[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 179] [\q 179/]
[BJT Vol V-3-1] [\z Vin /] [\w IIIa /]
[BJT Page 474] [\x 474/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Pañhamo bhàgo
Cammakkhandhakaü

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

1. Tena kho pana samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati gijjhakuñe pabbate. Tena kho pana samayena ràjà màgadho seniyo bimbisàro asãtiyà gàmasahassesu issariyàdhipaccaü rajjaü kàreti. 1- Tena kho pana samayena campàyaü soõo nàma koëivãso seññhiputto sukhumàëo hoti. Tassa pàdatalesu lomàni jàtàni honti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro tàni asãtigàmikasahassàni sannipàtàpetvà kenacideva karaõãyena soõassa koëãvãsassa sannike dutaü pàhesi: "àgacchatu soõo icchàmi soõassa àgata"nti.

2. Atha kho soõassa koëivãsassa màtàpitaro soõaü koëivãsaü etadavocuü: "ràjà te tàta. Soõa, pàde dakkhitukàmo. Mà kho tvaü tàta, soõa, yena ràjà tena pàde abhippasàreyyàsi. Raいo purato pallaïkena nisãda. Nisinnassa te ràjà pade dakkhissatã"ti.

3. Atha kho soõaü koëivãsaü sivikàya ànesuü. Atha kho soõo koëivãso yena ràjà màgadho seniyo bimbisàro tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü abhivàdetvà raいo purato pallaïkena nisãdi. Addasà kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro soõassa koëivãsassa pàdatalesu lomàni jàtàni.

4. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro tàni asãti gàmikasahassàti diññhadhammike atthe anusàsitvà uyyojesi. "Tumhe khavattha bhaõe. Mayà diññhadhammike atthe anusiññhà. 2Gacchatha taü bhagavantaü payirupàsatha. So no bhagavà samparàyike atthe anusàsissatã"ti. Atha kho tàni asãtigàmikasahasasàni yena gijjhakuño pabbato tenupasaïkamiüsu.

5. Tena kho pana samayena àyasmà sàgato bhagavato upaññhàko hoti. Atha kho tàni asãtigàmikasahassàni yenàyasmà sàgato tenupasaïkamiüsu. Upaïkamitvà àyasmantaü sàgataü [PTS Page 180] [\q 180/] etadavocuü: "imàni bhante, asãtigàmikasahassàni idhåpasaïkantàni bhagavantaü dassanàya. Sàdhu mayaü bhante, labheyyàma bhagavantaü dassanàyà"ti. Tena hi tumhe àyasmanto muhuttaü idheva tàva hotha, yàvàhaü bhagavantaü pañivedemã"ti.

6. Atha kho àyasmà sàgato tesaü asãtiyà gàmikasahassànaü purato pekkhamànànaü pàñikàya nimmujjitvà bhagavato purato ummujjitvà bhagavantaü etadavoca: "imàni bhante, asãti gàmikasahasasàni idhupasaïkantàni bhagavantaü dassanàya yassadàni bhante, bhagavà kàlaü maいatã"ti.

1. "Karoti" to vi a vi ma nu pa

2. "Anusàsità" machasaü

[BJT Page 476] [\x 476/]

7. "Tena hi tvaü sàgata, vihàrapacchàyàyaü àsanaü paいapehi"ti. "Evaü bhante"ti. Kho àyasmà sàgato bhagavato pañissuõitvà pãñhaü gahetvà bhagavato purato nimmujjitvà tesaü asãtiyà gàmikasahassànaü purato pekkhamànànaü pàñikàya ummujjitvà vihàrapacchàyàyaü àsanaü paいapesi. 1-

8. Atha kho bhagavà vihàrà nikkhamitvà vihàrapacchàyàyaü paいatte àsane nisãdi. Atha kho nàni asãtigàmikasahassàni yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

9. Atha kho tàni asitigàmikasahassani àyasmantaüyeva sàgataü samannàharanti. No tathà bhagavantaü. Atha kho bhagavà tesaü asãtiyà gàmikasahasasànaü cetasà ceto parivitakkamaいàya àyasmantaü sàgataü àmantesi: "tena hi tvaü sàgata, bhiyyosomattàya uttarimanussa dhammaü 2- iddhipàñihàriyaü dassehã"ti. "Evaü bhante"ti. Kho àyasmà sàgato bhagavato pañissuõitvà vehàsaü abbhuggantvà àkàse antalikkhe caïkamatipi, tiññhatipi, nisãdatipi, seyyampi kappeti, dhåpàyatipi, 3pajjalatipi, antaradhàyatipi.

10. Atha kho àyasmà sàgato àkàse antalikkhe anekavihitaü uttarimanussadhammaü iddhipàñihàriyaü dassetvà bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavoca: "satthà me bhante, bhagavà. Sàvako'hamasmi. Satthà me bhante, bhagavà sàvako'hamasmi.

11. Atha kho tàni asãtigàmikasahassàni "accariyaü vata bho! Abbhutaü vata bho! Sàvako hi nàma evaü mahiddhiko bhavissati. Evaü mahànubhàvo. Aho nåna satthà"ti. Bhagavantaüyeva samannàharanti. No tathà àyasmantaü sàgataü.

12. Atha kho bhagavà tesaü asitiyà gàmikasahassànaü cetasà ceto parivitakkamaいàya ànupubbikathaü kathesi. Seyyathãdaü - dànakathaü silakathaü [PTS Page 181] [\q 181/] saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saükilesaü nekkhamme ànisaüsaü pakàsesi.

13. Yadà te bhagavà aいàsi kallacitte muducitte vinivaraõacitte udaggacitte pasannacitte, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà - taü pakàsesi, dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàëakaü sammadeva rajanaü patigaõheyya, evameva tesaü asãtiyà gàmikasahassànaü tasmiü yeva àsane virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü kici samudayadhammaü sabbaü taü nirodhadhammaü"nti.

1. "Paいàpeti" machasaü 2. "Uttarimanussadhammaü" sã mu

3. "Dhumàyatipi" machasaü " padhupàyatipi" si.

[BJT Page 478] [\x 478/]

14. Te diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõa vicikicchà vigatakathaïkathà vesàrajjappattà aparappaccayà satthusàsane bhagavantaü etadavocuü: "abhikkantaü bhaneta, abhikkantaü bhante, seyyathàpi bhante, nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, muëhassa và maggaü àcikkheyya, anandhakàre và telapajjotaü dhàreyya, 'cakkhumanto råpàni dakkhinti'ti. Evamevaü bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito. Ete mayaü bhante, bhagavantaü saraõaü gacchàma dhammaca bhikkhusaïghaca. Upàsake no bhagavà dhàretu ajjategge pàõupete saraõaü gate"ti.

15. Atha kho soõassa koëivisassa etadahosi: "yathà yathà kho ahaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannunàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyya'nati.

16. Atha kho tàni asiti gàmikasahassàni bhagavato bhàsitaü abhinanditvà anumoditvà uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkamiüsu. Atha kho soõo koëivãso acirapakkantesu tesu asãtiyà gàmikasahassesu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitavà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho soõo koëivãso bhagavantaü etadavoca: "yathà yathàhaü bhante, bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü bhante, kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Pabbàjetu maü bhante, bhagavà"ti. Alattha kho soõo koëivãso bhagavato santike pabbajjaü alattha upasampadaü

17. Aciråpasampanno [PTS Page 182] [\q 182/] ca panàyasmà soõo sitavane viharati. Tassa accàraddhaviriyassa caïkamato pàdà bhijjiüsu. Caïkamo lohitena phuññho hoti. Seyyathàpi gavàghàtanaü

18. Atha kho àyasmato soõassa rahogatassa patisallinassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "ye kho keci bhagavato sàvakà àraddhaviriyà viharanti. Ahaü tesaü aいataro. Atha ca pana me na anupàdàya àsavehi cittaü vimuccati. Saüvijjanti kho pana me kule bhogà. Sakkà bhoge ca bhujituü. Puいàni ca kàtuü. Yannånàhaü hinàyàvattitvà bhoge ca bhujeyyaü. Puいàni ca kareyya"nti.

