[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 010] [\q 10/]
[BJT Vol V-3-1] [\z Vin /] [\w IIIa /]
[BJT Page 248] [\x 248/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Pañhamo bhàgo
2. Uposathakkhandhakaü.

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

1. tena kho pana samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati gijjhakuñe pabbate. Tena kho pana samayena aいatitthiyà paribbàjakà càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa sannipatitvà dhammaü bhàsanti. Te manussà upasaïkamanti dhammasamaõàya. Te labhanti aいatitthiyesu paribbàjakesu pemaü. Labhanti pasàdaü. Labhanti aいatitthãyà paribbàjakà pakkhaü.

2. Atha kho raいo màgadhassa seniyassa bimbisàrassa rahogatassa patisallinassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "etarahi kho aいatitthãyà paribbàjakà càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa sannipatitvà dhammaü bhàsanti. Te manussà upasaïkamanti dhammasavaõàya. Te labhanti aいatitthiyesu paribbàjakesu pemaü. Labhanti pasàdaü. Labhanti aいatitthãyà paribbàjakà pakkhaü. Yannåna ayyàpi càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa santipateyyu"nti.

3. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro bhagavantaü etadavoca: -

4. "Idha mayhaü bhante, rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso cetaso parivitakko udapàdi: "etarahi kho aいatitthãyà paribbàjakà càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa sannipatitvà dhammaü bhàsanti. Te manussà upasaïkamanti dhammasavaõàya. Te labhanti aいatitthiyesu paribbàjakesu pemaü. Labhanti pasàdaü. Labhanti aいatitthãyà paribbàjakà pakkhaü. Yannåna ayyàpi càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa santipateyyu"nti. Sàdhu bhante, ayyàpi càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa sannipateyyu"nti.

5. Atha kho bhagavà ràjànaü màgadhaü senisaü bimbisàraü dhammiyà kathàya sandessesi. Samàdapesi. Samuttejesi. Sampahaüsesi. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro bhagavatà dhammiyà kathàya sandessesito samàdapito samuttejito. Sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü [PTS Page 102] [\q 102/] abhivàdetvà padakkhãõaü katvà pakkàmi.

6. Atha kho bhagavà etasmiü nidane pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa santipatitu"nti.

[BJT Page 250] [\x 250/]

7. Tena kho pana samayena bhikkhå "bhagavatà anuいàtaü 1càtuddase paõõase aññhamiyà ca pakkhassa sannipatitu"nti. Càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa santipatitvà tuõhi nisãdanti. Te manussà upasaïkamanti dhammasavanàya. Te ujjhàyanti, khãyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà càtuddasà paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa santipatitvà tuõhi nisãdissanti seyyathàpi mågasåkarà? 2- Nanu nàma santipatitehi dhammo bhàsitabbo?"Ti.

8. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü: atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

9. Atha kho bhagavà etasmiü nidane etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa santipatitvà dhammaü bhàsitu"nti.

10. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "yannånàhaü yàni mayà bhikkhånaü paいattàni sikkhàpadàni, tàni nesaü pàtimokkhuddesaü anujàneyyaü, so nesaü bhavissati uposathakamma"nti.

11. Atha kho bhagavà sàyaõhasamayaü patisallànà vuññhito etasmiü nidane etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "idha mayhaü bhikkhave, ràhogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: 'yannånàhaü yàni mayà bhikkhånaü paいattàni sikkhàpadàni, tàni nesaü pàtimokkhuddesaü anujàneyyaü, so nesaü bhavissati uposathakamma'nti. Anujànàmi bhikkhave, pàtimokkhaü uddisituü. Evaca pana bhikkhave, uddisitabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: -

12. "Suõàtu me bhante, saïgho, 3- yadi saïghassa pattakallaü, saïgho uposathaü kareyya pàtimokkhaü uddiseyya. Kiü saïghassa pubbakiccaü pàrisuddhiü àyasmanto [PTS Page 103] [\q 103/] àrocetha. Pàtimokkhaü uddisissàmi. Taü sabbeva santà sàdhukaü suõoma. Manasi karoma. Yassa siyà àpatti, so àvãkareyya asanniyà àpattiyà tuõhã bhavitabbaü. Tuõhãbhàvena kho panàyasmante parisuddhà ti vedissàmi. Yathà kho pana paccekapuññhassa veyyàkaraõaü hoti, evamevaü evaråpàya parisàya yàvatatiyaü anusàvitaü hoti. Yo pana bhikkhu yàva tatiyaü anusàviyamàne saramàno santiü àpattiü nàvãkareyya, sampajànamusàvàdassa hoti. Sampàjànamusàvàdo kho panàyasmanto antaràyiko dhammo vutto bhagavatà. Tasmà saramànena bhikkhunà àpantena visuddhàpekkhena santi àpatti àvikàtabbà. âvikatà hissa phàsu hotã"ti.

1. "Anuいàtà" machasaü 2. "Migasåkarà" a vi to vi ma nu pa

3. Suõàtu me bhante saïgho ajja uposatho paõõaraso" [PTS]

[BJT Page 252] [\x 252/]

13. "Pàtimokkha"nti àdimetaü mukhametaü pamukhametaü kusalànaü dhammànaü tena vuccati "pàtimokkha"nti.

14. "âyasmanto"ti piyavacanametaü garuvacanametaü sagàrava sappatissavàdhivacanametaü "àyasmanto"ti.

15. "Uddisissàmi"ti àcikkhissàmi. Desissàmi. 1Paいapessàmi. Paññhapessàmi vivarissàmi vibhajissàmi uttànã karissàmi 2pakàsissàmi.

16. "Taü"ti pàtimokkhaü vuccati

17. "Sabbeva santà"ti yàvatikà tassà parisàya therà ca navà ca majjhimà ca, ete vuccanti sabbeva santà ti.

18. "Sàdhukaü suõomà"ti aññhikatvà 3- manasi katvà sabbacetasà 4- samannàharàma.

19. "Manasi karomà"ti ekaggacittà avikkhittacittà avisàhaña città nisàmema.

20. "Yassa siyà àpatti"ti therassa và navassa và majjhimassa và pacannaü và àpattikkhandhànaü aいatarà àpatti sattannaü và àpattikkhandhànaü aいatarà àpatti.

21. "So àvãkareyyà"ti so deseyya, so vivareyya, so uttàni kàreyya, so pakàseyya saïghamajjhe và gaõamajjhe và ekapuggale và.

22. "Asanti nàma àpatti" anajjhàpannà và hoti, àpajjitvà và vuññhità.

23. "Tuõhã bhavitabbaü"ti adhivàsetabbaü, na byàharitabbaü.

24. "Parisuddhà ti vedissàmã"ti jànissàmi. Dhàressàmi.

25. "Yathà kho pana paccekapuññhassa veyyàkaraõaü hotã"ti yathà ekena eko puññho byàkareyya, evamevaü 5- tassa parisàya jànitabbaü maü pucchati ti. Evaråpà nàma parisà bhikkhuparisà vuccati.

26. "Yàvatatiyaü anusàvitaü hotã"ti sakimpi anusàvitaü hoti. Dutiyampi anusàvitaü hoti. Tatiyampi anusàvitaü hoti.

27. "Saramàno" ti jànamàno. Sajànamàno.

28. "Santã nàma àpatti" ajjhàpannà và hoti. âpajjitvà và avuññhità.

29. "Nàvãkareyyà"ti na deseyya. Na vivareyya na uttànã kareyya. Na pakàseyya [PTS Page 104] [\q 104/] saïghamajjhe và gaõamajjhe và ekapuggale và.

1. Desessàmi" [PTS 2.] Uttàniü karissàmi" machasaü [PTS]

3. "Aññhiükatvà" machasaü 4. "Sabbaü cetasà" machasaü [PTS]

5. "Evameva" machasaü

[BJT Page 254] [\x 254/]

30. "Sampajànamusàvàdassa hoti"ti sampajànamusàvàde 1- kiü hoti? Dukkañaü hoti.

31. "Antaràyiko dhammo vutto bhagavatà"ti kissa antaràyi ko? Pañhamassa jhànassa adhigamàya antaràyiko. Dutiyassa jhànassa adhigamàya antaràyiko. Titiyassa jhànassa adhigamàya antaràyiko catåtthassa jhànassa adhigamàya antaràyiko jhànànaü vimokkhànaü samàdãnaü samàpattinaü nekkhammànaü nissaraõànaü pavivekànaü kusalànaü dhammànaü adhigamàya antaràyiko.

32. "Tasmà"ti taü kàraõà.

33. "Saramànenà"ti jànamànena sajànamànena.

34. "Visuddhàpekkhenà"ti vuññhàtukàmena visujjhatukàmena.

35. "Santã nàma àpatti" ajjhàpannà và hoti, àpajjitvà và avuññhità.

36. "âvikàtabbà"ti àvikàtabbà saïghamajjhe và gaõamajjhe và ekapuggale và.

37. "âvãkatà katà hissa phàsu hotã"ti kissa phàsu hoti? Pañhamassa jhànassa adhigamàya phàsu hoti. Dutiyassa jhànassa adhigamàya phàsu hoti. Tatiyassa jhànassa adhigamàya phàsu hoti. Catutthassa jhànassa adhigamàya phàsu hoti. Jhànànaü vimokkhànaü sàmàdhinaü sàmapattinaü nekkhammànaü nissaraõànaü pavivekànaü kusalànaü dhammànaü adhigamàya phàsu hotã ti.

38. Tena kho pana samayena bhikkhå "bhagavatà pàtimokkhuddeso anuいàto"ti devasikaü pàtimokkhaü uddisanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, devasikaü pàtimokkhaü uddisitabbaü yo uddiseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, uposathe pàtimokkhaü uddisitu"nti.

39. Tena kho pana samayena bhikkhå "bhagavatà uposathe pàtimokkhuddeso anuいàto "ti pakkhassa tikkhattuü pàtimokkhaü uddisanti. Càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Na bhikkhave pakkhassa tikkhantuü pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, sakiü pakkhassa càtuddase và paõõarase và pàtimokkhaü uddisitu"nti.

40. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå yathàparisàya pàtimokkhaü uddisanti sakàya sakàya parisàya. Bhagavato etamatthaü àrocesu. "Na bhikkhave, yathàparisàya [PTS Page 105] [\q 105/] pàtimokkhaü uddisitabbaü sakàya sakàya parisàya. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa anujanàmi bhikkhave, samaggànaü uposathakamma"nti.

1. "Musàvàdo" a vi ja pu to vi ma nu pa [PTS]

[BJT Page 256] [\x 256/]

41. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà paいattaü samaggànaü uposathakammanti. Kittàvatatà nu kho sàmaggi hoti yàvatà ekàvàso? Udàhu sabbà puthuvã"ti? 1Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, ettàvatà sàmaggi yàvatà ekàvàso"ti.

42. Tena kho panà samayena àyasmà mahàkappino ràjagahe viharati maddakucchismiü migadàye. Atha kho àyasmato mahàkappinassa rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "gaccheyyaü càhaü uposathaü? Na và gaccheyyaü? Gaccheyyaü vàhaü saïghakammaü? Na và gaccheyyaü? Atha khavàhaü visuddho paramàya visuddhiyà"ti.

