[BJT Page 092] [\x 92/]
[PTS Page 243] [\q 243/]

Nissaggiyà

3. 1
Pañhama sikkhàpadaü

Ime kho panayyàyo tiüsanissaggiyà pàcittiyà dhammà uddesaü àgacchanti.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo bahå patte sannicayaü karonti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti, "kathaü hi nàma bhikkhuniyo bahå patte sannicayaü karissanti pattavàõijjaü1 và bhikkhuniyo karissanti àmantikàpaõaü và pasàressantã" ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo pattasannicayaü karissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo pattasannicayaü karontã"ti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo pattasannicayaü karissanti. "

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã pattasannicayaü kareyya nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Patto nàma: dve pattà ayopatto mattikàpatto. Tayo pattassa vaõõà ukkaññho patto majjhimo patto omako patto. Ukkaññho nàma patto: aóóhàëhakodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiya勺a2 vya大anaü. Majjhimo nàma patto: nàlikodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiya勺a vya大anaü. [PTS Page 244] [\q 244/] omako nàma patto: patthodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiya勺a vya大anaü. Tato ukkaññho apatto omako apatto.

1. Pattavaõijjaü - sãmu[ii]

2. Tadupiyaü - machasaü

[BJT Page 094] [\x 94/]

Sannicayaü kareyyàti: anadhiññhito avikappito.

Nissaggiyo hotãti: sahaaruõuggamanà nissaggiyo hoti. Nissajjitabbo saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và.

Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbo. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü saïghassa nissajàmãti. Nissajjitvà àpatti desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuniyà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulà bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

[BJT Page 096] [\x 96/]

Rattàtikkante atikkantasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Rattàtikkanne vematikà nissaggiyaü pàcittiyaü. Rattàtikkante anatikkanatasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Avikappite vikappitasa中à nissaggiyaü pàcitti

ý. Avissajjite [PTS Page 245] [\q 245/] vissajjitasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Anaññhe naññhasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Avinaññhe vinaññhasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Abhinne bhinnasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü. Avilutte viluttasa中à nissaggiyaü pàcittiyaü.

Nissaggiyaü pattaü anissajitvà paribhu大ati àpatti dukkañassa. Rattànatikkante atikkantasa中à àpatti dukkañassa. Rattànatikkante vematikà àpatti dukkañassa. Rattànatikkante anatikkantasa中à anàpatti.

Anàpatti: anto aruõaü1 adhiññheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati bhijjati acchinditvà gaõhanti vissasaü gaõhanti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo nissaññhapattaü na denti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave nissaññhapatto na dàtabbo yà na dadeyya àpatti dukkañassà"ti.

Pañhamasikkhàpadaü.

3. 2

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü: - tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo gàmakàvàse vassaü vutthà2 sàvatthiü agamaüsu vattasampannà iriyàpathasampannà duccoëà låkhacãvarà. Upàsakà tà bhikkhuniyo passitvà imà bhikkhuniyo vattasampannà iriyàpathasampannà duccoëà låkhacãvarà, imà bhikkhuniyo acchinnà bhavissantãti bhikkhunãsaïghassa akàlacãvaraü adaüsu. Thullanandà bhikkhunã amhàkaü kañhinaü atthataü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpesi. Upàsakà tà bhikkhuniyo passitvà etadavocuü. Apayyàhi cãvaraü laddhanti. Na mayaü àvuso cãvaraü labhàma ayyà thullanandà3 amhàkaü kañhinaü atthataü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpesãti. Upàsikà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà akàlacãvaraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpessatã"ti.

1. Anto aruõe - machasaü

2. Vassaüvuññhà - machasaü

3. Ayyà cullanandà bhikkhunã - sãmu[i.]

[BJT Page 098] [\x 98/]

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü upàsakànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà akàlacãvaraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü [PTS Page 246] [\q 246/] àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã akàlacãvaraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpesãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã akàlacãvaraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpessati

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã akàlacãvaraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpeyya nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Akàlacãvaraü nàma: anatthate kañhine ekàdasamàse uppannaü atthate kañhine sattamàse uppannaü kàlepi àdissa dinnaü etaü akàlacãvaraü nàma.

Akàlacãvaraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpeti payoge dukkañaü pañilàbhena nissasaggiyaü hoti nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và.

Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye akàlacãraü kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpitaü

Nissaggiyaü imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

Akàlacãvare akàlacãvarasa中à kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Akàlacãvare vematikà kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpeti àpatti dukkañassa. Akàlacãvare kàlacãvarasa中à kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpeti anàpatti1. Kàlacãvare akàlacãvarasa中à àpatti dukkañassa. Kàlacãvare vematikà àpatti dukkañassa. Kàlacãvare kàlacãvarasa中à anàpatti.

Anàpatti: akàlacãvaraü kàlacãvarasa中à bhàjàpeti, kàlacãvaraü kàlacãvarasa中à bhàjàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasikkhàpadaü.

1. Kàlacãvare kàlacãvarasa中à kàlacãvaranti adhiññhahitvà bhàjàpeti anàpatti - sãmu[ii]

[BJT Page 100] [\x 100/]

3. 3

Tatiyasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã a中ataràya bhikkhuniyà saddhiü cãvaraü parivattetvà paribhu大ati1. Atha kho sà bhikkhunã taü cãvaraü saüharitvà2 nikkhipi. Thullanandà bhikkhunã taü bhikkhuniü etadavoca: "yante ayye mayà [PTS Page 247] [\q 247/] saddhiü cãvaraü parivattitaü kahaü taü cãvara"nti. Atha kho sà bhikkhunã taü cãvaraü nãharitvà thullanandàya bhikkhuniyà dassesi. Thullanandà bhikkhunã taü bhikkhuniü etadavoca: "handayye tuyhaü cãvaraü, àhara me taü cãvaraü. Yaü tuyhaü tuyhamevetaü yaü mayhaü mayhamevetaü. âhara metaü sakaü paccàharà"ti acchindi. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà bhikkhuniyà saddhiü cãvaraü parivattetvà acchindissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã bhikkhuniyà saddhiü cãvaraü parivattetvà acchindãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã bhikkhuniyà saddhiü cãvaraü parivattetvà acchindissati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã bhikkhuniyà saddhiü cãvaraü parivattetvà sà pacchà evaü vadeyya handayye tuyhaü cãvaraü, àhara me taü cãvaraü, yaü tuyhaü tuyhamevetaü yaü mayhaü mayhamevetaü, àhara metaü cãvaraü sakaü paccàharàti acchindeyya và acchindàyye và nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

1. Paribhu大i, - machasaü,

2. Saïgharitvà - machasaü.

[BJT Page 102] [\x 102/]

4. Bhikkhuniyà saddhinti: a中àya bhikkhuniyà saddhiü

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü vikappanåpagapacchimaü1

Parivattetvàti: parittena và vipulaü vipulena và parittaü

Acchindeyyàti: sayaü acchindati nissaggiyaü pàcittiyaü

Acchindàpeyyàti: a中aü àõàpeti àpatti dukkañassa. Saki àõattà bahukampi acchindati nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và. Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye cãvaraü parivattetvà acchinditaü2 nissaggiyaü imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.
 
 
 
 

Upasampannàya upasampannasa中à cãvaraü parivattetvà acchindati và acchindàpeti và nissaggiyaü pàcittiyaü. [PTS Page 248] [\q 248/] upasampannàya vematikà cãvaraü parivattetvà acchindati và acchindàpeti và nissaggiyaü pàcittiyaü. Upasampannàya anupasampannasa中à cãvaraü parivattetvà acchindati và acchindàpeti và nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中aü parikkhàraü parivattetvà acchindati và acchindàpeti và àpatti dukkañassa. Anupasampannàya saddhiü cãvaraü và a中aü và parikkhàraü parivattetvà acchindati và acchindàpeti và àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upasampannasa中à àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematikà àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: sà và deti, tassà và vissàsenti3. Gaõhàti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasikkhàpadaü.

