[BJT Page 134] [\x 134/]

Pàcittiya khaõóaü

1 Lasunavaggo

4. 1. 1
Pañhamasikkhàpadaü

Ime kho panayyàyo chasaññhisatà pàcittiyà dhammà uddesaü àgacchanti.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中atarena upàsakena bhikkhunãsaïgho lasunena pavàrito hoti. Yàsaü ayyànaü lasunena attho ahaü lasunenàti. Khettapàlo ca àõatto hoti. Sace hi bhikkhuniyo àgacchanti. Ekekàya1 bhikkhuniyà dve tayo bhaõóike dehãti. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü ussavo hoti. Yathàbhataü lasunaü parikkhayaü agamàsi. Bhikkhuniyo taü upàsakaü upasaïkamitvà etadavocuü. "Lasunena àvuso attho"ti. Natthayye2 yathàbhataü lasunaü parikkhãõaü khettaü gacchathàti. Thullanandà bhikkhunã khettaü gantvà na mattaü jànitvà bahuü lasunaü haràpesi3. Khettapàlo ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo na mattaü jànitvà bahuü lasunaü haràpessanatã"ti.

2.

Assosuü kho bhikkhuniyo tassa khettapàlassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà bhikkhunã na mattaü jànitvà bahuü lasunaü haràpessatã"ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhu pañipucchi: saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo sambàdhe lomaü saüharàpentãti,

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã na mattaü jànitvà bahuü lasuõaü haràpessati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

3. Bhåtapubbaü bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中atarassa bràhmaõassa pajàpatã ahosi. [PTS Page 259] [\q 259/] tisso ca dhãtaro nandà nandavatã sundarãnandà. Atha kho bhikkhave so bràhmaõo kàlaü katvà a中ataraü haüsayoniü uppajji. Tassa sabbasovaõõamayà pattà ahesuü. So tàsaü ekekaü pattaü deti. Atha kho bhikkhave thullanandà

1. Ekamekàya - machasaü,

2. Na etthayye - sãmu [ii]

3. âharàpesi - sã [i] sãmu [ii]

[BJT Page 136] [\x 136/]

Bhikkhunã ayaü haüso ambhàkaü ekekaü pattaü detãti taü haüsaràjaü1 gahetvà nippattaü akàsi. Tassa puna jàyamànà pattà setà sampajjãüsu. Tadàpi bhikkhave thullanandà bhikkhunã atilobhena suvaõõà parihãnà, idàni lasunà pariyissatãti.

'Yaü laddhaü tena tuññhabbaü - atilobho hi pàpako

Haüsaràjaü gahetvàna - suvaõõà parihàyathà'ti.

Atha kho bhagavà thullanandà bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya pe.... Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã lasunaü khàdeyya pàcittiya"nti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Lasunaü nàma: màgadhakaü2 vuccati. Khàdissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

Lasune lasunasa中à khàdati àpatti pàcittiyassa. Lasune vematikà khàdati àpatti pàcittiyassa. Lasune alasunasa中à khàdati àpatti pàcittiyassa.

Alasune lasunasa中à àpatti3 dukkañassa. Alasune vematikà àpatti dukkañassa. Alasune alasuna sa中à anàpatti.

Anàpatti: palaõóuke bha大anake harãtake càvalasune4 såpasampàke maüsasampàke telasampàke sàëave uttarihaïge ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü5.

4. 1. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo sambàdhe lomaü saüharàpetvà aciravatiyà nadiyà vesiyàhi saddhiü naggà [PTS Page 260] [\q 260/] ekatitthe nahàyanti. Vesiyà ujjhàyanti khãyanti vipàventi: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo sambàdhe lomaü saüharàpessanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyoti".

1. Haüsaràjànaü - sãmu [ii] sã [iii]

2. Màgadhaü, sã [i] sãmu [ii]

3. Alasuõe alasuõasa中à khàdati àpatti - machasaü, [HO:]

4. Càpalasuõe, machasaü

5. Lasuõa sikkhàpadaü pañhamaü, machasaü. Sãmu [i,]

[BJT Page 138] [\x 138/]

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tàsaü vesiyànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo sambàdhe lomaü saüharàpessatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo sambàdhe lomaü saüharàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo sambàdhe lomaü saüharàpessantã, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã sambàdhe lomaü saüharàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Sambàdho nàma: ubho upakacchakà muttakaraõaü.

Saüharàpeyyàti: ekampi lomaü saüharàpeti àpatti pàcittiyassa. Bahukepi lome saüharàpeti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

4. 1. 3

Tatiyasikkhàpadaü.

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo anabhiratiyà pãëità ovarakaü pavisitvà talaghàtakaü karonti. Bhikkhuniyo tena saddena upadhàvitvà tà bhikkhuniyo etadavocuü: "kissa tumhe ayye purisehi1 saddhiü sampadussathàti. Na mayaü ayye purisehi saddhiü sampadussàmàti. Bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesuü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo talaghàtakaü karissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo talaghàtakaü karissanti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo talaghàtakaü karissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Talaghàtake pàcittiya"nti

1. Purisena - machasaü.

[BJT Page 140] [\x 140/]

3. [PTS Page 261] [\q 261/] talaghàtakaü nàma: samphassa sàdiyanti antamaso uppalapattenapi muttakaraõe pahàraü deti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü

4. 1. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà puràõaràjorodhà bhikkhunãsu pabbajità hoti. A中atarà bhikkhunã anabhiratiyà pãëità yena sà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü bhikkhuniü etadavoca: "ràjà kho ayye tumhe ciràcirakhittacittàyaha dhàrethà"ti. Jatumaññakena1 ayyeti. Kiü etaü ayye jatumaññakanti. Atha kho sà bhikkhunã tassà bhikkhuniyà jatumaññakaü àcikkhi. Atha kho sà bhikkhunã jatumaññakaü àdiyitvà dhovituü vissaritvà ekamantaü chaóóesi. Bhikkhuniyo makkhikàhi samparikiõõaü passitvà evamàhaüsu "kassidaü kammanti" sà evamàha mayhidaü kammanti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã jatumaññakaü àdiyissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã jatumaññakaü àdiyiti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã jatumaññakaü àdiyissati netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Jatumaññake pàcittiya"nti

3. Jatumaññakaü nàma: jatumayaü kaññhamayaü piññhamayaü mattikàmayaü.

âdiyeyyàti: samphassaü sàdiyantã antamaso uppalapattampi muttakaraõaü paveseti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà2 ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü

1. Jatumaññhakena, sã [ii, -] machasaü.

2. âbàdhapaccayà - machasaü
 
 

[BJT Page 142] [\x 142/]

4. 1. 5

[PTS Page 262] [\q 262/] pa勺amasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Atha kho mahàpajàpatã gotamã yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà adhovàte aññhàsi. "Duggandho bhagavà màtugàmo"ti. Atha kho bhagavà àdiyantu kho bhikkhuniyo udakasuddhikanti, mahàpajàpatiü gotamiü dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho mahàpajàpatã gotamã bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

2. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etassamiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave bhikkhunãnaü udakasuddhika"nti. Tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã bhagavatà udakasuddhikà anu中àtàti atigambhãraü udakasuddhikaü àdiyanti muttakaraõe vaõaü akàsi. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àràcesi.

3. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã atigambhãraü udakasuddhikaü àdiyissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã atigambhãraü udakasuddhikaü àdiyãti. 1

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã atigambhãraü udakasuddhikaü àdiyissati, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Udakasuddhikaü pana bhikkhuniyà àdiyamànàya dvaïgulapabbaparamaü àdàtabbaü. Taü atikkàmentiyà pàcittiya"nti.

4. Udakasuddhikaü nàma: muttakaraõassa dhovanà vuccati.

âdiyamànàyàti: 2 dhovantiyà.

Dvaïgulapabbaparamaü àdàtabbanti: dvãsu aïgulãsu dve pabbaparamà àdàtabbà.

1. âdiyissati - sãmu

2. âdiyantiyà, sãmu[i] sã[i,]

[BJT Page 144] [\x 144/]

Taü atikkàmentiyàti: samphassaü sàdiyanti antamaso kesaggamattampi atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Atirekadvaïgulapabbe atirekasa中à àdiyati àpatti pàcittiyassa.

Atirekadvaïgulapabbe vematikà àdiyati àpatti pàcittiyassa.

Atirekadvaïgulapabbe ånakasa中à àdiyati àpatti [PTS Page 263] [\q 263/] pàcittiyassa.

ænakadvaïgulapabbe atirekasa中à àpatti dukkañassa.

ænakadvaïgulapabbe vematikà àpatti dukkañassa.

ænakadvaïgulapabbe ånakasa中à àpatti dukkañassa. ænakadvaïgulapabbe ånakasa兀sa中à anàpatti.

Anàpatti: dvaïgulapabbaparamaü àdiyati, ånakadvaïgulapabba paramaü àdiyati, àbàdhappaccayà, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

4. 1. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena àrohanto1 nàma mahàmatto bhikkhåsu pabbajito hoti. Tassa puràõadutiyikà bhikkhunãsu pabbajità hoti. Tena kho pana samayena so bhikkhu tassà bhikkhuniyà santike bhattavissaggaü karoti. Atha kho sà bhikkhunã tassa bhikkhuno bhu大antassa pànãyena ca vidhåpanena ca upatiññhitvà accàvadati. Atha kho so bhikkhu taü bhikkhuniü apasàdesi. 2 "Mà bhagini evaråpaü akàsi. Netaü kappatã"ti. Pubbe maü tvaü eva勺a eva勺a karosi. Idàni ettakaü na sahasãti pànãyathàlakaü matthake àsumbhitvà vidhåpanena pahàraü adàsi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã bhikkhussa pahàraü dassatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã bhikkhussa pahàraü adàsãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã bhikkhussa pahàraü dassati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhussa bhu大antassa pànãyena và vidhåpanena và upatiññheyya pàcittiya"nti.

1. Rohanto, - sãmu[ii]

2. Apasàdeti, - machasaü,

[BJT Page 146] [\x 146/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhussàti: upasampannassa.

Bhu大antassàti: pa勺annaü bhojanànaü a中ataraü bhojanaü bhu大anatassa.

Pànãyaü nàma: yaü ki勺i pànãyaü,

Vidhåpanaü nàma: yà kàci vãjanã1

Upatiññheyyàti: hatthapàse tiññhati àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 264] [\q 264/] upasampanne upasampannasa中à pànãyena và vidhåpanena và upatiññhati àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne vematikà pànãyena và vidhåpanena và upatiññhati àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasa中à pànãyena và vidhåpanena và upatiññhati àpatti pàcittiyassa.

Hatthapàsaü vijahitvà upatiññhati àpatti dukkañassa.

Khàdanãyaü khàdantassa upatiññhati àpatti dukkañassa.

Anupasampannassa upatiññhati àpatti dukkañassa.

Anupasampanne upasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anupasampanne vematikà àpatti dukkañassa.

Anupasampanne anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: deti dàpeti, anupasampannaü àõàpeti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.

4. 1. 7

Sattamasikkhàpadaü.

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo sassakàle àmakadha中aü vi中àpetvà nagaraü atiharanti. Dvàraññhàne dethayye bhàganti paëibuddhitvà2 mu勺iüsu. Atha kho tà bhikkhuniyo upayassaü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesuü.

1. Bãjanã - machasaü,

2. Palibuddhetvà - machasaü,

[BJT Page 148] [\x 148/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo àmakadha中aü vi中àpessantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo àmakadha中aü vi中àpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo àmakadha中aü vi中àpessanti, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã àmakadha中aü vi中àpetvà và vi中àpàpetvà và1 bhajjitvà và bhajjàpetvà và koññetvà và koññàpetvà và pacitvà và pacàpetvà và paribhu大eyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

âmakadha中aü nàma: sàli vãhi yavo godhumo kaïgu varako kudråsako.

Vi中àpetvàti: sayaü vi中àpetvà.

Vi中àpàpetvàti: a中aü vi中àpàpetvà2.

Bhajjitvàti: sayaü bhajjitvà.

Bhajjàpetvàti: a中aü bhajjàpetvà.

Koññetvàti: sayaü koññetvà,

Koññàpetvàti: a中aü koññàpetvà.

Pacitvàti: sayaü pacitvà.

Pacàpetvàti: a中aü pacàpetvà. Bhu大issàmãti patigaõhàti [PTS Page 265] [\q 265/] àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà aparaõõaü vi中àpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü.

1. Vi中atvà và vi中àpetvà và - sãmu [i,] machasaü:

2. Vi中àpetvà - sãmu [i] simu [ii] machasaü,

[BJT Page 150] [\x 150/]

4. 1. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中ataro bràhmaõo nibbiññharàjabhaño ta中eva bhañapathaü yàcissàmãti sãsaü nahàyitvà bhikkhunåpassayaü upanissàya1 ràjakulaü gacchati. A中atarà bhikkhunã kañàhe vaccaü katvà tirokuóóe chaóóenti tassa bràhmaõassa matthake àsumhi. Atha kho so bràhmaõo ujjhàyati khãyati vipàceti: "assamaõiyo imà muõóà vandhakiniyo2 kathaü hi nàma gåthakañàhaü matthake àsumbhissanti. Imàsaü upassayaü jhàpessàmã"ti ummukaü3 gahetvà upassayaü pavisati. A中ataro upàsako upassayà nikkhamanto addasa taü bràhmaõaü ummukaü gahetvà upassayaü pavisantaü. Disvànaü taü bràhmaõaü etadavoca "kissa tvaü bho ummukaü gahetvà upassayaü pavisasã"ti. Imà maü bho muõóà vandhakiniyo gåthakañàhaü matthake àsumbhiüsu. Imàsaü upassayaü jhàpessàmãti. Gaccha bho bràhmaõa maïgalaü etaü sahassaü lacchasi ta勺a bhañapathanti. Atha kho so bràhmaõo sãsaü nahàyitvà ràjakulaü gantvà sahassaü alattha ta勺a bhañapathaü.

2. Atha kho so upàsako upassayaü pavisitvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocetvà paribhàsi. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã4 uccàraü tirokuóóe chaóóessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã uccàraü tirokuóóe chaóóesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã uccàraü tirokuóóe chaóóessati netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã uccàraü và passàvaü và saïkàraü và vighàsaü và tirokuóóe và tiropàkàre và chaóóeyya và chaóóàpeyya và pàcittiya"nti.

[PTS Page 266] [\q 266/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti. Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Uccàro nàma: gåtho vuccati.

Passàvo nàma: muttaü vuccati.

Saïkàraü nàma: kacavaraü vuccati.

1. Upanissàya - sãmu [ii,] machasaü.

2. Bandhakiniyo - machasaü.

3. Umamukkaü - sãmu[i] sãmu[i] sãmu[ii]

4. Bhikkhuõiyo - sãmu[i -] machasaü.

[BJT Page 152] [\x 152/]

Vighàsaü nàma: calakàni và aññhikàni và ucciññhodakaü và

Kuóóo nàma: tayo kuóóà iññhakàkuóóo silàkuóóo dàrukuóóo.

Pàkàro nàma: tayo pàkàrà iññhakàpàkàro silàpàkàro dàrupàkàro.

Tirokuóóeti: kuóóassa parato.

Tiropàkàreti: pàkàrassa parato.

Chaóóeyyàti: sayaü chaóóeti àpatti pàcittiyassa.

Chaóóàpeyyàti: a中aü àõàpeti àpatti dukkañassa. Sakiü àõattà bahukampi chaóóeti àpatti pàcittiyassa

Anàpatti: oloketvà chaóóeti, avala大e chaóóeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü.

4. 1. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarassa bràhmaõassa bhikkhunåpassayaü nissàya yavakhettaü hoti. Bhikkhuniyo uccàrampi passàvampi saïkàrampi vighàsampi harite1 chaóóenti. Atha kho so bràhmaõo ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo amhàkaü yavakhettaü dusessantã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo uccàrampi passàvampi saïkàrampi vighàsampi harite chaóóessantatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo uccàrampi passàvampi saïkàrampi vighàsampi harite chaóóentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo uccàrampi passàvampi saïkàrampi vighàsampi harite chaóóessantã. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Khette - machasaü

[BJT Page 154] [\x 154/]

"Yà pana bhikkhunã uccàraü và passàvaü và saïkàraü và vighàsaü và harite chaóóeyya và chaóóàpeyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Uccàro nàma: gåtho vuccati.

Passàvo nàma: muttaü vuccati.

Saïkàraü nàma: kacavaraü vuccati.

Vighàsaü nàma: calakàni và aññhikàni và ucciññhodakaü và.

[PTS Page 267] [\q 267/] haritaü nàma: pubbannaü aparannaü yaü manussànaü upabhogaparibhogaü ropimaü.

Chaóóeyyàti: sayaü chaóóeti àpatti pàcittiyassa.

Chaóóopeyyàti: a中aü àõàpeti àpatti dukkañassa. Sakiü àõattà bahukampi chaóóeti àpatti pàcittiyassa.

Harite haritasa中à chaóóeti và chaóóàpeti và àpatti pàcittiyassa. Harite vematikà chaóóeti và chaóóàpeti và àpatti pàcittiyassa. Harite aharitasa中à chaóóeti và chaóóàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Aharite haritasa中à àpatti dukkañassa. Aharite vematikà àpatti dukkañassa.

Aharite aharitasa中à anàpatti.

Anàpatti: chaóóitakhette chaóóeti, sàmike apaloketvà chaóóeti1, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.

4. 1. 10

Dasamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena ràjagahe giraggasamajjo hoti. Chabbaggiyà bhikkhuniyo giraggasamajjaü dassanàya agamaüsu. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo naccampi gãtampi vàditampi dassanàya àgacchissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti.

1.

ânapatti oloketvà chaóóeti, khettamariyàdàye chaóóeti, sàmike àpucchitvà apaloketvà chaóóeti, - machasaü,

[BJT Page 156] [\x 156/]

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo naccampi gãtampi vàditampi dassanàya gacchissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo naccampi gãtampi vàditampi dassanàya gacchantã"ti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo naccampi gãtampi vàditampi dassanàya gacchissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã naccaü và gãtaü và vàditaü và dassanàya gaccheyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.
 
 

Naccaü nàma: yaü ki勺i naccaü:

Gãtaü nàma: yaü ki勺i gãtaü:

Vàditaü nàma: yaü ki勺i vàditaü:

[PTS Page 268] [\q 268/] dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhità passati và suõàti và àpatti pàcittiyassa. Dassanåpacàraü vijahitvà punappånaü passati và suõàti và àpatti pàcittiyassa. Ekametaü dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhità passati và suõàti và àpatti pàcittiyassa. Dassanåpacàraü vijahitvà punappunaü passati và suõàti và àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àràme ñhità passati và suõàti và bhikkhuniyà ñhitokàsaü và nisinnokàsaü và nipannokàsaü và àgantvà naccanti và gàyanti và vàdenti và pañipathaü gacchantã passati và suõàti và satikaraõãye gantvà passati và suõàti và, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

Lasunavaggo pañhamo.

Tassuddànaü

Lasunaü saühare lomaü - talaghañña勺a, suddhikaü,

Bhu大annàma kadha中ena - dve vighàsena dassanàti.

[BJT Page 158] [\x 158/]

4. 2. 1

Pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhaddàyakàpilàniyà antevàsãbhikkhuniyà1 àtako puriso gàmakà sàvatthiü agamàsi kenacideva karaõãyena. Atha kho sà bhikkhunã tena purisena saddhiü rattandhakàre appadãpe ekenekà santiññhapi sallapatipi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã rattandhakàre appadãpe purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: saccaü kira bhikkhave bhikkhunã rattandhakàre appadãpe purisena saddhiü ekenekà santiññhatipi sallapatipãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã rattandhakàre appadãpe purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipi. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya bhiyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã rattandhakàre appadãpe purisena saddhiü ekenekà santiññheyya và sallapeyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Rattandhakàreti: oggate2 suriye.

Appadãpeti: anàloke

[PTS Page 269] [\q 269/] puriso nàma: manussapuriso, na yakkho na peto na tiracchàna gato vi中å pañibalo santiññhituü sallapituü.

Saddhinti: ekato.

--------------------------

1. Antevàsiyà bhikkhuniyà - machasaü,

2. Ogato - sã [i] sãmu [ii]

[BJT Page 160] [\x 160/]

Ekenekàti: puriso ceva hoti bhikkhunã ca,

Santiññheyya vàti: purisassa hatthapàse tiññhati àpatti pàcittiyassa.

Sallapeyya vàti: purisassa hatthapàse ñhità sallapati àpatti pàcittiyassa.

