[BJT Vol V-3-2] [\z Vin /] [\w IIIb /]
[BJT Page 628] [\x 628/]
[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 253] [\q 253/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Dutiyo bhàgo
7 Kañhinakkhandhakaü

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

 

1. tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme.

2. Tena kho pana samayena tiüsamattà pàveyyàkà1 bhikkhå sabbe àra¤¤akà2 sabbe piõóapàtikà sabbe paüsukålikà sabbe tecãvarikà sàvatthiü gacchantà3 bhagavantaü dassanàya upakaññhàya vassåpanàyikàya nàsakkhiüsu sàvatthiyaü vassåpanàyikaü sambhàvetuü. Antaràmagge sàkete vassaü upagacchiüsu.

3. Te ukkaõñhitaråpà vassaü vasiüsu "àsanneva no bhagavà viharati ito chasu yojanesu. Na ca mayaü labhàma bhagavantaü dassanàyà" ti.

4. Atha kho te bhikkhå vassaü vutthà temàsaccayena katàya pavàraõàya deve vassante udakasaïgahe udakacikkhalle okapuõõehi cãvarehi kilantaråpà, yena sàvatthi jetavanaü anàthapiõóikassa àràmo, yena bhagavà, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

5. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü. Atha kho bhagavà te bhikkhå etadavoca: "kacci bhikkhave, khamanãyaü? Kacci yàpanãyaü? Kacci samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha? Na ca piõóakena kilamitthà?" Ti.

6. Khamanãyaü bhagavà, yàpanãyaü bhagavà. Samaggà ca mayaü bhante, sammodamànà avivadamànà vassaü vasimha. Na ca piõóakena kilamimha. Idha mayaü bhante tiüsamattà pàveyyakà bhikkhå sàvatthiü àgacchantà bhagavantaü dassanàya upakaññhàya vassåpanàyikàya nàsakkhimha sàvatthiyaü vassåpanàyikaü sambhàvetuü. Antaràmagge sàkete vassaü upagacchimha. Te mayaü bhante ukkaõñhitaråpà vassaü vasimha 'àsanneva no bhagavà viharati ito chasu yojanesu. Na ca mayaü labhàma bhagavantaü dassanàyà' ti. Atha kho mayaü bhante vassaü vutthà temàsaccayena katàya pavàraõàya deve vassante udakasaïgahe udakacikkhalle okapuõõehi cãvarehi kilantaråpà addhànaü àgatà" ti.

7. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathà katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, vassaü vutthànaü bhikkhånaü kañhinaü4 attharituü. Atthatakañhinànaü vo bhikkhave, paüca kappissanti: anàmantacàro, asamàdànacàro, gaõabhojanaü, yàvadatthacãvaraü, yo ca tattha cãvaruppàdo, so nesaü bhavissati. 5 Atthatakañhinànaü vo bhikkhave, imàni pa¤ca kappissanti. "

1. "Pàñheyyakà" aññhakathà. "Pàtheyyakà" ja vi. Ma nu pa. To vi.

2. "âra¤¤ikà" machasaü. 3. "âgacchantà" machasaü.

4. "Kañhinaü" machasaü. 5. "Bhavissatãti"

 

[BJT Page 630] [\x 630/]

8. Eva¤ca pana bhikkhave kañhinaü attharitabbaü. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Idaü saïghassa kañhinadussaü uppannaü. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho imaü kañhinadussaü itthannàmassa bhikkhuno dadeyya kañhinaü attharituü. Esà ¤atti.

"Suõàtu me bhante saïgho, idaü saïghassa kañhinadussaü uppannaü. Saïgho imaü kañhinadussaü itthannàmassa bhikkhuno deti kañhinaü attharituü. Yassàyasmato khamati imassa kañhinadussassa itthannàmassa bhikkhuno dànaü kañhinaü attharituü, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

"Dinnaü idaü saïghena kañhinadussaü itthannàmassa bhikkhuno kañhinaü attharituü. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã" ti.

