi saïghaü ukkhipissanti? Sambahulàpi sambahule ukkhipissanti? Sambahulàpi saïghaü ukkhipissanti? Saïghopi saïghaü ukkhipissatã" ti.

[BJT Page 764] [\x 764/]

25. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, campàyaü bhikkhå evaråpàni kammàni karonti? [PTS Page 316] [\q 316/] adhammena vaggakammaü karonti? Adhammena samaggakammaü karonti. Dhammena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena samaggakammaü karonti. Ekopi ekaü ukkhipati. Dvepi ekaü ukkhipanti. Dvepi dve ukkhipanti. Dvepi sambahule ukkhipanti. Dvepi saïghaü ukkhipanti. Sambahulàpi ekaü ukkhipanti. Samabahulàpi dve ukkhipanti. Sambahulàpi sambahule ukkhipanti. Sambahulàpi saïghaü ukkhipanti. Saïghopi saïghaü ukkhipatã"ti. "Saccaü bhagavà. "

26. Vigarahi buddho bhagavà "ananucchaviyaü bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà evaråpàni kammàni karissanti? Adhammena vaggakammaü karissanti? Adhammena samaggakammaü karissanti? Dhammena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena samaggakammaü karissanti? Ekopi ekaü ukkhipissati? Ekopi dve ukkhipissati? Ekopi sambahule ukkhipissati? Ekopi saïghaü ukkhipissati? Dvepi ekaü ukkhipissanti? Dvepi dve ukkhipissanti? Dvepi sambahule ukkhipissanti? Dvepi saïghaü ukkhipissanti? Sambahulàpi sambahule ukkhipissanti? Sambahulàpi saïghaü ukkhipissanti? Saïghopi saïghaü ukkhipissati. ?

27. "Netaü bhikkhave, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "adhammena ce bhikkhave, vaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Adhammena1 samaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Dhammena vaggakakammaü akammaü. Na da karaõãyaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Dhammapatiråpakena samaggakakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Ekopi ekaü ukkhipati, akammaü na ca karaõãyaü. Ekopi dve ukkhipati, akammaü. Na ca karaõãyaü. Ekopi sambahule ukkhipati, akammaü. Na ca karaõãyaü. Ekopi saïghaü ukkhipati, akammaü na ca karaõãyaü. Dvepi ekaü ukkhipanti, akammaü. Na ca karaõãyaü. Dvepi dve ukkhipanti, akammaü na ca karaõãyaü. Dvepi saïghaü ukkhipanti, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sambahulàpi ekaü ukkhipanti, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sambahulàpi dve ukkhipanti, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sambahulàpi sambahule ukkhipanti, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sambahulàpi saïghaü ukkhipanti akammaü. Na ca karaõãyaü. Saïghopi saïghaü ukkhipati, akammaü. Na ca karaõãyaü.

28. "Cattàrimàni, bhikkhave, kammàni: adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammena samaggakammaü.

29. "Tatra bhikkhave, yamidaü adhammena vaggakammaü, idaü bhikkhave, kammaü adhammattà vaggattà kuppaü aññhànàrahaü. Na bhikkhave, evaråpaü kammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü kammaü anu¤¤àtaü.

30. "Tatra bhikkhave, yamidaü2 adhammena samaggakammaü, idaü bhikkhave kammaü adhammattà kuppaü aññhànàrahaü. Na bhikkhave, evaråpaü kammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü kammaü anu¤¤àtaü.

31. "Tatra bhikkhave, yamidaü dhammena vaggakammaü, idaü bhikkhave, kammaü vaggattà kuppaü aññhanàrahaü. Na bhikkhave, evaråpaü kammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü kammaü anu¤¤àtaü.

1. "Adhammena ce bhikkhave" sã. 2. "Yadidaü" machasaü

 

[BJT Page 766] [\x 766/]

32. "Tatra bhikkhave, yamidaü dhammena samaggakammaü, idaü bhikkhave kammaü dhammattà samaggattà akuppaü ñhànàrahaü. Evaråpaü bhikkhave, kammaü kàtabbaü. Evaråpa¤ca mayà kammaü anu¤¤àtaü. Tasmàtiha bhikkhave, evaråpaü kammaü karissàma 'yadidaü dhammena samagga'nti evaü hi vo bhikkhave sikkhitabba"nti.

33. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu evaråpàni kammàni karonti: adhammena vaggakammaü karonti. Adhammena samaggakammaü karonti. Dhammena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena samaggakammaü karonti. ¥attivipannampi kammaü karonti anusàvanasampannaü. Anusàvanavipannampi kammaü karonti ¤attisampannaü. [PTS Page 317] [\q 317/] ¤attivipannampi anusàvanavippannampi kammaü karonti. A¤¤atràpi dhammà kammaü karonti. A¤¤atràpi vinayaü kammaü karonti. A¤¤atràpi satthusàsanà kammaü karonti. Pañikuññhakañampi1 kammaü karonti adhammikaü kuppaü aññhanàrahaü.

Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàjayanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå evaråpàni kammàni karissanti: adhammena vaggakammaü karissanti? Adhammena samaggakammaü karissanti? Dhammena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena samaggakammaü karissanti? ¥attivipannampi kammaü karissanti anusàvanasampannaü? Anusàvanavipannampi kamamaü karissanti ¤attisampannaü? ¥attivipannampi anusàvanavipannampi kammaü karissanti ? A¤¤àtràpi dhammà kammaü karissanti? A¤¤atràpi vinayà kammaü karissanti? A¤¤atràpi satthusàsanà kammaü karissanti? Pañikuññhakañampi kammaü karissanti adhammikaü kuppaü aññhanàraha"nti.

35. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhå evaråpàni kammàni karonti? Adhammena vaggakammaü karonti? Adhammena samaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena vaggakammaü karonti. Dhammapatiråpakena samaggakammaü karonti. ¥attivipannampi kammaü karonti anusàvanasampannaü. Anusàvanavipannampi kammaü karonti ¤attisampannaü. ¥attivipannampi anusàvanavippampi kammaü karonti. A¤¤atràpi dhammà kammaü karonti. A¤¤atràpi vinayà kammaü karonti. A¤¤atràpi satthusàsanà kammaü karonti. Pañikuññhakañampi kammaü karonti adhammikaü kuppaü aññhanàraha"nti.

36. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà. "Ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomika appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. "Kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå evaråpàni kammàni karissanti: adhammena ggakammaü karissanti? Adhammena samaggakammaü karissanti? Dhammena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena vaggakammaü karissanti? Dhammapatiråpakena samaggakammaü karissanti? ¥attivipannampi kammaü karissanti anusàvanasampannaü? Anusàvanavipannampi kammaü karissanti ¤attisampannaü? ¥attivipannampi anusàvanavipannampi kamamaü karissanti? A¤¤atràpi dhammaü kammaü karissanti? A¤¤atràpi vinayà kammaü karissanti? A¤¤atràpi satthusàsanà kammaü karissanti? Pañikuññhakañampi kammaü karissanti adhammikaü kuppaü aññhànàraha" nti. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvaya vigarahitvà dhammiü kathà katvà bhikkhå àmantesi: "adhammena ce bhikkhave, vaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Adhammena samaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü, dhammena vaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. ¥attivipannaü ce bhikkhave, kammaü anusàvanasampannaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Anusàvanavipannaü ce bhikkhave, kammaü ¤attisampannaü akammaü. Na ca karaõãyaü. ¥attivipannaü ce bhikkhave, kammaü anusàvanavipannaü ca akammaü. Na ca karaõãyaü. A¤¤atràpi dhammà kammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. A¤¤atràpi vinayà kammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. A¤¤atràpi satthusàsasà kammaü akammaü. Na ca karaõãyaü. Pañikuññhakaña¤ce bhikkhave, kammaü adhammikaü kuppaü aññhanàrahaü akammaü. Na ca karaõãyaü"

1. "Pañikuññhakatampi" machasaü [P T S]

 

[BJT Page 768] [\x 768/]

37. "Chayimàni bhikkhave, kammàni: adhammakammaü, vaggakammaü, samaggakammaü, dhammapatiråpakena vaggakammaü, dhammatiråpakena samaggakammaü, dhammena samaggakammaü.

38. "Katama¤ca bhikkhave adhammakammaü? ¥attidutiye ce bhikkhave kamme ekàya ¤attiyà kammaü karoti, na ca kammavavàcaü anusàveti, adhammakammaü.

39. "¥attidutiye ce bhikkhave, kamme dvãhi ¤attãhi kammaü karoti, na ca kammavàcaü anusàveti, adhammakammaü.

40. "¥attidutiye ce bhikkhave, kamme ekàya kammavàcàya kammaü karoti, na ca ¤attiü ñhapeti, adhammakammaü.

41. "¥attidukiye ce bhikkhave, kamme dvãhi kammavàcàhi kammaü karoti, na ca ¤attiü ñhapeti, adhammakammaü.

42. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme ekàya ¤attiyà kammaü karoti. Na ca kammavàcaü anusàveti, [PTS Page 318] [\q 318/] adhammakammaü.

43. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme dvãhi ¤attãhi kammaü karoti, na ca kammavàcaü anusàveti, adhammakammaü.

44. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme tãhi ¤attãhi kammaü karoti, na ca kammavàcaü anusàveti, adhammakammaü.

45. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme catåhi ¤attãhi kammaü karoti, na ca kammavàcaü anusàveti, adhammakammaü.

46. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme dvãhi kammavàcàhi kammaü karoti, na ca ¤attiü ñhapeti, adhammakammaü.

47. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme dvãhi kammavàcàhi kammaü karoti, na ca ¤attiü ñhapeti, adhammakammaü.

48. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme tãhi kammavàcàhi kammaü karoti, na ca ¤attiü ñhapeti, adhammakammaü.

49. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme catåhi kammavàcàhi kammaü karoti, na ca ¤attiü ñhapeti, adhammakammaü. Idaü vuccati bhikkhave, adhammakammaü.

50. "Katama¤ca bhikkhave, vaggakammaü? ¥attidutiye ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te anàgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, vaggakammaü.

51. "¥attidutiye ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, vaggakammaü.

52. "¥attidutiye ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, vaggakammaü.

[BJT Page 770] [\x 770/]

53. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te anàgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, vaggakammaü.

54. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà

Honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, vaggakammaü.

55. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, vaggakammaü. Idaü vuccati bhikkhave, vaggakammaü.

56. Katama¤ca bhikkhave, samaggakammaü? ¥attidutiye ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, sammukhãbhåtà na pañikkosanti, samaggakammaü.

57. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, sammukhãbhåtà na pañikkosanti, samaggakammaü. Idaü vuccati bhikkhave, samaggakammaü.

58. "Katama¤ca bhikkhave, dhammapatiråpakena vaggakammaü? ¥atti dutiye ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te anàgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, dhammapatiråpakena vaggakammaü.

59. "¥attidutiye ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, dhammapatiråkena vaggakammaü.

60. "¥attidutiye ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, [PTS Page 319] [\q 319/] sammukhãbhåtà pañikkosanti, dhammapatiråpakena vaggakammaü.

61. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te anàgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, dhammapatiråpakena vaggakammaü.

62. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando anàhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, dhammapatiråpakena vaggakamma.

 

[BJT Page 772] [\x 772/]

63. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chando àhaño hoti, sammukhãbhåtà pañikkosanti, dhammapatiråpakena vaggakammaü. Idaü vuccati bhikkhave, dhammapatiråpakena vaggakammaü.

64. "Katama¤ca bhikkhave, dhammapatiråpakena samaggakammaü? ¥attidutiye ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chando àhaño, hoti, sammukhãbhåtà na pañikkosanti, dhammapatiråpakena samaggakammaü.

65. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme pañhamaü kammavàcaü anusàveti, pacchà ¤attiü ñhapeti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti sammukhãbhåtà na pañikkosanti, dhammapatiråpakena samaggakammaü, idaü vuccati bhikkhave, dhammapatiråpakena samaggakammaü.

66. "Katama¤ca bhikkhave, dhammena samaggakammaü? ¥attidutiye ce bhikkhave, kamme pañhamaü ¤attiü ñhapeti, pacchà ekàya kammavàcàya kammaü karoti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, sammukhãbhåtàna pañikkosanti, dhammena samaggakammaü.

67. "¥atticatutthe ce bhikkhave, kamme pañhamaü ¤attiü ñhapeti, pacchà tãhi kammavàcàmi kammaü karoti, yàvatikà bhikkhå kammappattà, te àgatà honti, chandàrahànaü chando àhaño hoti, sammukhãbhåtà na pañikkosanti, dhammena samaggakammaü. Idaü vuccati bhikkhave, dhammena samaggakammaü. "

68. "Pa¤ca saïghà: catuvaggo bhikkhusaïgho, pa¤cavaggo bhikkhusaïgho, dasavaggo bhikkhusaïgho, vãsativaggo bhikkhusaïgho, atirekavãsativaggo bhikkhusaïgho.

69. "Tatra bhikkhave, yvàyaü catuvaggo bhikkhusaïgho, ñhapetvà tãõi kammàni: upasampadaü pavàraõaü abbhànaü, dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.

70. "Tatra bhikkhave, yvàyaü pa¤cavaggo bhikkhusaïgho, ñhapetvà dve kammàni: majjhimesu janapadesu upasampadaü, abbhànaü, dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.

71. "Tatra bhikkhave, yvàyaü dasavaggo bhikkhusaïgho, ñhapetvà ekaü kammaü: abbhànaü, dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.

72. "Tatra bhikkhave, yvàyaü vãsativaggo bhikkhusaïgho, dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.