43. Atha kho bhagavà àyasmato mahàkappinassa cetasà ceto parivitakkamaいàya seyyathàpi nàma balavà puriso sammiajitaü 2và bàhaü pasàreyya, pasàritaü và bàhaü sammiejayya, evameva gijjhakuñe pabbate antarahito maddakucchismiü migadàye àyasmato mahàkappinassa pamukhe 3- pàturahosi. Nisãdi bhagavà paいatte àsane. âyasmàpi kho mahàkappino bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho àyasmantaü mahàkappinaü bhagavà etadavoca:

44. "Nanu te kappina, rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi? Gaccheyyaü vàhaü uposathaü? Na và gaccheyyaü? Gaccheyyaü vàhaü saïghakammaü? Na và gaccheyyaü? Atha khvàhaü visuddho paramàya visuddhiyà"ti. "Evambhante" "tumhe ce bràhmaõà uposathaü na sakkarissatha, na garu karissatha, na mànessatha, na pujessatha, atha ko carahi uposathaü sakkarissati? Garu karissati? Mànessati? Påjessati? Gaccha tvaü bràhmaõa, uposathaü. Mà no agamàsi gaccheva saïghakammaü mà no agamàsi"ti. "Evambhante"ti kho àyasmà vahàkappino bhagavato pacassosi.

45. Atha kho bhagavà àyasmantaü mahàkappinaü dhammiyà kathàya sandassetvà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà seyyathàpi nàma balavà puriso sammiajitaü và bàhaü pasàreyya pasàritaü và bàhaü sammiejayya, evameva maddakucchismiü vigadàye àyasmato mahàkappinassa pamukhe antarahito gijjhakuñe pabbate pàturahosi.

1. "Pathavãti" machasaü 2. "Samijitaü" machasaü 3. "Sammukhe" machasaü

[BJT Page 258] [\x 258/]

46. [PTS Page 016] [\q 16/] atha kho bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà paいattaü ettàvatà sàmaggi yàvatà ekàvàso ti. Kittàvatà nu kho ekàvàso hoti?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, sãmaü sammannituü. Evaü ca pana bhikkhave, sammannitabbà. Pañhamaü nimittà kittetabbà pabbatanimittaü pàsàõanimittaü vananimittaü rukkhanimittaü magganimittaü vammikanimittaü nadãnimittaü udakanimittaü. Nimitte kittetvà byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

47. "Suõàtu me bhante, saïgho yàvatà samantà nimittà kittinà, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho etehi nimittehi sãmaü sammanneyya samànasaüvàsaü ekuposathaü. Esà atti"

"Suõàtu me bhante, saïgho yàvatà samantà nimittà kittità, saïgho etarahi nimittehi sãmaü sammannati sàmanasaüvàsaü ekuposathaü. Yassàyasmato khamati etehi nimittehi sãmàya sammuti1samànasaüvàsàya ekuposathàya, so tuõhassa yassa nakkhamati, so bhàseyya. Sammatà sãmà saïghena etehi nimittehi samànasaüvàsà ekuposathà. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhi evametaü dhàrayamã"ti.

48. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå "bhagavatà sãmàsammuti anuいàtà"ti atimahatiyo simàyo sammannati catuyojanikàpi pacayojanikàpi chayojanikàpi. Bhikkhu uposathaü àgacchantà uddisamànepi pàtimokkhe àgacchantà uddiññhamattepi àgacchanti. Antaràpi parivasanti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Na bhikkhave atimahati sãmà sammantitabbà catuyojanikà và pacayojanikà và chayojanikà và. Yo samanneyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, tiyojanaparamaü sãmaü sammantitu"nti. Ni

49. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå nadipàraü sãmaü 2sammannanti. Uposathaü àcchantà bhikkhåpi vuyhanti. Pattàpi vuyhanti. Cãvarànipi vuyhanti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Na bhikkhave nadiparaü simaü sammantitabbà. Yo samanneyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, yatthassa dhuva nàvà và dhuva setu và, eyaråpaü nadãpàraü sãmà sammantitu"nti. Ni

1. "Sammati" si 2. "Nidipàrasãmà" machasaü

[BJT Page 260] [\x 260/]

50. Tena kho pana samayena bhikkhå anupariveõiyaü pàtimokkhaü [PTS Page 107] [\q 107/] uddisanti. Asaïketena àgantukà bhikkhå na jànanti: "kattha và ajjuposatho kariyissatã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, anupariveõãyaü pàtimokkhaü uddisitabbaü asaïketena. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, uposathàgàraü sammantitvà uposathaü kàtuü, yaü saïgho àkaïkhati vihàraü và aóóhayogaü và pàsàdaü và hammiyaü và guhaü và evaca pana bhikkhave, sammannitabbaü. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

51. "Suõàtu me bhante, saïgho yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü vihàraü uposathàgàraü samanteyya. Esà atti"

"Suõàtu me bhante, saïgho. Saïgho itthannàmaü vihàraü uposathàgàraü sammannati. Yasasàyasmato khamati itthannàmassa vihàrassa uposathàgàrassa sammuti, so tuõhassa yassa nakkhamati, so bhàseyya"

"Sammato saïghena itthannàmo vihàro uposathàgàraü khamati. Saïghassa. Tasmà tuõhi evametaü dhàrayàmã"ti.

52. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse dve uposathàgàràni sammatàni honti. Bhikkhå ubhayattha sannipatanti "idha uposatho karãyissati. Idha uposatho kariyissati"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. " Na bhikkhave, etasmiü àvàse dve uposathàgàràni sammannitabbàni. Yo sammanteyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, ekaü samåhanitvà 1- ekattha uposathaü kàtuü. Evaca pana bhikkhave, samåhantabbaü. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

53. "Suõàtu me bhante, saïgho yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü uposathàgàraü samåhaneyya. Esà atti"

"Suõàtu me bhante, saïgho saïgho itthannàmaü uposathàgàraü samåhanti. 2Yassàyasmato khamati itthannàmassa uposathàgàrassa samugghàto, so tuõhassa yassa nakkhamati, so bhàseyya"

Samåhataü saïghena itthannàmaü uposathàgàraü khamati saïghassa. Tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã"ti.

1. "Samåhantvà" machasaü [PTS 2.] "Samåhati" to vi ma nu pa

[BJT Page 262] [\x 262/]

54. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse atikhuddakaü uposathàgàraü sammataü hoti tadahuposathe mahàbhikkhåsaïgho santipatito hoti. Bhikkhå asammatàya bhumiyà nisinnà pàtimokkhaü assosuü. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà paいattaü uposathàgàraü [PTS Page 108] [\q 108/] sammannitvà uposatho kàtabboti. Mayacamha asammatàya bhumiyà nisinnà pàtimokkhaü assosumhà 1- kato nu kho amhàkaü uposatho? Akato nu kho? Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

"Sammatàya và bhikkhave, bhåmiyà nisinno 2- asammatàya và yato pàtimokkhaü suõàti, katovassa uposatho. Tenahi bhikkhave, saïgho yàvamahantaü uposathamukhaü 3- àkaïkhati, tàvamahantaü uposathamukhaü sammannatu. Evaca pana bhikkhave sammannitabbaü: pañhamaü nimittà kittetabbà 4- nimittena kittetvà byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

55. "Suõàtu me bhante, saïgho. Yàvatà samantà nimittà kittità, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho etehi nimittehi uposathamukhaü sammanneyya, esà atti.

"Suõàtu me bhante, saïgho, yavatà samantà nimittà kittità, saïgho etehi nimittehi uposathamukhaü sammannati. Yassàyasmato khamati etehi nimittehi uposathapamukhassa sammuti, so tuõhassa yassa nakkhamati, so bhàseyya.

"Sammataü saïghena etehi nimittehi uposathapamukhaü. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhi evametaü dhàrayàmã"ti.

56. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe navakà bhikkhå pañhamataraü sannipatitvà "na tàva therà àgacchantã"ti pakkamiüsu. Uposatho vikalo 5ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, tadahuposathe therehi bhikkhåhi pañhamataraü sannipatitu"nti.

57. Tena kho pana samayena ràjagahe sambahulà àvàsà samànasãmà honti. Tattha bhikkhå vivadanti: "amhàkaü àvàse uposatho karãyatu. Amhàkaü àvàse uposatho kiriyatu"ti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Idha pana bhikkhave, sambahulà àvàsà samànasãmà honti. Tattha bhikkhå vivadanti: 'amhàkaü àvàse uposatho karãyatu. Amhàkaü àvàse uposatho kariyatu'ti. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi sabbeheva ekajjhaü sannipatitvà uposatho kàtabbo. Yattha và pana thero bhikkhu viharati, 6- tattha sannipatitvà uposatho kàtabbo. Nattheva vaggena saïghena uposatho kàtabbo. Yo kareyya, àpatti dukkañassà"ti.

1. "Assumhà" [PTS 2.] "Nisinnà" machasaü [PTS]

3. "Uposathamukhaü'si 4. "Nimittàni kittetabbàni" ma nu pa to vi 5. "Vikàlo" machasaü [PTS 6.] "Therà bhikkhu viharanti" ma nu pa to vi

[BJT Page 264] [\x 264/]

58. [PTS Page 109] [\q 109/] tena kho pana samayena àyasmà mahàkassapo andhakavindo ràjagahaü uposathaü àgacchanto antaràmagge nadiü taranto manaü våëho ahosi. Civarànissa allàni. Bhikkhå àyasmantaü mahàkassapaü etadavocuü: "kissa te àvuso cãvaràni allànã?"Ti. Idàhaü àvuso andhakavindà ràjagahaü uposathaü àgacchanno antaràmagge nadiü taranto manamhi våëho tena me cãvaràni allànã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Yà sà bhikkhave, saïghena sãmà sammatà samàna saüvàsà ekuposathà, saïgho taü sãmaü ticãvarena avippavàsaü sammannatu. Evaca pana bhikkhave sammannitabbà: vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

59. "Suõàtu me bhante, saïgho. Yà sà saïghena sãmà sammatà samànasaüvàsà ekuposathà, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho taü sãmaü ticãvarena avippavàsaü sammanneyya. Esà atti. "

"Suõàtu me bhante, saïgho yà sà saïghena sãmà sammatà samàna saüvàsà ekuposathà, saïgho taü sãmaü ticivarena avippavàsaü sammantati. Yassàyasmato khamati etissà sãmàya ticivarena avippavàsàya 1- sammuti, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya. Sammatà sà sãmà saïghena ticivarena avippavàsà 2- khamati saïghassa. Tasmà tuõhã evaü metaü dhàrayàmã"ti.

60. Tena kho pana samayena bhikkhå "bhagavato ticãvarena avippavàsasammuti anuいàtà"ti antaraghare cãvaràni nikkhipanti. Tàni civaràni nassantipi óayhantipi undurehipi khajjanti. Bhikkhå duccoëà honti låkhacãvarà. Bhikkhå evamàhaüsu: "kissa tumhe àvuso, duccoëà låkhacãvarà?"Ti. "Idha mayaü àvuso bhagavatà ticãvarena avippavàsa sammuti anuanaいàtàti antaraghare cãvaràni nikkhipimhà. Tàni cãvaràni naññhànipi daóóhanipi undurehipi khàyitàni. Tena mayaü duccoëà låkhacãvarà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "yà sà bhikkhave saïghena sãmà sammatà samànasaüvàsà ekuposathà, saïgho taü sãmaü ticãvarena avippavàsaü sammannatu ñhapetvà gàmaca gàmåpacàraca. Evaca pana bhikkhave, sammannitabbà. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

1. "Avippavàsassa" si 2. " Avippavàso" si

[BJT Page 266] [\x 266/]

61. "Suõàtu me bhante, saïgho yà sà saïghena sãmà sammatà samànasaüvàsà ekuposathà, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho taü sãmaü ticãvarena avippavàsaü sammanneyya ñhapetvà [PTS Page 110] [\q 110/] gàmaca gàmåpacàraca esà atti. "

"Suõàtu me bhante, saïgho yà sà saïghena sãmà sammatà samàna saüvàsà ekuposathà, saïgho taü sãmaü ticivarena avippavàsaü sammannati. òhapetvà gàmaca gàmåpacàraca yassàyasmato khamati etissà sãmàya ticivarena avippavàsàya sammuti ñhapetvà gàmaca gàmåpacàraca, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

"Sammatà sà sãmà saïghena ticivarena avippavàsà ñhapetvà gàmaca gàmåpacàraca khamati saïghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã"ti.