Hatthapàsaü vijahitvà santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa. Yakkhena và petena và paõóakena và tiracchànagatamanussaviggahena và saddhiü santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa.

Anàpatti: yo koci vi中å dutiyo hoti, arahopekkhà a中avihità santiññhati và sallapati và, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

4. 2. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhaddàya kàpilàniyà antevàsãbhikkhuniyà1 àtako puriso gàmakà sàvatthiü agamàsi kenacideva karaõãyena. Atha kho sà bhikkhunã bhagavatà pañikkhittaü rattandhakàre appadãpe purisena saddhiü ekenekà santiññhituü sallapitunti teneva purisena saddhiü pañicchante okàse ekenekà santiññhatipi sallapatipi.
 
 

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã pañicchanne okàse purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipapã"ti.

Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: saccaü kira bhikkhave bhikkhunã pañicchanne okàse purisena saddhiü ekenekà santiññhatipi sallapatipãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhunã pañicchanne okàse purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipi. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya bhiyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã pañicchanne okàse purisena saddhiü ekenekà santiññheyya và sallapeyya và pàcittiya"nti.

-------------------------

1. Antevàsiniyà bhikkhuniyà - machasaü

[BJT Page 162] [\x 162/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrinã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Pañicchanno nàma: okàso kuóóena và kavàñena và kila大ena và sàõipàkàrena và rukkhena và thambhena và kotthaliyà1 và yena kenaci pañicchanno hoti.

Puriso nàma: manussapuriso na yakkho na peto na tiracchànagato vi中å pañibalo santiññhituü sallapituü.

Saddhinti: ekato,

Ekenekàti: puriso ceva hoti bhikkhunã ca.

Santiññheyyavàti: purisassa hatthapàse tiññhati àpatti pàcittiyassa.

Sallapeyyavàti: purisassa hatthapàse ñhità sallapati àpatti pàcittiyassa.

Hatthapàsaü vijahitvà santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa. Yakkhena và petena và paõóakena và tiracchànagatamanussaviggahena và saddhiü santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa.

Anàpatti: yo koci vi中å dutiyo hoti, arahopekkhà a中avihità santiññhati và sallapati và ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

4. 2. 3

[PTS Page 270] [\q 270/]

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhaddàya kàpilàniyà antevàsãbhikkhuniyà àtako puriso gàmakà sàvatthiü agamàsi kenacideva karaõãyena. Atha kho sà bhikkhunã bhagavatà pañikkhittaü pañicchanne okàse purisena saddhiü ekenekà santiññhituü sallapitunti teneva purisena saddhiü ajjhokàse ekenekà santiññhatipi sallapatipi.

-------------------------

1. Kotthalikàya và - machasaü,

[BJT Page 164] [\x 164/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã ajjhokàse purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipã"ti.

Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: saccaü kira bhikkhave bhikkhunã ajjhokàse purisena saddhiü ekenekà santiññhatipi sallapatipãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã ajjhokàse purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipi. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã ajjhokàse purisena saddhiü ekenekà santiññheyya và sallapeyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Ajjhokàso nàma: apañicchanno hoti kuóóena và kavàñena và kila大ena và sàõipàkàrena và rukkhena và thambhena và kotthaliyà và yena kenaci apañicchanno hoti.

Puriso nàma: manussapuriso, na yakkho na peto na tiracchàna gato vi中å pañibalo santiññhituü sallapituü.

Saddhinti: ekato.

Ekenekàti: puriso ceva hoti bhikkhunã ca.

Santiññheyyavàti: purisassa hatthapàse ñhità sallapati àpatti pàcittiyassa.

Hatthapàsaü vijahitvà santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa. Yakkhena và petena và paõóakena và tiracchànagatamanussaviggahena và saddhiü santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa.

Anàpatti: yo koci vi中å dutiyo hoti, arahopekkhà a中avihità santiññhati và sallapati và, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü.

[BJT Page 166] [\x 166/]

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã rathãyàyapi1 byåhepi siïghàñakepi purisena saddhiü ekenekà santiññhatipi sallapatipi nikaõõikampi jappeti dutiyikampi bhikkhuniü uyyojeti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà rathiyàyapi byåhepi siïghàñakepi purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipi nikaõõikampi jappessati2 dutiyikampi bhikkhuniü uyyojessatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã rathiyàyapi byåhepi siïghàñakepi purisena saddhiü ekenekà santiññhatipi sallapatipi nikaõõikampi jappeti dutiyikampi bhikkhuniü uyyojetãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã rathiyàyapi byåhepi siïghàñakepi purisena saddhiü ekenekà santiññhissatipi sallapissatipi nikaõõikampi jappessati. Dutiyikampi bhikkhuniü uyyojessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhiyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[PTS Page 271] [\q 271/] "yà pana bhikkhunã rathiyàya và byåhe và siïghàñake và purisena saddhiü ekenekà santiññheyya và sallapeyya và nikaõõikaü và jappeyya dutiyikaü và bhikkhuniü uyyojeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Rathiyà3 nàma: racchà vuccati.

Byåhaü nàma: yeneva pavisanti teneva nikkhamanti.

Siïghàñako nàma: caraccaü vuccati.

Puriso nàma: manussapuriso na yakkho na peto na tiricchànagato vi中å pañibalo santiññhituü sallapituü.

Saddhinti: ekato.

-------------------------

1. Rathikàyapã - machasaü: rathiyàpi - sãmu[ii]

2. Jappissati - machasaü

3. Rathikà - machasaü

[BJT Page 168] [\x 168/]

Ekenekàti: puriso ceva hoti bhikkhunã ca.

Santiññheyyavàti: purisassa hatthapàse tiññhati àpatti pàcittiyassa.

Sallapeyyavàti: purisassa hatthapàse ñhità sallapati àpatti pàcittiyassa.

Nikaõõikaü và jappeyyàti: purisassa upakaõõake àroceti àpatti pàcittiyassa.

Dutiyikaü và bhikkhuniü uyyojeyyàti: anàcàraü àcaritukàmà dutiyikampi1 bhikkhuniü uyyojeti àpatti dukkañassa. Dassanåpacàraü và savaõåpacàraü và vijahantiyà àpatti dukkañassa. Vijahite àpatti pàcittiyassa. Hatthapàsaü vijahitvà santiñañhati và sallapati và àpatti dukkañassa. Yakkhena và petena và paõóakenavà tiracchànagatamanussaviggahena và saddhiü santiññhati và sallapati và àpatti dukkañassa.

Anàpatti: yo koci vi中å dutiyo hoti, arahopekkhà a中avihità santiññhati và sallapati và, na anàcàraü àcaritukàmà satikaraõãye dutiyikaü bhikkhuniü uyyojeti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.

4. 2. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã a中atarassa kulassa kulåpikà hoti niccabhattikà. Atha kho sà bhikkhunã pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àsane nisãditvà sàmike anàpucchà pakkàmi. Tassa kulassa dàsã gharaü sammajjantã [PTS Page 272] [\q 272/] taü àsanaü bhàjanantarikàya pakkhipi.Manussà taü àsanaü apassantà taü bhikkhuniü etadavocuü. Kahaü taü ayye àsananti. Nàhaü taü àvuso àsanaü passàmãti. Dethayye2 taü àsananti paribhàsitvà niccabhattakaü3 ucchindiüsu4. Atha kho te manussà gharaü sodhento taü àsanaü bhàjanantarikàya passitvà taü bhikkhuniü khamàpetvà niccabhattakaü paññhapesuü.

------------------------

1. Dutiyikaü - sãmu [ii]

2. Dehayya - sã. Mu.

3. Niccabhattaü - machasaü.

4. Pacchindiüsu - machasaü. [HO]

[BJT Page 170] [\x 170/]

2. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã purebhattaü kulàni upasaïkamitvà àsene nisãditvà sàmike anàpucchà pakkamissatã"ti.

Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: saccaü kira bhikkhave bhikkhunã purebhattaü kulàni upasaïkamitvà àsane nisãditvà sàmike anàpucchà pakkàmãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã purebhattaü kulàni upasaïkamitvà àsane nisãditvà sàmike anàpucchà pakkamissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã purebhattaü kulàni upasaïkamitvà àsane nisãditvà sàmike anàpucchà pakkameyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Purebhattaü nàma: aruõuggamanaü upàdàya yàva majjhantikà.

Kulaü nàma: cattàri kulàni khattiyakulaü bràhmaõakulaü vessakulaü suddakulaü,

Upasaïkamitvàti: tattha gantvà,

âsanaü nàma: pallaïkassa okàso vuccati.

Nisãditvàti: tasmiü nisãditvà,

Sàmike anàpucchà pakkameyyàti: yo tasmiü kule manusso vi中å taü anàpucchà ànovassakaü atikkàmentiyà àpatti pàcittiyassa. Ajjhokàse upacàraü atikkàmentiyà àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite anàpucchitasa中à pakkamati àpatti pàcittiyassa. Anàpucchite vematikà pakkamati àpatti pàcittiyassa. Anàpucchite àpucchitasa中à pakkamati àpatti pàcittiyassa.

Pallaïkassa anokàse àpatti dukkañassa. âpucchite anàpucchitasa中à àpatti dukkañassa. âpucchite vematikà àpatti dukkañassa, àpucchite àpucchitasa中à anàpatti.

Anàpatti: àpucchà gacchati, asaühàrime, gilànàya, àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

[BJT Page 172] [\x 172/]

4. 2. 6

[PTS Page 273] [\q 273/]

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã pacchàbhattaü kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà àsane abhinisãdati pi abhinipajjati pi. Manussà thullanandaü bhikkhuniü hirãyamànà àsane neva abhinisãdanti, na abhinipajjanti, manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà pacchàbhattaü kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà àsane abhinisãdissati pi abhinipajjissatipã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà pacchàbhattaü kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà àsane abhinisãdissati pi abhinipajjassatipã"ti.

Atha kho tà bhikkhuniyo bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã pacchàbhattaü kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà àsane abhinisãdati pi

Abhinipajjatipãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã pacchàbhattaü kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà àsane abhinisãdissatipi abhinipajjissati pi, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhiyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà thullanandaü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã pacchàbhattaü kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà àsane abhinisãdeyya và abhinipajjeyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Pacchàbhattaü nàma: majjhantike vãtivante yàva atthaïgate suriye.

Kulaü nàma: cattàri kulàni khattiyakulaü bràhmaõakulaü vessakulaü suddakulaü

Upasaïkamitvàti: tattha gantvà.

Sàmike anàpucchàti: yo tasmiü kule manusso sàmiko dàtuü taü anàpucchà.

âsanaü nàma: pallaïkassa okàso vuccati.

Abhinisãdeyyàti: tasmiü abhinisãdati àpatti pàcittiyassa.

Abhinipajjeyyàti: tasmiü abhinipajjati àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 174] [\x 174/]

Anàpucchite anàpucchitasa中à àsanà abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa. Anàpucchite vematikà àsane abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa. Anàpucchite àpucchitasa中à àsane abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Pallaïkassa anokàse àpatti dukkañassa. âpucchite anàpucchitasa中à àpatti dukkañassa. âpucchite vematikà àpatti dukkañassa. âpucchite àpucchitasa中à anàpatti.

[PTS Page 274] [\q 274/]

Anàpatti: àpucchà àsane abhinisãdati và abhinipajjati và dhuvapa中atte, gilànàya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.

4. 2. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo kosalesu janapadesu sàvatthiü gacchantiyo sàyaü a中ataraü gàmaü upagantvà a中ataraü bràhmaõakulaü upasaïkamitvà okàsaü yàciüsu. Atha kho sà bràhmaõã tà bhikkhuniyo etadavoca "àgametha ayye yàva bràhmaõo àgacchatã"ti. Bhikkhuniyo yàva bràhmaõo àgacchatãti seyyaü santharitvà ekaccà nisãdiüsu, ekaccà nipajjiüsu, atha kho so bràhmaõo rattiü àgantvà taü bràhmaõiü etadavoca, kà imà'ti. Bhikkhuniyo ayyà'ti. Nikkaóóha1 imà muõóà vandhakiniyoti gharato nikkaóóhàpesi.

2. Atha kho tà bhikkhuniyo sàvatthiü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesuü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipà centi "kathaü hi nàma bhikkhuniyo vikàle kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà seyyaü santharitvà abhinisãdissantãpi

Abhinipajjissatipã"ti.

Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo vikàle kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà seyyaü santharitvà abhinisãdantipi abhinipajjantipã"ti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo vikàle kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà seyyaü santharitvà abhinisãdissantipi abhinipajjissantipi. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Nikkaóóhatha sãmu [i -] machasaü,

[BJT Page 176] [\x 176/]

"Yà pana bhikkhunã vikàle kulàni upasaïkamitvà sàmike anàpucchà seyyaü santharitvà và santharàpetvà và abhinisãdeyya và abhinipajjeyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Vikàlo nàma: atthaïgate suriye yàva aruõuggamanà.

Kulaü nàma: cattàrikulàni khattiyakulaü bràhmaõakulaü vessakulaü suddakulaü.

Upasaïkamitvàti: tattha gantvà.

Sàmike anàpucchàti: yo tasmiü kule manusso sàmiko dàtuü taü anàpucchà.

Seyyaü nàma: antamaso paõõasanthàropi.

Santharitvàti: sayaü santharitvà.

Santharàpetvàti: [PTS Page 275] [\q 275/] a中aü santharàpetvà.

Abhinisãdeyyàti: tasmiü abhinisãdati àpatti pàcittiyassa.

Abhinipajjeyyàti: tasmiü abhinipajjati àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite anàpucchitasa中à seyyaü santharitvà và santharàpetvà và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa. Anàpucchite vematikà seyyaü santharitvà và santharàpetvà và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite àpucchitasa中à seyyaü santharitvà và santharàpetvà và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

âpucchite anàpucchitasa中à àpatti dukkañassa. âpucchite vematikà àpatti dukkañassa. âpucchite àpucchitasa中à anàpatti.

Anàpatti: àpucchà seyyaü santharitvà và sattharàpetvà và abhinisãdati và abhinipajjati và, gilànàya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü.

[BJT Page 178] [\x 178/]

4. 2. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhaddàya kàpilàniyà antevàsã bhikkhunã1 bhaddaü kàpilàniü sakkaccaü upaññheti. Bhaddà kàpilànã bhikkhuniyo etadavoca: "ayaü maü ayye bhikkhunã sakkaccaü upaññheti imissàhaü cãvaraü dassàmã"ti. Atha kho sà bhikkhunã duggahitena dåpadhàritena paraü ujjhàpesi: "ahaü kira ayye ayyaü na sakkaccaü upaññhemi, na kira me ayyà cãvaraü dassatã"ti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã duggahitena dåpadhàritena paraü ujjhàpessatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã duggahitena dåpadhàritena paraü ujjhàpesãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. "Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã duggahitena dåpadhàritena paraü ujjhàpessati. " Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã duggahitena dåpadhàritena paraü ujjhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Duggahitenàti: a中athà gahitena.

Dåpadhàritenàti: a中athà upadhàritena.

Paranti: upasampannaü ujjhàpeti àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 276] [\q 276/] upasampannàya upasampannasa中à ujjhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya vematikà ujjhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya anupasampannasa中à ujjhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannaü ujjhàpeti àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa, anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü

1. Antevàsãti - machasaü, antavàsi - sãmu[i,] sãmu[ii]

[BJT Page 180] [\x 180/]

4. 2. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo attano bhaõóakaü apassantiyo caõóakàëiü bhikkhuniü etadavocuü: "apayye amhàkaü bhaõóakaü passeyyàsã"ti. Caõóakàëã bhikkhunã ujjhàyati khãyati vipàceti: "ahameva nåna corã, ahameva nåna alajjinã" yà ayyàyo1 attano bhaõóakaü apassantiyo tà maü evamàhaüsu: "apayye amhàkaü bhaõóakaü passeyyàsã"ti. Sacàhaü ayye tumhàkaü bhaõóakaü gaõhàmi assamaõã homi brahmacariyà cavàmi nirayaü uppajjàmi, yà pana maü abhåtena evamàha sàpi assamaõã hotu brahmacariyà cavatu nirayaü uppajjatåti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà caõóakàëã attànampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave caõóakàëã bhikkhunã attànampi parimpi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapatãti, 2 saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, caõóakàëã bhikkhunã attànampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã attànaü và paraü và nirayena và brahmacariyena và abhisapeyya pàcittiyanti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Attànanti: paccattaü

Paranti: upasampannaü

Nirayena và brahmacariyena và abhisapati àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 277] [\q 277/] upasampannàya upasampannasa中à nirayena và brahmacariyena và abhisapati3 àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya vematikà nirayena và brahmacariyena và abhisapati àpatti pàcittiyassa. Upasampannàya anupasampannasa中à nirayena và brahmacariyena và abhisapati àpatti pàcittiyassa.

1. Ayyà - sãmu[ii]

2. Abhisapesãti - sãmu[ii]

3. Abhisapeti - sãmu[ii]

[BJT Page 182] [\x 182/]

Tiracchànayoniyà và pettivisayena và manussadobhaggena và abhisapati àpatti dukkañassa. Anupasampannaü abhisapati àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: atthapurekkhàràya, dhammapurekkhàràya, anusàsanã purekkhàràya ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.

4. 2. 10

Dasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena caõóakàëã bhikkhunã bhikkhunãhi saddhiü bhaõóitvà attànaü vadhitvà vadhitvà rodati.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà caõóakàëã attànaü vadhitvà vadhitvà rodissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, caõóakàëã bhikkhunã attànaü vadhitvà vadhitvà rodatãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave caõóakàëã bhikkhunã attànaü vadhitvà vadhitvà rodissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã attànaü vadhitvà vadhitvà rodeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikapakhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Attànanti: paccattaü

Vadhati1 rodati àpatti pàcittiyassa. Vadhati na rodati àpatti dukkañassa, rodati na vadhati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: àtibyasanena và bhogabyasanena và rogabyasanena và phuññhà rodati na vadhati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü

Andhakàravaggo2 dutiyo

Tassuddànaü:

Andhakàre pañicchanne ajjhokàse siïghàñake,

Dve nàpucchà vikàle ca duggahã niraye vadhãti.

1. Vadhitvà vadhitvà - machasaü.

2. Rattandhakàravaggà - sã[i] sãmu[ii]

[BJT Page 184] [\x 184/]

4. 3. 1

[PTS Page 278] [\q 278/] pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo aciravatiyà nadiyà vesiyàhi saddhiü naggà ekatitthe nahàyanti. Vesiyà tà bhikkhuniyo uppaõóesuü: "kinnu kho nàma tumhàkaü ayye daharànaü daharànaü1 brahmacariyaü ciõõena. Nanu nàma kàmà paribhu大itabbà. Yadà jiõõà bhavissatha tadà brahmacariyaü carissatha. Eva勺a2 tumhàkaü ubho atthà pariggahità bhavissantã"ti bhikkhuniyo vesiyàhi uppaõóiyamànà maïku3 ahesuü. Atha kho tà bhikkhuniyo upassayaü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àràcesuü. Bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocasuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: tena hi bhikkhave, bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca saïghasuññhutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü

Saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya

Appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã naggà nahàyeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Naggà nahàyeyyàti: anivatthà và apàrutà và nahàyati payoge dukkañaü. Nahànapariyosàne àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: acchinnacãvarikàya naññhacãvarikàya4 àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

4. 3. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhunãnaü udaka sàñikà anu中atà hoti. [PTS Page 279] [\q 279/] chabbaggiyà bhikkhuniyo bhagavatà udakasàñikà anu中àtàti appamàõikàyo udakasàñikàyo dhàrenti5 puratopi pacchatopi àkaóóhantà6 àhiõóanti.

1. Ayye daharànaü - machasaü

2. Evaü - machasaü: eva勺e - sã[ii]

3. Maïku - sãmu[i] sãmu[ii] sã[ii]

4. Acchinnacãvarikàya và naññhacãvarikàya và - sãmu[i]

5. Dhàresuü - machasaü

6. Kaóóhantà - sãmu [ii]

[BJT Page 186] [\x 186/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo appamàõikàyo udakasàñikàyo dhàressatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo appamàõikàyo udakasàñikàyo dhàrentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo appamàõikàkayo udakasàñikàyo dhàressanti,

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Udakasàñikampana bhikkhuniyà kàrayamànàya pamàõikà kàretabbà tatiradaü pamàõaü dãghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü dve vidatthiyo. Taü atikkàmentiyà chedanakaü pàcittiya"nti.