9. Evaü kho bhikkhave, atthataü hoti kañhinaü, evaü anatthataü. Katha¤ca bhikkhave, 1 anatthataü hoti kañhinaü? Na ullikhitamattena atthataü hoti kañhinaü. Na dhovanamattena atthataü hoti kañhinaü. Na cãvaravicàraõamattena atthataü hoti kañhinaü. Na chedanamattena atthataü hoti kañhinaü. Na bandhanamattena atthataü hoti kañhinaü. Na ovaññikaraõamattena2 atthataü hoti kañhinaü. Na kaõóåsakaraõamattena3 atthataü hoti kañhinaü. Na daëhãkammakaraõamattena atthataü hoti kañhinaü. Na anuvàtakaraõamattena atthataü hoti kañhinaü. Na paribhaõóakaraõamattena atthataü hoti kañhinaü. Na ovaññeyyakaraõamattena 4 atthataü hoti kañhinaü. Na kambalamaddanamattena atthataü hoti kañhinaü. Na nimittakatena atthataü hoti kañhinaü. Na parikathàkatena atthataü hoti kañhinaü. Na kukkukatena atthataü hoti kañhinaü. Na sannidhikatena atthataü hoti kañhinaü. Na nissaggiyena atthataü hoti. Kañhinaü. Na akappakatena atthataü hoti kañhinaü. Na a¤¤atra saïghàñiyà atthataü hoti kañhinaü. [PTS Page 255] [\q 255/] na a¤¤atra uttaràsaïgena atthataü hoti kañhinaü. Na a¤¤atra antaravàsakena atthataü hoti kañhinaü. Na a¤¤atra pa¤cakena và atirekapa¤cakena và tadaheva sa¤jinnena samaõóalãkatena atthataü hoti kañhinaü. Na a¤¤atra puggalassa atthàrà atthataü hoti kañhinaü. Sammà ceva 5 atthataü hoti kañhinaü, ta¤ce nissãmaññho anumodati, evampi anatthataü hoti kañhinaü. Evaü kho bhikkhave, anatthataü hoti kañhinaü.

(Catuvãsati àkàrà).

1. "Katha¤ca pana bhikkhave" machasaü. 2. "Ovaññiyakaraõamattena" machasaü. 3. "Na gaõóåsakaraõamattena" katthavi. 4. "Ovaddheyyekaraõamattena" machasaü. [P T S]

5. "Sammà ce" machasaü.

 

[BJT Page 632] [\x 632/]

10. Katha¤ca bhikkhave, atthataü hoti kañhinaü? Ahatena atthataü hoti kañhinaü. Ahatakappena atthataü hoti kañhinaü. Pilotikàya atthataü hoti kañhinaü. Paüsukålena atthataü hoti kañhinaü. Pàpaõikena atthataü hoti kañhinaü. Animittakatena atthataü hoti kañhinaü. Aparikathàkatena atthataü hoti kañhinaü. Akukkukatena atthataü hoti kañhinaü. Asannidhikatena atthaü hoti kañhinaü. Anissaggiyena atthataü hoti kañhinaü. Kappakatena atthataü hoti kañhinaü. Saïghàñiyà atthataü hoti kañhinaü. Uttaràsaïghena atthataü hoti kañhinaü. Antaravàsakena atthataü hoti kañhinaü. Pa¤cakena và atirekapa¤cakena và tadaheva sa¤chinnena samaõóalãkatena atthataü hoti kañhinaü. Puggalassa atthàrà atthataü hoti kañhinaü. Sammà ceva atthataü hoti kañhinaü, ta¤ce sãmaññho anumodati, evampi atthataü hoti kañhinaü. Evaü kho bhikkhave, atthataü hoti kañhinaü.

(Sattarasa àkàrà)

1. Katha¤ca bhikkhave, ubbhataü hoti kañhinaü? Aññhimà bhikkhave, màtikà kañhinassa ubbhàràya: pakkamanantikà niññhànantikà sanniññhànantikà nàsanantikà savaõantikà àsàvacchedikà sãmàtikkantikà sahubbhàrà"ti 1.