1. Vikappanåpagaü pacchimaü - machasaü.

2. Acchinnaü, - machasaü

3. Vissasanti - machasaü

[BJT Page 104] [\x 104/]

3. 4

Catutthasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü- tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã gilànà hoti. Atha kho a中ataro upàsako yena thullanandà bhikkhunã tenupasaïkami upasaïkamitvà thullanandaü bhikkhuniü etadavoca "kiü te ayye aphàsu, kiü àharãyatå"ti. Sappinà me àvuso atthoti. Atha kho so upàsako a中atarassa àpaõikassa gharà kahàpaõassa sappiü àharitvà thallanandàya bhikkhuniyà adàsi. Thullanandà bhikkhunã1 "na me àvuso sappinà attho, telena me attho"ti. Atha kho so upàsako yena so àpaõiko tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü àpaõikaü etadavoca "na kirayyo ayyàya sappinà attho telena attho. Handa te sappiü, telaü me dehã"ti. Sace mayaü ayyo vikkãtaü bhaõóaü puna àdiyissàma2 kadà amhàkaü bhaõóaü vikkàyissati. Sappissa kayena sappi hañaü. Telassa kayaü àhara, telaü harissatãti. Atha kho so upàsako ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma ayyà thullanandà a中aü vi中àpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中aü vi中àpetvà a中aü vi中àpesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho [PTS Page 249] [\q 249/] bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中aü vi中àpetvà a中aü vi中àpessatãti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã a中aü vi中àpetvà a中aü vi中àpeyya nissaggiyaü pàcittiyanti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhamà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

A中aü vi中àpetvàti: yaü ki勺i vi中àpetvà,

A中aü vi中àpeyyàti: taü ñhapetvà a中aü vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và.

Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中aü vi中àpetvà a中aü vi中àpitaü, nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

1. Thullanandà bhikkhunã evamàhàti dissate maramma chaññha saïgãti piñake

2. âharissàmi, sãmu[i] sã[ii]

[BJT Page 106] [\x 106/]

A中e a中asa中à a中aü vi中àpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中e vematikà a中aü vi中àpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中e ana中asa中à a中aü vi中àpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

Ana中e a中asa中à ana中aü vi中àpeti àpatti dukkañassa.

Ana中e vematikà ana中aü vi中àpeti àpatti dukkañassa. Ana中e ana中asa中à anàpatti.

Anàpatti: ta中eva vi中àpeti, a中a勺a vi中àpeti. ânisaüsaü dassetvà vi中àpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasikkhàpadaü.

3. 5

Pa勺amasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü- tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã gilànà hoti. Atha kho a中ataro upàsako yena thullanandà bhikkhunãa中a勺a. Upaïkamitvà thullanandaü bhikkhuniü etadavoca kacci ayye khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. Na me àvuso khamanãyaü na yàpanãyanti. Amukassa ayye àpaõikassa ghare kahàpaõaü nikkhipissàmi. Tato yaü iccheyyàsi taü àharàpeyyàsãti. Thullanandà bhikkhunã a中ataraü sikkhamànaü àõàpesi, gaccha sikkhamàne amukassa [PT]upaïkamitvàssa gharà kahàpaõassa telaü àharitvà thullanandàya bhikkhuniyà adàsi. Thullanandà bhikkhunã na me sikkhamàne telena attho sappinà me atthoti.Atha kho sà sikkhamànà so àpaõiko tenupasaïkami, upasaïkamitvà taü àpaõikaü etadavoca: "na kira àvuso ayyàya telena attho sappinà attho handa te telaü, sappiü me dehãti. Sace mayaü ayye vikkãtaü bhaõóaü puna àdiyissàma kadà amhàkaü bhaõóaü vikkàyissati. Telassa kayena telaü hañaü. Sappissa kayaü àhara sappiü harissatãti.