 

[BJT Page 774] [\x 774/]

73. "Tatra bhikkhave, yvàyaü atirekavãsativaggo [PTS Page 320] [\q 320/] bhikkhusaïgho, dhammena samagegà sabbakammesu kammappatto. "

74. "Catuvaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü bhikkhunãcatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Catuvaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü sikkhamànàcatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Catuvaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü sàmaõeracatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sàmaõerã catuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sàmaõerã catuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sikkhaüpaccakkhàtakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Antimavatthuü ajjhàpannakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. âpattiyà adasasane ukkhittakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. âpattiyà appañikamme ukkhittakacatuttho kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Paõóakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Paõóakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Theyyasaüvàsakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü titthiyapakkantakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Tiracchànagatacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Màtughàtakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pitughàtakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Arahantaghàtakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Bhikkhunãdåsakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Saïghabhedakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Lohituppàdakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Ubhatobya¤janakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Nànàsaüvàsakacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Nànàsãmàyañhitacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Iddhiyà vehàse ñhitacatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Yassa saïghe kammaü karoti, taücatuttho kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. "1

Catuvaggakaraõaü.

1. (74) Asmiü chede "-pe-" peyyàlato paraü "catuvaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü" iti pativàkyaü yojetabbaü.

 

[BJT Page 776] [\x 776/]

 

1. "Pa¤cavaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü bhikkhunãpa¤camo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pa¤cavaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü sikkhàmànàpa¤camo1 kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pa¤cavaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü sàmaõerapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Sàmaraõerãpa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Sikkhaü paccakkhàtapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Antimavatthuü ajjhàpannakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. âpattiyà adassane ukkhittakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. âpattiyà appañikamme ukkhittakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Paõóakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Theyyasaüvàsakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Titthiyapakkantakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Tiracchànagata pa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Màtughàtakakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Pitughàtakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Arahantaghàtakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Bhikkhunãdåsakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Saïghabhedakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Lohituppàdakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Ubhatobya¤janakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Nàna saüvàsakapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Nànàsãmàya ñhitapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Iddhiyà vehàse ñhitapa¤camo kammaü kareyya, akammaü na ca karaõãyaü. Yassa saïgho kammaü karoti, taüpa¤camo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. "2

Pa¤cavaggakaraõaü.

1. "Dasavaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü bhikkhunãdasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü dasavaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü sikkhamànàdasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü . Dasavaggakaraõaü ce bhikkhave, kammaü sàmaõeradasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sàmaõerãdasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sikkhaü paccakkhàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Antimavatthuü ajjhàpannakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. âpattiyà adassane ukkhittakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. âpattiyà appañikamme ukkhittakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Paõóako dasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Theyyasaüvàsakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Titthiyapakkantakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Tiracchàgatadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Màtughàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pitughàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Arahantaghàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Bhikkhunãdåsakadasamo kammaü kareyya, akammaü.

Paõóakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Theyyasaüvàsakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Titthiyapakkantakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Tiracchànagatadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Màtughàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pitughàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Arahantaghàtakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Bhikkhunãdåsakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Saïghabhedakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Lohituppàdakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Ubhatobya¤janakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Nàna saüvàsakadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Nànàsãmàya ñhitadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Iddhiyà vehàse ñhitadasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Yassa saïgho kammaü karoti, taüdasamo kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. "2

Dasavaggakaraõaü.

1. "Sikkhamànapa¤camo" machasaü. Ma nu pa ja vi to vi. A vi. Sã mu 2.

2. Asmiü chede peyyàlamukhena niddiññhàni avuttapadàni pàëinyato yathàråpaü gahetabbàni

 

[BJT Page 778] [\x 778/]

1. "Vãsativaggakaraõa¤ce bhikkhave, kammaü bhikkhuõãvãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Vãsativaggakaraõa¤ce bhikkhave, kammaü sikkhamànàvãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. "Vãsativaggakaraõa¤ce bhikkhave, kammaü sàmaõeravãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sàmaraõerãvãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Sikkhaü paccakkhàtakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Antimavatthuü ajjhàpannakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. âpattiyà adassane ukkhittakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. âpattiyà appañikamme ukkhittakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Paõóakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Theyyasaüvàsakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Titthiyapakkantakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Tiracchànagatavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Màtughàtakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Pitughàtakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Arahantaghàtakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Bhikkhuõãdåsakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Saïghabhedakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Lohituppàdakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Ubhatobya¤janakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Nànàsaüvàsakavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Nànàsãmàya ñhitavãso kammaü kareyya akammaü. Na ca karaõãyaü. Iddhiyà vehàse ñhitavãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Yassa saïgho kammaü karoti, taüvãso kammaü kareyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. " Vãsativaggakaraõaü

1. "Pàrivàsikacatuttho ce bhikkhave, parivàsaü dadeyya, målàya pañikasseyya, mànattaü dadeyya, taüvãso abebhayya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Målàya pañikassanàrahacatuttho ce bhikkhave, parivàsaü dadeyya, målàya pañikasseyya, mànattaü dadeyya, taüvãso abebhayya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Mànattàrahacatuttho ce bhikkhave, parivàsaü dadeyya, målàya pañikasseyya, mànattaü dadeyya, taüvãso abbheyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. Mànattacàrikacatuttho ca bhikkhave, parivàsaü dadeyya, målàya pañikasseyya, mànattaü dadeyya, taüvãso [PTS Page 321] [\q 321/] abbheyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. " Abbhànàrahacatuttho ce bhikkhave, parivàsaü dadeyya, målàya pañikasseyya, mànattaü dadeyya, taüvãso abbheyya, akammaü. Na ca karaõãyaü. "

 

[BJT Page 780] [\x 780/]

2. "Ekaccassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà råhati. Ekaccassa na råhati. Kassa ca bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati? Bhikkhuniyà bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Sikkhamànàya bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Sàmaõerassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Sàmaõeràya 1 bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Sikkhaü paccakkhàtakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Antimavatthuü ajjhàpannakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Ummattakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Khittacittassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Vedanaññassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. âpattiyà adassane ukkhittakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. âpattiyà appañikamme ukkhittakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Paõóakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Theyyasaüvàsakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Titthiyapakkantakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Tiracchànagatassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Màtughàtakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Pitughàtakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Arahantaghàtakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Bhikkhunãdåsakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Saïghabhedakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Lohituppàdakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Ubhatobya¤janakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Nànàsaüvàsakassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Nànàsãmàya ñhitassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Iddhiyà vehàse ñhitassa bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Yassa saïgho kammaü karoti, tassa ca 2 bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati. Imesaü kho bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà na råhati.

3. "Kassa ca bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà råhati? Bhikkhussa bhikkhave, pakatattassa samànasaüvàsakassa samànasãmàya ñhitassa antatamaso ànantarikassàpi3 bhikkhuno vi¤¤àpentassa saïghamajjhe pañikkosanà råhati. Imassa kho bhikkhave, saïghamajjhe pañikkosanà råhati.

4. "Dvemà bhikkhave, nissàraõà: atthi bhikkhave, puggalo appatto nissàraõaü, taü¤ce saïgho nissàreti, ekacco sunissàrito. Ekacco dunnissàrito.

5. "Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissàraõaü, ta¤ce saïgho nissàreti dunnissàrito? Idha pana bhikkhave, bhikkhu suddho hoti anàpattiko. Ta¤ce saïgho nissàreti, dunnissàrito. Ayaü vuccati bhikkhave, puggalo appatto nissàraõaü, ta¤ce saïgho nissàreti, dunnissàrito.