2. Bhikkhu atthatakañhino katacãvaraü àdàya pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno pakakamanantiko kañhinuddhàro. (1)

3. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

4. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (3)

5. Bhikkhu atthakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (4)

1. "Saubbhàràti" to vi. Ma nu pa.

 

[BJT Page 634] [\x 634/]

6. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: [PTS Page 256] [\q 256/] "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddharo. (5)

7. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (6)

8. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (7)

âdàyasattakaü niññhitaü.

 

1. Bhikkhå atthatakañhino tatacãvaraü samàdàya pakkamati. "Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kañhinuddhàro. (1)

2. Bhikkhå atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhe vimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

3. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (3)

4. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (5)

 

[BJT Page 636] [\x 636/]

6. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (6)

7. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamatã "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (7)

Samàdàyasattakaü niññhitaü

1. [PTS Page 257] [\q 257/] bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (1)

2. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

3. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

(3)

4. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. "Paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü karoti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü karoti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (5)

6. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. "Paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü karoti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (6)

âdàyachakkaü niññhitaü.

 

 

[BJT Page 638] [\x 638/]

1. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (1)

2. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

3. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (3)

4. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. "Paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü karoti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü karoti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (5)

6. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. "Paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü karoti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (6)

Samàdàyachakkaü niññhitaü.

1.

Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (1)

2. Bhikkhu atthatakañhino vãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

 

[BJT Page 640] [\x 640/]

3. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (3)

(âdàyatikaü. 1)

4.

Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. " Na paccessa " nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. [PTS Page 258] [\q 258/] so taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhàkantiko kañhinuddhàro. (5)

6. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. "Na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (6)

7.

Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (7)

8. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (8)

9. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàraressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (9)

(âdàyatikaü. 3. )

 

[BJT Page 642] [\x 642/]

10. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. "Paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (10)

11. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati. "Paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (11)

12. Bhikkhu atthakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nasasti. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (12)

13. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (13)

14. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti . So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (14)

15. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Sambhuõàti [PTS Page 259] [\q 259/] kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (15)

(âdàya chakkaü)

(âdàyapaõõarasakaü niññhitaü)

1. Bhikkhå atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (1)

2. Bhikkhu atthatakañhino vãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

3. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (3)

(Samàdàyatikaü. 1)

4. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. " Na paccessa " nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhàkantiko kañhinuddhàro. (5)

6. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. "Na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (6)

7. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (7)

8. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (8)

9. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàraressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (9)

(Samàdàyatikaü. 3. )

10. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samadàya pakkamati. "Paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (10)

11. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati. "Paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (11)

12. Bhikkhu atthakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nasasti. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (12)

13. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (13)

14. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (14)

15. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (15)

16. Bhikkhu atthatakañhino cãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So tatacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti.

 

1. Bhikkhu atthatakañhino vippakatavãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (1)

2. Bhikkhu atthatakañhino vippakatavivaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

3. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (3)

(âdàyatikaü. 1)

4. Bhikkhu atthatakañhino vippatatavãvaraü àdàya pakkamati. " Na paccessa " nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (5)

6. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. "Na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (6)

7.

Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (7)

8. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (8)

9. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàraressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (9)

(âdàyatikaü. 3. )

10. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. "Paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (10)

11. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. "Paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (11)

12. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nasasti. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (12)

13. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (13)

14. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (14)

15. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (15)

16.

Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So tatacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti.

17.

Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü àdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü, na paccessa" nti so taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

1. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü, na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (1)

 

[BJT Page 644] [\x 644/]

2. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (2)

3. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro (3)

(Vippakatasamàdàyatikaü. 1. )

4. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (4)

5. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. "Na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (5)

6. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So ta cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (6)

(Vippakatasamàdàyatikaü. 2)

 

7. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa"nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (7)

8. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (8)

9. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti: "paccessa" nti. Na panassa hoti: " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü, na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (9)

(Vippakatasamàdàyatikaü. 3)

[BJT page 646 10.] Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa [PTS Page 260] [\q 260/] evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro. (10)

11. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati " paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro. (11)

12. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro. (12)

13. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro. (13)

14. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati. "Paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü, paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro. (14)

15. Bhikkhu atthatakañhino vippakatacãvaraü samàdàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro. (15)

(Vippakatasamàdàyachakkaü)

(Vippakatasamàdàyapaõõarasakaü)

âdàyabhàõavàro niññhito.