3. Udakasàñikà1 nàma: yàya nivatthà2 nahàyati,

Kàrayamànàyàti: karontiyà và kàràpentiyà và. Pamàõikà kàretabbà, tatiradaü pamàõaü: dighaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü dve vidatthiyo, taü atikkàmetvà karoti và kàràpeti và payoge dukkañaü. Pañilàbhena chinditvà pàcittiyaü desetabbaü.

Chedanakaüpakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa attana vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

A中assatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa, a中ena kataü pañilabhitvà paribhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pamàõikaü karoti, ånakaü karoti, a中ena kataü pamàõàtikkantaü pañilabhitvà chinditvà paribhu大ati, vitànaü và bhummattharaõaü3 và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

1. Udakasàñikanti - sãmu[ii]

2. Nivatthàya - syà,

3. Bhåmattharaõaü - machasaü.

[BJT Page 188] [\x 188/]

4. 3. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarissà bhikkhuniyà mahagghe cãvaradusse cãvaraü dukkataü1 hoti dussibbitaü. Thullanandà bhikkhunã taü [PTS Page 280] [\q 280/] bhikkhuniü etadavoca: "sundaraü kho idaü te ayye cãvaradussaü cãvara勺a kho dukkataü dussibbita"nti. Visibbemi2 ayye sibbessasãti3. âmayye sibbessàmãti4. Atha kho sà bhikkhunã taü cãvaraü visibbetvà thullanandàya bhikkhuniyà adàsi. Thullanandà bhikkhunã sibbessàmi sibbessàmãti neva sibbeti5 na sibbàpanàya ussukkaü karoti. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà bhikkhuniyà cãvaraü visibbàpetvà neva sibbessati na sibbàpanàya ussukkaü karissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhikkhuniyà cãvaraü visibbàpetvà neva sibbeti na sibbàpanàya ussukkaü karotãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhikkhuniyà cãvaraü visibbàpetvà neva sibbessati nasibbàpanàya ussukkaü karissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhuniyà cãvaraü visibbetvà và visibbàpetvà và sà pacchà anantaràyikinã neva sibbeyya na sibbàpanàya ussukkaü kareyya a中atra catåhapa勺àhà pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunacatåhapa勺àhàupasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

1. Dukkañaü - machasaü.

2. Sibbemi - sãmu.

3. Sibbissasãti - machasaü.

4. Sibbissàmãti - machasaü.

5. Sibbati - machasaü.

[BJT Page 190] [\x 190/]

Bhikkhuniyàti: a中àya bhikkhuniyà.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü.

Visibbetvàti: sayaü visibbetvà.

Visibbàpetvàti: a中aü visibbàpetvà.

Sà pacchà anantaràyikinãti: asati antaràye.

Neva sibbeyyàti: na sayaü sibbeyya.

Na sibbàpanàya ussukkaü kareyyàti: na a中aü àõàpeyya.

A中atra catåhapa勺àhàti: ñhapetvà catåhapa勺àhaü neva sibbessàmi na sibbàpanàya ussukkaü karissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya upasampannasa中à cãvaraü visibbetvà và visibbàpetvà và sà pacchà anantaràyikinã neva sibbeti na sibbàpanàya ussukkaü karoti a中atra catåhapa勺àhà àpatti pàcittiyassa. Upasampannàya vematikacatåhapa勺àhàti: và visibacatåhapa勺àhaücchà anantaràyikinã neva sibbeti na sibbàpanàya ussukkaü karoti a中atra catåhapa勺àhà àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya anupasampannasa中à cãvaraü visibbetvà và visibbàpetvà và sà pacchà anantaràyikinã neva sibbeti na sibbàpanàya ussukkaü karoticatåhapa勺àhàhà àpatti pàcittiyassa.

A中aü parikkhàraü visibbetvà và visibbàpetvà và sà pacchà anantaràyikinã neva sibbeti na sibbàpanàya ussukkaü karoti a中atra catåhacatåhapa勺àhà[PTS Page 281] [\q 281/] dukkañassa. Anupasampannà cãvaraü và a中aü và parikkhàraü visibbetvà và visibbàpetvà và sà pacchà anantaràyikinã neva sibbeti na sibbàpanàya ussukkaü karoti acatåhapa勺àhà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti ducatåhapa勺àhàtti: sati antaràye, pariyesitvà na labhati, karonti catåhapa勺àhaü atikkàmeti, gilànàya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü

[BJT Page 192] [\x 192/]

Catåhapa勺àhàsikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhunãnaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamanti, tàni cãvaràni ciraü nikkhittàni kaõõakitàni honti. Tàni bhikkhuniyo otàpenti, bhikcatåhapa勺àhaüniyo etadavocuü: 'kassimàni ayye cãvaràni kaõõakitànãti". Atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesuü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo bhikkhunãnaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunãnaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena jananapadacàrikaü pakkamantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunãnaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã pa勺àhikaü saïghàñicàraü1 atikkàmeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Pa勺àhikaü saïghàñicàraü atikkàmeyyàti: pa勺amaü divasaü pa勺acãvaràni neva nivàseti na pàrupati na otàpeti pa勺amaü divasaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Pa勺àhàtikkante atikkantasa中à àpatti pàcittiyassa.

Pa勺àhàtikkante vematikà àpatti pàcittiyassa.

Pa勺àhàtikkante [PTS Page 282] [\q 282/] anatikkantasa中à àpatti pàcittiyassa.

Pa勺àhànatikkante2 atikkantasa中à àpatti dukkañassa.

Pa勺àhànatikkante vematikà àpatti dukkañassa.

Pa勺àhànatikkante anatikkantasa中à anàpatti.

Anàpatti: pa勺amaü divasaü pa勺acãvaràni nivàseti và pàrupati và otàpeti và, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü

1. Saïghàñivàraü - syà.

2. Pa勺àhà anatikkante - machasaü.

[BJT Page 194] [\x 194/]

4. 3. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã piõóàya caritvà allacãvaraü pattharitvà vihàraü pàvisi. A中atarà bhikkhunã taü cãvaraü pàrupitvà gàmaü piõóàya pàvisi. Sà nikkhipitvà bhikkhuniyo pucchi: "apayye mayhaü cãvaraü passeyyàthà"ti. Bhikkhuniyo tassà bhikkhuniyà etamatthaü àrocesuü. Atha kho sà bhikkhunã ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhunã mayhaü cãvaraü anàpucchà pàrupissatã"ti. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã bhikkhuniyà cãvaraü anàpucchà pàrupissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã bhikkhuniyà cãvaraü anàpucchà pàruti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhunã bhikkhuniyà cãvaraü anàpucchà pàrupissatã'ti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã cãvarasaïkamanãyaü dhàreyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Cãvarasaïkamanãyaü nàma: upasampannàya pa勺annaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü. Tassà và adinnaü taü và anàpucchà nivàseti và pàrupati và àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya upasampannasa中à cãvarasaïkaminãyaü dhàreti àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya vematikà cãvarasaïkaminãyaü dhàreti àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya anupasampannasa中à cãvarasaïkaminãyaü dhàreti àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 283] [\q 283/] anupasampannàya cãvarasaïkamanãyaü dhàreti àpatti dukkañassa.

Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa.

Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: sà và deti, taü và àpucchà nivàseti và pàrupati và, acchinnacãvarikàya, naññhacãvarikàya, àpadàsu, ummattikàyà khittacittàya vedanaññàyà àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü

[BJT Page 196] [\x 196/]

4. 3. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidàne - tena kho pana samayena thullanandàya bhikkhuniyà upaññhàkakulaü thullanandaü bhikkhuniü etadavoca: "bhikkhunã saïghassa ayye cãvaraü dassàmàti. Thullanandà bhikkhunã tumhe bahukiccà bahukaraõãyàti antaràyaü akàsi. Tena kho pana samayena tassa kulassa gharaü óayhati, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyà thullanandà amhàkaü1 deyyadhammaü antaràyaü karissati ubhayenamhà2 parihãnà3 bhogehi ca pu中ena cà"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà gaõassa cãvaralàbhaü antaràyaü karissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã gaõassa cãvaralàbhaü antaràyaü akàsãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã gaõassa cãvaralàbhaü antaràyaü karissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã gaõassa civaralàbhaü antaràyaü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Gaõo nàma: bhikkhunãsaïgho vuccati.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü vikappanåpagacchimaü,

[PTS Page 284] [\q 284/] antaràyaü kareyyàti: kathaü ime cãvaraü dadeyyunti2 antaràyaü karoti àpatti pàcittiyassa. A中aü parikkhàraü antaràyaü karoti àpatti dukkañassa. Sambahulànaü bhikkhunãnaü và ekabhikkhuniyà và anupasampannàya và cãvaraü và a中aü và parikkhàraü antaràyaü karoti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ànisaüsaü dassetvà nivàreti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü

1. Thullanandà gaõassa amhàkaü - sãmu[ii]

2. Ubhayenàmha - machasaü.

3. Parabàhirà - machasaü.

4. Vikappanupagaü pacchimaü - machasaü.

5. Kathaü ime cãvaraü na dadeyyunti - machasaü. Sãmu[ii] sã[ii]

[BJT Page 198] [\x 198/]

4. 3. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhunãsaïghassa akàlacãvaraü uppannaü hoti. Atha kho bhikkhunãsaïgho taü cãvaraü bhàjetukàmo sannipati. Tena kho pana samayena thullanandàya bhikkhuniyà antevàsã bhikkhuniyo1 pakkantà hontã. Thullanandà bhikkhunã tà bhikkhuniyo etadavoca: "ayye bhikkhuniyo pakkantà na tàva cãvaraü bhàjayissatã"ti2 dhammikaü cãvaravibhaïgaü pañibàhi3. Bhikkhuniyo na tàva cãvaraü bhàjayissatãti pakkamiüsu4 thullanandà bhikkhunã antevàsibhikkhunãsu5 àgatàsu taü cãvaraü bhàjàpesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà dhammikaü cãvaravibhaïgaü pañibàhissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dhammikaü cãvaravibhaïgaü pañibàhãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dhammikaü cãvaravibhaïgaü pañibàhissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã dhammikaü cãvaravibhaïgaü pañibàheyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Dhammiko nàma cãvaravibhaïgo: samaggo bhikkhunãsaïgho sannipatitvà bhàjeti.

[PTS Page 285] [\q 285/] pañibàheyyàti: kathaü idaü6 cãvaraü bhàjeyyàti7 pañibàhati àpatti pàcittiyassa.

Dhammike dhammikasa中à pañibàhati àpatti pàcittiyassa. Dhammike vematikà pañibàhati àpatti dukkañassa. Dhammike adhammikesa中à pañibàhati anàpatti.

Adhammike dhammikasa中à àpatti dukkañassa. Adhammike vematikà àpatti dukkañassa. Adhammike adhammikasa中à anàpatti.

Anàpatti: ànisaüsaü dassetvà pañibàhati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü

1. Antevàsiniyo bhikkhuniyo - machasaü.

2. Bhàjãyissatãti - sãmu[i] sã[ii] bhàjãyissatãti - machasaü

3. Pañibàhati - machasaü

4. Vipakkamiüsu - syà.

5. Antevàsisu bhikkhunãsu - machasaü.

6. Imaü machasaü.

7. Na bhàjeyyàti - sãmu[ii]

[BJT Page 200] [\x 200/]

4. 3. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã nañànampi naññakànampi2 laïghikànampi2 sokasàyikànampi3 kumbhathåõikànampi4 samaõacãvaraü deti mayhaü parisatiü5 vaõõaü bhàsathàti. Nañàpi naññakàpi laïaghikàpi sokasàyikàpi kumbhathåõikàpi thullanandàya bhikkhuniyà parisatiü vaõõaü bhàsanti: "ayyà thullanandà bahussutà bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü. Detha ayyàya karotha ayyàyà"ti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà agàrikassa samaõacãvaraü dassatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã agàrikassa samaõacãvaraü detãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã agàrikassa samaõacãvaraü dassati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã agàrikassa và paribbàjakassa và paribbàjikàya và samaõacãvaraü dadeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agàriko nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Paribbàjako nàma: bhikkhu勺a sàmaõera勺a ñhapetvà yo koci paribbàjakasamàpanno.

Paribbàjikà nàma: bhikkhuni勺a sikkhamàna勺a sàmaõeri勺a ñhapetvà yà kàci paribbàjikasamàpannà.

[PTS Page 286] [\q 286/] samaõacãvaraü nàma: kappakataü vuccati. Deti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: màtàpitunnaü6 deti tàvakàlikaü deti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü

1. Nàñakànampi - machasaü.

2. Laïghakànampi - machasaü.

3. Sokajjhàyikànampi machasaü.

4. Kumbhathuõikànampi - machasaü.

5. Parisati machasaü.

6. Màtàpitånaü - machasaü.

[BJT Page 202] [\x 202/]

4. 3. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandàya bhikkhuniyà upaññhàkakulaü thullanandaü bhikkhuniü etadavoca: "sace mayaü ayye sakkoma bhikkhunãsaïghassa cãvaraü dassàmà"ti. Tena kho pana samayena vassaü vutthà bhikkhuniyo cãvaraü bhàjetukàmà sannipatiüsu. Thullanandà bhikkhunã tà bhikkhuniyo etadavoca: "àgametha ayye, atthi bhikkhunãsaïghassa cãvarapaccàsàti. Bhikkhuniyo thullanandaü bhikkhuniü etadavocuü: gacchayye1 taü cãvaraü jànàhãti. Thullanandà bhikkhunã yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te manusse etadavoca: "dethàvuso bhikkhunãsaïghassa cãvara"nti. Na mayaü ayye sakkoma bhikkhunãsaïghassa cãvara"nti. Na mayaü ayye sakkoma bhikkhunãsaïghassa cãvaraü dàtunti. Thullanandà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà dubbalacãvarapaccàsàya cãvarakàlasamayaü atikkàmessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dubbalacãvarapaccàsàya cãvarakàlasamayaü atikkàmesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dubbalacãvarapaccàsàya cãvarakàlasamayaü atikkàmessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã dubbalacãvarapaccàsàya cãvarakàlasamayaü atikkàmeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Dubbalacãvarapaccàsà nàma: sace mayaü sakkoma dassàma karissàmàti vàcà bhinnà hoti.

Cãvarakàlasamayo nàma: ananthate kañhine vassànassa [PTS Page 287] [\q 287/] pacchimo màso, atthate kañhine pa勺amàsà.

Cãvarakàlasamayaü atikkàmeyyàti: anatthate kañhine vassànassa pacchimaü divasaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa. Atthate kañhine kañhinuddhàradivasaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

1. Gacchetaü - sãmu[ii]

[BJT Page 204] [\x 204/]

Dubbalacãvare dubbalacãvarasa中à cãvarakàlasamayaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Dubbalacãvare vematikà cãvarakàlasamayaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Dubbalacãvare adubbalacãvarasa中à cãvarakàlasamayaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Adubbalacãvare dubbalacãvarasa中à àpatti dukkañassa.

Adubbalacãvare vematikà àpatti dukkañassa.

Adubbalacãvare dubbalacãvarasa中à anàpatti.

Anàpatti: ànisaüsaü dassetvà nivàreti1 ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü

4. 3. 10

Dasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarena upàsakena saïghaü uddissa vihàro kàràpito hoti. So tassa vihàrassa mahe ubhato saïghassa àkàlacãvaraü dàtukàmo hoti. Tena kho pana samayena ubhato saïghassa kañhinaü atthataü hoti. Atha kho so upàsako saïghaü upasaïkamitvà kañhinuddhàraü yàci, bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasàdikammikàyàti.öe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave kañhãnaü uddharituü" eva勺a pana bhikkhave uddharitabbaü, byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo.

2. Suõàtu me bhante saïgho yadi saïghassa pattakallaü saïgho kañhinaü uddhareyya esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho, saïgho kañhinaü uddharati yassàyasmato khamati kañhinassa ubbhàro2 so tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya. Ubbhataü saïghena kañhinaü khamati saïghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

3. Atha kho so upàsako bhikkhunãsaïghaü upasaïkamitvà kañhinuddhàraü yàci. Thullanandà bhikkhunã cãvaraü [PTS Page 288] [\q 288/] amhàkaü bhavissatãti. Kañhinuddhàraü pañibàhi. Atha kho so upàsako ujjhàyati khãyati vipàceti: kathaü hi nàma bhikkhuniyo amhàkaü kañhinuddhàraü na dassantãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tassa upàsakassa ujjhàyantassa khãyantassa

1. Vàreti - sãmu[ii]

2. Uddhàro - machasaü.

[BJT Page 206] [\x 206/]

Vipàcentassa.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà dhammikaü kañhinuddhàraü pañibàhissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dhammikaü kañhinuddhàraü pañibàhãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dhammikaü kañhinuddhàraü pañibàhissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã dhammikaü kañhinuddhàraü pañibàheyya pàcittiya"nti.

5. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Dhammiko nàma kañhinuddhàro: samaggo bhikkhunãsaïgho santipatitvà uddharati.

Pañibàheyyàti: kathaü idaü kañhinaü uddhareyyàti1 pañibàhati àpatti pàcittiyassa.

Dhammike dhammikasa中à pañibàhati àpatti pàcittiyassa.

Dhammike vematikà pañibàhati àpatti pàcittiyassa.

Dhammike adhammikasa中à pañibàhati àpatti pàcittiyassa.

Adhammike dhammikasa中à àpatti dukkañassa. Adhammike vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammike adhammikasa中à anàpatti.

Anàpatti: ànisaüsaü dassetvà pañibàhati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti,

Dasamasikkhàpadaü

Naggavaggo tatiyo

Tassuddànaü:

Naggodakaü visibbetvà - pa勺àhasaükamànãyaü

Gaõavibhaïga samaõaü - dubbalaü kañhinena càti.

1. Na uddhareyyàti - machasaü.

2. Dubbalakañhinena - sãmu[ii]

[BJT Page 208] [\x 208/]

4. 4. 1

Pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve ekama勺e tuvaññenti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo dve ekama勺e tuvaññessanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo dve ekama勺e tuvaññessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekama勺e tuvaññessantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekama勺e tuvaññessantã. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[PTS Page 289] [\q 289/] "yà pana bhikkhuniyo dve ekama勺e tuvaññeyyuü pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Dve ekama勺e tuvaññeyyunti: ekàya nipannàya aparà nipajjati àpatti pàcittiyassa. Ubho và nipajjanti àpatti pàcittiyassa. Uññhahitvà punappunaü nipajjanti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: ekàya nipannàya aparà nisãdati ubho và nisãdanti ummattikànaü khittacittànaü vedanaññànaü àdikammikàyànanti. "

Pañhamasikkhàpadaü niññhitaü

8. 6. 3

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve ekattharaõapàpuraõà1 tuvaññenti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo dve ekattharaõapàpuraõà tuvaññessanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

1. Ekattharaõa pàvuraõà - machasaü: [HO]

[BJT Page 210] [\x 210/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo dve ekattharaõapàpuraõà tuvaññessatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharaõapàpuraõà tuvaññentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo dave ekattharaõapàpuraõà tuvaññessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhuniyo dve ekattharaõapàpuraõà tuvaññeyyuü pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhuniyoti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.
 
 

Dve ekattharaõapàpuraõà tuvaññeyyunti: ta中eva attharitvà ta中eva pàrupanti àpatti pàcittiyassa.

Ekattharaõapàpuraõe ekattharaõapàpuraõasa中à tuvaññenti àpatti pàcittiyassa, ekattharaõapàpuraõe vematikà tuvaññenti àpatti pàcittiyassa,

Ekattharaõapàpuraõe nànattharaõapàpuraõasa中à tuvaññenti àpatti pàcittiyassa,

Ekattharaõe nànàpàpuraõasa中à1 àpatti dukkañassa. Nànattharaõe ekapàpuraõasa中à2 àpatti dukkañassa. Nànattharaõapàpuraõe ekattharaõapàpuraõasa中à àpatti dukkañassa. Nànantharaõapàpuraõe vematikà àpatti dukkañassa. Nànattharaõapàpuraõe nànattharaõapàpuraõasa中à anàpatti.

Anàpatti: vavatthànaü dassetvà nipajjanti, ummattikànaü khittacittànaü vedanaññànaü àdikammikànanti.

Dutiyasikkhàpadaü.