[BJT Page 108] [\x 108/]

2. Atha kho sà sikkhamànà rodantã aññhàsi. Bhikkhuniyo taü sikkhamànaü etadavocuü: "kissa tvaü sikkhamàne rodasã"ti. Atha kho sà sikkhamànà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà

Ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà a中aü cetàpetvà a中aü cetàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中aü cetàpetvà a中aü cetàpesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中aü cetàpetvà a中aü cetàpessati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã a中aü cetàpetvà a中aü cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

A中aü cetàpetvàti: yaü ki勺i cetàpetvà:

A中aü cetàpeyyàti: taü ñhapetvà a中aü cetàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và.

Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中aü vi中àpetvà a中aü vi中àpitaü, nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuniyà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

A中e a中asa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中e vematikà a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中e ana中asa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

Ana中e a中asa中à ana中aü cetàpeti àpatti dukkañassa.

Ana中e vematikà ana中aü cetàpeti àpatti dukkañassa. Ana中e ana中asa中à anàpatti.

Anàpatti: ta中eva cetàpeti, a中a勺a cetàpeti. ânisaüsaü dassetvà cetàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺amasikkhàpadaü.

[BJT Page 110] [\x 110/]

3. 6

Chaññhasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü- tena kho pana samayena upàsikà bhikkhunã saïghassa cãvaratthàya chandakaü saüharitvà1 a中atarassa pàvàrikassa ghare paa中a勺khipitvà bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavocuü: "amukassa ayye pàvàrikassa ghare cãvaratthàya parikkhàro nikkhitto tato cãvaraü àharàpetvà bhàjethà"ti. Bhikkhuniyo tena parikkhàrena bhesajjaü cetàpetvà paribhu大iüsu. Upàsikà jànitvà ujjhàyanti khãyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena a中aü cetàpessantã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü upàsakànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo [PTS Page 251] [\q 251/] appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipà centi "kathaü hi nàma bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena a中aü cetàpessantã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena a中aü cetàpentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena a中aü cetàpessanti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena a中aü cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikenàti: a中assatthàya dinnena:

Saüghikenàti: saïghassa na gaõassa na ekabhikkhuniyà.

A中aü cetàpeyyàti: yaü atthàya dinnaü taü ñhapetvà a中aü cetàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti.

Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và.

Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena a中aü cetàpitaü,

Nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuniyà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

1. Saïgharitvà - machasaü

[BJT Page 112] [\x 112/]

A中adatthike a中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. A中adatthike vematikà a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中adatthike ana中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaññhaü pañilabhitvà yathàdàne upanetabbaü.

Ana中adatthike ana中adatthikasa中à àpatti dukkañassa.

Ana中adatthike vematikà àpatti dukkañassa. Ana中adatthike ana中adatthikasa中à anàpatti.

Anàpatti: sesakaü upaneti, sàmike apaloketvà upaneti, àpadàsu,

Ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasikkhàpadaü

3. 7

Sattamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü- tena kho pana samayena upàsikà bhikkhunã saïghassa cãvaratthàya chandakaü saüharitvà a中atarassa pàvàrikassa ghare parikkhàraü [PTS Page 252] [\q 252/] nikkhipitvà bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavocuü: amukassa ayye pàvàrikassa ghare cãvaratthàya parikkhàro nikkhitto, tato cãvaraü àharàpetvà bhàjethà"ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkhàrena sayampi yàcitvà bhesajjaü cetàpetvà paribhu大iüsu. Upàsakà jànitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena sa中àcikena1 a中aü cetàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena sa中àcikena1 a中aü cetàpentãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena sa中àcikena a中aü cetàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena saïghikena sa中àcikena a中aü cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiyanti.

1. Saüyàcikena - machasaü

[BJT Page 114] [\x 114/]

5. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikenàti: a中assatthàya dinnena.