 

[BJT Page 648] [\x 648/]

1. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

2. Bhikkhu atthatakañhino cãvarasàya pakkamati. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

3. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

4. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

5. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati " na paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

6. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati " na paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

7. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati " na paccessa" nti so bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

 

[BJT Page 650] [\x 650/]

8. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

9. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti "paccessa"nti. Na panassa hoti "na paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

10. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti " na paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

11. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati anadhiññhitena. Nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti "na paccessa" nti. So bahisãmagato cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

12. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsi. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

Anàsà dvàdasakaü 1 niññhitaü.

1. "Doëasakaü" machasaü.

[BJT Page 652] [\x 652/]

1. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. Tassa evaü hoti: idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

2. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

3. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

4. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

5. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina"nti. Tassa evaü hoti: "yato tasmiü àvàse ubbhataü kañhinaü, idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

6. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato suõàti: ubbhataü [PTS Page 261] [\q 261/] kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa evaü hoti: "yato tasmiü àvàse ubbhataü kañhinaü, idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

 

[BJT Page 654] [\x 654/]

7. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa evaü hoti: "yato tasmiü àvàse ubbhataü kañhinaü, idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

8. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa evaü hoti: "yato tasmiü àvàse ubbhataü kañhinaü, idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

9. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati " paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. So taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro suõàti: "ubbhataü kira tasmiü àvàse kañhina" nti. Tassa bhikkhuno savaõantiko kañhinuddhàro.

10. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

11. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. So taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti. Bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko kañhinuddhàro.

12. Bhikkhu atthatakañhino cãvaràsàya pakkamati "paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaràsaü payirupàsati. âsàya labhati. Anàsàya na labhati. So taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro.

âsàdvàdasakaü niññhitaü.

 

[BJT Page 656] [\x 656/]

1. [PTS Page 262] [\q 262/] bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti. "Idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

2. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti. "Nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

3. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. . Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

4. Bhikkhu atthakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

5. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

6. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

7. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

 

[BJT Page 658] [\x 658/]

8. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

9. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

10. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati anadhiññhitena nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko [PTS Page 263] [\q 263/] kañhinuddhàro.

11. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati anadhiññhitena nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti "na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Anàsàya labhati. âsàya na labhati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

12. Bhikkhu atthatakañhino kenacideva karaõãyena pakkamati anañhiññhitena. Nevassa hoti "paccessa" nti. Na panassa hoti " na paccessa" nti. Tassa bahisãmagatassa cãvaràsà uppajjati. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaràsaü payirupàsissaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaràsaü payirupàsati. Tassa sà cãvaràsà upacchijjati. Tassa bhikkhuno àsàvacchediko kañhinuddhàro.

Karaõãya dvàdasakaü niññhitaü.

 

 

[BJT Page 660] [\x 660/]

1.

Bhikkhu atthatakañhino dãsaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno1. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti2. So evaü vadetã: "amukasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso?"Ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso. Kahaü tvaü gamissasã?" Ti. 3 So evaü vadeti: "amukaü nàma4 àvàsaü gamissàmi, tattha me bhikkhu cãvaraü karissantã"ti. Te evaü vadenti: "alaü àvuso, mà agamàsi. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

2.

Bhikkhu atthatakañhino dãsaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadetã: "amukasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso?"Ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso. Kahaü tvaü gamissasã?" Ti. So evaü vadeti: "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi, tattha me bhikkhu cãvaraü karissantã"ti. Te evaü vadenti: "alaü àvuso, mà agamàsi. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

3.

Bhikkhu atthatakañhino dãsaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadetã: "amukasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso?"Ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso. Kahaü tvaü gamissasã?" Ti. So evaü vadeti: "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi, tattha me bhikkhu cãvaraü karissantã"ti. Te evaü vadenti: "alaü àvuso, mà agamàsi. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

4.