6. "Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissàraõaü, ta¤ce saïgho nissàreti sunissàrito? Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti abyatto àpattibahulo anapadàno gihãhi 4 [PTS Page 322] [\q 322/] saüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi, ta¤ce saïgho nissàreti, sunissàrito. Ayaü vuccati bhikkhave, puggalo appatto nissàraõaü, ta¤ce saïgho nissàreti, sunissàrito.

1. "Sàmaõeriyà" machasaü [P T S. 2.] "Tassa" ja vi. To vi. Ma nu pa.

3. "Anantarikassàpi si. A. Vi. Ja vi.

4. "Gihãsaüsaññho" machasaü. Sã mu. Muddita cullavaggapàëi.

 

[BJT Page 782] [\x 782/]

7. "Dvomà bhikkhave, osàraõà: atthi bhikkhave, puggalo appatto osàraõaü.

Ta¤ce saïgho osàreti, ekacco sosàrito. Ekacco dosàrito.

8. "Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito? Paõóako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Theyyasaüvàsako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti dosàrito. Titthiyapakkantako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Tiracchànagato bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Màtughàtako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Pitughàtako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Arahantaghàtako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Bhikkhuõãdåsako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Saïghabhedako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Lohituppàdako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti dosàrito. Ubhatobya¤janako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, dosàrito. Ayaü vuccati bhikkhave, puggalo appatto osàraõaü, ta¤ce1 saïgho osàreti, dosàrito. Ime vuccanti bhikkhave, puggalà appattà osàraõaü, te ce saïgho osàreti, dosàrità.

9. "Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti sosàrito? Hatthacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Pàdacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Hatthapàdacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kaõõacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Nàsacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kaõõanàsacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Aïgulicchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Aëacchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kaõóaracchinno bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Phaõahatthako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Khujjo bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Vàmano bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Galagaõóã bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Lakkhaõàhato bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kasàhato bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Likhitako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Sãpadiko bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Pàparogã bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Parisadåsako bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kàõo bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kuõã bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Kha¤jo bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Pakkhahato bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Chinniriyàpatho bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Jaràdubbalo bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Andho bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Mågo bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Badhiro bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Andhamågo bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Andhabadhiro bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Mågabadhiro bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Andhamågabadhiro bhikkhave, appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Ayaü vuccati bhikkhave, puggalo appatto osàraõaü, ta¤ce saïgho osàreti, sosàrito. Ime vuccanti bhikkhave, puggalà appattà osàraõaü, te ce saï ;gho osàreti, sosàrità. "

Vàsabhagàmabhàõavàraü pañhamaü

1. "Te ce" machasaü.

 

[BJT Page 784] [\x 784/]

1. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti àpatti daññhabbà. Tamenaü codeti saïghovà sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Passasetaü àpattã'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü passeyya'nti. [PTS Page 323] [\q 323/] taü saïgho àpattiyà adassane ukkhipati, adhammakammaü.

2. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti àpatti pañikàtabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü pañikareyya"nti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, adhammakammaü.

3. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, adhammakammaü.

4. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti àpatti daññhabbà. Na hoti àpatti pañikàtabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Passasetaü àpattiü. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü passeyyaü. Natthi me àpatti1 yamahaü pañikareyya'nti. Taü saïgho adassane và appañikamme và ukkhipati, adhammakammaü.

5. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti àpatti daññhabbà. Na hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Passasetaü àpattiü. Pàpikà te diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü passeyyaü. Natthi me pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho adassane và appañinissagge và ukkhipati, adhammakammaü.

6. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti àpatti pañikàtabbà. Na hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. 2 Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Pañikarohi taü àpattiü. Pàpikà te diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü pañikareyyaü. Natthi me pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho appañikamme và appañinissagge và ukkhipati, adhammakammaü.

1. "âvuso àpatti" machasaü. [P T S.]

2. "Nissajjetà" machasaü. [P T S] to vi. A vi. Ja vi.

 

[BJT Page 786] [\x 786/]

7. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti àpatti daññhabbà. Na hoti àpatti pañikàtabbaü. Na hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và [PTS Page 324] [\q 324/] ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno. Passasetaü àpattiü pañikarohi taü àpattiü. Pàpikà te diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso àpatti, yamahaü passeyyaü. Natthi me àpatti, yamahaü pañikareyyaü. Natthi me pàpikà diññhi, yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho adassane và appañikamme và appañinissagge và ukkhipati, adhammakammaü.

8. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và àpattiü tvaü àvuso àpanno. Passasetaü àpatti'nti. So evaü vadeti: "àmàvuso pañikarissàmã'ti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, adhammakammaü.

9. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti pañikàtabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso pañikarissàmã'ti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, adhammakammaü.

10. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso pañinissajissàmã'ti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, adhammakammaü.

11. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti àpatti pañikàtabbà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso pañikarissàmã'ti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, adhammakammaü.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso, pañinissajissàmã'ti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, adhammakammaü.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti pañikàtabbà, hoti pàpikà diññhi pañinissajetà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso, pañinissajissàmã'ti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, adhammakammaü.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti àpatti pañikàtabbà, hoti pàpikà diññhi pañinissajetà, tamenaü codeti, saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno. Passasetaü àpattiü. Pañikarohi taü àpattiü. Pàpikà te diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi"nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso passàmi. âma, pañikarissàmi. âma, pañinissajissàmã'ti. Taü saïgho adassane và appañikamme và appañinissagge và ukkhipati, adhammakammaü.

Pàpikà diññhi pañinissajetà tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno. Passasetaü àpattiü pañikarohi taü àpattiü. Pàpikà te diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'àmàvuso passàmi. âma, pañikarissàmi. âma, pañinissajissàmã'ti. Taü saïgho adassane và appañikamme và appañinissagge và ukkhipati, adhammakammaü.

12. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno. Passesetaü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti, yamahaü passeyya'nti. [PTS Page 325] [\q 325/] taü saïgho àpattiyà adassane ukkhipati, dhammakammaü.

1. "Nissajjissàmi" machasaü. [P T S] a vi.

 

[BJT Page 788] [\x 788/]

13. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti 'àpatti pañikàtabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü pañikareyya'nti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, dhammakammaü.

14. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, dhammakammaü.

 

15. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti àpatti pañikàtabbà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno, pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü pañikareyya'nti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, dhammakammaü.

12. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso àpanno. Passesetaü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti, yamahaü passeyya'nti. Taü saïgho àpattiyà adassane ukkhipati, dhammakammaü.

1. "Nissajjissàmi" machasaü. [P T S] a vi.

[BJT Page 788] [\x 788/]

13. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti 'àpatti pañikàtabbà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü pañikareyya'nti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, dhammakammaü.

14. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pàpikà diññhi pañinissajetà. Tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, dhammakammaü.

15. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti àpatti pañikàtabbà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü pañikareyya'nti. Taü saïgho àpattiyà appañikamme ukkhipati, dhammakammaü.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti pàpikà diññhi pañinissajetà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, dhammakammaü.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti pañikàtabbà, hoti pàpikà diññhi pañinissajetà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'pàpikà te àvuso, diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhipati, dhammakammaü.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti àpatti daññhabbà, hoti àpatti pañikàtabbà, hoti pàpikà diññhi pañinissajetà, tamenaü codeti saïgho và sambahulà và ekapuggalo và 'àpattiü tvaü àvuso, àpanno, passasetaü àpattiü pañikarohi taü àpattiü tvaü àvuso, àpanno. Passasetaü àpattiü pañikarohi taü àpattiü. Pàpikà te diññhi. Pañinissajetaü pàpikaü diññhi'nti. So evaü vadeti: 'natthi me àvuso, àpatti yamahaü passeyyaü. Natthi me àpatti yamahaü pañikareyyaü. Natthi me pàpikà diññhi yamahaü pañinissajeyya'nti. Taü saïgho adassane và appañikamme và appañinissagge và ukkhipati, dhammakamma"nti.

16. Atha kho àyasmà upàli yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà upàli bhagavantaü etadavoca:

17. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho sammukhà karaõãyaü kammaü asammukhà karoti, dhammakammaü nu kho1 taü bhante, vinayakamma" nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañipucchà karaõãyaü kammaü apañipucchà karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañi¤¤àya karaõãyaü kammaü apañi¤¤àya karoti, dhammakammaü nu kho bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho sativinayàrahassa amåëhavinayaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma" nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakammaü"nti. "Adhammakammaü taü upàli avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. Adhammakammaü taü upàli avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa niyassakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho niyassakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa parivàsaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho parivàsàrahaü målàya pañikassati, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho målàya pañikassanàrahassa mànattaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho mànattàrahaü abbheti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakammaü"nti. "Adhammakammaü taü upàli avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho abbhanàrahaü upasampàdeti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakammaü"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " ( " Yo nu kho bhante, samaggo saïgho upasampadàrahaü abbheti), 2 dhammakammaü nu kho taü bhante, avinayakamma" nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. "

1. "Dhammakammannu kho" sã mu. 17. Asmiü chede niddiññha peyyàlamukhàni potthakesu na dissante.

2. Rekhantarito pàñhoyaü potthakesu na dissate parivàrepi natthi. Imassa khandhakassa uddàne "soëasete adhammikà"ti vuttattà pàñhenànena bhavitabbaü.

 

[BJT Page 790] [\x 790/]

18. "Yo kho upàli samaggo saïgho sammukhà karaõãyaü kammaü asammukhà karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho pañipucchà karaõãyaü kammaü apañipucchà karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Evava¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "Yo kho upàli samaggo saïgho pañi¤¤àya karaõãyaü kammaü apañi¤¤àya karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho sativinayàrahassa amåëhavinayaü deti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "Yo kho upàli samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa tassapàpiyyasità kammaü karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "Yo kho upàli samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "Yo kho upàli samaggo saïgho tajjanãnãyakakammàrahassa niyassakammaü karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "Yo kho upàli samaggo saïgho [PTS Page 326] [\q 326/] niyassakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa parivàsaü deti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho parivàsàrahaü målàya pañikassati, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaüta eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho målàya pañikassanàrahassa mànattaü deti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho mànattàrahaü abbheti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti, yo kho upàli, samaggo saïgho abbhanàrahaü upasampàdeti, (upasampadàrahaü abbheti), evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho mànattàrahaü abbheti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho abbhanàrahaü upasampàdeti, evaü kho upàli adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana sa ïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho (upasampadàrahaü abbheti), evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hotã"ti.

19. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho sammukhà karaõãyaü kammaü sammukhà karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañipucchà karaõãyaü kammaü pañipucchà karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samagge saïgho pañi¤¤àya karaõãyaü kamma pañi¤¤àya karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho sativinayàrahassa sativinayaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli vinayakammaü. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa amåëhavinayaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nati. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho niyassakammàrahassa niyassakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu khoü taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho parivàsàrahassa parivàsaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho, målàya pañikassanàrahaü målàya pañikassati, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. Dhammakammaü kaü upàli, vinayakakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho, mànattàrahassa mànattaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli vinayakammaü. " Yo nu kho bhante, samaggo saïgho abbhanàrahaü abbheti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho upasampadàrahaü upasampàdeti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. "

20. "Yo kho upàli, samaggo saïgho sammukhà karaõãyaü kammaü sammukhà karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho pañipucchà karaõãyaü kammaü pañipucchà karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho pañi¤¤àya karaõãyaü kammaü pañi¤¤àya karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho sativinayàrahassa sativinayaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa amåëhavinayaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Evava¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho niyassakammàrahassa niyassakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho parivàsàrahassa parivàsaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho målàya pañikassanàrahaü målàya pañikassati, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho mànattàrahassa mànattaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho abbhanàrahaü abbheti, eva kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. "Yo kho upàli, samaggo saïgho upasampadàrahaü upasampàdeti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hotã"ti.

18, 19, 20 - Phasupi chedesu peyyàlamukhàni potthakesu na dissante

 

[BJT Page 792] [\x 792/]

21. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho sativinayàrahassa amåëhavinayaü deti, amåëhavinayàrahassa sativinayaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, tassapàpiyyasikàkammàrahassa amåëhavinayaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinaya kammaü. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa tajjanãyakammaü [PTS Page 327] [\q 327/] karoti, tajjanãyakammàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa niyassakammaü karoti, niyassakammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " Yo nu kho bhante, samaggo saïgho niyassakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, pabbàjanãyakammàrahassa niyassakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, pañisàraõãyakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, ukkhepanãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa parivàsaü deti, parivàsàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma" nti. Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho parivàsàrahaü målàya pañikassati, målàya pañikassanàrahassa parivàsaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañikassanàrahassa mànattaü deti, mànattàrahaü målàya pañikassati, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho mànattàrahaü abbheti, abbhanàrahassa mànattaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma"nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho abbhanàrahaü upasampàdeti, upasampadàrahaü abbheti, dhammakammaü nu kho taü bhante vinayakamma" nti. "Adhammakammaü taü upàli, avinayakammaü. "

22. "Yo kho upàli samaggo saïgho sativinayàrahassa amåëhavinayaü deti, amåëhavinayàrahassa sativinayaü deti, evaü kho upàli, udhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, tassapàpiyyasikàkammàrahassa amåëhavinayaü deti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammarahassa tajjanãyakammaü karoti. Tajjanãyakammàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa niyassakammaü karoti, niyassakammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho niyassakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, pabbàjanãyakammàrahassa niyassakammaü karoti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, pañisàraõãyakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, ukkhepanãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa parivàsaü deti, parivàsàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho parivàsàrahaü målàya pañikassati, målàya pañikassanàrahassa parivàsaü deti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho målàya pañikassanàrahassa mànattaü deti, mànattàrahaü målàya pañikassati, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho mànattàrahaü abbheti, abbhànàrahassa mànattaü deti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho abbhanàrahaü upasampàdeti, upasampadàrahaü abbheti, evaü kho upàli, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti" 2.