1. Nànàpàvuraõe - syà.

2. Ekapàvuraõe - syà.

[BJT Page 212] [\x 212/]

[PTS Page 290] [\q 290/]

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã bahussutà hoti bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü. Bhaddàpi kàpilànã1 bahussutà hoti bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü uëàrasambhàvità. Manussà ayyà bhaddà kàpilàni bahussutà bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü uëàrasambhàvitàti, bhaddaü kàpilàniü pañhamaü payirupàsitvà pchà thullanandaü bhikhuniü payira290)

Nti. Thullanandà bhikkhunã issàpakatà "imà kira appicchà santuññhà pavivittà asaüsaññhà yà imà sa中attibahulà vi中attibahulà viharantã"ti bhaddàya kàpilàniyà purato caïkamatipi tiññhatipi nisãdatipi seyyampi kappeti. Uddãsatipi uddisàpetipi sajjhàyampi karoti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà ayyàya bhaddàya kàpilàniyà sa勺icca aphàsuü karissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhaddàya kàpilàniyà sa勺icca aphàsuü karotãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhaddàya kàpilàniyà sa勺icca aphàsuü karissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhuniyo sa勺icca aphàsuü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhuniyàti: a中àya bhikkhuniyà.

Sa勺iccàti: jànanti sa大ànanti cecca abhivitaritvà vãtikkamo.

Aphàsuü kareyyàti: iminà imissà aphàsu bhavissatãti anàpucchà purato caïkamati và tiññhati và nisãdati và seyyaü và kappeti uddisati và uddisàpeti và sajjhàyaü và karoti àpatti pàcittiyassa.

1. Bhaddà kàpilànã - sãmu[ii]

[BJT Page 214] [\x 214/]

Upasampannàya upasampannasa中à sa勺icca aphàsuü karoti àpatti pàcittiyassa. Upasampannàya vematikà sa勺icca aphàsuü karoti àpatti pàcittiyassa. [PTS Page 291] [\q 291/] upasampannàya anupasampanna sa中à sa勺icca aphàsuü karoti àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannàya sa勺icca aphàsuü karoti àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: na aphàsuü kattukàmà, àpucchà purato caïkamati và tiññhati và nisãdati và seyyaü và kappeti uddãsati và uddisàpeti và sajjhàyaü và karoti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü.

4. 4. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã dukkhitaü sahajãviniü neva upaññheti na upaññhàpanàya ussukkaü karoti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà dukkhitaü sahajãviniü neva upaññhessati na upaññhànàya ussukaü karissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dukkhitaü sahajãviniü neva upaññheti na upaññhànàya ussukkaü karotãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã dukkhitaü sahajãviniü neva upaññhessati na upaññhànàya ussukkaü karissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã dukkhitaü sahajãviniü neva upaññheyya na upaññhàpanàya ussukaü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

[BJT Page 216] [\x 216/]

Dukkhità nàma: gilànà vuccati.

Sahajãvinã nàma: saddhivihàrinã vuccati.

Neva upaññheyyàti: na sayaü upaññheyya.

Na upaññhàpanàya ussukkaü kareyyàti: na a中aü àõàpeyya neva upaññhessàmi na upaññhàpanàya ussukkaü karissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa. Antevàsiniü và anupasampannaü và neva upaññheti na upaññhàpanàya ussukkaü karoti àpatti dukkañassa.

[PTS Page 292] [\q 292/]

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.

4. 4. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhaddà kàpilànã sàkete vassaü upagatà hoti. Sà kenacideva ubbàëhà1 thullanandàya bhikkhuniyà santike dåtaü pàhesi. "Sace me ayyà thullanandà upassayaü dadeyya àgaccheyyàmahaü sàvatthi"nti292)

Llanandà bhikkhunã evamàha: "àgacchatu dassàmã"ti. Atha kho bhaddà kàpilànã sàketà sàvatthiü agamàsi. Thullanandà bhikkhunã bhaddàya kàpilàniyà upassayaü adàsi. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã bahussutà hoti bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü. Bhaddàpi kàpilànã bahussutà2 hoti bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü uëàrasambhàvità. Manussà ayyà bhaddà kàpilànã bahussutà bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü uëàrasambhàvitàni bhaddaü kàpilàniü pañhamaü payirupàsitvà pacchà thullanandaü bhikkhuniü payirupàsanti. Thullanandà bhikkhunã issàpakatà "imà kira appicchà santuññhà pavivittà asaüsaññhà yà imà sa中attibahulà vi中atti bahulà viharantã"ti kupità anattamanà bhaddaü kàpilàniü upassayà nikkaóóhi.

1. Sà kenacideva karaõãyena ubbàëhà - machasaü.

2. Bahussutàyeva - machasaü

[BJT Page 218] [\x 218/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà ayyàya bhaddàya kàpilàniyà upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóhissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhaddàya kàpilàniyà upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóhati. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhaddàya kàpilàniyà upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóhassati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhuniyà upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóheyya và nikkaóóhàpeyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhuniyàti: a中àya bhikkhuniyà.

Upassayo nàma: kavàñabaddho vuccati.

Datvàti: sayaü datvà.

Kupità anattamanàti: anabhiraddhà àhatacittà khilajàtà.

Nikkaóóheyyàti: gabbhe gahetvà pamukhaü nikkaóóhati àpatti pàcittiyassa. Pamukhe gahetvà bahi nikkaóóhati [PTS Page 293] [\q 293/] àpatti pàcittiyassa. Ekena payogena bahukepi dvàre atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Nikkaóóhàpeyyàti: a中aü àõàpeti àpatti dukkañassa. * Sakiü àõattà bahukepi dvàre atikkàmeti àpatti pàcittiyassa. Upasampannàya upasampannasa中à upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya vematikà upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya anupasampannasa中à upassayaü datvà kupità anattamanà nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti pàcittiyassa.

* âõàpetvà nikkaóóhàpeti àpatti pàcittiyassàti galitaü viya dissate. Ettha a中aü àõàpeti àpatti pàcittiyassàti marammachaññha saïgãti piñake parisodhitaü.

[BJT Page 220] [\x 220/]

Tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Akavàñabaddhà nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Anupasampannaü kavàñabaddhà và akavàñabaddhà và nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: alajjiniü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattikaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và bhaõóana kàrikaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và kalahakàrikaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và vivàdakàrikaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và bhassakàrikaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và saïghe adhikaraõakàrikaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsiniü và saddhivihàriniü và nasammàvattantiü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassà parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü

4. 4. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidàne - tena kho pana samayena caõóakàëã bhikkhunã saüsaññhà viharati gahapatinàpi gahapatiputtenàpi. 1

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà caõóakàëã saüsaññhà viharissati gahapatinàpi gahapatiputtenàpã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, caõóakàëã bhikkhunã saüsaññhà viharati gahapatinàpi gahapatiputtenàpãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, [PTS Page 294] [\q 294/] caõóakàëã bhikkhunã saüsaññhà viharissati gahapatinàpi gahapatiputtenàpi.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Gahapatiputtenapi - machasaü [HO]

[BJT Page 222] [\x 222/]

"Yà pana bhikkhunã saüsaññhà vihareyya gahapatinà và gahapatiputtena và sà bhikkhunã bhikkhunãbhi evamassa vacanãyà: "màyye saüsaññhà vihari gahapatinàpi gahapatiputtenàpi. Viviccayye viveka中eva bhaginiyà saïgho vaõõetã"ti. Eva勺a sà1 bhikkhunã bhikkhånãhi vuccamànà tatheva paggaõheyya sà bhikkhunã bhikkhunãhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbà tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya勺e samanubhàsiyamànà taü pañinissajjeyya iccetaü kusalaü. No ce pañinissajjeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Saüsaññhà nàma: ananulomikena kàyikavàcasikena saüsaññhà.

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatiputto nàma: ye keci puttabhàtaro. 2

Sà bhikkhunãti: yà sà saüsaññhà bhikkhunã.

Bhikkhunãhãti: a中àhi bhikkhunãhi.

Yà passanti yà suõanti tàhi vattabbà "màyye saüsaññhà vihari gahapatinànàpi gahapatiputtenàpi viviccayye, viveka中eva bhaginiyà saïgho vaõõetã"ti. Dutiyampi vattabbà - tatiyampi vattabbà sace pañinissajjati iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã saïghamajjhampi àkaóóhitvà vattabbà: "màyye saüsaññhà vihari gahapatinàpi gahapatiputtenàpi, viviccayye, viveka中eva bhaginiyà saïgho vaõõetãti. Dutiyampi vattabbà - tatiyampi vattabbà. Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã samanubhàsitabbà. Eva勺a pana bhikkhave, samanubhàsitabbà byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

Suõàtu me ayye saügho ayaü itthannàmà bhikkhunã saüsaññhà viharati gahapatinàpi gahapatiputtenàpi, sà taü vatthuü nappañinissajjati, yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmaü bhikkhuniü manubhàseyya vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

1. Eva勺a pana sà - machasaü,

2. Yo koci puttabhàtaro - sã. Mu.

[BJT Page 224] [\x 224/]

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã saüsaññhà viharati gahapatinàpi gahapatiputtenàpi. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassà ayyàya khamati, itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dutiyampi ekamatthaü vadàmi

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã saüsaññhà viharati gahapatinàpi gahapatiputtenàpi. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassà ayyàya khamati, itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhàseyya. Tatiyampi ekamatthaü vadàmi

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã saüsaññhà viharati gahapatinàpi gahapatiputtenàpi. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassà ayyàya khamati, itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhàseyya. Samanubhaññhà saïghena itthannàmà bhikkhunã tassa vatthussa pañinissaggàya, khamati saïghassa tasmà tuõhã. Evametaü dhàràyàmãti.

[PTS Page 295] [\q 295/]

¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi dve dukkañà. Kammavàcàpariyosàne àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme dhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà nappañinissajjati àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

A295)

Kamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asamanubhàsantiyà, pañinissajjantiyà, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.

4. 4. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo antoraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü caranti. Dhuttà dåsenti. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo antoraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü carissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo antoraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü carantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo antoraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü carissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[BJT Page 226] [\x 226/]

"Yà pana bhikkhunã antoraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü careyya pàcittiya"nti.

Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà gena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Antoraññheti: yassa vijite viharati tassa raññhe.

Sàsaïkaü nàma tasmiü magge corànaü niviññhokàso dissati bhuttokàso dissati ñhitokàso dissati nisinnokàso dissati nipannokàso dissati.

Sappañibhayaü nàma: tasmiü magge corehi manussà hatà dissanti viluttà dissanti àkoñità dissanti.

Asatthikà nàma: vinà satthena

Càrikaü careyyàti: kukkuñasampàde gàme gàmantare gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmake ara中e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: satthena saha gacchati, kheme appabhaye gacchati, àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü

4. 4. 8

[PTS Page 296] [\q 296/] aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo tiroraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü caranti. Dhuttà dåsenti. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo tiroraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü carissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo tiroraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü carintãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo tiroraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càriü carissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhånãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhunã tiroraññhe sàsaïkasammate sappañibhaye asatthikà càrikaü careyya pàcittiya"nti.

[BJT Page 228] [\x 228/]

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Tiroraññheti: yassa vijite viharati taü ñhapetvà a中assa raññhe.

Sàsaïkaü nàma: tasmiü magge corànaü niviññhokàso dissati bhuttokàso dissati ñhitokàso dissati nisinnokàso dissati nipannokàso dissati.

Sappañibhayaü nàma: tasmiü magge corehi manussà hatà dissanti viluttà dissanti àkoñità dissanti.

Asatthikà nàma: vinà satthena.

Càrikaü careyyàti: kukkuñasampàde gàme gàmantare gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmake ara中e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: satthena saha gacchati, kheme appañibhaye gacchati, àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhasikkhàpadaü.

4. 4. 9

Navamasikkhàpadaü,

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe, tena kho pana samayena bhikkhuniyo antovassaü càrikaü caranti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo antovassaü càrikaü carissanti. Haritàni tiõàni1 sammaddantà ekindriyaü jãvaü viheñhentà bahå khuddake pàõe saïghàtaü àpàdentà"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo antovassa càrikaü carissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo antovassaü càrikaü carantã"ti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo antovassaü càrikaü carissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã antovassaü càrikaü careyya pàcittiya"nti.

1. Haritàni tiõànica - machasaü, sãmu[ii]

[BJT Page 230] [\x 230/]

3. [PTS Page 297] [\q 297/] yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Antovassanti: purimaü và temàsaü pacchimaü và temàsaü avasitvà.

Càrikaü careyyàti: kukkuñasampàde gàme gàmantare gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmake ara中e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sattàhakaraõãyena gacchati, kenaci ubbàëahà gacchati, àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.

4. 4. 10

Dasamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tattheva ràjagahe vassaü vasanti. Tattha hemattaü tattha gimhaü. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "àhundarikà bhikkhunãnaü disà andhakàrà na imàsaü disà pakkhàyantã"ti. 1

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã vassaü vutthà càrikaü na pakkameyya antamaso chappa勺ayojanànipi pàcittiya"nti.

1. Pekkhàyantãti - sãmu[ii]

[BJT Page 232] [\x 232/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagachappa勺ayojanànipikhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Vassaü vutthà nàma: purimaü và temàsaü pacchimaü và temàsaü vassaü vutthà càrikaü na pakkamissàmi antamaso chappa勺a yojanànãpãti dhuraü nikkhãttamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà dutiyikaü bhikkhuniü na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

Tuvaññavaggo catuttho.

Tassuddànaü:

Seyyattharaõàphàsukaü dukkhità upassayena ca saüsaññhà duve raññhà antovassena càrikàti.

[BJT Page 234] [\x 234/]

4. 5. 1

[PTS Page 298] [\q 298/] pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena ra中o pasenadissa kosalassa uyyàne cittàgàre pañibhànacittaü kataü hoti. Bahå manussà cittàgàraü dassanàya gacchanti. Chabbaggiyàpi bhikkhuniyo cittàgàraü dassanàya agamaüsu. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo cittàgàraü dassanàya gacchissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyoti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo cittàgàraü dassanàya gacchissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo cittàgàraü dassanàya gagacchantãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo cittàgàraü dassanàya gacchissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã ràjàgàraü và cittàgàraü và àràmaü và uyyànaü và pokkharaõiü và dassanàya gaccheyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Ràjàgàraü nàma: yattha katthaci ra中o kiëituü ramituü kataü hoti.

Cittàgàraü nàma: yattha katthaci manussànaü kãëituü ramituü kataü hoti.

âràmo nàma: yattha katthaci manussànaü kãëituü ramituü kataü hoti.

Uyyànaü nàma: yattha katthaci manussànaü kãëituü ramituü kataü hoti.

Pokkharaõã nàma: yattha katthaci manussànaü kãëituü ramituü kataü hoti.

[BJT Page 236] [\x 236/]

Dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhità passati àpatti pàcittiyassa. Dassanåpacàraü vijahitvà punappunaü passati àpatti pàcittiyassa. Ekamekaü dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhãtà passati àpatti pàcittiyassa. Dassanåpacàraü vijahitvà punappunaü passati àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 299] [\q 299/] anàpatti: àràme ñhità passati, gacchanti và àgacchanti và passati, sati karaõãye gantvà passati, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

4. 5. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo àsandimpi pallaïkampi paribhu大anti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo àsandimpi pallaïkampi paribhu大issanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo àsandimpi pallaïkampi paribhu大issantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo àsandimpi pallaïkampi paribhu大antãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo àsandimpi pallaïkampi paribhu大issanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã àsandiü và pallaïkaü và paribhu大eyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

âsandi nàma: atikkantappamàõà vuccati.

Pallaïko nàma: àharimehi vàëehi kato hoti.

Paribhu大eyyàti: tasmiü abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 238] [\x 238/]

Anàpatti: àsandiyà pàde chinditvà paribhu大ati, pallaïkassa vàëe bhinditvà paribhu大ati, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü

4. 5. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo suttaü kantanti. [PTS Page 300] [\q 300/] manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo suttaü kantissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo suttaü kantissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo suttaü kantantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo suttaü kantissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã suttaü kanteyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Suttaü nàma: cha suttàni. Khomaü kappàsikaü koseyyaü kambalaü sàõaü bhaïgaü.

Kanteyyàti: sayaü kantati payoge dukkañaü ujjavujjave àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: kantitasuttaü kantati, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü

[BJT Page 240] [\x 240/]

4. 5. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo gihãveyyàvaccaü karonti. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo

Gihãveyyàvaccaü karissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo gihãveyyàvaccaü karontãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo gihãveyyàvaccaü karissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã gihãveyyàvaccaü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.
 
 
 
 

Gihã veyyà vaccaü nàma: agàrikassa yàguü và bhattaü và [PTS Page 301] [\q 301/] khàdanãyaü và pacati, sàñakaü và veñhanaü và dhovati, àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: yàgupàne saïghabhatte cetiyapåjàya attano veyyàvaccakarassa yàguü và bhattaü và khàdanãyaü và pacati sàñakaü và veñhanaü và dhovati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.

4. 5. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã thullanandaü bhikkhuniü upasaïkamitvà etadavoca: "ehayye imaü adhikaraõaü våpasamehã"ti. Thullanandà bhikkhunã sàdhåti pañissuõitvà1 neva våpasameti våpasamàya ussukkaü karoti. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

1. Pañisuõitvà sãmu[i] sãmu[ii HO]

[BJT Page 242] [\x 242/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà bhikkhuniyà 'ehayye imaü adhikaraõaü våpasamehã'ti vuccamànà sàdhåti pañissasuõitvà neva våpasamessati na våpasamàya ussukkaü karissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhikkhuniyà 'eheyya imaü adhikaraõaü våpasamehã'ti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà neva våpasameti na våpasamàya ussukkaü karotãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã bhikkhuniyà 'eheyya imaü adhikaraõaü våpasamehã'ti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà neva våpasamessati na våpasamàya ussukkaü karissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhuniyà ehayye imaü adhikaraõaü våpasamehãti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà sà pacchà anantaràyikinã neva våpasameyya na våpasamàya ussukkaü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhuniyàti: a中àya bhikkhuniyà.

Adhikaraõaü nàma: cattàri adhikaraõàni. Vivàdàdhikaraõaü anuvàdàdhikaraõaü àpattàdhikaraõaü kiccàdhikaraõaü.

Ehayye imaü adhikaraõaü våpasamehãti: ehayye imaü adhikaraõaü vinicchehi.

[PTS Page 302] [\q 302/] sà pacchà anantaràyikinãti: asati anataràye.

Neva våpasameyyàti: na sayaü våpasameyya.

Na våpasamàya ussukkaü kareyyàti: na a中aü àõàpeyya. Neva våpasamessàmi na våpasamàyà ussukkaü karissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya upasampannasa中à adhikaraõàü neva våpasameti na våpasamàya ussukkaü karoti àpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya vematikà adhikaraõàü neva våpasameti na våpasamàya ussukkaü karoti

âpatti pàcittiyassa.

Upasampannàya anupasampannasa中à adhikaraõàü neva våpasameti na våpasamàya ussukkaü karoti àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 244] [\x 2/]

Anupasampannàya adhikaraõaü neva våpasamehi na våpasamàya ussukkaü karoti àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: sati antaràye, pariyesitvà na labhati, gilànàya àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

4. 5. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã nañànampi naññakànampi laïghikànampi sokasàyikànampi kumbhathåõikànampi sahatthà khàdanãyaü bhojanãyaü deti, mayhaü parisatiü vaõõaü bhàsathàti. Nañàpi naññakàpi laïghikàpi sokasàyikàpi kumbhathåõikàpi thullanandàya bhikkhuniyà parisatiü vaõõaü bhàsanti: "ayyà thullanandà bahuskhittacittàyà paññà dhammiü kathaü kàtuü. Detha ayyàya karotha ayyàyà"ti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà agàrikassa sahatthà khàdanãyaü bhojanãyaü dassatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã agàrikassa sahatthà khàdanãyaü bhojanãyaü detãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã agàrikassa sahatthà khàdanãyaü bhojanãyaü dassati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã agàrikassa và paribbàjakassa và paribbàjikàya và sahatthà khàdanãyaü và bhojanãyaü và dadeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agàriko nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Paribbàjako nàma: bhikkhu勺a sàmaõera勺a ñhapetvà yo koci paribbàjakasamàpanno.

[BJT Page 246] [\x 246/]

Paribbàjikà nàma: bhikkhuni勺a sikkhamàna勺a sàmaõeri勺a ñhapetvà yà kàci paribbàjikasamàpannà.

Khàdanãyaü nàma: pa勺abhojanàni udakadantapoõaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa勺abhojanàni. Odano kummàso sattu maccho maüsaü.

Dadeyyàti: kàyena và kàyapañibaddhena và nissaggiyena [PTS Page 303] [\q 303/] và deti àpatti pàcittiyassa. Udakadantapoõaü deti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: dàpeti na deti, upanikkhipitvà deti, bàhiràlopaü1 deti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhanikkhàpadaü

4. 5. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã àvasathacãvaraü anissajitvà paribhu大ati. A中à utuniyo bhikkhuniyo na labhanti. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà àvasathacãvaraü anissajitvà paribhu大issatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã àvasathacãvaraü anissajitvà paribhu大atãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã àvasathacãvaraü anissajitvà paribhu大issati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã àvasathacãvaraü anissajitvà paribhu大eyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

âvasathacãvaraü nàma: utuniyo bhikkhuniyo paribhu大antåti dinnaü hoti.