Bhikkhu

Atthatakañhino dãsaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadetã: "amukasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso?"Ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso"ti. So taü cãvaraü àdàya taü àvàsaü gacchati. Tamenaü antarà magge bhikkhå pucchanti. Kahaü àvuso gamissasã?" Ti. So evaü vadeti: "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi, tattha me bhikkhu cãvaraü karissantã"ti. Te evaü vadenti: "alaü àvuso, mà agamàsi. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. [PTS Page 264] [\q 264/] tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

1. "Apavilàyamàno" machasaü. Vimativinodanã apavinayamàno sã mu

2. "Pañivãsoti" machasaü [P T S. 3.] "Kahaü gamissasãti" ma cha saü [P T S.] A vi. To vi. To vi. Ma nu pa. 4. "Amukaü ca" machasaü.

[BJT Page 662] [\x 662/]

5. Bhikkhu atthakakañhino disaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadeti: "amukasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso. Taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso"ti. So taü cãvaraü àdàya taü àvàsaü gacchati. Tamenaü antaràmagega bhikkhå pucchanti: "kahaü àvuso, gamissasã? Ti. So evaü vadeti: " amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me bhikkhå cãvaraü karissantã" ti. Te evaü vadenti: "alaü àvuso, mà àgamàsi. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. Tassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

6. Bhikkhu atthakakañhino disaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadeti: "amukasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso. Taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso"ti. So taü cãvaraü àdàya taü àvàsaü gacchati. Tamenaü antaràmagega bhikkhå pucchanti: "kahaü àvuso, gamissasã? Ti. So evaü vadeti: " amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me bhikkhå cãvaraü karissantã" ti. Te evaü vadenti: "alaü àvuso, mà àgamàsi. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. Tassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

7. Bhikkhu atthatakañhino disaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadeti: "amukakasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso. Taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso" ti. So taü cãvaraü àdàya taü àvàsaü gacchati. Tassa taü àvàsaü gatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

8.

Bhikkhu atthatakañhino disaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadeti: "amukakasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso. Taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso" ti. So taü cãvaraü àdàya taü àvàsaü gacchati. Tassa taü àvàsaü gatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

9. Bhikkhu atthatakañhino disaïgamiko pakkamati cãvarapañiviüsaü apacinayamàno. Tamenaü disaïgataü bhikkhå pucchanti: "kahaü tvaü àvuso vassaü vuttho? Kattha ca te cãvarapañiviüso" ti. So evaü vadeti: "amukakasmiü àvàse vassaü vutthomhi. Tattha ca me cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "gacchàvuso. Taü cãvaraü àhara. Mayaü te idha cãvaraü karissàmà" ti. So taü àvàsaü gantvà bhikkhå pucchati: "kahaü me àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso" ti. Te evaü vadenti: "ayaü te àvuso cãvarapañiviüso" ti. So taü cãvaraü àdàya taü àvàsaü gacchati. Tassa taü àvàsaü gatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

Apacinayanavakaü1 niññhitaü.

1. "Apacinayanavakaü" sã mu. "Apacilàyananavakaü" machasaü.

 

[BJT Page 664] [\x 664/]

1. Bhikkhu atthatakañhino phàsuvihàriko cãvaraü àdàya pakkamati "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vassissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vassisàmi. No ce me phàsu bhavissati, paccessa"nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa bhikkhuno niññhànantiko kañhinuddhàro.

2. Bhikkhu atthatakañhino phàsuvihàriko cãvaraü àdàya pakkamati "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vassissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vassisàmi. No ce me phàsu bhavissati, paccessa"nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "nevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. Tassa bhikkhuno sanniññhànantiko kañhinuddhàro.

3. Bhikkhu atthatakañhino phàsuvihàriko cãvaraü àdàya pakkamati "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vassissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vassisàmi. No ce me phàsu bhavissati, paccessa"nti. Tassa bahisãmagatassa evaü hoti: "idhevimaü cãvaraü kàressaü. Na paccessa" nti. So taü cãvaraü kàreti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nassati. Tassa bhikkhuno nàsanantiko kañhinuddhàro.