1-2 Imesu (21-22) chedesu vàkyàni peyyàlamukhena potthakesu na vacatthitàni pàëiyàgatanayato tàni paccekaü peyyàlavasena niddisitabbàni.

 

[BJT Page 794] [\x 794/]

23. "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho sativinayàrahassa sativinayaü deti. Dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa amåëhavinayaü deti. Dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho niyassakammàrahassa niyassakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho parivàsàrahassa parivàsaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü ta upàli, vinayakammaü. " Yo nu kho bhante, samaggo saïgho målàya pañikassanàrahaü målàya pañikassati, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho mànattàrahassa mànattaü deti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo abbhànàrahaü abbheti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. " "Yo nu kho bhante, samaggo saïgho upasampadàrahaü upasampàdeti, dhammakammaü nu kho taü bhante, vinayakamma"nti. "Dhammakammaü taü upàli, vinayakammaü. "

24. "Yo kho upàli, samaggo saïgho sativinayàrahassa sativinayaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa amåëhavinayaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho tasasapàpiyyasikàkammàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa tajjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho niyassakammàrahassa niyassakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, evaüpa kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho parivàsàrahassa parivàsaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho målàya pañikassanàrahaü målàya pañikassati, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho mànattàrahassa mànattaü deti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli samaggo saïgho abbhanàrahaü abbheti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti. Vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hoti. Yo kho upàli, samaggo saïgho [PTS Page 328] [\q 328/] upasampadàrahaü upasampàdeti, evaü kho upàli, dhammakammaü hoti vinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho anatisàro hotã"ti.

25. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: "yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahassa amåëhavinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho sativinayàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahassa tajjanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtàsàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahassa parivàsaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahaü målàya pañikassati, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahassa mànattaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahaü abbheti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho sativinayàrahaü upasampàdeti, evaü kho bhikkhave adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. "

 

[BJT Page 796] [\x 796/]

26. "Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa tassapàpiyyasikàkammaü karoti. Evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa tajjanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa niyassakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa parivàsaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahaü målàya pañikassati, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahassa mànattaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahaü abbheti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho amåëhavinayàrahaü upasampàdeti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. *

27. "Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho tassapàpiyyasikàkammàrahassa sativinayaü deti, 1 evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho tajjanãyakammàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave samaggo saïgho niyassakammàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho pabbàjanãyakammàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho pañisàraõãyakammàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho ukkhepanãyakammàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho parivàsàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho målàya pañikassanàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho mànattàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho abbhànàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti.

28. "Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa sativinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa amåëhavinayaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa tassapàpàyyasikàkammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa tajjanãyakakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa niyassakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa pabbàjanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa pañisàraõãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa ukkhepanãyakammaü karoti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa parivàsaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hotã. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahaü målàya pañikassati, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahassa mànattaü deti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo saïgho upasampadàrahaü abbheti, evaü kho bhikkhave, adhammakammaü hoti avinayakammaü. Eva¤ca pana saïgho sàtisàro hotã" ti.

Upàlipucchàbhàõavàraü dutiyaü2

* Imesu chedesu peyyàlacakkàni upagganthe visadãkatàni

1. Atra "tajjanãyakammaü karotã"ti potthakesu aññhàna patitaü dissate. Asmiü '27' chede "tassapàpàyyasikàkammàrahassa" iccàdi su paccekaü padampati pàvinayato "sativinayaü detã" ti àdinànayena dvàdasahi vàkyehi bhavitabbaü.

2. Asmiü bhàõavàre "23, 24, 25, 26, 28" imehi aïkitachedesu ca peyyàlacakkàni potthakesu aniddiññhàneva.

 

[BJT Page 798] [\x 798/]

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

2. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhunaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

3. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena samaggehi handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa [PTS Page 329] [\q 329/] tajjanãyakammaü karonti dhammena samaggà.

4. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

5. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

7. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

8. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhå saïghena tajjanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

 

[BJT Page 800] [\x 800/]

9. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

10. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

12. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha1 bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

13. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

14. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: " ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

15. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti vivàdakàrako kalahakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

1. "Tatthapi" machasaü.

 

[BJT Page 802] [\x 802/]

17. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

18. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

19. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

20. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

21. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

22. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

23. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

24. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

25. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te [PTS Page 330] [\q 330/] tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

 

[BJT Page 804] [\x 804/]

26. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti abyatto àpattibahulo anapadàno gihãhi saüsaññho viharati. Ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu bàlo abyatto àpattibahulo anapadàno gihãhi saüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti adhammena vaggà.

27. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso; bhikkhu saïghena niyassakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso; bhikkhu saïghena niyassakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso; bhikkhu saïghena niyassakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso; bhikkhu saïghena niyassakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà. Yathà heññhà tathà cakkaü kàtabbaü*.

28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladåsako hoti pàpasamàcàro tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu kuladåsako pàpasamàcàro. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

29. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü. *

30. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihã akkosati; paribhàsati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu gihã akkosati paribhàsati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakamamaü karonti adhammena vaggà.

31. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü1. *

32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

1. Nu. Ja. "¥àtabbaü" * upagganthe vitthàritaü.

 

[BJT Page 806] [\x 806/]

33. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyammaü karomà"ti. [PTS Page 331] [\q 331/] te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

34. Idha na bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karoniti adhammena vaggà.

35. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pàpikaü diññhiü pañinissajituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu na icchati pàpikaü diññhiü pañinissajituü. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

37. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

 

[BJT Page 808] [\x 808/]

38. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammàvattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

39. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

40. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

41. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

42. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

43. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

44. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

45. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

46. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

 

[BJT Page 810] [\x 810/]

47. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

48. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråkena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

 

49. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso, bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråkena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

50. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

51. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso, bhikkhu tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

52. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

53. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handasasa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

54. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

55. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

[BJT Page 812] [\x 812/]

56. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

57. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

58. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

59. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

60. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

61. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

 

62. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

63. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

64. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

 

[BJT Page 814] [\x 814/]

65. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

66. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

67. So tamhàpi àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tatthapi bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena tajjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

68. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena niyassakammakato1 sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassa kammassa 2 pañippassaddhiü yàcati.

69. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassassa kammassa2 pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

70. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena niyassakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassamayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena niyassakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena niyassakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena niyassakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

71. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

72. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

73. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pabbàjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pabbàjanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pabbàjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pabbàjanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü pabbàjanãyakakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

1. "Niyassakammaü kato" [P T S. 2.] "Niyassa kammassa"

 

[BJT Page 816] [\x 816/]

74. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü pattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

75. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

76. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pañisàraõãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti. Adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pañisàraõãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti. Dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pañisàraõãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti. Dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pañisàraõãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti. Dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

77. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

78. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

79. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

80. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

81. Tatra ce bhikkhunaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

 

[BJT Page 818] [\x 818/]

82. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsaü a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsaü a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü dhammapatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

83. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati.

84. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

85. So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena vaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà [PTS Page 332] [\q 332/] appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü adhammena samaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü dhammena vaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

So tamhà àvàsà a¤¤aü àvàsaü gacchati. Tattha bhikkhånaü evaü hoti: "imassa kho àvuso bhikkhuno saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassaddhaü dhammepatiråpakena vaggehi. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà. Cakkaü kàtabbaü.

86. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

87. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti.

88. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "adhammena vaggakamma'nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: 'akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

 

[BJT Page 820] [\x 820/]

89. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

90. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti.

91. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "adhammena samaggakamma'nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: 'akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhådhammavàdino.

92. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhå bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

93. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti.

94. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammena vaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

95. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

96. Tatraññho saïgho vivadati "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti.

97. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena vaggakamma"nti 1, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

98. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrako hoti kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bhaõóanakàrako kalahakàrako vivàdakàrako bhassakàrako saïghe adhikaraõakàrako. Handassa mayaü tajjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

1. "Samaggakammanti" machasaü. To vi. Ma nu pa.

 

[BJT Page 822] [\x 822/]

99. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti.

100. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaümu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

101. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti avyatto àpatti bahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bàlo avyatto àpattibahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti avyatto àpatti bahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bàlo avyatto àpattibahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti avyatto àpatti bahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bàlo avyatto àpattibahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti avyatto àpatti bahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bàlo avyatto àpattibahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu bàlo hoti avyatto àpatti bahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu bàlo avyatto àpattibahulo anapadàno gihãsaüsaññho viharati ananulomikehi gihãsaüsaggehi. Handassa mayaü niyassakammaü karomà"ti. Te tassa niyassakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

102. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladåsako hoti pàpasamàcàro. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu kuladåsako pàpasamàcàro. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladåsako hoti pàpasamàcàro. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu kuladåsako pàpasamàcàro. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladåsako hoti pàpasamàcàro. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu kuladåsako pàpasamàcàro. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladåsako hoti pàpasamàcàro. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu kuladåsako pàpasamàcàro. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladåsako hoti pàpasamàcàro. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu kuladåsako pàpasamàcàro. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

 

[BJT Page 824] [\x 824/]

103. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü [PTS Page 333] [\q 333/] karonti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu gihã akkosati. Paribhàsati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü karomà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

104. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti adhammena samaggà. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü passituü. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu avamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma'nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

105. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti adhammena vaggà. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti adhammena samaggà. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà. Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu àpattiü àpajjitvà na icchati àpattiü pañikàtuü. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

 

[BJT Page 826] [\x 826/]

106. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu ka icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu ka icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti adhammena samaggà. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu ka icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu ka icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu ka icchati pàpikà diññhiü pañinissajjituü handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karomà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü karonti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

107. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "adhammena vaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

108. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "adhammena samaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

 

[BJT Page 828] [\x 828/]

109. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena maggà. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammena vaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

110. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena maggà. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena vaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

111. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena tajjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Tajjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü tajjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa tajjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà. Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena vaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino.

[BJT Page 830 [\x 830/] 112.] Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena niyassakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Niyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü niyassakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa niyassakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti. Ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime 1 tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

113. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

113. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pabbàjanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pabbàjanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pabbàjanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pabbàjanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakammaü"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

114. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pañisàraõãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti netthàraü vattati. Pañisàraõãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pañisàraõãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pañisàraõãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggatammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhu evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤cavàrà saükhittà.

1. "Imepi" machasaü.

[BJT Page 832] [\x 832/]

115. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepaniyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepaniyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepaniyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepaniyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà adassane ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà adassane ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà adassane ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà adassane ukkhepaniyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

116. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave, bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. âpattiyà appañikamme ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa àpattiyà appañikamme ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

 

[BJT Page 834] [\x 834/]

117. Idha pana bhikkhave bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti adhammena samaggà.

Idha pana bhikkhave bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammena vaggà.

Idha pana bhikkhave bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena vaggà.

Idha pana bhikkhave bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: ayaü kho àvuso bhikkhu saïghena pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammakato sammà vattati. Lomaü pàteti. Netthàraü vattati. Pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyassa kammassa pañippassaddhiü yàcati. Handassa mayaü pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhemà"ti. Te tassa pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhepanãyakammaü pañippassambhenti dhammapatiråpakena samaggà.

Tatraññho saïgho vivadati: "adhammena vaggakammaü. Adhammena samaggakammaü. Dhammena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena vaggakammaü. Dhammapatiråpakena samaggakammaü. Akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhå evamàhaüsu: "dhammapatiråpakena samaggakamma"nti, ye ca te bhikkhå evamàhaüsu: "akataü kammaü. Dukkataü kammaü. Puna kàtabbaü kamma"nti, ime tattha bhikkhå dhammavàdino. Ime pa¤ca vàrà saükhittà.

Campeyyakkhandhako niññhito navamo

 

 

Imamhi khandhake vatthåni chattiüsa.

Tassa uddànaü: -

1. Campàyaü bhagavà àsi vatthu vàsabhagàmake,

âganatukànaü ussukkaü akàsi icchitabbake 1.

2. Pakata¤¤ånoti ¤atvà ussukkaü na kari tadà,

Ukkhitto na karotãti sàgamà2 jinasantiko.

3. [PTS Page 334] [\q 334/] adhammena vaggakammaü samaggaü adhammena ca,

Dhammena vaggakamma¤ca patiråpakena vaggakaü.

4. Patiråpakena samaggaü eko ukkhipatekakaü,

Eko ca dve sambahule saïghaü ukkhipatekako.

1. "Icchitabbako" sã mu. 2. "Agamà" [P T S] to. Nu.

 

[BJT Page 836] [\x 836/]

5. Duvepi sambahulàpi saïgho saïgha¤ca ukkhipi,

Sabba¤¤å pavaro sutvà adhammanti pañikkhipi.

6. ¥attivipannaü yaü kammaü sampuõõaü anusàvaõaü,

Anusàvaõavipanannaü sampuõõaü ¤attiyà ca yaü.

7. Ubhayena vipanna¤ca a¤¤atra dhammameva ca,

Vinà satthu pañikuññhaü kuppaü aññhànàràhikaü.

8. Adhammavaggaü sàmaggaü1 patiråpàni ye duve,

Dhammeneva ca sàmaggiü anu¤¤àsi tathàgato.

9. Catuvaggo pa¤cavaggo dasavaggo ca vãsati,

Paro vãsativaggo ca 2 saïgho pa¤cavidho tathà.

10. òhapetvà upasampadaü ya¤ca kammaü pavàraõaü,

Abbhànakammena saha catuvaggehi kammiko.

11. Duve kamme ñhapetvàna majjhadesåpasampadaü3,

Abbhànaü pa¤cavaggiko sabbakammesu kammiko.

12. Abbhànekaü ñhapetvàna ye bhikkhå dasavaggikà4,

Sabbakammakaro saïgho vãso sabbattha kammiko

13. Bhikkhuõã sikkhamànà ca sàmaõero sàmaõerikà5,

Paccakkhàtantimavatthu 6 ukkhittàpattidassane.