Anissajitvà paribhu大eyyàti: dve tisso rattiyo paribhu大itvà catutthadivase dhovitvà bhikkhuniyà và sikkhamànàya và sàmaõeràya2 và anissajitvà paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

1. Bàhiràlepaü - machasaü,

2. Sàmaõeriyà - machasaü,

[BJT Page 248] [\x 248/]

Anissajjite1 anissajitasa中à paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

Anissajjite vematikà paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

Anissajjite nissajitasa中à paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

Nissajjite anissajjitasa中à àpatti dukkañassa.

Nissajjite vematikà àpatti dukkañassa.

Nissajjite nissajjitasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: nissajjitvà paribhu大ati, punapariyàyena paribhu大ati. A中à utuniyo na honti, acchinnacãvarikàya, naññhacãvarikàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü

4. 5. 8

[PTS Page 304] [\q 304/] aññhamasikkhàpadaü

Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã àvasathaü anissajjitvà càrikaü pakkàmi. Tena kho pana samayena thullanandàya bhikkhuniyà àvasatho óayhati. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "bhandayye bhaõóakaü nãharàmo"ti. Ekaccà evamàhaüsu: "na mayaü ayye nãyarissàma yaü ki勺i naññhaü sabbaü amhe abhiyu大issatã"ti. Thullanandà bhikkhunã punadeva taü àvasathaü paccàgantvà bhikkhuniyo pucchi. "Apayye bhaõóakaü nãharitthà"ti na mayaü ayye nãharimhàti. Thullanandà bhikkhunã ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo àvasathe óayhamàne bhaõóakaü na nãharissantã"ti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà àvasathaü anissajjitvà càrikaü pakkamissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã àvasathaü anissajjitvà càrikaü pakkamãti. 2

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã àvasathaü anissajjitvà càrikaü pakkamissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã àvasathaü anissajjitvà càrikaü pakkameyya pàcittiya"nti.

1. Anissajite - sãmu[i] sãmu[ii]

2. Pakkàmãti - machasaü,

[BJT Page 250] [\x 250/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

âvasatho nàma: kavàñabaddho vuccati.

Anissajjitvà càrikaü pakkameyyàti: bhikkhuniyà và sikkhamànàya và sàmaõeràya và anissajjitvà parikkhittassa àvasathassa parikkhepaü atikkàmentãyà àpatti pàcittiyassa. Aparikkhittassa àvasathassa upacàraü atikkàmentiyà àpatti pàcittiyassa.

Anissajjite anissajjitasa中à pakkamati àpatti pàcittiyassa.

Anissajjite vematikà pakkamati àpatti pàcittiyassa.

Anissajjite nissajjitasa中à pakkamati àpatti pàcittiyassa.

Akavàñabaddhaü anissajjitvà pakkamati àpatti dukkañassa. Nissajjite anissajjitasa中à àpatti dukkañassa. Nissajjite vematikà àpatti dukkañassa. Nissajjite nissajjitasa中à anàpatti.

[PTS Page 305] [\q 305/] anàpatti: nissajjitvà pakkamati, sati antaràye pariyesitvà, na labhati, gilànàya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü.

4. 5. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü pariyàpuõanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo tiracchànavijjaü pariyàpuõissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyoti.

[BJT Page 252] [\x 252/]

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma

Chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü pariyàpuõissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü pariyàpuõantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü pariyàpuõissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã tiracchànavijjaü pariyàpuõeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Tiracchànavijjaü1 nàma: yaü ki勺i bàhirakaü anatthasaühitaü.

Pariyàpuõeyyàti: padena pariyàpuõàti pade pade àpatti pàcittiyassa. Akkharàya pariyàpuõàti akkharakkharàya àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: lekhaü pariyàpuõàti dhàraõaü pariyàpuõàti guttatthàya parittaü pariyàpuõàti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü

4. 5. 10

Dasamasikkhapadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana [PTS Page 306] [\q 306/] samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü vàcenti. Manussà ujjhàyanti. Khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo tiracchànavijjaü vàcessanti seyyathàpi gihãkàmabhoginiyo"ti.

1. Tiracchànavijjà, - machasaü.

[BJT Page 254] [\x 254/]

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü vàcessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü vàcentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo tiracchànavijjaü vàcessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã tiracchànavijjaü vàceyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.
 
 
 
 
 
 

Tiracchànavijjaü nàma: yaü ki勺i bàhirakaü anatthasaühitaü.

Vàceyyàti: padena vàceti pade pade àpatti pàcittiyassa akkharàya vàceti akkharakkharàya àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: lekhaü vàceti dhàraõaü vàceti guttatthàya parittaü vàceti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

Cittàgàravaggo pa勺amo

Tassuddànaü:

Ràjà sandi sutta勺a gihãvåpasamena ca,

Dade cãvaràvasathaü pariyàpuõavàcaneti.

[BJT Page 256] [\x 256/]

4. 6. 1

Pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå gàmakàvàse ekacãvarà cãvarakammaü karonti. Bhikkhuniyo anàpucchà àràmaü pavisitvà yena te bhikkhå tenupasaïkamiüsu. Bhikkhå ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo anàpucchà àràmaü pavisissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo anàpucchà àràmaü pavisissatãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo anàpucchà àràmaü pavisissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã anàpucchà àràmaü paviseyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

2. Tena kho pana samayena te bhikkhå tamhà àvàsà pakkamiüsu. Bhikkhuniyo "ayyà pakkantà"ti àràmaü nàgamiüsu1. Atha kho te bhikkhå punadeva taü àvàsaü paccàgacchiüsu. Bhikkhuniyo 'ayyà àgatàti àpucchà àràmaü pavisitvà yena te bhikkhå tena upasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà [PTS Page 307] [\q 307/] te bhikkhå abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Ekamantaü ñhità kho tà bhikkhuniyo te bhikkhu etadavocuü: "kissa tumhe bhaginiyo àràmaü neva sammajjittha. Na pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpitthà"ti. Bhagavatà ayyà sikkhàpadaü pa中attaü2 "na anàpucchà àràmo pavisitabbo"ti. Tena mayaü na àgamimbhàti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakareõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi.

"Anujànàmi bhikkhave santaü bhikkhuü àpucchà àràmaü pavisituü. " Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu:

"Yà pana bhikkhunã santaü bhikkhuü anàpucchà àràmaü paviseyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

1. Nàgamaüsu - machasaü.

2. Pa中attaü hoti - machasaü.

[BJT Page 258] [\x 258/]

3. Tena kho pana samayena te bhikkhå tamhà àvàsà pakkamitvà punadeva taü àvàsaü paccàgacchiüsu. Bhikkhuniyo "ayyà pakkantà"ti anàpucchà àràmaü pavisiüsu. Tàsaü kukkuccaü ahosi. Bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü "na santaü bhikkhuü anàpucchà àràmo pavisitabbo"ti. Maya勺amhà santaü bhikkhuü anàpucchà àràmaü pavisimhà. Kaccinukho mayaü pàcittiyaü àpattiü àpannàti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã jànaü sabhikkhukaü àràmaü anàpucchà paviseyya pàcittiya"nti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassà àrocenti te và àrocenti.

Sabhikkhuko àràmo nàma: yattha bhikkhå rukkhamålepi vasanti.

Anàpucchà àràmaü paviseyyàti: bhikkhuü và sàmaõeraü và àràmikaü và anàpucchà parikkhittassa àràmassa parikkhepaü atikkàmentiyà àpatti pàcittiyassa, aparikkhittassa àràmassa upacàraü okkamantiyà àpatti pàcittiyassa.

Sabhikkhåke sabhikkhåkasa中à santaü bhikkhuü anàpucchà àràmaü pavisati àpatti pàcittiyassa. Sabhikkhåke vematikà santaü bhikkhuü anàpucchà àràmaü pavisati àpatti pàcittiyassa. Sabhikkhåke abhikkhåkasa中à santaü bhikkhuü anàpucchà àràmaü pavisati àpatti pàcittiyassa.

Abhikkhuke sabhikkhukasa中à [PTS Page 308] [\q 308/] àpatti dukkañassa. Abhikkhuke vematikà àpatti dukkañassa.

Abhikkhuke abhikkhukasa中à ànàpatti.

Anàpatti: santaü bhikkhuü àpucchà pavisati asantaü bhikkhuü anàpucchà pavisati sãsànulokikà1 gacchati, yattha bhikkhuniyo santipatità honti, tattha gacchati àràmena maggo hoti, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

1. Sãsànulomikà - sã[ii]

[BJT Page 260] [\x 260/]

Dutiyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà mahàvane viharati kåñàgàra sàlàyaü. Tena kho pana samayena àyasmato upàlissa upajjhàyo àyasmà kappikako susàne viharati. Tena kho pana samayena chabbaggiyànaü bhikkhunãnaü mahantatarà1 bhikkhunã kàlakatà2 hoti. Chabbaggiyà bhikkhuniyo taü bhikkhuniü nãharitvà àyasmato kappitakassa vihàrassa avidåre jhàpetvà thåpaü katvà gantvà tasmiü thåpe rodanti. Atha kho àyasmà kappikako tena saddena ubbàëho taü thåpaü bhinditvà pakiresi. Chabbaggiyà bhikkhuniyo "iminà kappikakena amhàkaü ayyàya thåpo bhinno handa taü ghàtemà"ti mantesuü. A中atarà bhikkhunã ayasmato upàlissa etamatthaü àrocesi. âyasmà upàli àyasmato kappikakassa etamatthaü àrocesi. Atha kho àyasmà kappikako vihàrà nikkhamitvà nilãno acchi. Atha kho chabbaggiyà bhikkhuniyo yenàyasmato kappikakassa vihàro tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmato kappikakassa vihàraü pàsàõehi ca leóóuhi ca ottharàpetvà mato kappikakoti pakkamiüsu.

2. Atha kho àyasmà kappikako tassà rattiyà accayena pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya vesàliü piõóàya pàvisi. Addasaüsu kho chabbaggiyà bhikkhuniyo àyasmantaü kappikakaü piõóàya carantaü. Disvàna evamàhaüsu: "ayaü kappikako jãvati. Ko nu kho amhàkaü mantaü saüharã"ti. Assosuü kho chabbaggiyà bhikkhuniyo "ayyena kira upàlinà amhàkaü manto saühaño"ti. Tà àyasmantaü upàliü akkosiüsu: "kathaü hi nàma ayaü kàsàvaño malamajjano nihãnajacco amhàkaü mantaü saüharissatã[a]"ti.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti [PTS Page 309] [\q 309/] vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo ayyaü upàliü akkosissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo upàliü akkosantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo upàliü akkosissantãti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhuü akkoseyya và paribhàseyya và pàcittiya"nti.

1. Mahattarà - machasaü. Mahatarà

2. Kàlaïkatà - machasaü.

[BJT Page 262] [\x 262/]

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhunti: upasampannaü.

Akkoseyya vàti: dasahi và akkovatthuhi akkosati etesaü và a中atarena àpatti pàcittiyassa.

Paribhàseyya vàti: bhayaü upadaüseti àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne upasampannasa中à akkosati và paribhàsati và àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne vematikà akkosati và paribhàsati và àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne anupasampannasa中à akkosati và paribhàsati và àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannaü akkosati và paribhàsati và àpatti dukkañassa.

Anupasampanne upasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anupasampanne vematikà àpatti dukkañassa.

Anupasampanne anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: atthapurekkhàràya dhammapurekkhàràya anusàsanã purekkhàràya ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

4. 6. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena caõóakàëã bhikkhunã bhaõóanakàrikà hoti kalahakàrikà vivàdakàrikà bhassakàrikà saïghe adhikaraõakàrikà. Thullanandà bhikkhunã tassa kamme kayiramàne1 pañikkoseti. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã gàmakaü agamàsi kenacideva karaõãyena. Atha kho bhikkhunãsaïgho 'thullanandà bhikkhunã pakkantà"ti caõóakàëiü bhikkhuniü àpattiyà adassane ukkhipi. Thullanandà bhikkhunã gàmake taü karaõãyaü tãretvà punadeva [PTS Page 310] [\q 310/] sàvatthiü. Paccàga大i. 2 Caõóakàëã bhikkhunã thullanandàya bhikkhuniyà àgacchantiyà neva àsanaü pa中àpesi. Na pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipi na paccugganvà pattacãvaraü pañiggahesi. Na pànãyena àpucchi. Thullanandà bhikkhunã caõóakàëiü bhikkhuniü etadavoca:

1. Karãyamàne - machasaü

2. Paccàgacchã - machasaü.

[BJT Page 264] [\x 264/]

"Kissa tvaü ayye mayi àgacchantiyà neva àsanaü pa中àpesi na pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipi. Na paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahesi. Na pànãyena àpucchã"ti. "Evaü hetaü ayye hoti yathà taü anàthàyà"ti. "Kissa pana tvaü ayye anàthà"ti "imà maü ayye bhikkhuniyo ayaü anàthà appa中àtà natthi imissà kàci pañicattàni1 àpattiyà adassane ukkhipiüså"ti. Thullanandà bhikkhunã bàlà età abyattà età netà jànanti kammaü và kammadosaü và kammavipattiü và kammasampattiü vàti caõóãkatà gaõaü paribhàsi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà caõóikatà gaõaü paribhàsissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã caõóikatà gaõaü paribhàsãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã caõóikatà gaõaü paribhàsissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã caõóãkatà gaõaü paribhàseyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Caõóãkatà nàma: kodhanà vuccati.

Gaõo nàma: bhikkhunã saïgho vuccati.

Paribhàseyyàti: bàlà età abyattà età, netà jànanti kammaü và kammadosaü và kammavipattiü và kammasampattiü vàti paribhàsati àpatti pàcittiyassa. Sambahulà bhikkhuniyo và ekabhikkhuniü2 và anusampannaü và paribhàsati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: atthapurekkhàràya dhammapurekkhàràya anusàsani purekkhàràya ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdakammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü

1. Pativattàni - machasaü.

2. Ekaü bhikkhuniü - machasaü

[BJT Page 266] [\x 266/]

4. 6. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中ataro bràhmaõo bhikkhuniyo nimantetvà sambahulà[age 311] bhikkhuniyo bhuttàvã pavàrità àtikulàni gantvà ekaccà bhu大iüsu ekaccà piõóapàtaü àdàya agamaüsu. Atha kho so bràhmaõo pañivissake etadavoca: "bhikkhuniyo mayà ayyà santappità. Etha tumhepi santappessàmã"ti te evamàhaüsu "kiü tvaü ayye amhe santappessasi. Yàpi tayà nimantità tàpi amhàkaü gharàni àgantvà ekaccà bhu大iüsu ekaccà piõóapàtaü àdàya agamaüsåti.

2. Atha kho so bràhmaõo ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo amhàkaü ghare bhu大itvà a中atra bhu大issanti na càhaü pañibalo yàvadatthaü dàtu"nti. Assosuü kho bhikkhuniyo tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentasasa. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo bhuttàvi pavàrità a中atra bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttàvi pavàrità a中atra bhå大issantã"ti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttàvã pavàrità a中atra bhu大issanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã nimantità và pavàrità và khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdeyya và bhu大eyya và pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Nimantità nàma: pa勺annaü bhojanànaü a中atarena bhojanena nimantità.

Pavàrità nàma: asanaü pa中àyati bhojanaü pa中àyati hatthapàse ñhità abhiharati pañikkhepo pa中àyati.

Khàdanãyaü nàma: pa勺abhojanàni yàguü yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa勺abhojanàni.

Odano kummàso sattu maccho maüsaü.

[BJT Page 268] [\x 268/]

Khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa. *

Yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

Anàpatti: nimantità appavàrità yàguü pivati, sàmike apaloketvà bhu大ati yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye paribhu大ati, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammiyàti.

Catutthasikkhàpadaü
 
 

4. 6. 5

[PTS Page 312] [\q 312/] pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã sàvatthiyaü a中atarissà visikhàya piõóàya caramànà yena a中ataraü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho te manussà taü bhikkhuniü bhojetvà etadavocuü: "a中àpi ayye bhikkhuniyo àgacchantå"ti. Atha kho sà bhikkhunã 'kathaü hi nàma2 bhikkhuniyo nàgaccheyyu'nti bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavoca: amukasmiü ayye okàse vàëà sunakhà caõóo baëivaddo cikkhallo okàso, mà kho tattha agamitthàti. A中ataràpi bhikkhunã tassà visikhàya piõóàya caramànà yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho te manussà taü bhikkhuniü bhojetvà etadavocuü "kissa ayye bhikkhuniyo na àgacchantã"ti.

2. Atha kho sà bhikkhunã tesaü manussànaü etamatthaü àrocesi. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma

Bhikkhunã kulaü maccharàyissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhunã kulaü maccharàyatãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhunã kulaü maccharàyissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã kulamaccharinã assa pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

*. Nimantite nimantitasa中à khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ati và àpatti pàcittiyassa, nimattite vematikà khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ati và àpatti pàcittiyassa. Nimattite animattitasa中à khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ati và àpatti pàcittiyassa. - Machasaü. ( Marammachaññhasaïgãtipiñakeyevadissate)

1. Kathaü a中à - syà.

[BJT Page 270] [\x 270/]

Kulaü nàma: cattàri kulàni. Khattiyà kulaü bràhmaõa kulaü vessakulaü suddakulaü.

Maccharinã assàti: kathaü bhikkhuniyo nàgaccheyyunti. Bhikkhunãnaü santike kulassa avaõõaü bhaõati1 àpatti pàcittiyassa. Kulassa và santike bhikkhunãnaü avaõõaü bhaõati àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: kulaü na maccharàyanti santaü yeva àdãnavaü àcikkhati, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

4. 6. 6

[PTS Page 313] [\q 313/] chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo gàmakàvàse vassaü vutthà sàvatthiü agamaüsu. Bhikkhuniyo tà bhikkhuniyo etadavocuü: "katthayyàyo vassaü vutthà kacci ovàdo iddho ahosã"ti. Nattha'yye tattha bhikkhu, kuto ovàdo iddho bhavissatãti.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo abhikkhuke àvàse vassaü vasissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke àvàse vassaü vasantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke àvàse vassaü vasissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã abhikkhuke àvàse vassaü vaseyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Abhikkhuko àvàso nàma: na sakkà hoti ovàdàya và saüvàsàya và gantuü.

Vassaü vasissàmãti senàsanaü pa中àpeti pànãyaü paribhojanãyaü upaññhapeti2 pariveõaü sammajjati àpatti dukkañassa. Saha aruõuggamanà àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: vassåpagatà bhikkhå pakkantà và hoti vibbhantà và kàlakatà pakkhasaïkantà và àpadàsu ummattikàya khittacittàyà vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.

1. Bhàsati - machasaü.

2. Upaññhàpeti - sãmu[i] sãmu[ii.]

[BJT Page 272] [\x 272/]

4. 6. 7

Sattamasikkhàpadaü.

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo gàmakàvàse vassaü vutthà sàvatthiü agamaüsu. Bhikkhuniyo tà bhikkhuniyo etadavocuü: "katthayyàyo vassaü vutthà kattha1 bhikkhusaïgho pavàrito"ti. [PTS Page 314] [\q 314/] na mayaü ayye bhikkhusaïghaü pavàremàti.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo vassaü vutthà bhikkhusaïghaü nappavàressantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo vassaü vutthà bhikkhusaïghaü nappavàrentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo vassaü vutthà bhikkhusaïghaü nappavàressanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã vassaü vutthà ubhato saïghe tãhi ñhànehi nappavàreyya diññhena và sutena và parisaükàya và pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Vassa. Vutthà nàma: purimaü và temàsaü pacchimaü và temàsaü vutthà ubhatosaïghe tãhi ñhànehi nappavàressàmi diññhena và sutena và parisaïkàya vàti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü

1. Kacci - syà.

[BJT Page 274] [\x 274/]

4. 6. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bhikkhånåpassayaü upasaïkamitvà chabbaggiyà bhikkhuniyo ovadanti. Bhikkhuniyo chabbaggiyà bhikkhuniyo etadavocuü: 'etha'yye ovàdaü gamissàmà'ti. Yampi mayaü ayye gaccheyyàma ovàdassa kàraõà ayyà chabbaggiyà idheva amhe1 ovadanti.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo ovàdaü na gacchissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo ovàdaü na gacchantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo ovàdaü [PTS Page 315] [\q 315/] na gacchissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã ovàdàya và na saüvàsàya và na gaccheyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Ovàdo nàma: aññha garadhammà.