4. Bhikkhu atthatakañhino phàsuvihàriko cãvaraü àdàya pakkamati "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma avàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati. Amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti bahiddhà kañhinuddhàraü vãtinàmeti. Tassa bhikkhuno sãmàtikkantiko [PTS Page 265] [\q 265/] kañhinuddhàro.

5.

Bhikkhu atthatakañhino phàsuvihàriko cãvaraü àdàya pakkamati "amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, amukaü nàma avàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati. Amukaü nàma àvàsaü gamissàmi. Tattha me phàsu bhavissati, vasissàmi. No ce me phàsu bhavissati, paccessa" nti. So bahisãmagato taü cãvaraü kàreti. So katacãvaro "paccessaü. Paccessa" nti sambhuõàti kañhinuddhàraü. Tassa bhikkhuno saha bhikkhåhi kañhinuddhàro.

Phàsuvihàrapa¤cakaü niññhitaü.

 

[BJT Page 666] [\x 666/]

1. Dve me bhikkhave, kañhinassa paëibodhà. Dve apaëibodhà. Katame ca bhikkhave, dve kañhinassa paëibodhà? âvàsapaëibodho ca cãvarapaëibodho ca. Katha¤ca bhikkhave, àvàsapaëibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhu vasati và tasmiü àvàse, sàpekho và pakkamati "paccessa" nti, evaü kho bhikkhave, àvàsapaëibodho hoti. Katha¤ca bhikkhave, cãvarapaëibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhuno cãvaraü akataü và hoti vippakataü và cãvaràsà và anupacchinnà. Evaü kho bhikkhave, cãvarapaëibodho hoti. Ime kho bhikkhave, dve kañhinassa paëibodhà.

2. Katame ca bhikkhave dve kañhinassa apaëibodhà? âvàsaapaëibodho ca cãvaraapaëibodho ca. Katha¤ca bhikkhave, àvàsaapaëibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhu pakkamati tamhà àvàsà vattena vantena muttena anapekho1 "na paccessa" nti. Evaü kho bhikkhave, àvàsaapaëibodho hoti. Katha¤ca bhikkhave cãvaraapaëibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhuno cãvaraü kataü và hoti naññhaü và vinaññhaü và daóóhaü và cãvaràsà và upacchinnà. Evaü kho bhikkhave, cãvaraapaëibodho hoti. Ime kho bhikkhave, dve kañhinassa apaëibodhà" ti.

Kañhinakkhandhako niññhito sattamo.

1. Anapekkhena" [P T S]

 

[BJT Page 668] [\x 668/]

Imamhi khandhake vatthu dvàdasa. Peyyàlamukhàni ekasataü aññhàrasa.

Tassa uddànaü:

Tiüsapàveyyakà bhikkhå sàketukkaõñhità vasuü,

Vassaü vutthokapuõõehi agamuü1 jinadassanaü.

Idaü vatthu kañhinassa kappissanti ca pa¤cakà,

Anàmantàsamàdànaü2 tatheva gaõabhojanaü.

Yàvadattha¤ca uppàdo atthànaü bhavissati,

¥atti evatthata¤ceva eva¤ceva anatthataü.

Ullikhà3 dhovanaü ceva vicàraõa¤ca chedanaü,

Bandhanovaññikaõóusadaëhikammànuvàtakà4.

[PTS Page 266] [\q 266/] paribhaõóaü ovaññeyyaü5 maddanà nimittakathà6.

Kukkusannidhi nissaggi na kappa¤¤atra te tayo.

A¤¤atra pa¤càtireke sa¤chinnena7 samaõóalã,

Nतatra puggalà sammà nissãmaññhonumodati:

Kañhinaü anatthataü hoti evaü buddhena desitaü.

Ahatàkappapilotã paüsupàpaõikàya ca,

Animittà parikathà akukku ca asannidhi.

Anissaggi kappakato8 tathà ticãvareõa ca,

Pa¤cake vàtireke và chinne samaõóalãkate9.