19. Atha kho bhagavà àyasmato soõassa cetasà ceto parivitakka maいàya seyyathàpi nàma balavà puriso sammiajitaü và bàhaü pasàreyya, pasàritaü và bàhaü sammijeyya, evameva gijjhakuñe pabbate antarahito sãtavane pàturahosi.

[BJT Page 480] [\x 480/]

20. Atha kho bhagavà sambahulehi bhikkhåhi saddhiü senàsanacàrikaü àhiõóanto yenàyasmato soõassa caïkamo tetanupasaïkami. Addasà kho bhagavà àyasmato soõassa caïkamaü lohitena phuññhaü. Disvàna bhikkhå àmantesi: "kassa khvàyaü bhikkhave, caïkamo lohitena phuññho. Seyyathàpi gavàghàtana"nti. "âyasmato bhante, soõassa accàraddha viriyassa caïkamato pàdà bhijjiüsu. Tassàyaü caïkamo lohitena phuññho. Seyyathàpi gavàghàtana"nti.

21. Atha kho bhagavà yenàyasmato soõassa vihàro tenupasaïkami. Upasaïkamitvà paいatte àsane nisãdi. âyasmàpi kho soõo bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho àyasmantaü soõaü bhagavà etadavoca: "nanu te soõa, rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: 'ye kho keci bhagavato sàvakà accàraddhaviriyà viharanti, ahaü tesaü aいataro. Atha ca pana me na anupàdàya àsavehi cittaü vimuccati. Saüvijjanti kho pana me kule bhogà. Sakkà bhoge ca bhuajituü puいàni ca kàtuü. Yannånàhaü hinàyàvattitvà bhoge ca bhujeyyaü. Puいàni ca kareyya"nti. "Evaü bhante"ti.

22. "Taü kimmaいasi soõa, kusalo tvaü pubbe agàrikabhuto viõàya tantissare?"Ti. "Evaü bhante, "ti. "Taü kimmaいasi soõa, yadà te viõàya tantiyo accàyatà honti, api nu te vãõà tasmiü samaye saravatã và hoti kammaいà và?"Ti. "No hetaü bhante"ti. "Taü kimmaいasi soõa, yadà te viõàya tantiyo atisithilà honti, api nu te vãõà tasmiü samaye saravati và hoti kammaいà và?"Ti. "No hetaü bhante"ti. "Taü kimmaいasi soõa, yadà te vãõàya tantiyo neva accàyatà honti nàtisithilà, same guõe patiññhità, api nu te vãõà tasmiü samaye saravatã và hoti kammaいà và?"Ti. "Evaü bhante"ti.

23. "Evameva kho soõa, accàraddhaviriyaü uddhaccàya saüvattati. [PTS Page 183] [\q 183/] atilãnaviriyaü kosajjàya saüvattati. Tasmàtiha tvaü soõa, viriyasamataü 1- adhiññhaha. Indriyànaca samataü 2pañivijjha. Tattha ca nimittaü gaõhàhã"ti. "Evaü bhante"ti. Kho àyasmà soõo bhagavato paccassosi.

24. Atha kho bhagavà àyasmantaü soõaü iminà ovàdena ovaditvà seyyathàpi nàma balavà puriso sammiajitaü và bàhaü pasàreyya, pasàritaü và bàhaü sammiejayya, evameva sãtavane àyasmato soõassa pamukhe antarahito gijjhakåñe pabbate pàturahosi.

1. "Viriyasamathaü" ja vi 2. "Indrayànaca samathaü" ja vi

[BJT Page 482] [\x 482/]

25. Atha kho àyasmà soõo aparena samayena viriyasamataü adhiññhàsi. Indriyànaca samataü pañivijjhi. Tattha ca nimittaü aggahesi. Atha kho àyasmà soõo eko våpakaññho appamatto àtàpi pahitatto viharanto na cirasseva yassatthàya kulaputtà sammadve agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja vihàsi. "Khãõà jàti vusitaü brahmacariyaü kataü karaõãyaü nàparaü itthattàyà"ti. Abbhaいàsi. 1Aいataro ca panàyasmà soõo arahataü ahosi.

26. Atha kho àyasmato soõassa arahattaü pattassa etadahosi: "yannånàhaü bhagavato santike aいaü byàkareyya"nti. Atha kho àyasmà soõo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho àyasmà soõo bhagavantaü etadavoca:

27. "Yo so bhante, bhikkhu arahaü khãõàsavo vusitavà katakaraõiyo ohitabhàro anuppattasadattho parikkhãõabhavasaいo jano sammadaいà vimutto, so cha ñhànàni adhãmutto hoti. Nekkhammàdhi mutto hoti. Pavivekàdhimutto hoti. Abyàpajjhàdhimutto hoti. Upàdànakkhayàdhimutto hoti. Taõhakakhayàdhimutto hoti. Asammohàdhimutto hoti.

28. "Siyà kho pana bhante idhekaccassa àyasmato evamassa: 'kevalaü saddhàmattakaü nåna ayamàyasmà nissàya nekkhammàdhimutto'ti. Na kho panetaü bhante, evaü daññhabbaü khãõàsavo bhante, bhikkhu vusitavà katakaraõãyo karaõiyamattano 2asamanupassanto katassa và paticayaü, khayà ràgassa vãtaràgattà nekkhammàdhimutto hoti. Khayà mohassa vãtamohattà nekkhammàdhimutto hoti.

29. "Siyà kho pana bhante, idhekaccassa àyasmato evamassa 'làbhasakkàrasilokaü nåna àyasmà nikàmayamàno [PTS Page 184] [\q 184/] pavivekàdhimutto'ti. Na kho panetaü bhante, evaü daññhabbaü. Khãõàsavo bhante, bhikkhu vusitavà katakaraõãyo karaõiyamattano asamanupassanto katassa và paticayaü, khayà ràgassa vitaràgattà nekkhammàdhimutto hoti. Khayà dosassa vitadohattà pavivekàdhimutto hoti. Khayà mohassa vãtamohattà pavivekàdhãmutto hoti.

1. "Abhiいàsi" machasaü

2. "Karaõãyamattànaü" sã mu machasaü "karaõiyaü attano" aüguttarapàëã

.

[BJT Page 484] [\x 484/]

30. "Siyà kho pana bhante, idhekaccassa àyasmato evamassa 'silabbataparàmàsaü nåna ayamàyasmà sàrato paccàgacchanto abyàpajjhàdhimutto"ti. Na kho panetaü evaü daññhabbaü. Khãõàsavo bhante, bhikkhu vusitavà katakaraõãyo karaõiyamattano asamanupassanto katassa và paticayaü,khayà ràgassa vãtaràgattà abyàpachajhàdhimutto hoti.Khayà dosassa pe khayà mohassa vitaràgattà abyàpajjhàdhimutto hoti. Khayà dohassa vitadosattà abyàpajjhàdhimutto hoti.

"Siyà kho pana bhante, idhekaccassa àyasmato evamassa 'silabbataparàmàsaü nåna ayamàyasmà sàrato paccàgacchanto abyàpajjhàdhimutto"ti. Na kho panetaü evaü daññhabbaü. Khãõàsavo bhante, bhikkhu vusitavà katakaraõãyo karaõiyamattano asamanupassanto katassa và paticayaü, khayà ràgassa vitaràgattà upadànakkhayàdhimutto hoti. Khayà mohassa vitamohattà upadànakkhayàdhimutto hoti.

"Siyà kho pana bhante, idhekaccassa àyasmato evamassa 'silabbataparàmàsaü nåna ayamàyasmà sàrato paccàgacchanto abyàpajjhàdhimutto"ti. Na kho panetaü evaü daññhabbaü. Khãõàsavo bhante, bhikkhu vusitavà katakaraõãyo karaõiyamattano asamanupassanto katassa và paticayaü, khayà ràgassa vitaràgattà taõhàkkhàdhimutto hoti. Khayà dosassa vitadohattà taõhakkhayàdhimutto hoti.