Saüghikenàti: saïghassa na gaõassa na ekabhikkhuniyà,

Sa中àcikenàti: sayaü yàcitvà,
 
 

A中aü cetàpeyyàti: yaü atthàya dinnaü, taü ñhapetvà a中aü cetàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và. Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中adatthikena parãkkhàrena a中uddisikena saïghikena sa中àcikena a中aü cetàpitaü

Nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

A中adatthike a中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. A中adatthike vematikà a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中adatthike ana中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaññhaü pañilabhitvà yathàdàne upanetabbaü.

Ana中adatthike ana中adatthikasa中à àpatti dukkañassa.

Ana中adatthike vematikà àpatti dukkañassa. Ana中adatthike ana中adatthikasa中à anàpatti.

Anàpatti: sesakaü upaneti, sàmike apaloketvà upaneti, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasikkhàpadaü

[BJT Page 116] [\x 116/]

3. 8

Aññhamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarassa pågassa pariveõavàsikà bhikkhuniyo yàguyà kilamanti. Atha kho so pågo bhikkhunãnaü yàgu atthàya chandakaü saüharitvà a中atarassa àpaõikassa ghare parikkhàraü nikkhipitvà bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavoca: "amukassa ayye àpaõikassa ghare yàgu atthàya parikkhàro nikkhitto tato taõóulaü àharàpetvà yàguü pacàpetvà paribhu大athà"ti. Bhikkhuniyo tena parikkhàrena bhesajjaü cetàpetvà paribhu大iüsu. Atha kho so pågo jànitvà ujjhàyati khãyati vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena a中aü cetàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavatotaõóulaücesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddikena mahàjanikena a中aü cetàpessanti. Saccaü bhagavà. [PTS Page 253] [\q 253/] vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena a中aü cetàpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena a中aü cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikenàti: a中assatthàya dinnena.

Mahàjanikenàti: gaõassa na saïghassa na ekabhikkhuniyà.

A中aü cetàpeyyàti: yaü atthàya dinnaü, taü ñhapetvà a中aü cetàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và. Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena a中aü cetàpitaü,

Nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

A中adatthike a中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. A中adatthike vematikà a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中adatthike ana中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaññhaü pañilabhitvà yathàdàne upanetabbaü.

[BJT Page 118] [\x 118/]

Ana中adatthike ana中adatthikasa中à àpatti dukkañassa.

Ana中adatthike vematikà àpatti dukkañassa. Ana中adatthike ana中adatthikasa中à anàpatti.

Anàpatti: sesakaü upaneti, sàmike apaloketvà upaneti, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàpañilabhitvàkhàpadaü.

3. 9

Navamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena a中atarassa pågassa pariveõavàsikà bhikkhuniyo yàguyà kilamanti. Atha kho so pågo bhikkhunãnaü yàgu atthàya chandakaü saüharitvà a中atarassa àpaõikassa ghare parikkhàraü nikkhipitvà bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavoca: "amukassa ayye àpaõikassa ghare yàgu atthàya parikkhàro nikkhitto. Tato taõóulaü1 àharàpetvà yàguü pacàpetvà paribhu大athà"ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkhàrena sayampi yàcitvà bhasajjaü cetàpetvà paribhu大iüsu. So pågo jànitvà ujjhàyati khãyanti vipàceti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena sa中àcikena a中aü cetàpentã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena sa中àcikena a中aü cetàpentã"ti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena sa中àcikena a中aü cetàpentãti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena sa中àcikena a中aü cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiya"nti.

5. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

1. Taõóule - machasaü

[BJT Page 120] [\x 120/]

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikenàti: a中assatthàya dinnena.

Mahàjanikenàti: gaõassa na saïghassa na ekabhikkhuniyà.

Sa中àcikenàti: sayaü yàcitvà.

A中aü cetàpeyyàti: yaü atthàya dinnaü taü ñhapetvà a中aü cetàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và. Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena mahàjanikena sa中àcikena a中aü a中aü

Cetàpitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmã"ti. Nissajjitvà àpatti desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

A中adatthike a中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. A中adatthike vematikà a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中adatthike ana中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

Ana中adatthike ana中adatthikasa中à àpatti dukkañassa.