Puggalassatthàrà sammà sãmaññho anumodati,

Evaü kañhinattharaõaü ubbhàrassaññhamàtikà:

Pakkamananti niññhànaü sanniññhàna¤ca nàsanaü,

Savaõaü àsàvacchedã sãmà sa ubbhàraññhamã.

Katacãvaramàdàya "na paccessa" nti gacchati,

Tassa taü tañhinuddhàro hoti pakkamanantiko.

âdàya cãvaraü yàti nissãme idaü cintayã:

"Kàressaü, na paccessa" nti niññhàne kañhinuddhàro.

âdàya nissãmaü neva " na paccessa" nti mànaso.

Tassa taü kañhinuddhàro sanniññhànantiko bhave.

âdàya cãvaraü yàti nissãme idaü10 cintayi:

"Kàressaü na paccessa"nti kayiraü tassa nassati,

Tassa taü kañhinuddhàro bhavati nàsanantiko.

1. "âgamuü" sã mu. 1. 2. "Anàmantà asamàcàrà" ma cha saü. [P T S]

3. "Ullikhi" machasaü. [P T S. 4.] "Daëhãkammànuvàtikà ma cha saü. [P T S]

5. "Ovaddheyyaü" machasaü. 6. "Nimittaü kathà" machasaü.

7. "Saüchinnena" tovi ma nu pa. 8. "Kappakate" machasaü. [P T S.]

9. "Chinnasamaõóalãkate" [P T S.] To vi. 10. "Idha" [P T S.] Avi.

 

[BJT Page 670] [\x 670/]

âdàya yàti paccessaü bahi kàreti cãvaraü,

Katacãvaro suõàti ubbhataü kañhinaü tahiü;

Tassa taü kañhinuddhàro bhavati savaõantiko.

âdàya yàti paccessaü bahi kàreti cãvaraü,

Katacãvaro bahiddhà nàmeti kañhinuddharaü1;

Tassa taü kañhinuddhàro sãmàtikkantiko bhave.

âdàya yàti paccessaü bahi kàreti cãvaraü,

Katacãvaro paccessaü sambhoti kañhinuddharaü;

Tassa taü kañhinuddhàro saha bhikkhåhi jàyati.

âdàya ca samàdàya satta satta vidhà gati, 2

Pakkamanantikà natthi chakke 3 vippakatà4 gati.

âdàya nissãmagataü kàressaü iti jàyati,

Niññhànaü sanniññhàna¤ca nàsana¤ca ime tayo.

âdàya na paccessanti bahi sãme karomãti,

Niññhànaü sanniññhànampi nàsanampi ime tayo;

Anadhiññhitena nevassa heññhà tãõi nayà vidhi.

[PTS Page 267] [\q 267/] àdàya yàti paccessaü bahi sãme karomãti,

Na paccessanti kàreti niññhàne kañhinuddharo.

Sanniññhànaü nàsana¤ca savaõaü sãmàtikkamo5,

Saha bhikkhåhi jàyetha evaü paõõarasà gati 6.

Samàdàya vippakatà samàdàya punà tathà,

Imete caturo vàrà sabbe paõõarasà vidhi 7.

Anàsàya ca àsàya karaõãyo ca te tayo,

Nayato taü vijàneyya tayo dvàdasa dvàdasa.

Apacinà nava vettha 8 phàsu pa¤cavidhà tahiü,

Paëibodhà apaëibodhà uddànaü nayato katanti.

1. "Kañhinuddhàraü" machasaü. "Kañhinuddharà" ma nu pa. 2. "Satta satta vidhãyati" to vi. 3. "Chaññhe" sã mu. "Chakkà" [P T S. 4.] "Vippakate" machasaü. Sã mu 5. "Savanasãmàtikkamà" ma cha saü. [P T S.] "Savanàsãmatikkamà" ma nu pa. "Savanaü sãmatikkamo" to vi. 6. "Paõõarasaü gati" machasaü [P T S.] Ma nu pa. A vi. To vi 7. "Paõõarasavidhi" machasaü. [P T S. 8.] "Apavilànà navettha" machasaü. "Apavilàyamàneva" si.