"Siyà kho pana bhante, idhekaccassa àyasmato evamassa 'silabbataparàmàsaü nåna ayamàyasmà sàrato paccàgacchanto abyàpajjhàdhimutto"ti. Na kho panetaü evaü daññhabbaü. Khãõàsavo bhante, bhikkhu vusitavà katakaraõãyo karaõiyamattano asamanupassanto katassa và paticayaü, khayà ràgassa vitaràgattà asammohàdhimutto hoti. Khayà dosassa vitadosattà asammohàdhimutto hoti.

31. "Evaü sammà vimuttacittassa bhante, bhikkhuno bhusà cepi cakkhu viいayyo råpà cakkhussa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati.

Bhusà cepi sotaviいayyà saddà sotassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati.

Bhusà cepi ghàõaviいayyà gandhà ghàõassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati.

Bhusà cepi jivhàviいayyà rasà jivhassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati.

Bhusà cepi kàyaviいayyà phoññhabbà kàyassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissikatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati.

Bhusà cepi manoviいayyà dhammà manassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissikatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati. 32. "Seyyathàpi bhante, selo pabbato acchiddo asusiro ekaghano, puratthimàya cepi disàya àgaccheyya bhusà vàtavuññhi, neva naü saïkampeyya. Na sampakampeyya. Na sampavedheyya. Pacchimàya cepi disàya àgaccheyya. Bhusà vàtavuññhi, neva naü saïkampeyya. Na sampakampeyya. Na sampavedheyya. Pacchimàya cepi disàya àgaccheyya. Bhusà vàtavuññhi uttaràya cepi disàya àgaccheyya bhusà vàtavuññhi, neva naü saïkampeyya na sampakampeyya. Na sampavedheyya pacchimàya cepi disàya àgaccheyya. Bhusà vàtavuññhi dakkhiõàya cepi disàya àgaccheyya bhusà vàtavuññhi, neva naü saïkampeyya. Na sampakampeyya. Na sampavedheyya. Evameva bhante, evaü sammà vimuttacittassa bhikkhuno bhusà cepi cakkhu cakkhuviいayyà råpà cakkhussa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati. Bhusà cepi sotaviいayyà saddà sotassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissikatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati. Bhusà cepi ghàõaviいayyà gandhà ghàõassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati. Bhusà cepi jivhàviいayyà rasà jivhassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati. Bhusà cepi kàyaviいayyà phoññhabbà kàyassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissãkatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati. Bhusà cepi manoviいayyà dhammà manassa àpàthaü àgacchanti, nevassa cittaü pariyàdiyanti. Amissikatamevassa cittaü hoti ñhitaü ànejjappattaü. Vayacassànupassati"ti.

[BJT Page 486] [\x 486/]

33. "Nekkhammaü adhimuttassa pavivekaca cetaso,

Abyàpajjhàdhimuttassa upàdànakkhayassa ca;

[PTS Page 185] [\q 185/] taõhakkhayàdhimuttassa asammohaca cetaso, disvà ayàtanuppàdaü sammà cittaü vimuccati.

34. Tassa sammà vimuttassa santacittassa bhikkhuno,

Katassa paticayo natthi karaõãyaü na vijjati.

35. Selo yathà ekaghano vàtena na samãrati,

Evaü råpà rasà saddà gandhà phassà ca kevalà;

Iññhà dhammà aniññhà ca na ppavedhenti tàdino,

òhitaü cittaü vippamuttaü vayacassànupassatã"ti.

36. Atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: "evaü kho bhikkhave, kulaputtà aいaü vyàkaronti. Attho ca vutto. Attà ca anupanãto. Atha ca panidhekacce moghapurisà hasamànakà 1maいe aいaü vyàkaronti. Te pacchà vighàtaü àpajjantã"ti.

37. Atha kho bhagavà àyasmantaü soõaü àmantesi: "tvaü kho'si soõa, sukumàlo. Anujànàmi te soõa, phakapalàsikaü upàhana"nti. "Ahaü kho bhante, asãtisakañavàhe hiraいaü ohàya agàrasmà anagàriyaü pabbajito sattahatthikaca aõikaü. Athàhaü bhante, phakapalàsikaü ce upàhanaü pariharissàmi, 2- tassa me bhavissanti cattàro: 'soõo koëivãso asãtisakañavàhe hiraいaü ohàya àgarasmà anagàriyaü pabbajito sattahatthikaca aõikaü. So dànàyaü phakapalàsikàsu upàhanàsu satto'ti. Sace bhagavà bhikkhusaïghassa anujànissati, ahampi paribhujissàmi. No ce bhagavà bhikkhusaïghassa anujànissati, ahampi na paribhujissàmi"ti.

38. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, phakapalàsikaü upàhanaü na bhikkhave, diguõà upàhanà dharetabbà. Na tiguõà upàhanà dharetabbà na gaõaïgaõupàhanà 3- dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

39. Tena kho pana samayena chabbagigayà bhikkhu sabbanãlikà 4upàhanàyo dhàrenti. Sabbapãtikà 5- upàhanàyo dhàrenti. Sabbalohitikà 6- upàhanàyo dhàrenti. Sabbamajeññhikà 7upàhanàyo dhàrenti. Sabbakaõhà 8upàhanàyo dhàrenti. Sabbamhàraïgarattà upàhanàyo dhàrenti. Sabbamahànàmarattà upàhanàyo dhàrenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti.

1

1. "Hasamànakaü" machasaü [PTS] ma nu pa to vi "hasamànà" aññhakathà

2. "Athàhaü bhante ekapalàsikaü ce upàhanaü pariharissamã" ti sãhalakkharapotthakesu na dissate marammarakkhara potthake "upàhanaü" na dissate

3. "Guõaüguõåpàhanà" machasaü

4. "Sabbanãlikàyo" a vi ma nu pà to vi ja vi

5. "Sabbàpãtikàyo" ma nu pa a vi to vi ja vi

6. "Sabbalohitikàyo" ma nupa a vi to vi ja vi

7. "Majeññhikàyo" ma nu pa a vi to vi ja vi "majiññhikà" machasaü ma nu pa aññhakathà

8. "Sabbakaõhàyo" ma nu pa a vi to vi ja vi.

[BJT Page 488] [\x 488/]

40. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave, sabbanãlikà upàhanà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti. "Na bhikkhave, sabbapãtikà upàhanà dhàretabbà. Na sabbalohitikà upàhanà dhàretabbà. Na sabbamajeññhikà upàhanà dharetabbà. Na sabbakaõhà upàhanà dharetabbà. Na sabbamahàraïgarattà upàhanà dharetabbà. Na sabbamahànàmarattà upàhanà dharetabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

41. Tena kho pana samayena chabbaggiyà [PTS Page 186] [\q 186/] bhikkhå nãlakavaññikà 1upàhanàyo dhàrenti. - Pe - pãtakavaññhikà upàhanàyo dhàrenti. Lohitavaññikà upàhanàyo dhàrenti. Majeññhikavaññhikà upàhanàyo dhàrenti. Kaõhavaññhikà upàhanàyo dhàrenti. Mahàraïgarattavaññikà upàhanàyo dhàrenti. Mahànàmarattavaññikà upàhanàyo dhàrenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti.

42. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave, nãlakavaññikà upàhànà dhàretabbà. - Pe - na pãtakavaññikà upàhanà dhàretabbà. Na lohitakavaññikà upàhanà dharetabbà. Na majeññhikavañiñikà upahànà dhàretabbà. Na kaõhakavaññikà upahanà dhàretabbà. Na mahàraïgarattavañiñikà upàhanà dharetabbà. Na mahànàmarattatavaññikà upàhanà dharetabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

43. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu khallikabaddhà 2upàhanàyo dhàrenti. - Pe - puñabaddhà upàhanàyo dhàrenti. Pàëiguõñhimà upàhanàyo dhàrenti. Tulapuõõikà 3upàhanàyo dhàrenti. Tittirapattikà upàhanàyo dhàrenti. Meõóavisàõavaññikà 4- upàhanàyo dhàrenti. Ajavisàõavaññikà 5- upàhanàyo dhàrenti. Vicchikàëikà upàhanàyo dhàrenti. Morapiajaparisibbità 6- upàhanàyo dhàrenti. Citrà upàhanàyo dhàrenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti.

44. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave, khallikabaddhà upàhànà dharetabbà. - Pe - na puñabaddhà upàhanà dhàretabbà. Na pàëiguõñhimà upàhanà dharetabbà. Na tulapuõõikà upahànà dhàretabbà. Na tittirapattikà upahanà dhàretabbà. Na meõóavisàõavañiñikà upàhanà dharetabbà. Na ajavisàõavaññikà upàhanà dhàretabbà. Na vicchikàëikà upahanà dhàretabbà. Na morapijaparisibbità upàhanà dhàretabbà. Na citrà upahanà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

1. "Nãlakavaddhikà" machasaü ettha pitakàdisu ca sabbattha vadadhikà'ti dissate.

2. "Khallakabandhà" machasaü [PTS] ma nu pa ja vi to vi

3. "Tulapaõaõikà" to vi 4 - 5 "baddhikà" sã mu "bandhikà" [PTS]

5. "Ajavisàõavaddhikà" aññhakathà 6. "Morapicchaparisibbità" ma cha saü

[BJT Page 490] [\x 490/]

45. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sihacammaparikkhañà upàhànàyo dhàrenti. - Pe - vyagghacammaparikkhañà upàhanàyo dhàrenti. Dipicammaparikkhañà upàhanàyo dhàrenti. Ajinacammaparikkhañà upahànàyo dhàrenti. Uddacammaparikkhañà upahanàyo dhàrenti. Majjàracammaparikkhañà upàhanàyo dhàrenti. Kàëakacammaparikkhañà upàhanàyo dhàrenti. Ulukacammaparikkhañà 1- upahanàyo dhàrenti. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcanti: "seyyathàpi gihi kàmabhogino"ti.

46. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave, sihacammaparikkhañà upàhànà dhàretabbà. - Pe - na vyagghacammaparikkhañà upàhanà dhàretabbà. Na dipicammaparikkhañà upàhanà dhàretabbà. Na ajinacammaparikkhañà upahànà dhàretabbà. Na uddacammaparikkhañà upahanà dhàretabbà. Na majjàracammaparikkhañà upàhanà dhàretabbà. Na kàëakacammaparikkhañà upàhanà dhàretabbà. Na ulukacammaparikkhañà upahanà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

47. Atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya ràjagahaü piõóàya pàvisi aいatarena bhikkhunà pacchàsamanena. Atha kho so bhikkhu khajamàno bhagavantaü piññhito piññhito anubandhã.

48. Addasà kho aいataro upàsako gaõaïgaõupàhanaü 2àrohitvà bhagavantaü duratova àgacchantaü disvàna upàhanà orohitvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà yena so bhikkhu tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü bhikkhuü abhivàdetvà etadavoca: "kissa bhante, ayyo khajati"ti. "Pàdà me àvuso phalità"ti. 3- "Handa bhante, upàhanàyo"ti. [PTS Page 187] [\q 187/] "alaü àvuso pañikkhittà. Bhagavatà gaõaïgaõupàhanà"ti. "Gaõhàhetà bhikkhu upàhanàyo"ti.

49. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, omukkaü gaõaïgaõupàhanaü. Na bhikkhave, navà gaõaïgaõupàhanà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

50. Te na kho pana samayena bhagavà ajjhokàse anupàhano caïkamati. "Satthà anupàhano caïkamati"ti. Theràpi bhikkhu anupàhanà caïkamanti.

51. Chabbaggiyà bhikkhu satthari anupàhane caïkamamàne theresupi bhikkhusu anupàhanesu caïkamamànesu saupàhanà caïkamanti. Ye te bhikkhu appicchà. Te ujjhàyanti, khiyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu satthari anupàhane caïkamamàne theresupi bhikkhusu anupàhanesu caïkamamànesu saupàhanà caïkamissantã"ti.

52. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhu satthari anupàhane caïkamamàne theresupi bhikkhusu anupàhanesu caïkamamànesu saupàhanà caïkamissantã?"Ti. "Saccaü bhagavà"

1. "Luvakacamma parikkhañà" machasaü 2. "Gaõaïgaõupàhanà" ma nu pa a vi ja vi to vi 2. "Guõaïguõupàhanà" machasaü 3. "Phàlitàti" sã mu.

[BJT Page 492] [\x 492/]

53. "Vigarahi buddho bhagavà "kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà satthari anupàhane caïkamamàne theresupi bhikkhusu anupàhanesu caïkamamànesu saupàhanà caïkamissanti? Imehi nàma bhikkhave, gihã kàma bhogino odàtavasanà 1- abhijãvanikassa sippassa kàraõà àcariyesu sagàravà sappatissà 2sabhàgavuttikà viharissanti. Idha kho taü bhikkhave, sobhetha, yaü tumhe evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajità samànà àcariyesu àcariyamattesu upajjhàyesu upajjhàyamattesu agàravà appatissà asabhàgavuttikà vihareyyàtha?

54. Netaü bhikkhave, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà3- saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave, àcariyesu àcariyamattesu upajjhàyesu upajjhàyamattesu anupàhanesu caïkamamànesu saupàhanena caïkamitabbaü. Yo caïkameyya, àpatti dukkañassa. Na bhikkhave, 3- ajjhàràme upàhanà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

55. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno pàdakhãlàbàdho hoti. Bhikkhå taü bhikkhuü 4- pariggahetvà uccàrampi passàvampi nikkhàmenti. Addasà kho bhagavà senàsanacàrikaü àhiõóanto te bhikkhå taü bhikkhuü pariggahetvà [PTS Page 188] [\q 188/] uccàrampi passàvampi nikkhàmente disvàna yena te bhikkhu tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te bhikkhu etadavoca: "kiü imassa bhikkhave, bhikkhuno àbàdho"ti. "Imassa bhante àyasmato pàdakhãlàbàdho. Imaü mayaü pariggahetvà uccàrampi passàvampi nikkhàmemà"ti.

56. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, yassa pàdà và dukkhà, pàdà và elità, pàdakhãlo và àbàdho, 5upàhanaü dharetu"nti.

57. Tena kho pana samayena bhikkhå adhotehi pàdehi macampi pãñhampi abhiruhanti. Cãvarampi senàsanampi dussati. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, 'idàni macaü và pãñhaü và abhiruhissàmã ti upàhanaü dharetu"nti.

58. Tena kho pana samayena bhikkhå rattiyà uposathaggampi sannisajjampi gacchantà andhakàre khàõumpi kaõñakampi akkamanti. Pàdà dukakhà honti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, ajjhàràme upàhanaü dharetuü ukkaü padãpaü kattaradaõóa"nti.

1. "Gihã odàtavatthavasanà" machasaü 2. "Sappatissavà" sã mu

3. "Na ca bhikkhave" machasaü [PTS 4.] "Taü bhikkhuü machasaü

5. "Pàdakhãlàbàdho và" si

[BJT Page 494] [\x 494/]

60. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya kaññhapàdukàyo abhiruhitvà ajjhokàse vaïkamanatti uccàsaddà mahàsaddà khañakhañasaddà anekavihitaü tiracchànakathaü kathentà - seyyathãdaü: ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü såratathaü visikhàkathaü kumhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànattakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü iti và, kãñakampi akkamitvà màrenti, bhikkhåpi samàdhimhà càventi.

61. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya kaññhapàdukàyo abhiruhitvà ajjhokàse vaïkamissanti uccàsaddà mahàsaddà khañakhañasaddà anekavihitaü tiracchànakathaü kathentà - seyyathãdaü: ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü såratathaü visikhàkathaü kumhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànattakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü iti và, kãñakampi akkamitvà màrenti, bhikkhåpi [PTS Page 189] [\q 189/] samàdhimhà càvessanti"ti.

62. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhå rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya kaññhapàdukàyo abhiruhitvà ajjhokàse caïkamanatti uccàsaddà mahàsaddà khañakhañasaddà anekavihitaü tiracchànakathaü kathentà - seyyathãdaü: ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü sårakathaü visikhàkathaü kumhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànattakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü iti và?, Kãñakampi akkamitvà màrenti, bhikkhåpi samàdhimhà càventi?"Ti. "Saccaü bhagavà"

63. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appaniråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhujamànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pàniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi viいàpetvà bhujissanti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti"?Ti netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave, kañañhapàdukàyo dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

64. Atha kho bhagavà ràjagahe yathàbhirattaü viharitvà yena bàràõasi tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena bàràõasã tadavasari. Tatrasudaü bhagavà bàràõasiyaü viharati isipatane migadàye.

65. Tena kho pana samayena bhikkhu "bhagavatà kaññhapàdukà pañikkhittà"ti tàlataruõe chedàpetvà tàlapattapàdukàyo dhàrenti. Tàni tàlataruõàni chinnàni milàyanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà tàlataruõe chedàpetvà tàlapattapàdukàyo dhàressanti? Tàni tàlataruõàni chinnàni milàyanti. Ekindriyaü samaõà sakyaputtiyà jivaü viheñhenti"nti.

66. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussà ujjhàyantànaü khãyantànaü, vipàcentànaü: atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhu tàlataruõe chedàpetvà tàlapattapàdukàyo dhàrenti. Tàni tàlataruõàni chinnàni milàyantã?"Ti "saccaü bhagavà"

[BJT Page 496] [\x 496/]

67. Vigarahi buddho bhagavà "kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà tàlataruõe chedàpetvà tàlapattapàdukàyo dhàressanti? Tàni tàlataruõàni chinnàni milàyanti jivasaいino hi bhikkhave, manussà rukkhasmiü netaü bhikkhave, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave, tàlapattapàdukà dhàretabbà. Yo dhàreyya àpatti dukkañassà"ti.

68. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu "bhagavatà tàlapattapàdukà pañikkhittà"ti. Veëutaruõe chedàpetvà veëupattapàdukàyo dhàrenti. Tàni veëutaruõàni chinnàni milàyanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà veëutaruõe chedàpetvà veëupattapàdukàyo dhàressanti? Tàni veëutaruõàni chinnàni milàyanti. Ekindriyaü samaõà sakyaputtiyà jivaü viheñhentã"ti.

69. Asesàsuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü, vipàcentànaü: atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü "saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhu tàlataruõe chedàpetvà tàlapattapàdukàyo dhàressanti. Tàni tàlataruõàni chinnàni milàyanti?"Ti "na bhikkhave, veëupattapàdukà dhàratabbà yo dhareyya, àpatti dukkañassà"ti.

70. Atha kho bhagavà bàràõasiyaü yathàbhirattaü viharitvà yena bhaddiyaü tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena bhaddiyaü tadavasari. Tatrasudaü bhagavà bhaddiye viharati isipatane jàtiyàvane.

71. Tena [PTS Page 190] [\q 190/] kho pana samayena bhaddiyà bhikkhu anekavihitaü pàdukamaõóanànuyogamanuyuttà viharanti. Tiõapàdukaü kàrontipi. Kàràpentipi. Muujapàdukaü karontipi. Kàràpettipi. Babbajapàdukaü kàrontipi. Kàràpentipi. Hintàlapàdukaü kàrontipi. Kàràpentipi. Kamalapàdukaü karontipi. Kàràpentipi. Kambalapàdukaü kàrontipi. Kàràpentipi. Ricanti uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipaいaü

.

72. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khiyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma bhaddiyà bhikkhå anekavihitaü pàdukamaõóanànuyogamanuyuttà viharissanti. ? Tiõapàdukaü kàrissantipi?. Kàràpessantipi?. Mujapàdukaü? Karissantipi?. Kàràpessantipi?. Babbajapàdukaü kàrissantipi?. Kàràpessantipi. Hintàlapàdukaü? Kàrissantipi. Kàràpessantipi?. Kamalapàdukaü karissantipi?. Kàràpessantipi?. Kambalapàdukaü kàrissantipi?. Kàràpessantipi?. Ricissanti uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipaいaü"nti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

73. "Saccaü kira bhikkhave, bhaddiyà bhikkhu anekavihitaü pàdukamaõóanànuyogamanuyuttà viharissanti. ? Tiõapàdukaü karontipi? Kàràpentipi? Mujapàdukaü? Karontipi? Kàràpentipi? Babbajapàdukaü karontipi? Kàràpentipi hintàlapàdukaü? Karontipi kàràpentipi? Kamalapàdukaü karontipi? Kàràpentipi? Kambalapàdukaü karontipi? Kàràpentipi? Ricanti uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipaいaü?Nti". "Saccaü bhagavà"

[BJT Page 498] [\x 498/]

74. Vigarahi buddho bhagavà "kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà anekavihitaü pàdukamaõóanànuyogamanuyuttà viharissanti. - Tiõapàdukaü kàrissantipi?. Kàràpessantipi?. Mujapàdukaü? Karissantipi?. Kàràpessantipi?. Babbajapàdukaü1karissantipi?. Kàràpessantipi. Hintàlapàdukaü? Kàrissantipi?. Kàràpessantipi?. Kamalapàdukaü karassantipi?. Kàràpessantipi?. Kambalapàdukaü karissantipi?. Kàràpessantipi?. Ricissanti uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipaいaü

.

75. "Netaü bhikkhave, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: na bhikkhave, tiõapàdukà dhàretabbà. Na mujapàdukà dhàretabbà. Na babbajapàdukà dhàretabbà. Na hintàlapàdukà dhàretabbà. Na kamalapàdukà dhàretabbà. Na kambalapàdukà dhàretabbà. Na sovaõõamayà pàdukà dhàretabbà. Na råpimayà 2pàdukà dhàretabbà. Na maõimayà pàdukà dhàretabbà. Na veëuriyamayà pàdukà dhàretabbà. Na phaëikamayà pàdukà dhàretabbà. Na kaüsamayà pàdukà dhàretabbà. Na kàcamayà pàdukà dhàretabbà. Na tipumayà pàdukà dhàretabbà. Na sãsamayà pàdukà dhàretabbà. Na tambalohamayà pàdukà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassa. Na ca bhikkhave, kàci saïkamanãyà pàdukà dhàretabbà. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, tisso pàdukàyo 3dhuvaññhànãyà asaïkamaniyàyo: vaccapàdukaü passàvapàdukaü àcamanapàduka"nti.

76. Atha kho bhagavà bhaddiye yathàbhirattaü viharitvà yena sàvatthi tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena sàvatthi tadavasari. Tatrasudaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetane anàthapiõóikassa àràme.

77. Tena kho pana samayena jabbaggiyà [PTS Page 191] [\q 191/] bhikkhu aciravatiyà nadiyà gàvinaü tarantãnaü visàõesupi gaõhanti. Kaõhesupi gaõahanti. Gãvàyapi gaõhanti. Cheppàyapi 4gaõhanti. Piññhimpi abhiråhanti. Rattacittàpi aïgajàtaü vacchatarimpi ogàhetvà màrenti.

78. Manussà ujjhàyanti, khãyanti, vipàcenti: kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà gàvãnaü tarantinaü visàõesupi gaõhanti?. Kaõõesupi gaõhanti?. Givàyapi gaõhanti?. Cheppàyapi gaõhanti?. Piññhimpi abhiråhissnti?. Rattacittàpi aïgajàtaü jupissanti? Vacchatarimpi ogàhetvà màressanti? Seyyathàpi gihã kàmabhogino?"Ti.

79. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü: atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, - pe - "saccaü bhagavà ti. "

1. "Pabbajapàdukaü" machasaü 2. "Råpiyamayà" machasaü 3. "Pàdukà" machasaü 4. "Cheppàpi" machasaü "cheppàyampi" [PTS] a vi to vi ja vi

[BJT Page 500] [\x 500/]

80. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appaniråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhujamànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pàniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi viいàpetvà bhujissànti?. Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti"?Ti netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave, gàvãnaü visàõesu gàhetabbaü. Na kaõõesu gahetabbaü. Na givàya gahetabbaü. Na cheppàya gahetabbaü. Na piññhi abhiråhitabbà. Yo abhiråheyya, àpatti dukkañassa. Na ca bhikkhave, rattacittena aïgajàtaü chupitabbaü. Yo chupeyya, àpatti thullaccayassa. Na vacchatari màretabbà. Yo màreyya, yathà dhammo kàretabbo"ti.

81. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu yànena yàyanti. Itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi gaïgàmahiyàyà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. - Pe - "na bhikkhave, yànena yàyitabbaü. Yo yàyeyya, àpatti dukkañassà"ti.

82. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu kosalesu janapadesu sàvatthiyaü gacchanto bhagavantaü dassanàya antaràmagge gilàno hoti. Atha kho so bhikkhu maggà okkamma aいatarasmiü rukkhamule nisãdi.

83. Manussà taü bhikkhuü passitvà 1- etadavocuü: "kahaü bhante, ayyo gamissatã"ti. "Sàvatthiyaü kho ahaü àvuso, gamissàmi bhagavantaü dassanàyà"ti. "Ehi bhante, gamissàmà"ti. "Nàhaü àvuso, sakkomi. Gilànomhã'ti. "Ehi bhante, yànaü abhiruhà"ti. "Alaü àvuso, pañikkhittaü bhagavatà yàna"nti. Kukkuccàyanto yànaü nàbhãruhi.

84. Atha kho so bhikkhu sàvatthiyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü - pe - anujànàmi bhikkhave, gilànassa yàna"nti.

85. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "itthiyuttaü nu kho purisayuttaü nu kho"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü [PTS Page 192] [\q 192/] "anujànàmi bhikkhave, purisayuttaü hatthavaññaka"nti.

86. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno yànugghàtena bàëhataraü aphàsu ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü - pe - "anujànàmi bhikkhave, sivikaü pàñaïki"nti.

87. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu uccàsayana mahàsayanàni dhàrenti. Seyyathãdaü: àsandiü pallaïkaü goõakaü cittakaü pañikaü pañalikaü tulikaü vikatikaü uddalomiü 2ekantalomiü kaññhissaü koseyyaü kuttakaü hatthattharaü assattharaü rathattharaü ajinappaveõãü 3- kadalimigapavarapaccattharaõaü 4- sauttaracchadaü ubhato lohitakupadhànaü. 5-

1. "Disvà" machasaü

2. "Uddhalomiü" machasaü 3. "Ajitapaveõiü" machasaü

4. "Kadalimigapavarapaccattharaõaü" machasaü 5. "Lohitakupadhànanti" machasaü

[BJT Page 502] [\x 502/]

88. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti, khãyanti, vipàcenti: "seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü - pe - "na bhikkhave, uccàsayanamahàsayanàni dhàretabbàni. Seyyathãdaü: àsandi pallaïko goõako cittako pañikà pañalikà tulikà vikatikà uddalomi ekantalomi kaññhissaü koseyyaü kuttakaü hatthattharaü assattharaü rathattharaü ajinappaveõã kàdalimigapavarapaccattharaõaü sauttaracchadaü ubhato lohitakupadhànaü. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

89. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu "bhagavato uccàsayanamahàsayanàni pañikkhittànã"ti. Mahàcammàni dhàrenti. Sãhacammaü byagghacammaü dipãcammaü tàni macappamàõenapi chinnàni honatti. Pañhappamàõenapi chinnàni honti. Antopi mace paいattàni honnati. Bahipi mace paいattàni honti. Antopi pãñhe paいattàni honti. Bahipi piñhe papaいattàni henti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyatti khãyanti, vipàcenti: "seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti bhagavato etamatthaü àrocesuü - pe - "na bhikkhave, mahàcammàni dhàretabbàni. Sãhacammaü byagghacammaü dãpicammaü. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

90. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu "bhagavatà mahàcammàni pañikkhittànã"ti. Gocammàni dhàrenti. Tàni macappamàõenapi chinnàni honatti. Piñhappamàõenapi chinnàni honti. Antopi mace paいattàni honnati. Bahipi mace paいattàni honti. Antopi pãñhe paいattàni honti. Bahipi piñhe papaいattàni honti.

91. Aいataropi pàpabhikkhu aいatarassa pàpåpàsakassa kulupago 1hoti. Atha kho so pàpabhikkhu pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena tassa pàpåpàsakassa nivesanaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà paいatte àsane nisãdi. Atha kho [PTS Page 193] [\q 193/] so pàpåpàsako yena so pàpabhikkhu tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü pàpabhikkhuü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi.

92. Tena kho pana samayena tassa pàpåpàsakassa vacchato hoti taruõako abhiråpo dassanãyo pàsàdiko citro seyyathàpi dãpicchàpo. Atha kho so pàpabhikkhu taü vacchakaü sakakkaccaü upanijjhàyati. Atha kho so pàpåpàsako taü pàpabhikkhuü etadavoca: "kissa bhante, ayyo imaü vacchakaü sakkaccaü upanijjhàyatã"ti. "Attho me àvuso, imassa vacchakassa cammenà"ti. Atha kho so pàpåpàsako taü vacchakaü vadhitvà cammaü vidhunitvà tassa pàpabhikkhuno pàdàsi. Atha kho so pàpabhikkhu taü cammaü saïghàñiyà pañicchàdetvà agamàsi.

1. "Kulupako" machasaü

[BJT Page 504] [\x 504/]

93. Atha kho gàvã vacchagiddhinã taü pàpabhikkhuü piññhito piññhito anubandhi. Bhikkhu evamàhaüsu. "Kissa tyàyaü àvuso, gàvã piññhito piññhito anubaddhà"ti. 1"Ahampi kho àvuso, na jànàmi kena myàyaü gàvã piññhito piññhito anubaddhà"ti.

94. Tena kho pana samayena tassa pàpabhikkhuno païghàñi lohitena makkhità hoti. Bhikkhu evamàhaüsu: "ayaü pana te àvuso, saïghàñi kiü katà?"Ti. Atha kho so pàpabhikkhu bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. "Kiü pana tvaü àvuso, pàõàtipàte samàdapesã"ti. "Evamàvuso"ti. Ye te bhikkhå appicchà, te ujjhàyanti khãyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu pàõàtipàte samàdapessati? Nanu bhagavatà anekapariyàyena pàõàtipàto garahito? Pàõàtipàtà veramaõi pasatthà"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà taü pàpabhikkhuü pañipucchi "saccaü kira tvaü bhikkhu pàõàtipàte samàdapesã"ti. "Saccaü bhagavà "

95. Vigarahi buddho bhagavà "kathaü hi nàma tvaü moghapurisà pàõàtipàte samàdapessasi? Nanu mayà moghapurisà anekapariyàyena pàõàtipàto garahito? Pàõàtipàtà veramaõã pasatthà? Netaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave, pàõàtipàte samadapetabbaü. Yo samàdapeyya, yathà dhammo kàretabbo. Na bhikkhave, gocammaü dhàretabbaü. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassa. Na ca bhikkhave, kici cammaü dhàretabbaü. Yo dhàreyya, àpatti dukkañassà"ti.

96. [PTS Page 194] [\q 194/] tena kho pana samayena manussànaü macopi 2- pãñhampi cammonaddhàni honti cammavinaddhàni. Bhikkhu kukkuccàyantà nàbhinisãdanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, gihivikañaü 3- abhinisãdituü nattheva abhinipajjitu"nti.

97. Tena kho pana samayena vihàrà cammavaññehi ogumbãyanti, 4bhikkhu kukkuccàyantà nàbhinisãdanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, bandhanamattaü abhinisãditu"nti.

98. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu saupàhanà gàmaü pavisanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti, vipàcenti: "seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, saupàhaneta gàmo pavisitabbo. Yo paviseyya, àpatti dukkañassà"ti.

99. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Na sakkoti vinà upàhane na gàmaü pavisitåü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, gilànena bhikkhunà saupàhaneta gàmaü pavisitu"nti.

1. "Anubandhiti" machasaü "anubandhà" sã mu 2. "Macemapi" ma cha saü

3. "Gihicikataü" machasaü 4. "Ogumathãyanti" machasaü

[BJT Page 506] [\x 506/]

100. Tena kho pana samayena àyàsmà mahàkaccàyano avantãsu viharati kuraraghare 1papàte 2- pabbate. Tena kho pana samayena soõo upàsako kuñikaõõo3 àyasmato mahàkaccàyanassa upaññhàko hoti.

101. Atha kho soõo upàsako kuñikaõõo yenàyasmà mahàkaccàyano tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho soõo upàsako kuñikaõõo àyasmantaü mahàkaccàyanaü etadavoca: "yathà yathàhaü bhante, ayyena mahàkaccàyanena dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü bhante, kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Pabbàjetu maü bhante ayyo mahàkaccàyano'ti. 4- "Dukkaraü kho so, yàvajãvaü ekaseyyaü ekabhattaü brahmacariyaü carituü. Iïgha tvaü soõa, tattheva agàrikabhuto buddhànaü sàsanaü anuyuja kàlayuttaü ekaseyyaü ekabhattaü brahmacariya"nti.

102. Atha kho soõassa upàsakassa kuñikaõõassa yo ahosi pabbajjàbhisaïkhàro, so pañippassambhi. Dutiyampi kho soõo upàsako [PTS Page 195] [\q 195/] kuñikaõõo yenàyasmà mahàkaccàyano tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho soõo upàsako kuñikaõõo àyasmantaü mahàkaccàyanaü etadavoca: "yathà yathàhaü bhante, ayyena mahàkaccàyanena dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü bhante, kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Pabbàjetu maü bhante ayyo mahàkaccàyano'ti. Atha kho àyasmà mahàkaccàyano soõaü upàsakaü kuñikaõõaü pabbàjasi.

Atha kho soõassa upàsakassa kuñikaõõassa yo ahosi pabbajjàbhisaïkhàro,

So pañippassambhi. Tatiyampi kho soõo upàsako kuñikaõõo yenàyasmà mahàkaccàyano tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho soõo upàsako kuñikaõõo àyasmantaü mahàkaccàyanaü etadavoca: "yathà yathàhaü bhante, ayyena mahàkaccàyanena dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü bhante, kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Pabbàjetu maü bhante ayyo mahàkaccàyano'ti. Atha kho àyasmà mahàkaccàyano soõaü upàsakaü kuñikaõõaü pabbàjasi.

103. Tena kho pana samayena avantidakkhiõàpatho appabhikkhuko hoti. Atha kho àyasmà mahàkaccàyano tiõõaü vassànaü accayena kicchena kasireõa tato tato dasavaggaü bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü soõaü upasampàdesi.

104. Atha kho àyasmato soõassa vassaü vuttassa rahogatassa patisallinassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "sutoyeva kho me so bhagavà 'ediso ca ediso cà'ti. Na ca mayà sammukhà diññho gaccheyyàhaü taü bhagavattaü dassanàya arahantaü sammàsambuddhaü, sace maü upajjhàyo anujàneyyà"ti.

1. "Kururaghare" machasaü 2. "Papatako" machasaü

3. "Koñikaõõo" aññhakathà.

4. "Evaü vutte àyasmà mahàkaccàyano soõaü upàsakaü kuñikaõõaü etadavoca"si.

[BJT Page 508] [\x 508/]

105. Atha kho àyasmà soõo sàyaõhasamayaü patisallànà vuññhito yenàyasmà mahàkaccàyano tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà soõo ayasmantànaü mahàkaccàyanaü etadavoca: "idha mayhaü bhanenata, rahogatassa patisallitassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: 'sutoyeva kho me so bhagavà 'ediso ca ediso cà'ti. Na ca mayà sammukhà diññho gaccheyyàhaü taü bhagavattaü dassanàya arahantaü sammàsambuddhaü, sace maü upajjhàyo anujàneyyà"ti. 'Gaccheyyàhaü bhante, taü bhagavattaü dassanàya arahantaü sammàsambuddhaü, sace maü upajjhàyo anujàneyyà"ti. "Sàdhu sàdhu soõa, gaccha tvaü soõa, taü bhagavattaü dassanàya arahantaü sammàsambuddhaü, dakkhissasi tvaü soõa taü bhagavantaü pàsàdikaü pasàdaniyaü 1- santindriyaü santamànasaü uttamadamatha samathamanuppattaü santaü guttaü yatindriyaü nàgaü

.

106. "Tena hi tvaü soõa, mama vacanena bhagavato pàde sirasà vanda 'upajjhàyo me bhante, àyasmà mahàkaccayano bhagavato pàde sirasà vandatã'ti. Evaca vadehi avantidakkhiõàpatho bhante, appabhikkhuko tiõõaü me vassànaü accayena kiccena kasirena tato tato dasavaggaü bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà upasampadaü alatthaü. Appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe appatarena gaõena upasampadaü anujàneyyà"ti.

107. "Avantidakkhiõàpathe bhante, kaõahuttarà bhåmi kharà gokaõñakahatà. Appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe [PTS Page 196] [\q 196/] gaõaïgaõupàhanaü anujàneyya.

108. "Avantidakkhiõàpathe bhante, nàganagarukà manussà udakasuddhikà. Appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe dhuvanahànaü anujàneyya.

109. "Avantidakkhiõàpathe bhante, cammàni attharaõàni phaëakacammaü ajacammaü migacammaü. Seyyathàpi bhante, majjhimesu janapadesu pharagu moragu majjàru jantu, 2- evameva kho bhante, avantidakkhiõàpathe cammàni attharaõàni phaëakacammaü ajacammaü migacammaü appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe cammàni attharaõàni anujàneyya eëakacammaü ajacammaü migacammaü.

110. "Etarahi bhante, manussà nissimagatànaü bhikkhånaü cãvaraü denti: 'imaü cãvaraü itthannàmassa demà'ti. Te àgantvà àrocenti: 'itthannàmehi te àvuso manussehi cãvaraü dinna'nti. Te kukkuccàyantà na sàdiyanti' mà no nissaggiyaü ahosã'ti. Appeva nàma bhagavà civare pariyàyaü àcikkheyyà"ti.

1. "Pàsàdikaü pàsàdanãyaü" a vi ma nu pa to vi ja vi

2. "Erako merako jandurakà manduraka: " iti dissate "divyàvadàne"

[BJT Page 510] [\x 510/]

115. "Evaü bhante"ti. Kho àyasmà soõo àyasmato mahà kaccàyanassa pañissutvà uññhàyasanà àyasmantaü mahàkaccàyanaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà senàyasanaü saüsàmetvà pattacãvaraü àdàya yena sàvatthãyaü tena pakkàmi.

116. Anupubbena yena sàvatthã jetavanaü anàthapiõóikassa àràmo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nasidi. Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi: "imassa ànanda, àgantukassa bhikkhuno senàsanaü paいàpehã"ti.

117. Atha kho àyasmà ànando "yassa kho maü bhagavà àõàpeti 'imassa ànanda, àgantukassa bhikkhuno senàsanaü paいapehã'ti, iccati bhagavà tena bhikkhunà saddhiü ekavihàre vatthuü. Icchati bhagavà àyasmatà soõena saddiü ekavihare vatthu"nti. Yasmãü vihare bhagavà viharati, tasmiü vihare àyasmato soõassa senàsanaü paいàpesi.

118. Atha kho bhagavà bahudeva rattiü ajjhokàse vitinàmetvà vihàraü pàvisi. âyasmàpi kho soõo bahudeva rattiü ajjhokàse vitinàmetvà vihàraü pàvisi.

119. Atha kho bhagavà rattiyà paccåsamayaü paccuññhàya àyasmantaü soõaü ajjhesi: pañibhàtu taü bhikkhu dhammo bhàsitu"nti. "Evaü bhante"ti. Kho àyasmà soõo bhagavato pañissuõitvà sabbàneva aññhakavaggikàni sareõa abhàsi.