Saüvàsà nàma: ekakammaü ekuddeso samasikkhatà. Ovàdàya và saüvàsàya và na gacchissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà dutiyikaü bhikkhuniü na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü.

1. Idheva àgantvà amhe - machasaü.

[BJT Page 256] [\x 256/]

4. 6. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo uposathampi na pucchanti. Ovàdampi na yàcanti. Bhikkhu

Ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo uposathampi na pucchissanti ovàdampi na yàcissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na pucchanti ovàdampi na yàcantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na pucchissanti ovàdampi na yàcissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Anvaddhamàsaü bhikkhuniyà bhikkhusaïghato dve dhammà pacchàsiüsitabbà uposathapucchaka勺a ovàdåpasaükamana勺a taü atikkàmentiyà pàcittiya"nti.

2. Anvaddhamàsanti: anuposathikaü.

Uposatho nàma: dve uposathà càtuddasiko ca paõõarasiko ca.

Ovàdo nàma: aññhagaradhammà. Uposathampi na pucchissàmi ovàdampi na yàcissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye, pariyesitvà dutiyikaü bhikkhuniü na labhati, gilànàya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.

4. 6. 10

[PTS Page 316] [\q 316/] dasamasikkhàpadaü

Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã pasàkhe jàtaü gaõóaü purisena saddhiü ekenekà bhedàpesi. Atha kho so puriso taü bhikkhuniü dåsetuü upakkami. Sà vissaramakàsi, bhikkhuniyo upadhàvitvà taü bhikkhuniü etadavocuü: "kissa tvaü ayye vissaramakàsãti. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

[BJT Page 278] [\x 278/]

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã pasàkhe jàtaü gaõóaü purisena saddhiü ekenekà bhedàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhunã pasàkhe jàtaü gaõóaü purisena saddhiü ekenekà bhedàpesãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhunã pasàkhe jàtaü gaõóaü purisena saddhiü ekenekà bhedàpessati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã pasàkhe jàtaü gaõóaü và ruhitaü1 và anapaloketvà saïghaü và gaõaü và purisena saddhiü ekenekà bhedàpeyya và phàlàpeyya và dhovàpeyya và àlimpàpeyya và bandhàpeyya và mocàpeyya và pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Pasàkhaü nàma: adhonàbhi ubbhajàõumaõóalaü.

Jàtanti: tattha jàtaü.

Gaõóo nàma: yo koci gaõóo.

Ruhitaü nàma: yaü ki勺i vaõaü2

Anapaloketvàti: anàpucchà.

Saïgho nàma: bhikkhunãsaïgho vuccati.

Gaõo nàma: sambahulà bhikkhuniyo vuccanti.

Puriso nàma: manussapuriso. Na yakkho na peto na tiracchànagato vi中å pañibalo dåsetuü.

Saddhinti: ekato.

Ekenekàti: puriso ceva hoti bhikkhunã ca.

1. Rudhitaü - machasaü: ruvitaü, sãmu[i] sãmu[ii]

2. Vaõe - sãmu[i] sãmu[ii] sã[ii HO]

[BJT Page 280] [\x 280/]

Bhindàti àõàpeti dukkañassa. Bhinne àpatti pàcittiyassa.

Phàlehãti àõàpeti dukkañassa. Phàlite àpatti pàcittiyassa.

Dhovàti àõàpeti dukkañassa. Dhovite1 àpatti pàcittiyassa.

âlimpàti àõàpeti dukkañassa. Litte2 àpatti pàcittiyassa.

Bandhàhãti àõàpeti dukkañassa. Baddhe àpatti pàcittiyassa.

Mocehãti [PTS Page 317] [\q 317/] àõàpeti dukkañassa. Mutte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: apaloketvà bhedàpeti và phàlàpeti và dhovàpeti và àlimpàpeti và bandhàpeti và mocàpeti và, yà kàci vi中å dutiyikà3 hoti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

âràmavaggo chaññho.

Tassuddànaü:

âràmakkosa caõóã ca - bhu大eyya kulamaccharã,

Vassapavàraõovàdà - dve dhammà pasàkhena càti.

1. Dhote - syà:

2. âlitte - syà.

3. Dutiyà - syà.

[BJT Page 282] [\x 282/]

4. 7. 1

Pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gabbhiniü vuññhàpenti. Sà piõóàya carati. 1 Manussà evamàhaüsu: detha ayyàya bhikkhuü garubhàrà2 ayyàti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo gabhiniü vuññhàpessantã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo gabbhiniü vuññhàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniü vuññhàpessantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniü vuññhàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã gabbhiniü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Gabbhinã nàma: àpannasattà vuccati.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcàriniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammantati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà, kammavàcà pariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa3.

Gabbhiniyà gabbhinãsa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa4.

Gabbhiniyà vematikà vuññhàpeti àpatti dukkañassa.

Gabbhiniyà agabbhinãsa中à vuññhàpeti anàpatti.

Agabbhiniyà gabbhinãsa中à [PTS Page 318] [\q 318/] àpatti dukkañassa. Agabbhininiyà vematikà àpatti dukkañassa. Agababhiniyà agabbhinã sa中à anàpatti.

1. Tà piõóàya caranti - sãmu[i] sãmu[ii]

2. Garugabbhà - syà.

3. Pàcittiyassa - sãmu[i] sãmu[ii]

4. Dukkañassa - sãmu[i] sãmu[ii]

[BJT Page 284] [\x 284/]

6. Anàpatti: gabbhiniü agabbhinisa中à vuññhàpeti agabbhiniü agabbhinãsa中à vuññhàpeti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdakammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

4. 7. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo pàyantãü vuññhàpenti. Sà piõóàya carati1. Manussà evamàhaüsu detha ayyàya bhikkhuü sadutiyikà ayyàti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo pàyantiü vuññhàpessantã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo pàyantiü vuññhàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo pàyantiü vuññhàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo pàyantiü vuññhàpessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã pàyantiü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Pàyantã nàma: màtà và hoti dhàtã và. 2

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcàriniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà, kammavàcà pariyosàne ujjhàyàya àpatti pàcittiyassa, gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Pàyantiyà pàyantisa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Pàyantiyà vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Pàyantiyà apàyantisa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

1. Tà piõóàya caranti - sãmu[i] sãmu[ii]

2. Màtà và hotu dhàti và - machasaü

[BJT Page 286] [\x 286/]

Apàyantiyà pàyantisa中à àpatti dukkañassa.

Apàyantiyà vematikà àpatti dukkañassa.

Apàyantiyà apàyantisa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pàyantiü apàyantisa中à vuññhàpeti, apàyantiü apàyantisa中à vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti

Dutiyasikkhàpadaü

4. 7. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassàni chasu asikkhitasikkhaü chasu dhammesu asikkhitasikkhaü sikkhamànaü vuññhàpenti, tà bàlà honti abyattà. Na jànanti kappiyaü và akappiyaü và. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü sikkhamànaü vuññhàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü sikkhàmànaü vuññhàpentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü sikkhamànaü vuññhàpessanti. [PTS Page 319] [\q 319/] netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave sikkhamànàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü dàtuü"eva勺a pana bhikkhave dàtabbà. Tàya sikkhamànàya saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo, ahaü ayye itthannàmà itthannàmàya ayyàya sikkhamànà saïghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü yàcàmãti. Dutiyampi yàcitabbà. Tatiyampi yàcitabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

2. Suõàtu me ayye saïgho, ayaü itthannàmà inthannàmàya ayyàya sikkhamànà saïghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü yàcati, yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmàya sikkhamànàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü dadeyya, esà 兀tti.

[BJT Page 288] [\x 288/]

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü itthannàmàya ayyàya sikkhamànà saüghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü yàcati, saïgho itthannàmàya sikkhamànàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü deti. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya sikkhamànàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiyà dànaü, sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saüghena itthannàmàya sikkhamànàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammuti, khamati saïghassa tasmà tuõhã evametaü dhàràyàmãti.

Sà sikkhàmànà evaü vadehãti vattabbà:

Pàõàtipànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü1 samàdiyàmi. Adinnànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Abrahmacariyà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Musàvàdà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Vikàlabhojanà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi.

Atha kho tà bhikkhuniyo anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü sikkhamànaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

[PTS Page 320] [\q 320/] asikkhitasikkhà nàma: sikkhà và na dinnà hoti, dinnà và sikkhà kupità.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammanti àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà, kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

1. Avãtikkamma samàdànaü - machasaü

[BJT Page 290] [\x 290/]

Dhammakamme dhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü

4. 7. 4

Catutthasikkhàpadaü.

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü saïghena asammataü vuññhàpenti. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "etha sikkhamànà imaü jànàtha, imaü detha, imaü àharatha, iminà attho, imaü kappiyaü karothà"ti. Tà evamàhaüsu: "na mayaü ayye sikkhamànà bhikkhuniyo maya"nti.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü saïghena asammataü vuññhàpessantãti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü saïghena asammataü vuññhàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü saüghena asammataü vuññhàpessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave, dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya vuññhànasammutiü dàtu" eva勺a pana bhikkhave, dàtabbà. Tàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya saüghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo: [PTS Page 321] [\q 321/] ahaü ayye itthannàmà itthannàmàya ayyàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà, sikkhamànà saïghaü vuññhànasammutiü yàcàmãti. Dutiyampi yàcitabbà tatiyampi yàcitabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saügho àpetabbà.

[BJT Page 292] [\x 292/]

2. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà sikkhamànà saïghaü vuññhànasammutiü yàcati, yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya vuññhànasammutiü dadeyya, esà 兀tti.

3. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà sikkhamànà saïghaü vuññhànasammutiü yàcati, saïgho itthannàmàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya vuññhànasammutiü deti. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya vuññhànasammutiyà dànaü. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saïghena itthannàmàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikakhamànàya vuññhànasammuti. Khamati saïghassa tasmà tuõhã, evametaü dhàràyàmãti.

Atha kho bhagavà tà bhikkhuniyo anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü saüghena asammataü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

Sikkhitasikkhà nàma: chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Asammatà nàma: 兀tti dutiyena kammena vuññhànasammuti na dinnà hoti.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcà pariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

[BJT Page 294] [\x 294/]

Dhammakamme dhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammada中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammada中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü sikkhamànaü saüghena sammataü vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.
 
 

4. 7. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo ånadvàdasavassaü gihãgataü vuññhàpenti. Tà akkhamà honti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamphassànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü1 kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü anadhivàsikajàtikà2 honti.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo ånadvàdasavassaü gihãgataü vuññhàpessantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo ånadvàdasavassaü gihãgataü vuññhàpessantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü [PTS Page 322] [\q 322/] hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo ånadvàdasavassaü gihãgataü vuññhàpessanti. ænadvàdasavassà hi3 bhikkhave, gihãgatà akkhamà hoti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamphassànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü anadhivàsikajàtikà hoti. Dvàdasavassà ca kho bhikkhave, gihãgatà khamà hoti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamaphassànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü adhivàsikajàtikà hoti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Tibbànaü - machasaü,

2. Anadhivàsaka jàtikà, - machasaü,

3. ænadasavassà - machasaü

[BJT Page 296] [\x 296/]

"Yà pana bhikkhunã ånadvàdasavassaü gihãgataü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

ænadvàdasavassà nàma: appattadvàdasavassà.

Gihãgatà nàma: purisantaragatà vuccati.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

ænadvàdasavassàya ånadvàdasavassa sa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa. ænadvàdasavassàya vematikà vuññhàpeti àpatti dukkañassa. ænadvàdasavassàya paripuõõasasa中à vuññhàpeti anàpatti.

Paripuõõadvàdasavassàya ånadvàdasavassasa中à àpatti dukkañassa.

Paripuõõadvàdasavassàya vematikà àpatti dukkañassa.

Paripuõõadvàdasavassàya paripuõõasa中à anàpatti.

Anàpatti: ånadvàdasavassaü paripuõõasa中à vuññhàpeti paripuõõadvàdasavassà paripuõõasa中à vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpenti. Tà bàlà honti abyattà. Na jànanti kappiyaü và akappiyaü và.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà

[BJT Page 298] [\x 298/]

Ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhapessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassa gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpentãti saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà [PTS Page 323] [\q 323/] dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave, paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü dàtuü" eva勺a pana bhikkhave, dàtabbà: tàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo: ahaü ayye itthannàmàya ayyàya paripuõõadvàdasavassà gihãgatà saïghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhà sammutiü yàcàmãti. Dutiyampi vattabbà - tatiyampi vattabbà - byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

2. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõadvàdasavassà gihãgatà saüghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàpasammutiü yàcati. Yadi saüghassa pattakallaü saügho itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü dadeyya. Esà 兀tti.

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõadvàdasavassà gihãgatà dve vassàni chasu dhammesu sikkhàpasammutiü yàcati. Saïgho itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü deti, yassà ayyàya khamati itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiyà dànaü. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saüghena itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammuti. Khamati saïghassa tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

[BJT Page 300] [\x 300/]

Sà paripuõõadvàdasavassà gihãgatà evaü vadehãti vattabbà:

Pàõàtipànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Adinnàdanà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Abrahmacariyà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Musàvàdà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Vikàlabhojanà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi.

Atha kho tà bhikkhuniyo anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Paripuõõadvàdasavassà nàma: pattadvàdasavassà.

Gihãgatà nàma: purisantaragatà vuccati.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

Asikkhitasikkhà nàma: sikkhà và na dinnà hoti. Dinnà và sikkhà kupità.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati. Sãmaü và sammannati. âpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Dhammakamme dhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à1 àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü vuññhàpeti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.

1. Adhammakamma sa中à vuññhàpeti - machasaü.

[BJT Page 302] [\x 302/]

4. 7. 7

Sattamasikkhàpadaü.

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpenti. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "etha sikkhamànà, imaü detha, imaü àharatha, iminà attho, imaü kappiyaü karothà"ti. Tà evamàhaüsu: na mayaü ayye sikkhamànà. Bhikkhuniyo mayanti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpessantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpessantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpentãti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave, paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiü dàtuü. " Eva勺a pana bhikkhave dàtabbà: tàya paripuõõadvàdasavassàya [PTS Page 324] [\q 324/] gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo: ahaü ayye itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõadvàdasavassà gihãgatà dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà saïghaü vuññhànasammutiü yàcàmãti. Dutiyampi yàcitabbà - tatiyampi yàcitabbà - byattàyà bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

3. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõa dvàdasavassà gihãgatà dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà saïghaü vuññhànasammutiü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiü dadeyya esà 兀tti.

[BJT Page 304] [\x 304/]

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõadvàdasavassà gihãgatà dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà saïghaü vuññhànasammutiü yàcati. Saïgho itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiü deti, yassà ayyàya khamati itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiyà dànaü, sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saïghena itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya gihãgatàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhàna sammuti. Khamati saïghassa tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

Atha kho bhagavà tà bhikkhuniyo anekapariyàyena

Vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Paripuõõadvàdasavassà nàma: pattadvàdasavassà.

Gihãgatà nàma: purisantaragatà vuccati.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

Sikkhitasikkhà nàma: chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Asammatà nàma: 兀ttidutiyena kammena vuññhànasammuti na dinnà hoti.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà àpatti dukkañassa.

[BJT Page 306] [\x 306/]

Dhammakamme dhammakammasa中ã vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中ã vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: paripuõõadvàdasavassaü gihãgataü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena sammataü vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü.

4. 7. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà dve vassàni neva anuggaõhàti na anuggaõhàpeti. Tà bàlà honti abyattà. Na jànanti kappiyaü và akappiyaü và.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà sahajãviniü vuññhàpetvà dve vassàni neva [PTS Page 325] [\q 325/] anuggaõhissati, na anuggaõhàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà dve vassàni neva anuggaõhàti, na anuggaõhàpetãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà dve vassàni neva anuggaõhissati, na anuggaõhàpessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikaanuggaõhàpessati.Miü kathaü katvà bhikkhå àmantepasàdàya tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà dve vassàni neva anuggaõheyanya na anuggaõhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

[BJT Page 308] [\x 308/]

Sahajãvinã nàma: saddhivihàrinã vuccati.

Vuññhàpetvàti: upasampàdetvà.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

Neva anuggaõheyyàti: na sayaü anuggaõheyya uddesena paripucchàya ovàdena anusàsaniyà.

Anuggaõhàpeyyàti: na a中aü àõàpeyya. Dve vassàni na anuggaõhissàmi na anuggaõhàpessàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü.

[BJT Page 308] [\x 308/]

4. 7. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo vuññhàpitaü pavattiniü dve vassàni nànubandhanti. Tà bàlà honti abyattà na jànanti kappiyaü và akappiyaü và, yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo vuññhàpitaü pavattiniü dve vassàni nànubandhissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave,

Bhikkhuniyo vuññhàpitaü pavattiniü dve vassàni nànubandhantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo vuññhàpitaü pavattiniü dve vassàni nànubandhissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[PTS Page 326] [\q 326/]

"Yà pana bhikkhunã vuññhàpitaü dve vassàni nànubandheyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

[BJT Page 310] [\x 310/]

3. Vuññhàpitanti: upasampàditaü.

Pavattinã nàma: upajjhàyà vuccati.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

Nànubandheyyàti: na upaññhaheyya. 1 Dve vassàni nànubandhissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: upajjhàyà bàlà và hoti alajjinã và, gilànàya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.

4. 7. 10

Dasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà neva våpakàsesi. 2 Na våpakàsàpesi. Sàmiko aggahesi. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà sahajãviniü vuññhàpetvà neva våpakàsessati, na våpakàsàpessati, sàmiko aggahesi, sacàyaü bhikkhunã pakkantà assa na ca sàmiko gaõheyyà"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà neva våpakàsesi, na våpakàsàpesi, sàmiko aggahesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà neva våpakàsessati, na våpakàsàpessati, sàmiko aggahesi. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã sahajãviniü vuññhàpetvà neva våpakàseyya na våpakàsàpeyya antamaso chappa勺ayojanànipi pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

1. Na sayaü upaññhaheyya, - machasaü

2. Neva våpakàseti, navåpakàsàpeti, - machasaü

[BJT Page 312] [\x 312/]

Sahajãviniü nàma: saddhivihàrinã vuccati.

Vuññhàpetvàti: upasampàdetvà.

[PTS Page 327] [\q 327/]

Neva våpakàseyyàti: na sayaü våpakàseyya.

Na våpakàsàpeyyàti: na a中aü àõàpeyya.

Neva våpakàsessàmã na våpakàsàpessàmi antamaso chappa勺ayojanànipãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye, pariyesitvà dutiyikaü bhikkhuniü na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

Gabbhinãvaggo sattamo

Tassuddànaü:

Gabbhiü pàyantiü cha dhamme asammatånadvàdasa

Paripuõõa勺a saüghena saha vuññhà chapa勺a ca

[BJT Page 314] [\x 314/]

4. 8. 1

Pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ånavãsativassaü kumàrãbhåtaü vuññhàpenti. Tà akkhamà honti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamaphassasànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü anadhivàsikajàtikà honti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo ånavãsativassaü kumàrãbhåtaü vuññhàpentã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo ånavãsativassaü kumàrãbhåtaü vuññhàpentã"ti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo ånavãsativassaü kumàribhåtaü vuññhàpessanti. ænavãsativassà bhikkhave, kamàribhåtà akkhamà

Hoti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamaphassasànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü anadhivàsikajàtikà hoti. Vãsativassà ca kho bhikkhave kumàribhåtà khamà hoti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamaphassasànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü anadhivàsikajàtikà hoti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã ånavisativassaü kumàribhåtaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

ænavãsativassaü nàma: appattavãsativassà.

Kumàribhåtà nàma: sàmaõerà vuccati.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammannati, àpatti dukkañassa, 兀ttiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcàriniyà ca àpatti dukkañassa.

[BJT Page 316] [\x 316/]

ænavãsativassàya ånavãsativassasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa. ænavãsativassàya vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

ænavãsativassàya paripuõõasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Paripuõõavãsativassàya ånavãsativassàti sa中à àpatti dukkañassa.

Paripuõõavãsativassàya vematikà àpatti dukkañassa.

Paripuõõavãsativassàya paripuõõasa中à anàpatti.