62. "Sãmaü bhikkhave, sammannantena pañhamaü samànasaüvàsasãmà 1sammannitabbà. Pacchà ticãvarena avippavàso sammannitabbo. Sãmaü bhikkhave, samåhanantena pañhamaü ticãvarena avippavàso samåhantabbo. Pacchà samànasaüvàsasãmà samåhantabbà. Evaca pana bhikkhave ticãvarena avippavàso samåhantabbo: vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: -

63. "Suõàtu me bhante saïgho: yo so saïghena ticãvarena avippavàso sammato, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho taü ticãvarena avippavàsaü sammanneyya esà atti. "

"Suõàtu me bhante saïghe: yà sà saïghena ticãvarena avippavàso sammato, saïgho taü ticivarena avippavàsaü samåhanti. Yassàyasmato khamati etissà ticãvarena avippavàsassa samugghàto, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

"Samåhato so ticãvarena avippavàso. Khamati saïghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã"ti.

64. "Evaca pana bhikkhave samànasaüvàsasãmà 2- samåhantabbà: vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: -

"Suõàtu me bhante, saïgho. Yà sà saïghena sãmà sammatà samànasaüvàsà ekuposathà, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho taü sãmaü samåhaneyya samànasaüvàsaü ekuposathaü. Esà atti. "

1. "Samàna saüvàsà sãmà" si.

2. "Bhikkhave sãmu" machasaü a vi ma nu pa to vi ja pu [PTS]

[BJT Page 268] [\x 268/]

"Suõàtu me bhante, saïgho. Yà sà saïghena sãmà sammatà samànasaüvàsà

Ekuposathà, saïgho taü sãmaü samåhanti samànasaüvàsaü ekuposathaü. Yassàyasmato khamati etissà sãmàya samànasaüvàsàya ekuposathàya samugghàto, so tuõhassa yassa nakkhamati, so bhàseyya"

.

"Samåhatà sà sãmà saïghena samànasaüvàsà ekuposathà. Khamati saïghassa tasmà tuõhi evametaü dhàrayàmã"ti.

65. "Asammatàya bhikkhave, sãmàya aññhapitàya yaü gàmaü và nigamaü và upanissàya viharati, yà tassa gàmassa và gàmasãmà, nigamassa và nigamasimà, ayaü tattha [PTS Page 111] [\q 111/] samànasaüvàsà ekuposathà".

66. "Agàmake ce bhikkhave, araいe samantà sattabbhantarà, ayaü tattha samànasaüvàsà ekuposathà"

67. "Sabbà bhikkhave, nidi asãmà. Sabbo samuddo asãmo. Sabbo jàtassaro asãmo. Nadiyà và bhikkhave, samudde và jàtassare và yaü majjhimassa purisassa samantà udakukkhepà, ayaü tattha samànasaüvàsà ekuposathà"ti.

68. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sãmàya sãmaü samhindanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Yesaü bhikkhave sãmà pañhamaü sammatà, tesaü taü kammaü dhammikaü akuppaü ñhanàrahaü. Yesaü bhikkhave, sãmà pacchà sammatà, tesaü taü kammaü adhammikaü kuppaü aññhànàrahaü. Na bhikkhave, sãmàya sãmà sambhinditabbà. Yo sambhindeyya àpatti dukkañassà"ti.

69. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sãmàya sãmaü ajjhottharanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Yesaü bhikkhave sãmà pañhamaü sammatà, tesaü taü kammaü dhammikaü akuppaü ñhanàrahaü. Yesaü bhikkhave, sãmà pacchà sammatà, tesaü taü kammaü adhammikaü kuppaü aññhànàrahaü. Na bhikkhave, sãmàya sãmà ajjhottharitabbà. Yo ajjhotthareyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, sãmaü sammantantena sãmantarikaü ñhapetvà sãmaü sammannitu"nti.

70. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kati nu kho uposathà?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Dve me bhikkhave, uposathà càtuddasiko ca paõõarasiko ca. Ime kho bhikkhave, dve uposathà"ti

[BJT Page 270] [\x 270/]

71. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kati nu kho uposathakammà?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Cattàrimàni bhikkhave, uposathakammàni adhammena vaggaü uposathakammaü, adhammena samaggaü uposathakammaü. Dhammena vaggaü uposathakammaü, dhammena samaggaü uposathakamma"nti.

72. "Tatra bhikkhave, yamidaü 1- adhammena vaggaü uposathakammaü, na bhikkhave, evaråpaü uposathakammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü uposathakammaü anuいàtaü"

73. "Tatra bhikkhave, yamidaü adhammena samaggaü uposathakammaü, na bhikkhave, [PTS Page 112] [\q 112/] evaråpaü uposathakammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü uposathakammaü anuいàtaü"

74. "Tatra bhikkhave, yamidaü dhammena vaggaü uposathakammaü, na bhikkhave, evaråpaü uposathakammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü uposathakammaü anuいàtaü"

75. "Tatra bhikkhave, yamidaü dhammena samaggaü uposathakammaü, evaråpaü bhikkhave, uposathakammaü kàtabbaü. Evaråpaca mayà uposathakammaü anuいàtaü. Tasmàtiha bhikkhave, 'evaråpaü upesathakammaü karissàma yadidaü dhammena samagga'nti, evaü hi vo bhikkhave, sikkhitabba"nti.

76. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kati nu kho pàtimokkhådde sà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Pacime bhikkhave, pàtimokkhåddesà - nidànaü uddisitvà avasesaü sutena sàvetabbaü. Ayaü pàñhamo pàtimokkhuddeso"

77. "Nidànaü uddisitvà cattàri pàràjikàni uddisitvà avasesaü sutena sàvetabbaü. Ayaü dutiyo pàtimokkhuddeso"

78. "Nidànaü uddisitvà cattàri pàràjikàni uddisitvà terasa saïghàdisese uddisitvà avasesaü sutena sàvetabbaü. Ayaü tatiyo pàtimokkhuddeso"

79. "Nidànaü uddisitvà cattàri pàràjikàni uddisitvà terasa saïghàdisese uddisitvà dve aniyate uddisitvà avasesaü sutena sàvetabbaü. Ayaü catuttho pàtimokkhuddeso"

80. "Vitthàreneva pacamo ime kho bhikkhave, paca pàtimokkhuddesà"ti.

1. "Yadidaü" ma nu pa machasaü

[BJT Page 272] [\x 272/]

81. Tena kho pana samayena bhikkhå "bhagavatà saïkhittena pàtimokkhuddeso anuいàto ti sabbakàlaü saïkhittena pàtimokkhaü uddisanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, saïkhittena pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassà"ti.

82. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aいatarasmiü àvàse tadahuposathe savarabhayaü 1- ahosi. Bhikkhu nàsakkhiüsu vitthàrena pàtimokkhaü uddisitatuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, sati antaràye saïkhittena pàtimokkhaü uddisitunti".

83. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå asatipi antaraye saïkhittena pàtimokkhaü uddisanti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Na bhikkhave asati antaràye saïkhittena pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave sati antaràye saïkhittena pàtimokkhaü uddisituü. Tatirame antaràyà: ràjantaràyo corantaràyo agyantaràyo udakantaràyo manussantaràyo [PTS Page 113] [\q 113/] amanussantaràyo vàlantaràyo siriüsapantaràyo jãvitantaràyo brahmacariyantaràyo 2- anujànàmi bhikkhave, evaråpesu antaràyesu saïkhittena pàtimokkhaü uddisituü. Asati antaràye vitthàrenà"ti.

84. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå saïghamajjhe anajjhiññhà dhammaü bhàsanti. Bhagavato etamatthaü àrocasuü. "Na bhikkhave saïghamajjhe anajjhaññhena dhammo bhàsitabbo. Yo bhàseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà sàmaü và dhammaü bhàsituü. Paraü và ajjhesitu"nti.

85. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå saïghamajjhe asamattà vinayaü pucchanti. Bhagavato etamatthaü àrocasuü. "Na bhikkhave saïghamajjhe asammatena vinayo pucchitabbo. Yo puccheyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, saïghamajjhe sammatena vinayaü pucchituü"

86. "Evaca pana bhikkhave, sammannitabbo: attanà và attànaü sammantitabbaü. Parena và paro sammannitabbo.

87. "Kathaca [PTS Page 114] [\q 114/] attanà và attànaü sammannitabbaü? Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo

"Suõàtu me bhante, saïgho: yadi saïghassa pattakallaü, ahaü itthannàmaü vinayaü puccheyya'nti. Evaü attanà và attanaü sammannitabbaü: "

1. "Sacarabhaü"si 2. "Sabramacariyantaràyoti" machasaü

[BJT Page 274] [\x 274/]

88. "Kathaca parena và paro sammannitabbo? Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante, saïgho: yadi saïghassa pattakallaü, itthannàmaü vinayaü puccheyya'nti. Evaü parena và paro 1sammannitabbaü"ti

.

89. Tena kho pana samayena pesalà bhikkhu saïghamajjhe sammatà vinayaü pucchanti. Chabbaggiyà bhikkhå labhanti àghàtaü. Labhanti appaccayaü. Vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, saïghamajjhe sammatenapi parisaü oloketvà puggalaü tulayitvà vinayaü pucchitå"nti.

90. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu saïghamajjhe asammatà vinayaü vissajjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, saïghamajjhe asammatena vinayo vissajajjetabbo. Yo vissajjeye àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, saïghamajjhe sammatena vinayaü vissajjetuü. "

91. "Evaca pana bhikkhave, sammannitabbo: 2- attanà và attànaü sammantitabbaü. Parena và paro sammannitabbo.

92. "Kathaca attanà và attànaü sammannitabbaü? Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante, saïgho: yadi saïghassa pattakallaü, ahaü itthannàmaü vinayaü puññho vissajjeyyanti. Evaü attanà và attanaü sammannitabbaü: "

93. "Kathaca parena và paro sammannitabbo? Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante, saïgho: yadi saïghassa pattakallaü, itthannàmo itthannàmena vinayaü puññho vissajacheyya ti. Evaü parena và paro sammannitabbo"ti

.

94. Tena kho pana samayena pesalà bhikkhå saïghamajjhe sammatà vinayaü vissajjenti. Chabbaggiyà bhikkhu labhanti àghàtaü. Labhanti appaccayaü. Vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, saïghamajjhe sammatenapi parisaü oloketvà puggalaü tulayitvà vinayaü vissajjetå"nti.

95. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu anokàsakataü bhikkhuü àpattiyà codenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, anokàsakato bhikkhå àpattiyà codetabbo. Yo codeyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, okàsaü kàràpetvà àpattiyà codetuü - karotu me àyasmà okàsaü ahaü taü vattukàmo"ti.

1. "Parena paro" a vi pu to vi ma nu pa

2. "Sammannitabbaü" machasaü 3. "Karotu àyasmà" machasaü to vi

[BJT Page 276] [\x 276/]

96. Tena kho pana samayena pesalà bhikkhå chabbaggiye bhikkhå okàsaü kàràpatvo àpattiyà codenti. Chabbaggiyà bhikkhå labhanti àghàtaü. Labhanti appaccayaü. Vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, katepi okàse puggalaü tulayitvà àpattiyà codetu"nti.

97. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhå "puramhàkaü pesalà bhikkhå okàsaü kàràpenti"ti pañigacceva suddhànaü bhikkhånaü anàpattikànaü avatthusmiü akàraõe okàsaü kàràpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, suddhànaü bhikkhånaü anàpattikànaü avatthusmiü akàraõe okàso kàràpetabbo. Yo kàràpeyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, puggalaü tuyitvà okàsaü kàràpetu"nti.

98. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhå saïghamajjhe adhammakammaü kàronti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, adhammakammaü 2- kàtabbaü. Yo kareyya. âpatti dukkañassa"ti. Karontiyeva adhammakammaü. Bhagavato etamatthaü [PTS Page 115] [\q 115/] àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, adhammakamma kayiramàne pañikkositu"nti.

99. Tena kho pana samayena pesalà bhikkhå chabbaggiyehi bhikkhåhi adhammakamme kayiramàne pañikkosanti. Chabbaggiyà bhikkhå labhanti àghàtaü. Labhanti appaccayaü. Vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, diññhimpi àvãkàtu"nti. Tesaüyeva antike diññhiü àvãkaronti. Chabbaggiyà bhikkhå labhanti àghàtaü. Labhanti appaccayaü. Vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave catåhi pacahi pañikkosituü. Dvãhi tãhi diññhiü àvãkàtuü. Ekena adiññhàtuü - na metaü khamatã"ti.

100. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhå saïghamajjhe pàtimokkhaü uddisamànà 3- sacicca na sàventi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, pàtimokkhuddesakena sacicca na sàvetabbaü. Yo na sàveyya, àpatti dukkañassà"ti.

101. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã saïghassa pàtimokkhuddesako hoti kàkassarako. Atha kho àyasmato udàyissa etadahosi: "bhagavatà paいattaü pàtimokkhuddesakena sàvetabba"nti. Ahacamhi kàkassarako. Kathannu kho mayà pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, pàtimokkhuddesakena vàyamituü - kathaü sàveyyanti. Vàyamantassa anàpatti"ti.

1. "Okàsaü kàtuü" 2. "Na bhikkhave, saïghamajjhe adhammakammaü" [PTS]

3. "Uddissamànà" machasaü [PTS]

[BJT Page 278] [\x 278/]

102. Tena kho pana samayena devadatto sagahaññhàya parisàya patimokkhaü uddisati. Bhagavatato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, sagahaññhàya parisàya pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa"ti.

103. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå saïghamajjhe anajjhaññhà patimokkhaü uddisanti. Bhagavatato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, saïghamajjhe anajjhaññhena pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, 'theràdhikaü 1- pàtimokkha'nti.

Aいatitthiyabhàõavàraü niññhitaü.

1. "Theràdheyyaü" aññha to vi

[BJT Page 280] [\x 280/]

1. Atha kho bhagavà ràjagahe yathàbhirattaü viharitvà yena codanàvatthu, tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena codanàvatthu, tadavasari, tatra sudaü bhagavà codanàvatthusmiü viharati. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse sambahulà bhikkhå [PTS Page 116] [\q 116/] viharanti. Tattha thero bhikkhå bàlo hoti avyatto. So na jànàti uposathaü và uposathakammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và.

2. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà paいattaü 'theràdhikaü pàtimokkha'nti. Ayaca amhàkaü thero bàlo avyatto. Na jànàti uposathaü và uposathakammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và. Kathannu kho amhehi pañipajjitabba"?Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, yo tattha bhikkhå vyatto pañibalo, tassàdheyyaü pàtimokkha"nti.

3. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà bhikkhå viharanti bàlà avyattà. Te na jànanti uposathaü và uposathakammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và. Te theraü ajjhesiüsu: "uddisatu bhante, thero pàtimokkha"nti. So evamàha. "Na me àvuso vattatã"ti dutiyaü theraü ajjhesiüsu: "uddisatu bhante, thero pàtimokkha"nti. Sopi evamàha: ' na me àvuso vattatã"ti tatiyaü theraü ajjhesiüsu: uddisatu bhante, thero pàtimokkha"nti. Sopi evamàha: ' na me àvuso vattatã"ti etenava upàyena yàva saïghanavakaü ajjhesiüsu: "uddisatu àyasmà pàtimokkha"nti. Sopi evamàha: "na me bhante vattatã"ti.

4. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà bhikkhå viharanti bàlà avyattà. Te na jànanti uposathaü và uposathakammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và. Te theraü ajjhesiüsu: "uddisatu bhante, thero pàtimokkha"nti. So evadeti. "Na me àvuse vattatã"ti dutiyampi theraü ajjhesiüsu: "uddisatu bhante, thero pàtimokkha"nti. Sopi evaü: vadeti'na me àvuso vattatã"ti tatiyampi 2- theraü ajjhesanti: 'uddisatu bhante, thero pàtimokkha"nti. Sopi evaü vadeti: 'na me àvuso vattatã"ti etenava upàyena yàva saïghanavakaü ajjhesiüsu: "uddisatu àyasmà pàtimokkha"nti. Sopi evaü vadeti: "na me bhante vattatã"ti.

1. "Dutiyaü" machasaü [PTS 2.] "Tatiyaü" machasaü [PTS]

[BJT Page 282] [\x 282/]

"Tehi bhikkhave, bhikkhåhi eko bhikkhå sàmantà àvàsà sajjukaü pàhetabbo: 'gacchàvuso saïkhittena và vitthàrena và pàtimokkhaü pariyàpuõitvà 1- àgacchà"ti.

5. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho pàhetabbo?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü "anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà bhikkhånaü àõàpetu"nti. Therena àõattà navà bhikkhå na gacchanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave. [PTS Page 117] [\q 117/] therena àõattena agilànena na gantabbaü. Yo na gaccheyya, àpatti dukkañassa"ti.

6. Atha kho bhagavà codanàvatthusmiü yathàbhirattaü viharitvà punadeva ràjagahaü paccàgachi. Tena kho pana samayena manusasà bhikkhå piõóàya carante pucchanti: "katami bhante pakkhassà?"Ti. Bhikkhå evamàhaüsu: " na kho mayaü àvuso jànàmà"ti. Manusasà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "pakkhagaõanamattampi 'me samaõà sakyaputtiyà na jànanti. Kimpanime aいaü kicci kàlyàõaü jànissantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, pakkhagaõanà uggahetå"nti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi. Kadà nu kho gaõetabbà,ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, sabbeheva pakkagaõanaü uggahetu"nti.

7. Tena kho pana samayena manusasà bhikkhå piõóàya carante pucchanti: "kãvatikà bhante bhikkhå evamàhaüsu: "na kho mayaü àvuso jànàmà"ti. Manusasà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "aいamaいampi 'me samaõà sakyaputtiyà na jànanti. Kimpanime aいaü kici kàlyàõaü jànissantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave. Bhikkhå gaõetu"ti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kadà nu kho bhikkhå gaõetabbà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, tadahuposathe nàmaggena 2và gaõetuü salàkaü gahetu"nti.

8. Tena kho pana samayena bhikkhå ajànantà ajjuposathoti duraü gàmaü 3piõóàya caranti. Te uddissamànepi pàtimokkhe àgacchanti. Uddiññhamattepi àgacchanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, arocetuü ajjuposatho"ti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho àrocetabbo"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà kàlavato àrocetu"nti.

9. Tena kho pana samayena aいataro thero kàlavato nassarati. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, bhattakàlepi àrocetu"nti. Bhattakàlepi nassarati. 4- Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, yaü kàlaü sarati, taü kàlaü àrocatu"nti.

1. "Pariyàpåõivatvàna" machasaü 2, "nàma maggena" si. "Gaõamaggena" [PTS 3.] "Duragàmaü' to vi ja pu a vi 4. " Nassari' [PTS] to vi a vi ja pu

[BJT Page 284] [\x 284/]

10. [PTS Page 118] [\q 118/] tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse uposathàgàraü uklàpaü hoti. âgantukà bhikkhå ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu uposathàgàraü na sammajjissantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, uposathàgàraü sammajjitå"nti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho uposathàgàraü sammajjitabbaü"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà navaü bhikkhuü àõàpetu"nti. Therena àõattà navà bhikkhu na sammajjanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, therena àõattena agilànena na sammajjitabbaü. Yo na sammajjeyya, àpatti dukkañassà"ti.

11. Tena kho pana samayena uposathàgàre àsanaü apaいattaü hoti. Bhikkhu chamàyaü nisãdanti. Gattànipi cãvarànipi paüsukitàni honti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, uposathàgàre àsanaü paいàpetå"nti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho uposathàgàre àsanaü paいàpetabbaü?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà tavaü bhikkhuü àõàpetu"nti. Therena àõattà navà bhikkhu na paいàpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, therena àõattena agilànena na paいàpetabbaü. Yo na paいàpeyya, àpatti dukkañassà"ti.

12. Tena kho pana samayena uposathàgàre padãpo na hoti. Bhikkhå andhakàre kàyampi cãvarànipi akkamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, uposathàgàre padãpaü kàtu"nti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho uposathàgàre padipo kàtabbaü?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà tavaü bhikkhuü àõàpetu"nti. Therena àõattà navà bhikkhu nappadãpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, therena àõattena agilànena nappadãpetabbo. Yo nappadãpeyya, àpatti dukkañassà"ti.

13. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse àvàsikà bhikkhu neva pànãyaü upaññhàpenti. Na paribhojanãyaü upaññhàpenti. âgantukà bhikkhå ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àvàsikà bhikkhu neva pànãyaü upaññhàpessanti? Na paribhojanãyaü upaññàpessanã?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, [PTS Page 119] [\q 119/] pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpetu"nti. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho pàniyaü paribhojanãyaü upaññhàpetabba?"Nti.

[BJT Page 286] [\x 286/]

Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, therena bhikkhunà navaü bhikkhuü àõàpetu"nti. Therena àõattà navà bhikkhu na upaññhàpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, therena àõattena agilànena na upaññhàpetabbaü. Yo na upaññhàpeyya, àpatti dukkañassà"ti.

14. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu bàlà abyattà disaügamikà àcariyupajjhàye na àpucchiüsu. 1- Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Idha pana bhikkhave, sambahulà bhikkhu bàlà abyattà disaügamikà àcariyupajjhàye na àpucchanti, 2te bhikkhave, àcariyupajjhàyehi pucchitabbà - kahaü gamissatha? Kena saddhiü gamissathà?"Ti.

15. "Te ce bhikkhave, bàlà abyattà aいe bàle abyatte apadiseyyuü, na bhikkhave, àcarayupajjhàyenahi anujàneyyuü ce, àpatti dukkañassa. Te ca 3bhikkhave, bàlà abyattà ananuいàtà àcariyupajjhàyehi gaccheyyuü ceva àpatti dukkañassa."

16. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse sambahulà bhikkhå viharanti bàlà abyattà. Te na jànanni uposathaü và uposatha kammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và tattha aいo bhikkhu àgacchati bahussuto àgatàgamo dhammadharo vinayadharo màtikàdharo paõóito vyatto medhàvi lajji kukkucchako sikkhàkàmo. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi so bhikkhu saïgahetabbo anuggahetabbo upalàpetabbo upaññhàpetabbo cuõõena mattikàya dantakaññhena mukhodakena. No ce saïghaõheyyuü anuggaõheyyuü upalàpeyyuü upaññhàpeyyuü cuõõena mattikàya dantakaññhena mukhodakena, àpatti dukkañassa"

.

17. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà bhikkhu viharanti bàlà abyattà. Te na jànanni uposathaü và uposatha kammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và tehi bhikkhave, bhikkhåhi eko bhikkhu sàmantà àvàsà sajjukaü pahetabbo: 'gacchàvuso saïkhittena và vitthàrena và pàtimokkhaü pariyàpuõitvà àgacchà'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, tehi bhikkhave, bhikkhåhi sabbeheva yattha jànanni uposathaü và uposathakammaü và pàtimokkhuddesaü và, so àvàso [PTS Page 120] [\q 120/] gantabbo. No ce gaccheyyuü, àpatti dukkañassa"

1. "âpucchiüsu" machasaü - ettha marammakkharapotthake nakàro na dissate

2. "âpucchanti" machasaü 3. Te ce machasaü

[BJT Page 288] [\x 288/]

18. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse sambahulà bhikkhu vassaü vasanti bàlà abyattà. Te na jànanni uposathaü và uposatha kammaü và pàtimokkhaü và pàtimokkhuddesaü và tehi bhikkhave, bhikkhåhi eko bhikkhu sàmantà àvàsà sajjukaü pahetabbo: 'gacchàvuso saïkhittena và vitthàrena và pàtimokkhaü pariyàpuõitvà àgacchà'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, eko bhikkhu sattàhakàlikaü pàhetabbo: gacchàvuso saïkhittena và vitthàrena và pàtimokkhaü pariyàpuõitvà àgacchà'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, na bhikkhave, tehi bhikkhåhi tasmiü àvàse vassaü vasitabbaü vaseyyuü ce, àpatti dukkañassa"ti.

19. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi. "Sannipatatha bhikkhave, saïgho uposathaü karissatã"ti. Evaü vutte aいataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "atthi bhante, bhikkhu gilàno so anàgato"ti "anujànàmi bhikkhave, gilànena bhikkhunà pàrisuddhãü dàtuü. Evaca pana bhikkhave dàtabbà: tena gilànenana bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà ajaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: pàrisuddhãü dammi. Pàrisuddhiü me hara pàrisuddhiü me àrocehi'ti. Kàyena viいàpeti, vàcàya viいàpeti, kàyena vàcàya viいàpeti, dinnà hoti pàrisuddhi. Na kàyena viいàpeti, na vàcàya viいàpeti,na kàyena vàcàya viいàpeti,dinnà hoti pàrisuddhiü. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, so bhikkhave, gilàno bhikkhu macena và pãñhena và saïghamajjhena ànetvà uposatho kàtabbo. Sace bhikkhave, gilànupaññhàkànaü bhikkhånaü evaü hoti: 'sace kho mayaü gilànaü ñhànà càvessàma, àbàdho và abhivaóóhissati. Kàlakiriyà và bhavissatã'ti, na bhikkhave, gilano ñhànà càvetabbà. Saïghena tattha gantavà uposatho kàtabbo. Nattevaca vaggena saïghena uposatho kàtabbo. Kàreyya ce, apàtti dukkañassa".

20. "Parisuddhãhàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhiyà tattheva pakkamati, aいassa dàtabbà pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhãyà tattheva vibbhamati, kàlaü karoti, sàmaõero [PTS Page 121] [\q 121/] pañijànàti, sikkhaü paccakkhàtako pañijànàti, antimavatthuü ajjhàpannako pañijànàti, ummattako pañijànàti, khittacitto pañijànàti, vedanañño pañijànàti, àpattiyà adassane ukkhittako pañijànàti, àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti, pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti, paõóako pañijànàti, tiracchànagato pañijànàti, màtughàtako pañijànàti, pitughàtako pañijànàti, arahantaghàtako pañijànàti, bhikkhuõidusako pañijànàti, saïghabhedako pañijànàti, lohituppàdako pañijànàti, ubhatobyajajanato pañijànàti, aいassa dàtabbà pàrisuddhi"

[BJT Page 290] [\x 290/]

21. "Pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhiyà antarà magge pakkamati, anàhañà hoti pàrisuddhã. Pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhãyà antaràmagge vibbhamati, kàlaü karoti, sàmaõero pañijànàti, sikkhaü paccakkhàtako pañijànàti, antimavatthuü ajjhàpannako pañijànàti, ummattako pañijànàti, khittacitto pañijànàti, vedanañño pañijànàti, àpattiyà adassane ukkhittako pañijànàti, àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti, pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti, paõóako pañijànàti, tiracchànagato pañijànàti, màtughàtako pañijànàti, pitughàtako pañijànàti, arahantaghàtako pañijànàti, bhikkhuõidusako pañijànàti, saïghabhedako pañijànàti, lohituppàdako pañijànàti ubhatobyajanako pañijànàti, aいassa dàtabbà pàrisuddhi"

22. "Pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhiyà saïghappatto pakkamati, àhañà hoti pàrisuddhã. Pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhãyà saïghappatto vibbhamati, kàlaü karoti, sàmaõero pañijànàti, sikkhaü paccakkhàtako pañijànàti, antimavatthuü ajjhàpannako pañijànàti, ummattako pañijànàti, khittacitto pañijànàti, vedanañño pañijànàti, àpattiyà adassane ukkhittako pañijànàti, àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti, pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti, paõóako pañijànàti, tiracchànagato pañijànàti, màtughàtako pañijànàti, pitughàtako pañijànàti, arahantaghàtako pañijànàti, bhikkhuõidusako pañijànàti, saïghabhedako pañijànàti, lohituppàdako pañijànàti ubhatobyajanako pañijànàti, ahañà hoti pàrisuddhi"

23. "Pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhiyà saïghappatto sutto, na aroceti, pamatto na àroceti, samàpanno na aroceti, àhañà hoti pàrisuddhã. Pàrisuddhihàrakassa anàpatti"

24. "Pàrisuddhihàrako ce bhikkhave, dinnàya pàrisuddhiyà saïghappatto sacicca na aroceti, àhañà hoti pàrisuddhã. Pàrisuddhihàrakassa àpatti dukkañassà"ti.

25. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi. "Sannipatatha bhikkhave, saïgho kammaü karissatã"ti. Evaü vutte aいataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "atthi bhante, bhikkhu gilàno, so anàgato"ti "anujànàmi bhikkhave, gilanena bhikkhunà chandaü dàtuü. Evaca pana bhikkhave dàtabbo: tena gilànena bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà ajaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: 'chandaü dammi. Chandaü me hara, chandaü me àrocehã,ti. Kàyena viいàpeti, vàcàya viいàpeti, kàyena vàcàya viいàpeti, dinno hoti chando.Na kàyena viいàpeti, na vàcàya viいàpeti,na kàyena vàcàya viいàpeti,na dinno chando. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, so bhikkhave, [PTS Pge 122] gilàno bhikkhu macena và pãñhena và saïghamajjhena ànetvà kammaü kàtabbaü. Sace bhikkhave, gilànupaññhàkànaü bhikkhånaü evaü hoti: 'sace kho mayaü gilànaü ñhànà càvessàma, àbàdho và abhivaóóhissati. Kàlakiriyà và bhavissatã'ti, na bhikkhave, gilano ñhànà càvetabbà. Saïghena tattha gantavà kammaü kàtabbaü. Natveca vaggena saïghena kammaü kàtabbaü. Katabbo. Kàreyya ce, àpatti dukkañassa"

[BJT PAGE 292]

26. "Chandahàrako ce bhikkhave, dinnàya chande tattheva pakkamati, aいassa dàtabbo chando chandahàrako ce bhikkhave, dinne chande tattheva vibbhamati, kàlaü karoti, sàmaõero pañijànàti, sikkhaü paccakkhàtako pañijànàti, antimavatthuü ajjhàpannako pañijànàti, ummattako pañijànàti, khittacitto pañijànàti, vedanañño pañijànàti, àpattiyà adassane ukkhittako pañijànàti, àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti, pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti, paõóako pañijànàti, theyyasaüvàsako pañijànàti, titthãyapakkantako pañijànàti, tiracchànagato pañijànàti, màtughàtako pañijànàti, pitughàtako pañijanàti arahantaghàtako pañijànàti, bhikkhuõidusako pañijànàti, saïghabhedako pañijànàti, lohituppàdako pañijànàti, ubhatobyajanako pañijànàti, aいassa dàtabbà chando"

27. "Chandahàrako ce bhikkhave, dinnàya chande antaràmagge pakkamati, anàhaño hoti chando chandahàrako ce bhikkhave, dinne chande antaràmagge vibbhamati, kàlaü karoti, sàmaõero pañijànàti, sikkhaü paccakkhàtako pañijànàti, antimavatthuü ajjhàpannako pañijànàti, ummattako pañijànàti, khittacitto pañijànàti, vedanañño pañijànàti, àpattiyà adassane ukkhittako pañijànàti, àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti, pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti, paõóako pañijànàti, theyyasaüvàsako pañijànàti, titthãyapakkantako pañijànàti, tiracchànagato pañijànàti, màtughàtako pañijànàti, pitughàtako pañijanàti arahantaghàtako pañijànàti, bhikkhuõidusako pañijànàti, saïghabhedako pañijànàti, lohituppàdako pañijànàti, ubhatobyajanako pañijànàti, anàhaño hoti chando"

28. "Chandahàrako ce bhikkhave, dinne chande saïghapatto pakkamati, àhaño hoti chando chandahàrako ce bhikkhave, dinne chande saïghapanno vibbhamati, kàlaü karoti, sàmaõero pañijànàti, sikkhaü paccakkhàtako pañijànàti, antimavatthuü ajjhàpannako pañijànàti, ummattako pañijànàti, khittacitto pañijànàti, vedanañño pañijànàti, àpattiyà adassane ukkhittako pañijànàti, àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti, pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti, paõóako pañijànàti, theyyasaüvàsako pañijànàti, titthãyapakkantako pañijànàti, tiracchànagato pañijànàti, màtughàtako pañijànàti, pitughàtako pañijanàti arahantaghàtako pañijànàti, bhikkhuõidusako pañijànàti, saïghabhedako pañijànàti, lohituppàdako pañijànàti, ubhatobyajanako pañijànàti, àbhaño hoti chando"

29. "Chandahàrako ce bhikkhave, dinne chande saïghappatto sutto na àroceti, pamatto na àroceti, samàpanno na àroceti, àhaño hoti chando chandahàrakassa anàpatti"

30. "Chandahàrako ce bhikkhave, dinne chande saïghappatto sacicca na àroceti, àhaño hoti chando chandahàrakassa àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, tadahuposathe pàrisuddhãü dentena chandampi dàtuü,

Santi saïghassa karaõiya"nti

[BJT Page 294] [\x 294/]

. 31. Tena kho pana samayena aいataraü bhikkhu tadahuposathe àtakà gaõhiüsu. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahuposathe àtakà gaõhanti, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mucatha, yàvàyaü bhikkhu uposathaü kàrotã'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïgha tumhe àyasmantà muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pàrisuddhiü deti'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho uposathaü karoti'ti evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, nattheva vaggena saïghena uposatho kàtabbo. Kareyya ce, 1- apàtti dukkañassa"

.

32. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahuposathe ràjàno gaõhanti, te ràjàno bhikkhuhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mucatha, yàvàyaü bhikkhu uposathaü kàrotã'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïgha tumhe àyasmantà muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pàrisuddhiü deti'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho uposathaü karoti'ti evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, natatheva vaggena saïghena uposatho kàtabbo. Kareyya ce, apàtti dukkañassà"ti.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahuposathe corà gaõhanti, te dhuttà bhikkhuhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mucatha, yàvàyaü bhikkhu uposathaü kàretã'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïga tumahe àyasmantà muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pàrisuddhiü deti'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïga tumahe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho uposathaü karoti'ti evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, natatheva vaggena saïghena uposato kàtabbo. Kareyya ce, apàtti dukkañassà"ti.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahuposathe dhuttà gaõahanti, te dhuttà bhikkhuhi

Evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mucatha, yàvàyaü bhikkhu uposathaü kàretã'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïga tumahe àyasmantà muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pàrisuddhiü deti'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïga tumahe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho uposathaü karoti'ti evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, natatheva vaggena saïghena uposato kàtabbo. Kareyya ce, apàtti dukkañassà"ti.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahuposathe bhikkhupañaccatthikà gaõahanti, te bhikkhupaccatthikà bhikkhuhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mucatha, yàvàyaü bhikkhu uposathaü kàretã'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïga tumahe àyasmantà muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pàrisuddhiü deti'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhuhi evamassu vacanayà: 'iïga tumahe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho uposathaü karoti'ti evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, natatheva vaggena saïghena uposato kàtabbo. Kareyya ce, apàtti dukkañassà"ti.

33. [PTS Page 123] [\q 123/] atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: "sannipatatha bhikkhave, atthi saïghassa karaõiya"nti. Evaü vutte aいataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "atthi bhante, gaggo nàma bhikkhu ummattako, so anàgato"ti.

34. "Dve 'me bhikkhave, ummattakà: atthi bhikkhu 2ummattako saratipi uposathaü, napi sarati, saratipi saïghakammaü, napi sarati. Atthi neva sarati. âgacchatipi uposathaü, napi àgacchati, àgacchatipi saïghakammaü, napi àgacchati. Atthi neva àgacchati. "

1. "Kareyyaceva" ma nu pa to vi 2. "Atthi bhikkhave bhikkhu" ma cha saü

[BJT Page 296] [\x 296/]

35. "Tatra bhikkhave, yavàyaü ummattakà saratipi, uposathaü, na pi sarati, saratipi saïghakammaü, napi sarati. âgacchatipi uposathaü, napi àgacchati, àgacchatipi pi saïghakammaü, na pi àgacchati. Anujànàmi bhikkhave, evaråpaü ummattakassa ummattakasammutiü dàtuü. Evaca pana bhikkhave, dàtabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

36. "Suõàtu me bhante, saïgho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipi, uposathaü, napi sarati, saïghakammaü, napi sarati. âgacchatipi uposathaü, napi àgacchati, àgacchatipi saïghakammaü, napi àgacchati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïghassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiü dadeyya, sareyya và gaggo bhikkhu uposathaü na và sareyya, sareyya và saïghakammaü na và sareyya, àgaccheyya và uposathaü,na và àgaccheyya, àgaccheyya và saïgho saha và gaggena vinà và gaggena uposathaü kareyya. Saïghakammaü kareyya. Esà atti"

37. "Suõàtu me bhante, saïgho gaggo bhikkhu ummattako saratipi, uposathaü, napi sarati, saratipi saïghakammaü, napi sarati. âgacchatipi uposathaü, napi àgacchati, àgacchatipi saïghakammaü, napi àgacchati. Saïgho gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiü deti, sareyya và gaggo bhikkhu uposathaü na và sareyya, sareyya và saïghakammaü na và sareyya, àgaccheyya và uposathaü na và àgaccheyya, àgaccheyya và saïghakammaü na và àccheyya. Saügho saha và gaggena vinà và gaggena uposathaü karissati. Saïghakammaü karissati. Yassàyasmato khamati gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiyà dànaü, sareyya và gaggo bhikkhu uposathaü na và sareyya, sareyya và saïghakammaü na và sareyya, àgaccheyya và uposathaü na và àgaccheyya, àgaccheyya và saïghakammaü na và àccheyya. Saügho saha và gaggena vinà và gaggena uposathaü karissati. Saïghakammaü karissati. So yassa nakkhamati so bhàseyya"

38. "Dinnà saïghena gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammuti, sareyya và gaggo bhikkhu uposathaü na và sareyya, sareyya và saïghakammaü na và sareyya, àgaccheyya và uposathaü na và àgaccheyya, àgaccheyya và saïghakammaü na và àgaccheyya. Saügho saha và gaggena vinà và gaggena uposathaü karissati. Saïghakammaü karissati. Khamati saïghassa tasmà tuõahã. Evametaü dhàreyàmã"ti.

[BJT Page 298] [\x 298/]

39. [PTS Page 124] [\q 124/] tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe cattàro bhikkhu viharanti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà paいattaü 'uposatho kàtabbo'ti. Mayacamha cattàro janà, kathannu kho amhehi uposatho kàtabbo"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "anujànàmi bhikkhave, catunnaü pàtimokkhaü uddisitu"nti.

40. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe tayo bhikkhu viharanti. Atha kho tesaü bhikkhunaü etadahosi: "bhagavatà anuいàtaü catutthaü pàtimokkhaü uddisituü. Mayacamha tayo janà. Kathannu kho amhehi uposatho kàtabbo"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "anujànàmi bhikkhave, tiõõaü pàrisuddhiposathaü kàtuü. Evaca pana bhikkhave, kàtabbo. Byattena bhikkhunà pañibalena te bhikkhu àpetabbà: -

41. 'Suõantu me àyasmantà, 1- ajjuposatho (paõõaraso) yadàyasmantànaü pattakallaü, mayaü (aいamaいaü) pàrisuddhiuposathaü kareyyàmà'ti. Therena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà aajalimpaggahetvà te bhikkhu evamassu vacanãyà: 'parisuddho ahaü àvuso, parisuddho ti maü dharetha. Parisuddho ahaü àvuso, parisuddho ti maü dharetha. Parisuddho ahaü àvuso parisuddho ti maü dhàrethà'ti.

42. "Navakena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü kàritvà ukkuñikaü nisãditvà aajalimpaggahetvà te bhikkhu evamahassu vacanãyà: 'parisuddho ahaü bhante, parisuddho ti maü dharetha.Parisuddho ahaü bhante,parisuddhoti maü dhàretha.Parisuddho ahaü bhante,parisuddhoti maü dhàrethàti

43. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe dve bhikkhå viharanti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà anuいàtaü catunnaü pàtimokkhaü uddisituü. Tiõõannaü pàrisuddhi uposathaü kàtuü mayacamha dve janà. Kathannu kho amhehi uposatho kàtabbo"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "anujànàmi bhikkhave, dvinnaü pàrisuddhiposathaü kàtuü. Evaca pana bhikkhave, kàtabbo: therena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà aajalimpaggahetvà navo bhikkhu evamahassu vacanãyà: 'parisuddho ahaü àvuso, parisuddho ti maü dharethahi. Parisuddho ahaü àvuso, parisuddhoti [PTS Page 125] [\q 125/] maü dharehi. Parisuddho ahaü àvuso parisuddhoti maü dhàrehã'ti.

44. "Navakena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà aajalimpaggahetvà thero bhikkhu evamassa vacanãyo: 'parisuddho ahambhante, parisuddhoti maü dhàretha. Parisuddho ahambhante, parisuddhoti maü dhàretha. Parisuddho ahaü bhante, parisuddhoti maü dharethà'ti.

1. "âyasmanto" [PTS]

[BJT Page 300] [\x 300/]

45. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe eko bhikkhu viharanti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà anuいàtaü catunnaü pàtimokkhaü uddisituü. Tiõõaü pàrisuddhi uposathaü kàtuü. Dvinnaü pàrisuddhi upasothaü kàtuü. Ahacamhi ekako. Kathannu kho mayà uposatho kàtabbo"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü:

46. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe eko bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhunà yattha bhikkhu pañikkamanti upaññhàna sàlàya và maõóape và rukkhamåle và so deso 1sammajjitvà pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpetvà àsanaü paいàpetvà padãpaü katvà nisãditabbaü. Sace aいe bhikkhu àgacchanti, tehi saddhiü uposatho kàtabbo no ce àgacchanti, ajja me uposathoti adhiññhàtabbo. No ce adhiññhaheyya, àpatti dukkañassa"

47. Tatra bhikkhave, yattha cattàro bhikkhå viharanti, na ekassa pàrisuddhiü àharitvà tãhi pàtimokkhaü uddisitabbaü, uddiseyyuü ce àpatti dukkañassa. Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhå viharanti, na ekassa pàrisuddhiü àharitvà dvãhi pàrisuddhi uposatho kàtabbo. Kareyyuü ce, àpatti dukkañassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhu viharanti, na ekassa pàrisuddhiü àharitvà ekena adhiññhàtabbo adhiññhabheyya ce, àpatti dukkañassà"ti.

48. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe àpattiü àpanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà paいattaü'na sàpattikena uposatho kàtabbo'ti. Ahacamhi àpattiü àpanno kathannu kho mayà pañipajjitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü:

49. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe àpattiü àpanno hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü [PTS Pge 126] nisãditvà aajalimpaggahetvà evamassa vacanãyà: 'ahaü àvuso, itthànamaü àpattiü àpanno. Taü pañidesemã'ti. Tena vattabbo, 'passasã'ti. 'âma passàmã'ti. 'âyatiü saüvareyyàsã"ti.

50. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe àpattiyà vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà ajalimpaggahetvà evamassa vacanãyo: 'ahaü avuso itthànnàmàya àpattiyà vematiko, yadà nibbematiko bhavissàmi, tadà taü àpattiü pañikarissàmã'ti. Vatvà uposatho kàtabbo. Pàtimokkhaü sotabbaü, natteva tappaccayà uposathassa antaràyo kàtabbo"ti

. 1. "Se dese"?

[BJT Page 302] [\x 302/]

51. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sabhàgaü àpattiü desenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, sabhàgà àpatti desetabbà. Yo deseyya, àpatti dukkañassà"ti.

52. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sabhàgaü àpattiü pañiggaõhanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, sabhàgà àpatti pañiggahetabbà. Yo pañiggaõheyya, àpatti dukkañassà"ti.

53. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu pàtimokkhaü uddissamàne àpattiü sarati atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà paいattaü 'na sàpattikena uposatho kàtabbo'ti ahacamhi àpattiü àpanno. Kathannu kho mayaü pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

54. "Idha pana bhikkhave bhikkhu pàtimokkhe uddissamàne àpattiü sarati. Tena bhikkhave, bhikkhunà sàmanto bhikkhu evamassa vacanãyo: 'ahaü àvuso, itthannàmaü àpattiü àpanno ito vuññhahitvà taü àpattiü pañikarissàmi'ti. Vatvà uposathassa antaràyo kàtabbo"

55. "Idha pana bhikkhave. Bhikkhu pàtimokkhaü uddissamàne àpattiü vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunà sàmanto bhikkhu evamassa vacanãyo: 'ahaü àvuso, itthannàmàya àpattiyà vematiko yadà nibbematiko bhavissàmi. Tadà taü àpattiü pañikarissami'ti. Vatvà uposatho kàtabbo, pàtimokkhaü sotabbaü. Natteva tappaccayà uposathassa antaràyo kàtabbo"ti.

56. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno hoti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà paいattaü ' na sabhàgà àpatti desetabbà. Na sabhàgà àpatti pañiggahetabbo'ti. [PTS Page 127] [\q 127/] ayaca sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno, kathannu kho amhehi pañipajjitabbaü"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü:

57. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi eko bhikkhu sàmannà àvàsà sajjukaü pàhetabbo: 'gacchàvuso taü àpattiü pañikaritvà àgaccha mayaü te santike àpattiü pañikarissamà'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

[BJT Page 304] [\x 304/]

58. "Suõàtu me bhante, saïgho: ayaü sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno. Yadà aいaü bhikkhuü suddhaü anàpattikaü passissati, tadà tassa santike taü àpattiü pañikarissatã"ti vatvà uposatho kàtabbo. Pàtimokkhaü uddisitabbaü. Natveva tappaccayà uposathassa antaràyo kàtabbo.

59. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sabbo saïgho sabhàgàya àpattiyà vematiko hoti. Byatatena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: suõàtu me bhante, saïgho: ayaü sabbo saïgho sabhàgàya àpattiyà vematiko. Yadà nibbematiko bhavissati, tadà taü àpattiü pañikarissatã"ti. Pañikarissatã"ti vatvà uposatho kàtabbo. Pàtimokkhaü uddisitabbaü. Natveva tappaccayà uposathassa antaràyo kàtabbo.

60. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse vassåpagato saïgho sabhàgàü àpattiü àpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi eko bhikkhu sàmantà àvàsà sajjukaü pàhetabbo: 'gacchàvuso taü àpattiü pañikaritvà àgaccha mayaü te santike àpattiü pañikarissamà'ti. Evacetaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, eko bhikkhu sattàhakàlikaü pàhetabbo: 'gacchàvuso taü àpattiü pañikaritvà àgaccha. Mayaü te santike taü àpattiü pañikarissàmà"ti.

61. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno hoti. So na jànàti tassà àpattiyà nàmaü, na gottaü.1 Tatthaいo bhikkhu àgacchati bahussuto àgatàgamo dhammadharo vinayadharo màtikàdharo paõóito vyatto medhàvã lajji kukkuccako sikkhàkàmo. Tamenaü aいataro bhikkhu, yena so bhikkhu tenupasaïkami upasaïkamitvà taü bhikkhuü etadavoca:

62. 'Yo nu kho àvuso, evacevaca karoti, kinnàma so àpattiü àpajjatã"ti. So evamàha: 'yo kho àvuso evacevaca karoti, imannàmaü so àpattiü àpajjati. Imannàmaü tvaü àvuso, àpattiü àpanno pañikarohi taü àpatti'nti. So evamàha: 'na kho ahaü àvuso, ekova imaü àpattiü àpanno, ayaü [PTS Page 128] [\q 128/] sabbo saïgho imaü àpattiü àpanno'ti. So evamàha: 'kinte àvuso, karissati paro àpanno và anàpanno và. Iïgha tvaü àvuso, sakàya àpattiyà vuññhahà'ti2-

1. "Nàmagottaü" machasaü, nàmaügottaü" [PTS]

2. "Vuñhàni" machasaü "vuñhàti" a vi

[BJT Page 306] [\x 306/]

70. Atha kho so bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena taü àpattiü pañikaritvà yena te bhikkhave tanupasaïkami upasaïkamitvà te bhikkhu etadavoca: "yo kira àvuso, evacevaca karoti; imaü nàma so àpattiü àpajjati. Imaü nàma tumhe àvuso àpattiü àpannà, pañikarotha taü àpattiü"nti. Atha kho te bhikkhu na icchiüsu tassa bhikkhuno vacanena taü àpattiü pañikàtuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

"Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno hoti. So na jànàti tassà àpattiyà nàmaü, na gottaü.1 Tatthaいo1- bhikkhu àgacchati bahussuto àgatàgamo dhammadharo vinayadharo màtikàdharo paõóito vyatto medhàvã lajji kukkuccako sikkhàkàmo tamenaü aいataro bhikkhu, yena so bhikkhu tenupasaïkami upasaïkamitvà taü bhikkhuü evaü vadeti: 'yo nu kho àvuso, evacevaca karoti, kiü nàma so àpattiü àpajjati"ti. So evamàha: 'yo kho àvuso evacevaca karoti, kiü nàma so àpattiü àpajjati. So evaü vadeti: 'yo kho evacemaca karoti imaü nàma so àpattiü àpajjati imaü nàma tvaü àvuso, àpattiü àpanno pañikarohi taü àpatti'nti. So evaü vadeti: 'na kho ahaü àvuso, ekoca imaü àpattiü àpanno, ayaü sabbo saïghoimaü àpattiü àpanno'ti. So evaü vadeti: 'kinte àvuso, karissati paro àpanno và anàpanno? Và. Iïgha tvaü àvuso, sakàya àpattiyà vuññhahà'ti so ce bhikkhave, bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena taü àpattiü pañikaritvà yena te bhikkhu tenupasaïkami upasaïkamitvà te bhikkhu evaü vadeti: "yo kira àvuso, evacevaca karoti; imaü nàma so àpattiü àpajjati. Imaü nàma tumhe àvuso àpattiü àpannà, pañikarotha taü àpattiü"nti. Te ce bhikkhave bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena taü àpattiü pañikareyyuü iccetaü kusalaü to ce pañikareyyuü, na te bhikkhave, bhikkhå tena bhikkhunà akàmà vacanãyà"ti.

Codanàvatthubhàõavàraü niññhitaü

1. "Tattha aao" machasaü

[BJT Page 308] [\x 308/]

1. Tena kho pana samayena aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatiüsu cattàro và atirekà và. Te na jàniüsu "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. [PTS Page 129] [\q 129/] te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü akaüsu. Pàtimokkhaü uddisiüsu. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchiüsu bahutarà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü uddesakànaü anàpatti"

3. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotabbaü. Uddesakànaü anàpatti" 2

4. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotabbaü. Uddesakànaü anàpatti" 3

5. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhu sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü uddesikànaü anàpatti" 4

[BJT Page 310] [\x 310/]

6. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü anàpatti" 5-

7. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suudidaññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü anàpatti". 6

8. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe avuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü uddesakànaü anàpatti" 7

9. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe avuññhitàya [PTS Page 130] [\q 130/] parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü anàpatti" 8-

10. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe avuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti thokatarà. Uddesakànaü anàpatti" 9

[BJT Page 312] [\x 312/]

11. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe ekaccàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü anàpatti" 10-

12. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe ekaccàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü anàpatti". 11

13. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe ekaccàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suudidaññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü anàpatti" 12-.

14. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi

Puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü anàpatti" 13-

[BJT Page 314] [\x 314/]

15. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü anàpatti". 14

 

16. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti thokatarà. Uddesakànaü anàpatti" 15-

Anàpattipaõõarasakaü niññhitaü

[BJT Page 316] [\x 316/]

1. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü dukkañassa" 1-

2. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhu sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotababaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa" 2-

3. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotabbaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa" 3-

4. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te dhammasaいino vinayasaいino vaggà samaggasaいino uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe - pe - avuññhitàya parisàya - pe - ekaccàya vuññhitàya parisàya - pe - sabbàya [PTS Page 131] [\q 131/] vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrecetabbà uddesakànaü àpatti dukkañassa" 4-15

Vaggàvaggasaいi paõõàrasakaü niññhitaü.

[BJT Page 318] [\x 318/]

1. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te kappati nu kho amhàkaü uposatho kàtuü? Na nu kho kappati'? Ti vematikà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Udedasakànaü àpatti dukkañassa" 1-

2. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. 'Te kappati nu kho amhàkaü uposatho kàtuü? Na nu kho kappatã?'Ti vematikà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü. Avasesaü sotababaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa" 2-

3. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappati nu kho amhàkaü uposatho kàtuü? Na nu kho kappatã? Ti vematikà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotabbaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa". 3-

4. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappati nu kho amhàkaü uposatho kàtuü? Na nu kho kappati? Ti. Vematikà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe - pe - avuññhatàya parisàya - pe - ekaccàya vuññhitàya parisàya - pe - sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü àpatti dukkañassa" 4-15

Vematikapaõõarasakaü niññhitaü.

[BJT Page 320] [\x 320/]

1. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te 'kappateva amhàkaü uposatho kàtuü? Nàmhàkaü na kappatã'ti kukkuccapakatà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa" 1-

2. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te 'kappateva amhàkaü uposatho kàtuü nàmhàkaü na kappatã'ti. Kukkuccapakatà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotababaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa". 2-

3. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te '"kappateva amhàkaü uposatho kàtuü. Nàmhàkaü na kappati'ti. Kukkuccapakatà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotabbaü. Uddesakànaü àpatti dukkañassa." 3-

4. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappateva amhàkaü uposatho kàtuü. Nàmhàkaü na kappati'ti. Kukkuccapakatà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe - pe - avuññhatàya parisàya - pe - ekaccàya vuññhitàya parisàya - pe - sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü àpatti dukkañassa" 4-15

Kukkuccapakatapaõõarasakaü niññhitaü.

[BJT Page 322] [\x 322/]

1. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

2. "[PTS Page 132] [\q 132/] idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te 'nassantete vinassantete ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotababaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

3. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhu sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te 'nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddissamàne pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü avasesaü sotabbaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

4. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

5. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

[BJT Page 324] [\x 324/]

6. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa."

7. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe avuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

8. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà

Bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe avuññhità parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

9. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe avuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrotabbaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

[BJT Page 326] [\x 326/]

10. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe ekaccàya vuññhità parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, puna pàtimokkhaü uddisitabbaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

.

11. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe ekaccàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü sannike pàrisuddhi àrocetabbà. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

12. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe ekaccàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü. Tesaü santike pàrisuddhi àrocetabbà uddesakànaü àpatti thullaccayassa".

13. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti bahutarà tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna pàtimokkhaü udditabbaü uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

.

[BJT Page 328] [\x 328/]

14. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhu àgacchanti samasamà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü santike pàrisuddhi àrocetatabbaü. Uddesakànaü àpatti thullaccayassa"

.

15. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te jànanti "atthaいe àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho'ti. Bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. Pàtimokkhaü uddisanti. Tehi uddiññhamatte pàtimokkhe sabbàya vuññhitàya parisàya athaいe àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Uddiññhaü suuddiññhaü tesaü sannike pàrisuddhi àrocetabbà uddesakànaü àpatti thullaccayassa".

Bhedapurekkhàrapaõõarasakaü niññhitaü

Pacavãsatitikà niññhità.

[BJT Page 330] [\x 330/]

1. "Idha pana bhikkhave, aいatarasmiü àvàse tadahuposathe sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti cattàro và atirekà và. Te na jànanti "aいe àvàsikà bhikkhå anto sãmaü okkantã'ti. - Pe - te na jànanti 'aいe àvàsikà bhikkhå anto sãmaü okkantà'ti. - Pe - te na passanti "aいe àvàsike bhikkhå anto sãmaü okkamante'ti. - Pe - te na passanti 'aいe àvàsike bhikkhå anto sãmaü okkante - pe - te na suõanti àvàsike anto sãmaü okkamantã'ti. Te na suõanti aいe àvàsikà bhikkhå àvàsikà ekasatapacasattatitikà 1nayato. âvàsikena àgantukà àgantukena àvàsikà àgantukena àgantukà peyyàlamukhena sattatikasatàni honti"

2. "Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü càtuddaso hoti. âgantukànaü paõõaraso. Sace àvàsikà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace samasamà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace àgantukà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü anuvattitabbaü"

.

3. "Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü paõõaraso hoti. âgantukànaü càtuddaso sace àvàsikà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace samasamà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace àgantukà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü anuvattitabbaü"

.