120. Atha kho bhagavà àyasmato soõassa sarabhaいapariyosàte abbhanumodi: sàdhu sàdhu bhikkhu, 'suggahãtàni kho te bhikkhu, aññhakavaggikàni [PTS Page 197] [\q 197/] sumanakasitàni såpadhàritàni. Kalyàõiyàsi 1- vàcàya samantàgato vissaññhàya aneëagalàya atthassa viいàpaniyà. Kati vassosi tvaü bhikkhå?"Ti. "Ciradiññho2- me bhante, kàmesu àdãnavo. Api ca sambàdho gharàvàso 3- bahukicco bahukaraõiyo"ti. 4-

121. Atha kho bhagavà etamatthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü

Udànesi.

"Disvà àdinavaü loke atvà dhammaü niråpadhiü,

Ariyo na ramati pàpe pàpe na ramati sucã"ti.

1. "Kalyàõiyàpi" machasaü "kalyàõiyàsipi" [PTS]

2. "Ciraü diññho" machasaü [PTS]

3. "Sambàdhà gharàvàsà" machasaü [PTS] to vi ma nu pa

4. "Bahukiccà bahukaraõiyà" machasaü [PTS] ma nu pa to vi

[BJT Page 512] [\x 512/]

122. Atha kho àyasmà soõo "pañisammodati kho maü bhagavà. Ayaü khavassa kàlo yaü me upajjhàyo paridassã"ti 1uññhàyàsanà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhagavato pàde sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavoca: "upajjhàyo me bhante, àyasmà mahàkaccàyano bhagavato pàde sirasà vandati. Evaca vadeti:

123. "Avantidakkhiõàpatho bhante, appabhikkhuko tiõõaü me vassànaü accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggaü bhikkhu saïghaü sannipàtàpetvà upasampadaü alatthaü. Appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe appatarena gaõena upasampadaü anujàneyya.

124. "Avantidakkhiõàpathe bhante, kaõhuttarà bhumi kharà gokaõñakahatà. Appevanàma bhagavà avanti dakkhiõàpathe gaõaïgaõupàhanaü anujàneyya.

125. "Avantidakkhiõàpathe bhante, nàhanagarukà manussà udakasuddhikà appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe dhuvanahànaü anujàneyya,

126. "Avantidakkhiõàpathe bhante, cammàni attharaõàni: eëakacammaü ajacammaü migacammaü seyyathàpi bhanate, majjhimesu janapadesu eragu moragu majjàru jantu, evameva kho bhante, avantidakkhiõàpathe cammàni attharaõàni eëakacammaü ajacammaü migacammaü. Appeva nàma bhagavà avantidakkhiõàpathe cammàni attharaõàni anujàneyya: eëakacammaü ajacammaü migacammaü"

127. "Etarahi bhante, manussà nissimagatànaü bhikkhånaü cãvaraü denti: 'imaü cãvaraü itthannàmassa demà'ti. Te àgantvà àrocenti: 'itthannàmehi te àvuso manussehi cãvaraü dinna'nti. Te kukkuccàyantà na sàdiyanti' mà no nissaggiyaü ahosã'ti. Appeva nàma bhagavà civare pariyàyaü àcikkheyyà"ti.

128. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Avantidakkhiõapatho bhikkhave, appabhikkhuko anujànàmi bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu vinayadharapacamena gaõena upasampadaü.

129. "Tatirame paccantimà janapadà: puratthimàya disàya kajaïgalaü 2nàma nigamo. Tassàparena 3- mahàsàlà. Tato parà paccantimà janapadà orato majjhe. Puratthimadakkhiõàya disàya salalavati 4- nàma nadi. To parà paccantimà janapadà. Orato majjhe dakkhiõàya disàya setakaõõikaü nàma nigamo. Tato parà paccantimà janapadà. Orato majjhe pacchimàya disàya thåõaü nàma bràhmaõagàmo. Tato parà paccantimà janapadà. Orato majjhe uttaràya disàya usiradadhajo nàma pabbato. Tato parà paccantimà janapadà. Orato majjhe. Anujànàmi bhikkhave, evaråpesu paccantimesu janapadesu vinayadharapacamena gaõena upasampadaü.

1. "Paridassatãti" ma nu pa to vi

2. "Kajaïgalo" a vi ma nu pa to vi to vi ja vi"gajaïgalaü" machasaü

3. "Tassaparena" machasaü ma nu pa to vi to vi 4. "Sallavati" machasaü a vi

[BJT Page 514] [\x 514/]

130. "Avannidakkhiõàpathe bhikkhave, kaõhuttarà bhumi kharà gokaõñakahatà.. Anujànàmi bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu gaõaïgaõåpàhanaü"

131. "Avantidakkhiõàpathe bhikkhave, nàgakarukà manussà udakasuddhikà. Anujànàmi bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu dhuvanahànaü"

132. "Avantidakkhiõàpetha bhante, cammàni attharaõàni phaëakacammaü [PTS Page 198] [\q 198/] ajacammaü vigacammaü. Seyyathàpi bhikkhave, majjhimesu janapadesu pharagu moragu majjàru jantu, evameva kho bhikkhave, avantidakkhiõàpathe cammàni attharaõàni phaëakacammaü ajacammaü migacammaü. Anujànàmi, bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu cammàni attharaõàti: elakacammaü ajacammaü migacammaü".

133. "Idha pana bhikkhave, manussà nissimagatànaü bhikkhånaü cãvaraü denti: 'imaü cãvaraü ittannàmassa demà'ti. Anujànàmi bhikkhave, sàdiyituü. 1- Na tàva taü gaõanåpagaü yàva na hatthaü gacchati"ti.

Cammakkhandhako niññhito paücamo.

1. "Sàdituü" machasaü ma nu pa to vi

[BJT Page 516] [\x 516/]

Imamhi khandhake vatthu tesaññhi.

Tassa uddànaü: -

1. Ràjà ca màgadho soõo asitisahassissaro,

Sàgato gijjhakuñamhi bahuü dassesi uttariü. 1-

2. Pabbajjàraddhabhijjiüsu vãõaü ekapalàsikaü,

Nãlà pãtà lohitikà 2- maejaññhà kaõhameva ca.

3. Mahàraïgà mahànàmà vaññikà ca3- pañikkhipi,

Khallãkà 4- puña pàëã ca tulatittirameõóajà.

4. Vicchikà moracitrà ca 5- sãhabyagghà ca dãpikà,

Ajinuddà majjàri ca kàëoluka 6- parikkhañà.

5. Elitupàhanà 7- khãlà dhotakhàõukhañaükhañà,

Tàlaveëutiõace ca mujababbajahintalà. 8-

6. Kamalakambalasovaõõà råpikà maõi veëuri,

Eëikà kaüsakàvà ca tipu sãsaca tambakà.

7. Gàvã yànaü gilàno ca purisayuttaü 9- sivikà,

Sayanàni mahàcammà gocammehi ca pàpako

8. Gihãnaü cammabaddhehi pavisanti gilànakà 10-,

Mahàkaccàyano soõo sarenaññhakavaggikaü 11-

9. Upasampadaü pacahi gaõaïgaõà dhuvasinàyanà12,

Cammattharaõànuいàsi na tàva gaõanåpagaü;

Adàsi'me vare paca soõattherassa nàyakoti.

1. "Dasseti uttarã" machasaü a vi

2. "Nãlapãtalohitanà" a vi to vi ma nu pa to vi

3. "Mahàraïga mahànàmà vadadhãkà" machasaü ja vi

4. "Khallakà" machasaü to vi

5. "Citraüca" a vi to vi ma nu pa ja vi

6. "Kàëaluva" machasaü 7. "Phalitupàhanà" machasaü

8. "Hintàlà" machasaü "hintali" to vi ma nu pa a vi ja vi

9. "Purisàyutta" ma ca saü ma nu pa to vi

10. "Gilàyano" machasaü

11. "Sarena aññhakavaggikaü" machasaü 12. "Dhuvasinà" machasaü