Anàpatti: ånavãsativassaü paripuõõasa中à vuññhàpeti, paripuõõavãsativassaü paripuõõasa中à vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

4. 8. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpenti. [PTS Page 328] [\q 328/] tà bàlà honti abyattà, na jànanti kappiyaü và akappiyaü và.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàribhåtaü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàribhåtaü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàribhåtaü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave aññhàrasavassàya kumàrãbhåtàyà dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü dàtuü. " Eva勺a pana bhikkhave dàtabbà: tàya aññhàrasavassàya kumàribhåtàya saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo: ahaü ayye itthannàmà itthannàmàya ayyàya aññhàrasavassà kumàrãbhåtà saïghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü yàcàmãti. Dutiyampi yàcitabbà - tatiyampi yàcitabbà - byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

[BJT Page 318] [\x 318/]

2. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya aññhàrasavassà kumàrãbhåtà saïghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmàya aññhàrasavassàya kumàribhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü dadeyya. Esà 兀tsaïghaüsuõàtu me ayye saïgho, ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya aññhàrasavassà kumàrãbhåtà saïghaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü yàcati. Saïgho itthannàmàya aññhàrasavassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammutiü deti. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya aññhàrasavassàya kumàrãbhåtàya dve vassasàni chasu dhammesu sikkhàsammutiyà dànaü. Sà tuõhassa. Yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saïghena itthannàmàya aññhàrasavassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhàsammuti. Khamati saïghassa tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

4. Sà aññhàravassà kumàrãbhåtà evaü vadehãti vattabbà:

Pàõàtipànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Adinnànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Abrahmacariyà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Musàvàdà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi. Vikàlabhojanà veramaõiü dve vassàni avãtikkamasamàdànaü samàdiyàmi.

Atha kho tà bhikkhuniyo anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã paripuõõa vãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu asikkhitasikkhaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

5. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Paripuõõavãsativassà nàma: pattavãsativassà.

Kumàrãbhåtà nàma: sàmaõerà vuccati.

Dve vassànãtã: dve saüvaccharàni.

[BJT Page 320] [\x 320/]

Asikkhitasikkhà nàma: sikakhà và na dinnà hoti dinnà và sikkhà kupità

Vuññhàpeyyàti: upasammàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammanti àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Dhammakamme dhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

4. 8. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saüghena asammataü vuññhàpenti. Bhikkhuniyo evamàhaüsu. "Etha sikkhamànà, imaü jànàtha, imaü detha, imaü àharatha, iminà attho, imaü kappiyaü karothà"ti. Tà evamàhaüsu: "na mayaü ayye sikkhamànà bhikkhuniyo mayanti".

[BJT Page 322] [\x 322/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpessantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhame paripuõõavãsatipassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiü dàtuü". Eva勺a pana bhikkhave dàtabbà: tàya paripuõõavãsativassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü ayye, itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõavãsativassà kumàrãbhåtà dve vassàni chasu dhammesu sikakhitasikkhà saïghaü vuññhànasammutiü yàcàmã"ti. Dutiyampi vattabbà - tatiyampi vattabbà - byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saügho àpetabbo.
 
 

3. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà itthannàmàya ayyàya paripuõõavãsativassà kumàrãbhåtà dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà saïghaü vuññhànasammutiü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmàya paripuõõavãsativassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàyà vuññhànasammutiü dadeyya. Esà 兀tti.

4. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmàya ayyàya paripuõõavãsativassà kumàrãbhåtà dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà saïghaü vuññhànasammitiü yàcati. Saïgho itthannàmàya paripuõõavãsativassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiü deti. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya paripuõõavãsativassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammutiyà dànaü, sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saïghena itthannàmàya paripuõõavãsativassàya kumàrãbhåtàya dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya vuññhànasammuti, khamati saïghassa tasmà tuõhã. Evametaü dhàràyàmãti.

[BJT Page 324] [\x 324/]

Atha kho bhagavà tà bhikkhuniyo anekapariyàyena

Vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saïghena asammataü vuññhàpeyya pàcittiya"nti. [PTS Page 329] [\q 329/]

6. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Paripuõõavãsativassà nàma: pattavãsativassà.

Kumàrãbhåtà nàma: sàmaõerà vuccati.

Dve vassànãti: dve saüvaccharàni.

Sikkhitasikkhà nàma: chasu dhammesu sikkhitasikakhà.

Asammatà nàma: 兀ttidutiyena kammena vuññhànasammuti na dinnà hoti.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti: gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati. Sãmaü và sammannati, àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Dhammakamme dhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: paripuõõavãsativassaü kumàrãbhåtaü dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhaü saüghena sammataü vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü.

[BJT Page 326] [\x 326/]

4. 8. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo ånadvàdasa vassà vuññhàpenti. Tà bàlà honti abyattà na jànanti kappiyaü và akappiyaü và. Saddhivihàriniyopi bàlà honti abyattà na jànanti kappiyaü và akappiyaü và.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo ånadvàdasavassà vuññhàpessantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo ånadvàdasavassà vuññhàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo ånadvàdasavassà vuññhàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã ånadvàdasavassà vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

ænadvàdasavassà nàma: appattadvàdasavassà.

Uññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Anàpatti: paripuõõadvàdasavassà vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.

[BJT Page 328] [\x 328/]

[PTS Page 330] [\q 330/]

4. 8. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassà saüghena asammatà vuññhàpenti. Tà bàlà honti abyattà na jànanti kappiyaü và akappiyaü và. Saddhivihàriniyopi bàlà honti abyattà na jànanti kappiyaü và akappiyaü và.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassà saüghena asammatà vuññhàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassà saüghena asammatà vuññhàpentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo paripuõõadvàdasavassà saüghena asammatà vuññhàpessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave paripuõõadvàdasavassàya bhikkhuniyà vuññhàpanasammutiü dàtuü". Eva勺a pana bhikkhave dàtabbà. Tàya paripuõõadvàdasavassàya bhikkhuniyà saüghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsadupposanàya buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü ayye itthannàmà paripuõõadvàdasavassà bhikkhunãsaïghaü vuññhàpana sammutiü yàcàmã"ti. Dutiyampi yàcitabbà - tatiyampi yàcitabbà. Sà bhikkhunã saïghena paricchinditabbà1 "byattàyaü2 bhikkhunã lajjanã"ti. Sace bàlà ca hoti alajjinã3 na dàtabbà. Saeve勺i lajjinã4 na dàtabbà. Sace byattà ca hoti alajjinã na dàtabbà. Saseca byattà ca hoti lajjinã ca dàtabbà. Eva勺a pana bhikkhave dàtabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

3. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà paripuõõadvàdasavassà bhikkhunãsaüghaü vuññhàpanasammutiü yàcati. Yadi saüghassa pattakallaü saügho itthannàmàya paripuõõanadvàdasavassàya bhikkhuniyà vuññhàpana sammutiü dadeyya. Esà 兀tti.

1. Paripucchitabbà, sã[ii]

2. Byattàsi - sã[i] sãmu[ii]

3. Lajjitã ca - sãmu[i] sãmu[ii']

4. Alajjinã ca - sãmu[i] sãmu[ii.]

[BJT Page 330] [\x 330/]

4. Suõàtu me ayye saügho ayaü itthannàmà paripuõõadvàdasavassà bhikkhunã saüghaü vuññhàpanasammutiü yàcati. Saügho itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya bhikkhuniyà vuññhàpanasammutiü deti. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya bhikkhuniyà vuññhàpanasammutiyà dànaü, sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dinnà saüghena itthannàmàya paripuõõadvàdasavassàya bhikkhuniyà vuññhàpanasammuti. Khamati saüghassa tasmà tuõhã. Evametaü dhàràyàmãti.

Atha kho bhagavà tà bhikkhuniyo anekapariyàyena

Vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã paripuõõadvàdasavassà saüghena asammatà vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Paripuõõa dvàdasavassà nàma: pattadvàdasavassà.

Asammatà nàma: 兀ttidutiyena kammena vuññhàpanasammuti na dinnà hoti.

[PTS Page 331] [\q 331/]

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammanti, àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Dhammakamme dhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme vematikà vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à vuññhàpeti àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 332] [\x 332/]

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa.

Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: paripuõõadvàdasavassà saïghena sammatà vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

4. 8. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena caõóakàëi bhikkhunã bhikkhunãsaïghaü upasaïkamitvà vuññhàpanasammutiü yàci1. Atha kho bhikkhunãsaïgho caõóakàëiü bhikkhuniü paricchinditvà "alaü tàva te ayye vuññhàpitenà"ti vuññhàpanasammutiü na adàsi. Caõóakàëi bhikkhunã sàdhåti pañissuõi. Tena kho pana samayena bhikkhunãsaïgho a中àsaü bhikkhunãnaü vuññhàpanasammutiü deti. Caõóakàëã bhikkhunã ujjhàyati khãyati vipàceti: "ahameva nåna bàlà ahameva nåna alajjinã yaü saïgho a中àsaü bhikkhunãnaü vuññhàpanasammutiü deti, mayhameva na detã"ti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà caõóakàëã ayye vuññhàpitenà'ti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà pacchà khãyana dhammaü àpajjissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, caõóakàëã bhikkhunã alaü tàva te ayye vuññhàpitenàti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà pacchà khãyanadhammaü àpajjiti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, caõóakàëã bhikkhunã alaü tàva te ayye vuññhàpitenàti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà pacchà khãyanadhammaü àpajjissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã alaü tàva te ayye vuññhàpitenàti vuccamànà sàdhåti pañissuõitvà pacchà khãyanadhammaü àpajjeyya pàcittiya"nti.

1. Yàcati - machasaü

[BJT 334]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Alaü tàva te ayye vuññhàpitenàti: alaü tàva te ayye upasampàditena. Sàdhåti pañissuõitvà pacchà khãyanadhammaü àpajjati àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: pakatiyà chandà dosà mohà bhayà karontaü khãyati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.
 
 

4. 8. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà sikkhamànà thullanandaü bhikkhuniü upasaïkamitvà upasampadaü yàci. Thullanandà bhikkhunã taü sikkhamànaü "sace me tvaü ayye cãvaraü dassasi, evàhantaü vuññhàpessàmã"ti vatvà neva vuññhàpeti, na vuññhàpanàya ussukkaü karoti. Atha kho sà sikkhamànà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà sikkhamànaü me tvaü ayye cãvaraü dassasi evàhantaü vuññhàpessasàmãti vatvà neva vuññhàpessati, na vuññhàpanàya ussukkaü karissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sikkhamànaü "sace me tvaü ayye cãvaraü dassasi evàhantaü vuññhàpessàmãti vatvà neva vuññhàpeti, na vuññhàpanàya ussukkaü karotã"ti,

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sikkhamànaü "sace me tvaü ayye cãvaraü dassasi evàhantaü vuññhàpessàmã"ti vatvà neva vuññhàpessati na vuññhàpanàya ussukkaü karissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[BJT Page 336] [\x 336/]

"Yà pana bhikkhunã sikkhamànaü sace me tvaü ayye cãvaraü dassasi evàhantaü vuññhàpessàmãti vatvà pacchà sà antaràyikinã neva vuññhàpeyya na vuññhàpanàya ussukkaü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Sikkhamànà nàma: deva vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Sace me tvaü ayye cãvaraü dassasi evàhantaü vuññhàpessàmãti: evàhantaü upasampàdessàmi.

Sà pacchà anantaràyikinãni: asati annaràye.

Neva vuññhàpeyyàti: na sayaü vuññhàpeyya.

Na vuññhàpanàya ussukkaü kareyyàti: na a中aü àõàpeyya. Neva vuññhàpessàmã na vuññhàpanàya ussukkaü karissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà na labhati, gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü.

[PTS Page 333] [\q 333/]

4. 8. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà sikkhamànà thullanandaü bhikkhuniü upasaïkamitvà upasampadaü yàci. Thullanandà bhikkhunã taü sikkhamànaü1 "sace maü2 tvaü ayye dve vassàni anubandhissasi evàhantaü vuññhàpessàmã"ti vatvà neva vuññhàpeti na vuññhàpanàya ussukkaü karoti. Atha kho sà sikkhamànà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

1. Sikakhamànaü etadavoca - machasaü

2. Me - sãmu[i] sãmu[ii]

[BJT Page 338] [\x 338/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà sikkhamànaü sace maü tvaü ayye dve vassàni anubandhissasi evàhantaü vuññhàpessàmãti vatvà neva vuññhàpessati na vuññhàpanàya ussukkaü karissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sikkhamànaü sace maü tvaü ayye dve vassànã anubandhissasi evàhantaü vuññhàpessàmãti vatvà neva vuññhàpeti na vuññhàpanàya ussukkaü karotãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã sikkhamànaü sace maü tvaü ayye dve vassàni anubandhissasi evàhantaü vuññhàpessàmãti: vatvà neva vuññhàpessati. Na vuññhàpanàya ussukkaü karissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã sikkhamànaü sace maü tvaü ayye dve vassàni anubandhissasi evàhantaü vuññhàpessàmãti vatvà sà pacchà anattaràyikinã neva vuññhàpeyya na vuññhàpanàya ussukkaü kareyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Sikkhamànà nàma: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Sace maü tvaü ayye dve vassàni anubandhissasãti: dve saüvaccharàni upaññhahissasi.

Evàhantaü vuññhàpessàmãti: evàhantaü upasampàdessàmi.

Sà pacchà anantaràyikinãti: asati antaràye.

Neva vuññhàpeyyàti: na sayaü vuññhàpeyya.

Na vuññhàpanàya ussukkaü kareyyàti: na a中aü àõàpeyya neva vuññhàpessàmã na vuññhàpanàya ussukkaü karissàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: sati antaràye pariyesitvà na labhati, gilànàya ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasikkhàpadaü.

[BJT Page 340] [\x 340/]

4. 8. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã purisasaüsaññhaü kumàrakasaüsaññhaü caõóiü sokavassaü sikkhamànaü1 vuññhàpeti. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà purisasaüsaññhaü kumàrakasaüsaññhaü caõóiü sokavassaü sikkhamànaü vuññhàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã purisasaüsaññhaü kumàrakasaüsaññhaü caõóiü sokavassaü sikkhamànaü vuññhàpessatãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã purisasaüsaññhaü kumàrakasaüsaññhaü [PTS Page 334] [\q 334/] caõóiü sokavassaü sikkhamànaü vuññhàpessati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã purisasaüsaññhaü kumàrakasaüsaññhaü caõóiü sokavassaü sikkhamànaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Puriso nàma: pattavãsativasso.

Kumàrako nàma: appattavãsativasso.

Saüsaññhà nàma: ananulomikena kàyikavàcasikena saüsaññhà.

Caõóã nàma: kodhanà vuccati.

Sokavassà nàma: paresaü dukkhaü uppàdeti sokaü àvisati.

Sikkhamànà nàma: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcà pariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ajànantã vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.

1. Sokàvàsaü maõóakàëiü sikkhamànaü, machasaü - sokàvassaü - syà.

[BJT Page 342] [\x 342/]

4. 8. 10

Dasama sikkhàpadaü

Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã màtàpituhipi sàmikenapi ananu中àtaü sikkhamànaü vuññhàpeti. Màtàpitaropi sàmikopi ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyà thullanandà amhehi ananu中àtaü sikkhamànaü vuññhàpessatã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà màtàpitåhipi sàmikenapi ananu中àtaü sikkhamànaü vuññhàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã màtàpitåhipi sàmikenapi ananu中àtaü sikkhamànaü vuññhàpetãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã màtàpitåhipi sàmikenapi ananu中àtaü sikkhàmànaü vuññhàpessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[PTS Page 335] [\q 335/]

"Yà pana bhikkhunã màtàpitåhi và sàmikena và ananu中àtaü sikkhamànaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Màtàpitaro nàma: janakà vuccanti.

Sàmiko nàma: yena pariggahità hoti.

Ananu中àtàti: anàpucchà.

Sikkhamànà nàma: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammanti àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ajànanti vuññhàpeti, apaloketvà vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

[BJT Page 344] [\x 344/]

4. 8. 11

Ekàdasamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã "sikkhamànaü vuññhàpessàmã"ti there bhikkhå sannipàtetvà pahåtaü khàdanãyaü bhojanãyaü passitvà "na tàvàhaü ayyà sikkhamànaü vuññhàpessàmã"ti there bhikkhå uyyojetvà devadattaü kokàlikaü kañamorakatissakaü khaõóadeviyà puttaü samuddattaü sannipàtetvà sikkhamànaü vuññhàpesi.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà pàrivàsikachandadànena sikkhamànaü vuññhàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, thullanandà bhikkhunã pàrivàsikachandadànena sikkhamànaü vuññhàpesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, thullanandà bhikkhunã pàrivàsikachandadànena sikkhamànaü vuññhàpessati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã pàrivàsikachandadànena sikkhamànaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

[PTS Page 336] [\q 336/]

3. Pàrivàsikachandadànenàti: vuññhitàya parisàya.

Sikkhamànà nàma: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammanti àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcà dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Anàpatti: avuññhitàya parisàya vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Ekàdasamasikkhàpadaü.

[BJT Page 346] [\x 346/]

4. 8. 12

Dvàdasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo anuvassaü vuññhàpenti, upassayo na sammati. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyantã1 khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo anuvassaü vuññhàpessanti upassayo na sammatã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo anuvassaü vuññhàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo anuvassaü vuññhàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo anuvassaü vuññhàpessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã anuvassaü vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Anuvassanti: anusaüvaccharaü.

Vuññhàpeyyàti: upasampàdeyya.

Vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammanti àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi dukkañà kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ekantarikaü vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dvàdasamasikkhàpadaü.

1. Manussà ujjhàyanti - machasaü

[BJT Page 348] [\x 348/]

4. 8. 13

Terasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo ekaü vassaü dve vuññhàpenti. Upassayo tatheva na sammati. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà tatheva ujjhàyanti khãyanti [PTS Page 337] [\q 337/] vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo ekaü vassaü dve vuññhàpessanti upassayo tatheva na sammatã"ti.

Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo ekaü vassaü dve vuññhàpentãti. Saccaü kira bhikkhave,

Bhikkhuniyo ekaü vassaü dve vuññhàpentãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo ekaü vassaü dve vuññhàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã ekaü vassaü dve vuññhàpeyya pàcittiya"nti.

Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Ekaü vassanti: ekaü saüvaccharaü.

Dve vuññhàpeyyàti: dve upasampàdeyya.

Dve vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati, sãmaü và sammanti, àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammavàcàpariyosàne upajjhàyàya àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ekaü vuññhàpeti, ummattikàya ekaü vassaü khittacittà vedanaññàya àdikammikàyàti.

Terasamasikkhàpadaü.

Kumàrãbhåtavaggo aññhamo.

Tassuddànaü:

Kumàri dve ca saïghena dvàdasà sammatena ca

Alaü cãvara dve vassaü saüsaññhà sàmikena ca

Pàrivàsikànuvassaü duve vuññhàpanena cà'ti.

[BJT Page 350] [\x 350/]

4. 9. 1

Pañhamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo chattåpàhanaü dhàrenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo chattåpàhanaü dhàressantã seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti.

Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo chattåpàhanaü dhàressantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo chattåpàhanaü dhàressantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo chattåpàhanaü dhàressanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã chatatupàhanaü dhàreyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

2. Tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã gilànà hoti. [PTS Page 338] [\q 338/] tassà vinà chattåpàhanà1 na phàsu hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà, chattåpàhanaü" eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

"Yà pana bhikkhunã agilànà chattåpàhanaü dhàreyya eva勺idaü.

Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà chattåpàhanà phàsu hoti.

Gilànà nàma: yassà vinà chattåpàhanà na phàsu hoti.

Chattaü nàma: tãõi chattàni setacchattaü kila大acchattaü paõõacchattaü maõóalabaddhaü salàkàbaddhaü.

Dhàreyyàti: sakimpi dhàreti àpatti pàcittiyassa.

1. Chattåpàhanaü - machasaü, sã

[BJT Page 352] [\x 352/]

Agilànà agilànasa中à chattåpàhanaü dhàreti àpatti pàcittiyassa. Agilànà vematikà chattåpàhanaü dhàreti àpatti pàcittiyassa.

Agilànà gilànasa中à chattåpàhanaü dhàreti àpatti pàcittiyassa.

Chattaü dhàreti na upàhanaü àpatti dukkañassa, upàhanaü dhàreti na chattaü àpatti dukkañassa. Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa. Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya àràme àràmåpacàre dhàreti àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasikkhàpadaü.