14. Appañikamme diññhiyà paõóakatheyyasaüvàsakaü7,

Titthiyatiracchànagataü8 màtu ca pitughàtakaü9.

15. Arahaü bhikkhuõãdåsiü10 bhedakaü lohituppàdakaü11,

Bya¤janaü nànàsaüvàsaü12 nànàsãmàya iddhiyà.

16. Yassa saïgho kare kammaü honte te catuvãsati.

Sambuddhena pañikkhittà13 na hete gaõapårakà.

17. Pàrivàsikacatuttho parivàsaü dadeyya và,

Målà mànattaü abbheyya akammaü na ca kàraõaü14.

18. Målà arahamànattà abbhànàrahameva ca,

Na kammakàrakà15 pa¤ca sambuddhena pakàsità.

19. Bhikkhuõã sikkhamànà ca sàmaõero sàmaõerikà,

Paccakkhantima ummattà khittavedanadassane 16.

1. "Samaggaü" machasaü. [P T S. 2.] "Atirekavãsativaggo"si

3. "Majjhadesåpasampadà" [P T S.] Ma nu pa. To vi. Ja vi.

4. "Dasavaggiko" a vi. Ja vi. 5. "Sàmaõerã" machasaü.

6. "Vatthuü" [P T S. 7.] "Paõóako theyyasaüvàsakaü" ma cha saü.

8. "Tiracchànagataü" machasaü. 9. "Màtu pitu ca ghàtakaü" ma cha saü. [P T S.]

10. "Bhikkhunãdåsã" machasaü. 11. "Lohituppàdaü" machasaü. [P T S.]

12. "Saüvàsako" [P T S. 13.] "Pañikkhittaü" to vi. Ma nu pa. A vi. Ja. Vi.

14. "Karaõaü" machasaü. [P T S] to vi. 15. "Kammakàraõà" sã mu. A. Vi. Ja. Vi. [P T S. 16.] "Khittàvedanadassane" machasaü. To vi.

 

[BJT Page 838] [\x 838/]

20. Appañikamme diññhiyà paõóakà ceva1 bya¤janà,

Nànàsaüvàsikà sãmà vehàsaü yassa kamma ca.

21. [PTS Page 335] [\q 335/] aññhàrasannaü etesaü pañikkosaü na råhati,

Bhikkhussa pakatattassa råhati pañikkosanà.

22. Suddhassa dunnissàrito bàlo hi sunissàrito,

Paõóako theyyasaüvàso pakkanto tiracchànagato.

23. Màtu pitu arahanta dåsako saïghabhedako,

Lohituppàdako ceva ubhatobya¤jano ca yo.

24. Ekàdasannaü etesaü osàraõaü na yujjati,

Hatthapàdaü2 tadubhayaü kaõõànàsaü tadubhayaü.

25. Aïgulã aëakaõóaraü phaõaü khujjo ca vàmano,

Gaõói lakkhaõakasà ca likhitako ca sãpadã.

26. Pàpaparisa kàõo ca 3 kuõã kha¤jo hatopi ca,

Iriyàpathadubbalo andho mågo ca bàdhiro4.

27. Andhamågo andhabadhiro5 mågabadhirameva ca,

Andhamågabadhiro ca dvattiüsete anånakà6.

28. Tesaü osàraõaü hoti sambuddhena pakàsitaü,

Daññhabbà pañikàtabbà nissajetà7 na vijjati.

29. Tassa ukkhepanà kammà satta honti adhammikà,

âpannaü anuvattantaü sattetepi 8 adhammikà.

30. âpannaü nànuvattantaü satta kammà sudhammikà9,

Sammukhà pañipucchà ca pañi¤¤àya ca kàraõà.

31. Sati amåëha pàpikà tajjanãyaniyassena ca,

Pabbàjanãya pañisàro ukkhepaparivàsa ca.

32. Målamànatta abbhànà tatheva upasampadà,

A¤¤aü kareyya a¤¤assa soëasete adhammikà.

33. Taü taü kareyya taü tassa soëasete sudhammikà,

Paccàropeyya a¤¤ama¤¤aü10 soëasete adhammikà.

34. Dve dve tammulakantassa11 tepi soëasadhammikà,

Ekekamålakaü cakkaü adhammanti jino bravã.

1. "Paõóakàpica" machasaü. [P T S. 2.] "Hatthapàdà" [P T S]

3. "Hatthapàdà" machasaü. To vi. " "Hatthàpàdà" to vi. Ma nu pa.

4. "Badhiro" machasaü [P T S.] Ja vi. A vi. Ma nu pa. To vi.

5. "Andhamågandhabadhiro" machasaü. Ma nu pa. To vi.

6. "Andhãmågabadhiro ca mågabadhiraü eva ca andhabadhiramågo ca dvattaüsete anunakà" [P T S. 7.] "Nissajjetaü" [P T S.] To vi. A vi. Ja vi.

8. "Sattatepi" machasaü. [P T S. 9.] "Sattakammesu dhammikaü" [P T S.]

10. "A¤¤a a¤¤aü" machasaü. 11. "Dve dve målàkatà tassa" si

" "A¤¤a¤¤o" [P T S.]

 

[BJT Page 840] [\x 840/]

35. Akàsi tajjanãyaü kammaü saïgho bhaõóanakàrake,

Adhammena vaggakammaü a¤¤aü àvàsaü ga¤chi so.

36. Tatthàdhammena samaggà tasasa tajjanãyaü karuü,

A¤¤attha vaggà dhammena tassa tajjanãyaü karuü.

37. Patiråpena vaggàpi samaggàpi tathà karuü,

Adhammena samaggà ca dhammena vaggameva ca.

38. Patiråpena vaggà ca samaggà ca ime padà,

Ekekamålaü katvà cakkaü bandhe vicakkhaõo.

39. Bàlàvyattassa niyassaü pabbàje kuladåsakaü,

Pañisàraõãyaü kammaü kare akkosakassa ca.

40. [PTS Page 336] [\q 336/] adassanàppañikamme yo ca diññhiü na nissaje,

Tesaü ukkhepanãyakammaü1 satthavàhena bhàsitaü.

41. Uparinayakammànaü2 pa¤he tajjanãyaü naye,

Tesaüyeva anulomaü sammà vattati yàcito4.

42. Passaddhiü5 tesaü kammànaü heññhà kammanayena ca,

Tasmiü tasmiü tu kammesu tatraññho ca vivàdati 6.

43. Akataü dukkata¤ceva puna kàtabbakanti ca,

Kamme passaddhiyà càpi te bhikkhå dhammavàdino.

44. Vipattibyàdhite disvà kammappatte mahàmuni,

Pañippassaddhimakkhàsi sallakattova osadhanti.

 

1. "Ukkhepanaü" sã mu. 2. "Upavinayakammànaü"si. 3. "Pa¤¤o machasaü. 4. "Yàcati" si

" "Sammàvattantayàcite" [P T S.] Ma nu pa

5. "Passaddhi" machasaü. A vi. To vi. [P T S. 6.] "Vivadati" machasaü. [P T S.]