4. "Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü pàñipado hoti. âgantukànaü paõõaraso. Sace àvàsikà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü na akàmà dàtabbà sàmaggi. âgantukehi nissãmaü gantvà uposatho kàtabbo. Sace samasamà honti àvàsikehi àgantukànaü na akàmà dàtabbà sàmaggi. âgantukehi nissãmaü gantvà uposatho kàtabbo. Sace àgantukà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü sàmaggi và dàtabbaü. Nissãmaü và gantabbaü

 

5. "Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü paõõaraso hoti. [PTS Page 133] [\q 133/] àgantukànaü pàñipado. Sace àvàsikà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü sàmaggi và dàtabbaü. Nissãmaü và gantabbaü. Sace samasamà honti àgantukehi àvàsikànaü sàmaggi và dàtabbà. Nissãmaü và gantabbaü. Sace agantukà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü na akàmà dàtabbà sàmaggi. âvàsikehi nissãmaü gantvà uposatho kàtabbo."

1. "Pacasattatitikanayato" machasaü [PTS]

[BJT Page 332] [\x 332/]

6. "Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå passanti àvàsikànaü bhikkhånaü àvàsikàkàraü àvàsikaliïgaü àvàsikanimittaü àvàsikuddesaü suppaいattaü macapãñhaü bhisibimbohanaü pànãyaü paribhojanãyaü supaññhitaü pariveõaü susammaññhaü passitvà vematikà honti 'atthi nu kho àvàsikà bhikkhå natthi nu kho'ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te vematiko vicinanti. Vicinitvà na passanti. Apassitvà uposathaü karonti anàpatti. Te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passasitvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti. Te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Pasasitvà 'nasasantete vinassantete. Ko tehi attho'ti bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. âpatti thullaccayassa. "

7. "Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå suõanti àvàsikànaü bhikkhånaü àvàsikàkàraü àvàsikaliïgaü àvàsikanimittaü àvàsikuddesaü caïkamantànaü padasaddaü sajjhàyasaddaü ukkàsitasaddaü khipitasaddaü sutvà vematikà honti. 'Atthi nu kho àvàsikà bhikkhu natthi nu kho?'Ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà uposathaü karonti àpatti dukkañassa. Te vematikà vicinanti vicinitvà na passanti. Apassitvà uposathaü karonti anàpatti. Te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Pasasitvà 'nasasantete vinassantete ko tehi attho'ti bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. âpatti thullaccayassa. "

8. "Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå passati àgantåkàkàraü bhikkhånaü àvàsikàkàraü àgantukaliïgaü àgantukanimittaü àgantukuddesaü aいàtakaü pattaü aいàtakaü cãvaraü aいàtakaü nisidanaü pàdànaü dhotaü udakanissekaü passitvà vematikà honti. 'Atthi nu kho àgantukà bhikkhå natthi nu kho?'Ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà uposathaü karonti àpatti dukkañassa. Te vematikà vicinanti vicinitvà na passanti. Apassitvà uposathaü karonti anàpatti. Te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passasitvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà ekato uposathaü karonti. âpatti dukkañassa te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te vematikà vicitanti. Vicinitvà passanti. Passitvà 'nassantena vinassantete ko ko tehi attho'ti bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. âpatti thullaccayassa. "

[BJT Page 334] [\x 334/]

9. "Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå suõanti àgantukànaü bhikkhånaü àgantukàkàraü àgantukaliïgaü àgantukanimittaü àgantukuddesaü àgacchantànaü padasaddaü upàhanapapphoñhanasaddaü ukkàsitasaddaü khipitasaddaü sutvà vematikà honti. 'Atthi nu kho àgantukà bhikkhå natthi nu kho?'Ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà uposathaü karonti àpatti dukkañassa. Te vematiko vicinanti vicinitvà na passanti. Apassitvà uposathaü karonti anàpatti. Te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passasitvà

Ekato uposathaü karonti anàpatti. Te vematiko vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te vematikà vicitanti. Vicinitvà passanti. Passitvà 'nassantena vinassantete ko ko tehi attho'ti bhedapurekkhàrà uposathaü karonti. âpatti [PTS Page 134] [\q 134/] thullaccayassa. "

10. "Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå passanti àvàsike bhikkhå nànàsaüvàsake. Te samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti. Te pucchanti. Pucchitvà nàbhivitaranti. Anabhivitaritvà ekato uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te pucchanti. Pucachitvà nàbhivitaranti anabhivitaritvà pàñekkaü uposathaü karonti. Anàpatti.

11. "Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå passanti àvàsike bhikkhå samànàsaüvàsake. Te nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti. Dukkañassa te pucchanti. Pucchitvà abhivitaranti. Abhivitaritvà pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te pucchanti. Pucachitvà nàbhivitaranti anabhivitaritvà pàñekkaü uposathaü kàronti. Anàpatti. Dukkañassa te pucchanti. Pucachitvà abhivitaranti abhivitaritvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti. "

12. "Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå passanti àgantuke bhikkhu nànàsaüvàsake. Te samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti. Te pucchanti. Pucchitvà nàbhivitaranti. Anabhivitaritvà ekato uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te pucchanti. Pucachitvà nàbhivitaranti anabhivitaritvà pàñekkaü uposathaü karonti. Anàpatti. "

13. "Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå passanti àgantuke bhikkhå samànasaüvàsake. Te nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato uposathaü karonti. âpatti. Dukkañassa te pucchanti. Pucchitvà abhivitaranti. Abhivitaritvà pàñekkaü uposathaü karonti. âpatti dukkañassa. Te pucchanti. Pucachitvà abhivitaranti abhivitaritvà ekato uposathaü karonti. Anàpatti. "

[BJT Page 336] [\x 336/]

14. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà abhikkhuko àvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

15. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà abhikkhuko anàvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

16. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà abhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

17. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà abhikkhuko àvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

18. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà abhikkhuko anàvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

19. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà abhikkhuko àvàso và anàvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

20. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và abhikkhuko àvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

21. Na bhikkhave, [PTS Paage 135 [\q 135/] ] tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và abhikkhuko anàvàso gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

22. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và abhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo aいatra saïghena aいatra antaràyà.

23. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso gantabbo yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

24. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko anàvàso gantabbo yatthassu bhikkhu nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

25. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo yatthassu bhikkhu nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

26. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko àvàso gantabbo yatthassu nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

[BJT Page 338] [\x 338/]

27. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko anàvàso gantabbo yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

28. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

29.

Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàso và sabhikkhuko àvàso gantabbo yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

30. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko anàvàso gantabbo yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

31. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà aいatra saïghena aいatra antaràyà.

32. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà, yaü jaいà sakkomi ajàjava gantunti.

33. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko anàvàso gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuko àvàso và anàvàso và yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà, yaü jaいà sakkomi ajjeva gantunti.

34. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko àvàso gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuko àvàso và anàvàso và yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà, yaü jaいà sakkomi ajjava gantunti.

35. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko àvàso gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuko anàvàso và anàvàso và sabhikko àvàso và anàvàso và yatthassu bhikkhu samànasaüvàsakà yaü jaいà sakkomi ajjeva gantunti.

[BJT Page 340] [\x 340/]

36. Na bhikkhave, bhikkhuõiyà nisinnaparisàya pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, apàtti dukkañassa.

37. Na sikkhamànàya - pe - na sàmaõerassa - pe - na sàmaõeriyà - pe - na sikkhaü 1- paccakkhàtakassa - pe - na antimavatthuü ajjhàpannakassa nisinnaparisàya pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa.

38. Na àpattiyà adassane ukkhittakassa nisinnaparisàya pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya. Yathà dhammo, kàretabbo.

39. Na àpattiyà appañikamme ukkhittakassa nisinnaparisàya - pe - na pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittakassa nisinnaparisàya pàtimokkhaü uddisitabsabhikkhukodiseyya. Yathà dhammo, kàretabbo.

40. Na paõóakassa nisinnaparisàya pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa.

41. Na theyyasaüvàsakassa - pe - na [PTS Page 136] [\q 136/] titthiyapakkantakassa - pe - na tiracchànagatassa - pe - na màtughàtakassa - pe - na pitughàtakassa - pe - na arahantaghàtakassa - pe - na bhikkhuõidusakassa - pe - na saüghabhedakassa - pe- na lobhituppadakassa - pe - na ubhatobyaajatakassa nisinnaparisàya pàtimokkhaü uddisitabbaü. Yo uddiseyya, àpatti dukkañassa.

42. Na bhikkhave, pàrivàsikapàrisuddhidànena uposatho kàtabbo aいatra avuññhitàya parisàya.

43. Na ca bhikkhave, anuposathe uposatho kàtabbo aいatra saïghasàmaggiyàti.

Uposathakkhandhako dutiyo. 2-

Tatiyakabhàõavàraü.

1. "Sikkhà" machasaü 2. "Uposathakkhandhakaü niññhataü" sãmu

[BJT Page 342] [\x 342/]

Imamhi khandhake vatthu cha asãti:

Tassa uddànaü: -

1. Titthiyà bimbisàro ca sannipatituü tuõhikà,

Dhammaü raho 1- pàtimokkhaü devasikaü tadà sakiü.

2. Yathàparisà sàmaggaü 2- sàmaggi maddakucchi ca,

Sãmà mahatã nadiyà anu dve khuddakàni ca.

3. Navà ràjagahe ceva sãmà avippavàsanà,

Sammanne pañhamaü sãmaü pacchà sãmaü samåhane.

4. Asammatà gàmasãmà nadiyà samudde sare,

Udakukkhepo samhindanti tathevajjhottharanti ca

5. Kati kammàni uddeso savarà asatãpi ca,

Dhammaü vinayaü tajjenti puna vinayatajjanà.

6. Codanà kate okàse adhammapañikkosanà,

Catu paca parà àvã sacicca cepi vàyame.

7. Sagahaññhà anajjhiññhà codanamhi na jànati, 3-

Sambahulà na jànanti sajjukaü na ca gacchare.

8. Katamã kãvatikà dure àrocetuca nassari,

Uklàpaü 4- àsanaü dãpo 5- disà aいo 6- bahussuto.

9. Sajjukaü vassuposatho 7- suddhikammaca àtakà,

Gaggo catu tayo dveko àpatti sabhàgà sari.

1. "Dhammaraho" a vi nu pa

2. "Yathàparisà samaggaü" machasaü "yathàparisàya samaggaü" [PTS]

3. "Jàyati" a vi ja vi "yathàparisàya sàmaggà" ma nu pa to vi

4. "Ukalàpo" to vi ma nu pa

5. "Padãpo" [PTS 6.] "Aae" to vi ma nu pa

7. "Sajjucassuposatho" a vi ja pu ma nu pa "sajjuvavassuposathe" to vi

[BJT Page 344] [\x 344/]

10. Sabbo saïgho vematiko na jànanti 1- bahussuto,

Bahå samasamà thokà parisà avuññhitàya 2- ca

11. Ekaccà vuññhità sabbà jànanti ca vematikà,

Kappatevàti kukkuccà jànaü passaü suõanti ca.

12. âvàsikena àgantu càtupaõõaraso puna,

Pàñipado paõõaraso liïgasaüvàsakà 3- ubho.

13. Pàrivàsànuposatho 4- aいatra saïghasàmaggiyà,

Ete vibhattà uddànà vatthu vibhåtakàraõàti.

1. "Na jànàti" ja vi to vi ma nu pa

2. "Parisàyàvuñhitàya ca" a vi

Parisàya avuñhitàca ca [PTS] ja vi ma nu pa

Parisàya avuñhità ca" to vi

3. "Liïgaüsaüvàsakà" a vi ja vi to vi ma nu pa

4. "Pàrivassànuposatho" a vi ja vi to vi ma nu pa