4. 9. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo yànena yàyanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo yànena yàyissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo yànena yàyissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo yànena yàyissantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo yànena yàyissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[PTS Page 339] [\q 339/]

"Yà pana bhikkhunã yànena yàyeyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

2. Tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã gilànà hoti na sakkoti padasà gantuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. " Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà yànaü" eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu:

"Yà pana bhikkhunã agilànà yànena yàyeyya pàcittiya"nti.

[BJT Page 354] [\x 354/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: sakkoti padasà gantuü.

Gilànà nàma: na sakkoti padasà gantuü.

Yànaü nàma: vayhaü ratho sakañaü sandamànikà sivikà pàñaïkã.

Yàyeyyàti: sakimpi yànena yàyati àpatti pàcittiyassa.

Agilànà agilànasa中à yànena yàyati àpatti pàcittiyassa.

Agilànà vematikà yànena yàyati àpatti pàcittiyassa.

Agilànà gilànasa中à yànena yàyati àpatti pàcittiyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa.

Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

4. 9. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã a中atarissà itthiyà kulupikà hoti. Atha kho sà itthi taü bhikkhuniü etadavoca. "Handayye imaü saïghàõiü amukàya nàma itthiyà dehã"ti. Atha kho sà bhikkhunã savàhaü pattena àdàya gamissàmi1 vissaro me bhavissatãti pañimu勺itvà agamàsi. Tassà rathiyàya2 suttake chinne vippakirãyiüsu. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo saïghàõiü dhàressanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo". * Sà bhikkhunã tehi manussehi uppaõóiyamànà maïkå ahosi. Atha kho sà bhikkhunã upassaü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà [PTS Page 340] [\q 340/] santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã saïghàõiü dhàressatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhunã saïghàõiü dhàressati.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhunã saïghàõiü dhàressati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã saïghàõiü dhàreyya pàcittiya"nti.

1. Gacchàmi - machasaü

2. Rathikàya - machasaü

* Assosuü kho bhikkhuniyotyàdipàñhotra saüdissate marammachaññhasaïgãti piñake

[BJT Page 356] [\x 356/]

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Saïghàõi nàma: yà kàci kañåpikà.

Dhàreyyàti: sakimpi dhàreti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà, kañisuttakaü dhàreti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü.

4. 9. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo itthàlaïkàraü dhàrenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo itthàlaïkàraü dhàressanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti.

Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo itthàlaïkàraü dhàressantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo itthàlaïkàraü dhàressantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo itthàlaïkàraü dhàressanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã itthàlaükàraü dhàreyya pàcittiya"nti.

Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Itthàlaükàro nàma: sãsåpago gãvåpago hatthåpago pàdåpago kañåpago.

Dhàreyyàti: sakimpi dhàreti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà ummattikàyàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.

[BJT Page 358] [\x 358/]

[PTS Page 341] [\q 341/]

4. 9. 5

Pa勺ama sikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo gandhavaõõakena nahàyanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo gandhavaõõakena nahàyissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo gandhavaõõakena nahàyissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo gandhavaõõakena nahàyantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo gandhavaõõakena nahàyissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã gandhavaõõakena nahàyeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Gandho nàma: yo koci gandho.

Vaõõakaü nàma: yaü ki勺i vaõõakaü.

Nahàyeyyàti: nahàyati. Payoge dukkañaü, nahànapariyosàne àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

4. 9. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo vàsitakena pi中àkena nahàhanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo vàsitakena pi中àkena nahàyissanti seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti.

Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo vàsitakena pi中àkena nahàyissantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo vàsitakena pi中àkena nahàyantãti. Saccaü

[BJT Page 360] [\x 360/]

Bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo vàsitakena pi中àkena nahàyissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã vàsitakena pi中àkena nahàyeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Vàsitakaü nàma: yaü kiüci gandhavàsitakaü.

Pi中àkaü nàma: tilapiññhaü vuccati.

Nahàyyoti: nahàyati. Payoge dukkañaü, nahànapariyosàne àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: àbàdhappaccayà pakatipi中àkena nahàyati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü.

[PTS Page 342] [\q 342/]

4. 9. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuniyà ummaddàpentipi parimaddàpentipi. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo bhikkhuniyà ummaddàpessantipi parimaddàpessantãpi seyyathàpi gihãkàmabhoginiyo"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo bhikkhuniyà ummaddàpessanti pi parimaddàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyà ummaddàpenti pãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyà ummaddàpessanti pi parimaddàpessanti pi.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhuniyà ummaddàpeyya và parimaddàpeyya và pàcittiya"nti.

[BJT Page 362] [\x 362/]

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhuniyàti: a中àya bhikkhuniyà.

Ummaddàpeyya và ti: ubbaññàpeti1 àpatti pàcittiyassa.

Parimaddàpeyya và ti: sambàhàpeti àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: gilànaya, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü.

4. 9. 8 - 10

Aññhama - navama - dasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo sikkhamànàya ummaddàpentipi parimaddàpentipi. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: sàmaõeràya ummaddàpentipi parimaddàpentipi. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: gihãniyà ummaddàpentipi parimaddàpentipi. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi [PTS Page 343] [\q 343/] nàma bhikkhuniyo gihãniyà ummaddàpessantipi parimaddàpessanatipi seyyathàpi gihã kàmabhoginiyo"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyoummaddàpentipisantipi, parimaddàpessantipã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo ummaddàpentipi, parimaddàpentipãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo gihãniyà ummaddàpentipi parimaddàpentipi.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva ummaddàpessantipi,cànaü a中athattàyàti. Atha kheathagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã sikkhamànàya ummaddàpeyya và parimaddàpeyya và sàmaõeràya ummaddàpeyya và parimaddàpeyya và gihãniyà ummaddàpeyya và parimaddàpeyya và pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Sikkhamànà nàma: dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhà.

Sàmaõerà nàma: dasasikkhàpadikà.

Gihãni nàma: agàrinã vuccati.

1. Ummaddàpeti, machasaü [HO]

[BJT Page 364] [\x 364/]

Ummaddàpeyya càti: ubbaññàpeti, àpatti pàcittiyassa.

Parimaddàpeyya càti: sambàhàpeti, àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: gilànàya àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhama navama dasama sikkhàpadàni.

4. 9. 11

Ekàdasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhussa purato anàpucchà àsane nisãdantã. Bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo bhikkhussa purato anàpucchà àsane nisãdissantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato anàpucchà àsane nisãdantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato anàpucchà àsane nisãdissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã bhikkhussa purato anàpucchà àsane nisãdeyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Bhikkhussa puratoti: upasampannassa purato.

Anàpucchàti: anapaloketvà.

âsane nisãdeyyàti: antamaso chamàyapi nisãdati, àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite anàpucchitasa中à àsane nisãdati, àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite vematikà àsane nisãdati, àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite [PTS Page 344] [\q 344/] àpucchitasa中à àsane nisãdati, àpatti pàcittiyassa.

âpucchite anàpucchitasa中à àpatti dukkañassa. âpucchite vematikà àpatti dukkañassa. âpucchite àpucchitasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: àpucchà àsane nisãdati, gilànàya, àpadàsu ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Ekàdasamasikkhàpadaü

[BJT Page 366] [\x 366/]

4. 9. 12

Dvàdasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena bhikkhuniyo anokàsakataü bhikkhuü pa士aü pucchanti. Bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo anokàsakataü bhikkhuü pa士aü pucchissantã"ti.

Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhuniyo anokàsakataü bhikkhuü pa士aü pucchantã"ti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhuniyo anokàsakataü bhikkhuü pa士aü pucchissantãti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã anokàsakataü bhikkhuü pa士aü puccheyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Anokàsakatanti: anàpucchà.

Bhikkhunti: upasampannaü.

Pa士aü puccheyyàti: suttante okàsaü kàràpetvà vinayaü và abhidhammaü và pucchati àpatti pàcittiyassa. Vinaye okàsaü kàràpetvà suttantaü và abhidhammaü và pucchati àpatti pàcittiyassa. Abhidhamme okàsaü kàràpetvà suttantaü và vinayaü và pucchati àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite anàpucchitasa中à pa士aü pucchati àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite vematikà pa士aü pucchati àpatti pàcittiyassa.

Anàpucchite àpucchitasa中à pa士aü pucchati àpatti pàcittiyassa.

âpucchite anàpucchitasa中à àpatti dukkañassa.

âpucchite vematikà àpatti dukkañassa.

âpucchite àpucchitasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: okàsaü kàràpetvà pucchati, anodissa okàsaü kàràpetvà yattha katthavi pucchati, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.
 
 

[BJT Page 368] [\x 368/]

4. 9. 13

Terasamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana [PTS Page 345] [\q 345/] samayena a中atarà bhikkhunã asaïkaccikà1 gàmaü piõóàya pàvisi. Tassà rathikàya vàtamaõóalikà saïghàñiyo ukkhipiüsu. Manussà ukkuññhiü akaüsu sundarà ayyàya thanådaràti2. Sà bhikkhunã tehi manussehi uppaõóiyamànà maïku ahosi. Atha kho sà bhikkhunã upassayaü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã asaïkaccikà gàmaü pavisissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, bhikkhunã asaïkaccikà gàmaü pavisãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, bhikkhunã asaïkaccikà gàmaü pavisissati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã asaïkaccikà gàmaü paviseyya pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Asaïkaccikàti: vinà saükaccikaü.

Saükaccikà nàma: 3 adhakkhakaü ubbhanàhi tassa pañicchàdanatthàya.

Gàmaü paviseyyàti: parikkhittassa gàmassa parikkhepaü atikkàmentiyà àpatti pàcittiyassa. Aparikkhittassa gàmassa upacàraü okkamantiyà àpatti pàcittiyassa.

Anàpatti: acchinnacãvarikàya, naññhacãvarikàya, gilànàya, asatiyà, ajànantiyà, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Terasamasikkhàdaü.

Chattåpàhanavaggo navamo

Uddiññhà kho ayyàyo chasaññhisatà pàcittiyà dhammà. Tatthayyàyo pucchàmi kaccittha parisuddhà. Dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthayyàyo. Tasmà tuõhã. Evametaü dhàràyàmãti.

1. Asaïka càrikà, - syà.

2. Sundaro ayyàya thanudaroti - sãmu.

3. Saükacchikaü nàma - machasaü

[BJT Page 370] [\x 370/]

Tassuddànaü:

Chattaü yàna勺a saïghàõã laïkàrà gandha pi中akà

Bhikkhunã sikkhamànà ca sàmaõerà gihãniyà

Anàpucchà anokàsà asaïkaccikàya terasà'ti.

Vagguddànaü:

Lasunaü andhakàra勺a naggà tuvaññakena ca

Città'ràma gabbhinã ca kumàrã chattupàhanàti.

Khuddakaü niññhitaü.

[BJT Page 372] [\x 372/]

[PTS Page 346] [\q 346/]

Pàñidesanãyà

Pañhamapàñidesanãyasikkhàpadaü

Ime kho panayyàyo aññha pàñidesanãyà dhammà uddesaü àgacchanti:

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo sappiü vi中àpetvà bhu大antã. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo sappiü vi中àpetvà bhu大issanti. Kassa sampannaü na manàpaü kassa sàduü na ruccatã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo sappiü vi中àpetvà bhå大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo sappiü vi中àpetvà bhå大antãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo sappiü vi中àpetvà bhu大issanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã sappiü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye sappiü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakaeva勺idaüchi. "Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà sappiü vi中àpetvà [PTS Page 347] [\q 347/] bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà sappiü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

[BJT Page 374] [\x 374/]

Agilànà nàma: yassà vinà sappinà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà sappinà na phàsu hoti. Sappi nàma: gosappi và ajikà sappi và màhisaü và sappi1. Yesaü maüsaü kappati tesaü sappi.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à sappiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà vematikà sappiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à sappiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa. Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Pañhamapàñidesanãyasikkhàpadaü.

1Tatiya pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo telaü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo telaü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo telaü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo telaü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo telaü vi中àpetvà bhu大issanti,

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Mahiüsasappãvà, machasaü

[BJT Page 376] [\x 376/]

Yà pana bhikkhunã dadhiü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye telaü vi中àpetvà bhu大àma1. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaüeva勺idaünujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà dadhiü vi中àpetvà bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà dadhiü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà telanà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà telanà na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Telaü nàma: tesa中eva telaü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà gilànasa中à telaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà vematikà dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa.

Gilànà gilànasa中à anàpatti.

1. Bhu大imhà - machasaü,

[BJT Page 378] [\x 378/]

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Aññhamapàñidesanãyasikkhàpadaü.

Tatiya pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo madhuü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikbhu大imhàü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo madhuü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo madhuü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo madhuü vi中àpetvà bhu大issanti, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã madhuü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye madhuü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipuceva勺idaü bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà madhuü vi中àpetvà bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà madhuü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà madhunà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà madhunà na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhiü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà gilànasa中à madhuü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à madhuü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà vematikà madhuü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à madhuü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa.

Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Tatiyapàñidesanãyasikkhàpadaü.

Catuttha pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo phàõitaü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo phàõitaü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikàmaujhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo phàõitaü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo phàõitaü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo phàõitaü vi中àpetvà bhu大issanti, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã phàõitaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye phàõitaü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi padaeva勺idaükkhuniyà phàõitaü vi中àpetvà bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà phàõitaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikàpadaü sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà phàõità phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà phàõità na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhiü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà gilànasa中à phàõitaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à phàõitaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà vematikà phàõitaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à phàõitaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa.

Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Catutthapàñidesanãyasikkhàpadaü.

Pa勺ama pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo macchaü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo macchaü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo macchaü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo macchaü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo macchaü vi中àpetvà bhu大issanti, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã macchaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye macchaü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi bhikkhave gieva勺idaüyà phàõitaü vi中àpetvà bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà macchaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya

Bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà macchatà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà macchatà na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhiü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilamacchatàà macchaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à macchaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà vematikà macchaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à macchaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa. Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Pa勺amapàñidesanãyasikkhàpadaü.

Chaññha pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo maüsaü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo maüsaü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo maüsaü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo maüsaü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo maüsaü vi中àpetvà bhu大issanti, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã maüsaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye phàõitaü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhaeva勺idaü中àpetvà bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà maüsaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà maüsanà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà maüsanà na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhiü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà gilànasa中à maüsaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à maüsaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà vematikà maüsaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à maüsaü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa.

Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Chaññhapàñidesanãyasikkhàpadaü.

Sattama pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo khãraü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo khãraü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti.

Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü

Vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo khãraü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo khãraü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo khãraü vi中àpetvà bhu大issanti,

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã khãraü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye khãraü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà khãeva勺idaü bhu大ituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà phàõitaü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà khãenà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà khãranà na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhiü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà gilànasa中à khãraü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à khãraü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà vematikà khãraü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à khãraü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa.

Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Sattamapàñidesanãyasikkhàpadaü.

[BJT Page 378] [\x 378/]

Aññhama pàñidesanãyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo dadhiü vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma bhikkhuniyo dadhiü vi中àpetvà bhu大issanti, kassa samapannaü na manàpaü, kassa sàduü na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo dadhiü vi中àpetvà bhu大issantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo dadhiü vi中àpetvà bhu大issantãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo dadhiü vi中àpetvà bhu大issanti, netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã dadhiü vi中àpetvà [PTS Page 348] [\q 348/] bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilànà honti. Gilànapucchikà bhikkhuniyo gilànà bhikkhuniyo etadavocuü: "kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Pubbe mayaü ayye dadhiü vi中àpetvà bhu大àma. Tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema. Tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà dadhiü vi兀eva勺idaüjituü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Yà pana bhikkhunã agilànà dadhiü vi中àpetvà bhu大eyya pañidesetabbaü tàya bhikkhuniyà gàrayhaü ayye dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemãti.

4. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Agilànà nàma: yassà vinà dadhinà phàsu hoti. Gilànà nàma: yassà vinà dadhinà na phàsu hoti. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhikàmadhu. Phàõikaü nàma: ucchumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako vucchati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisakhãraü và, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhiü.

Agilànà attano atthàya vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa. Agilànà gilànasa中à dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà agilànasa中à dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà vematikà dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Agilànà gilànasa中à dadhiü vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàñidesanãyassa.

Gilànà agilànasa中à àpatti dukkañassa. Gilànà vematikà àpatti dukkañassa. Gilànà gilànasa中à anàpatti.

Anàpatti: gilànàya gilànà hutvà vi中àpetvà agilànà bhu大ati, gilànàya sesakaü bhu大ati, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattikàya, àdikammikàyàti.

Aññhamapàñidesanãyasikkhàpadaü.

7. Uddiññhà kho ayyàyo aññhapàñidesanãyà dhammà. Tatthayyàyo pucchàmi kaccittha paesuddhà. Dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthayyàyo. Tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

Pàñidesanãyàniññhità.

[PTS Page 349] [\q 349/]

6. Sekhiyà

Ime kho panyàyo sekhiyàdhammà uddesaü àgacchanti.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentã1 nivàsenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: kathaü hi nàma bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentã nivàsessanti seyyathàpi gihãkàmabhoginiyoti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentã nivàsessantãti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentã nivàsentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambenti nivàsessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessànivàsessanti.Ca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddupposanàya vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Parimaõóalaü nivàsessàmãti sikkhà karaõãyàti.

3. Parimaõóalaü nivàsetabbaü nàbhimaõóalaü jàõumaõóalaü pañicchàdentiyà. Yà anàdariyaü pañicca purato và pacchato và olambenti nivàseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantiyà, gilànàya àpadàsu -pe- ummattikàya àdikammikàyàti.

1 Olambentà, sãmu[i] sãmu[ii,]

[BJT Page 380] [\x 380/]

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàchapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo udake uccàrampi passàvampã kheëampi karonti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti, "kathaü hi nàma bhikkhuniyo udake uccàrampi passàvampi kheëampi karissanti seyyathàpi gihãkàmabhoginiyo"ti. 1

Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Asa勺icca,yo appicchà santuññhà lajjiniyo ka-pe-ccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo [PTS Page 350] [\q 350/] udake uccàrampi passàvampi kheëampi karissantã"ti. Atha kho bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

3. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi,

Saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo udake uccàrampi passàvampi kheëampi karontãti, saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo udake uccàrampi passàvampi kheëampi karissanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Na udake uccàraü và passàvaü và kheëaü và karissàmãti sikkhà karaõãyàti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

4. Tena kho pana samayena gilànà bhikkhuniyo udake uccàrampi passàvampi kheëampi kàtuü kukkuccàyanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Anujànàmi bhikkhave gilànàya bhikkhuniyà udake uccàrampi passàvampi kheëampi kàtuü". Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddãsantu.

Na udake agilànà uccàraü và passàvaü và kheëaü và karissàmãti sikkhà karaõãyàti.

5. Na udake agilànàya uccàro và passàvo vàeva勺idaübbà. Yà anàdariyaü pañicca udake agilànà uccàraü và passàvaü và kheëaü và karoti àpatti dukkañassa.

1. Gihiniyo kàmabhoginiyo - machasaü

Gihikàmabhoginiyo - sãmu

[BJT Page 382] [\x 382/]

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantiyà gilànàya thalekato udakaü ottharati, àpadàsu ummapañipucchi.Ttacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Paõõarasamasikkhàpadaü.

Uddiññhà kho ayyàyo sekhãyà dhammà. Tatthayyàyo pucchàmi kaccittha parisuddhà.Parisuddhetthayyàyo tasmàtuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

Sekhiyà niññhità.

[PTS Page 351] [\q 351/]

7. Adhikaraõasamathà

Ime kho panayyàyo satta adhikaraõasasamathà dhammà uddesaü àgacchanti.

1. Uppannuppannànaü adhikaraõànaü samathàya våpasamàya sammukhàvinayo dàtabbo, sativinayo dàtabbo, amåëhavinayo dàtabbo, pañi中àya kàretabbaü, yebhuyyasikà tassapàpiasa勺iccarakoti.

2. Uddiññhà kho ayyàyo satta adhikaraõasamathà dhammà. Tattha ayyàyo pucchàmi kaccittha parisuddhà. Dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthayyàyo tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

Adhikaraõasamathà niññhità

3. Uddiññhaü kho ayyàyo nidànaü, uddiññhà aññhapàràjikà dhammà, uddiññhà sattarasa saïghàdisesà dhammà, uddiññhà tiüsanissaggiyà pàcittiyà dhammà, uddiññhà chasaññhisatà pàcittiyà dhammà, uddiññhà aññhapàñidesanãyà dhammà, uddiññhà sekhiyà dhammà, uddiññhà satta adhikaraõasamathà dhammà, ettakaü tassa bhagavato suttàgataü suttapariyàpannaü anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati. Tattha sabbàheva samaggàhi sammodanàhi avivadamànàhi sikkhitabbanti.

Bhikkhunãvibhaïgo niññhito.

Pàcittiyapàëi niññhità.