Ana中adatthike vematikà àpatti dukkañassa. Ana中adatthike ana中adatthikasa中à anàpatti.

Anàpatti: sesakaü upaneti, sàmike apaloketvà upaneti, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Navamasikkhàpadaü.
 
 

3. 10

[PTS Page 254] [\q 254/] dasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã bahussutà hoti bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü1 kàtuü. Bahå manussà thullanandaü bhikkhuniü payirupàsanti. Neta kho pana samayena thullanandàya bhikkhuniyà pariveõaü uddãrayati2. Manussà thullanandaü bhikkhuniü etadavocuü: "kissidaü te ayye pariveõaü uddãrayatã"ti. Natthàvuso dàyakà natthi kàrakàti. Atha kho te manussà thullanandàya bhikkhuniyà pariveõatthàya chandakaü saüharitvà thullanandàya bhikkhuniyà parikkhàraü adaüsu. Thullanandà bhikkhunã tena ca parikkhàrena sayampi yàcitvà bhesajjaü cetàpetvà paribhu大i. Manussà jànitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà a中adatthakena parikkhàrena a中uddisikena puggalikena sa中àcikena a中aü cetàpessatã"ti.

Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中uddisikena parikkhàrena a中uddisikena puggalikena sa中àcikena a中aü cetàpessatãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã a中addikena parikkhàrena a中uddisikena paripuggalikena sa中àcikena a中aü cetàpessatã"ti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena puggalikena sa中àcikena a中aü cetàpeyya nissaggiyaü pacittiya"nti.

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

A中adatthikena parikkhàrena a中uddisikenàti: a中assatthàya dinnena,

Puggalikenàti: ekàya bhikkhuniyà na saïghassa na gaõassa,

Sa中àcikenàti: sayaü yàcitvà,

A中aü cetàpeyyàti: yaü atthàya taü ñhapetvà a中aü cetàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và. Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye a中adatthikena parikkhàrena a中uddisikena puggalikena sa中àcikena a中aü cetàpitaü, nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissàjàmã"ti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

1. Dhammakathaü - sãmu[i]

2. Undiyati - machasaü

[BJT Page 124] [\x 124/]

A中adatthike a中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. A中adatthike vematikà a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

A中adatthike ana中adatthikasa中à a中aü cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaññhaü pañilabhitvà yathàdàne upanetabbaü.

Ana中adatthike a中adatthikasa中à àpatti dukkañassa.

Ana中adatthike vematikà àpatti dukkañassa. Ana中adatthike ana中adatthikasa中à anàpatti.

Anàpatti: sesakaü upaneti, sàmike apaloketvà upaneti, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dasamasikkhàpadaü.

3. 11

[PTS Page 255] [\q 255/] ekàdasamasikkhàpadaü

1. Sàvatthi nidànaü - tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã bahussutà hoti bhàõikà visàradà paññà dhammiü kathaü kàtuü. Atha kho ràjà pasenadi kosalo sãtakàle mahagghaü kambalaü pàrupitvà yena thullanandà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà thullanandaü bhikkhuniü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho ràjànaü pasenadiü kosalaü thullanandà bhikkhunã dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho ràjà pasenadi kosalo thullanandàya bhikkhuniyà dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito thullanandaü bhikkhuniü etadavoca: "vadeyyàsi ayye yena attho"ti. Sace me tvaü mahàràja dàtukàmosi imaü kambalaü dehãti. Atha kho ràjà pasenadi kosalo thullanandàya bhikkhuniyà kambalaü datvà uññhàyàsanà thullanandaü bhikkhuniü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

[BJT Page 126] [\x 126/]

2. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "mahicchà imà bhikkhuniyo asantuññhà, kathaü hi nàma ràjànaü kambalaü vi中àpessantã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyattànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà ràjànaü kambalaü vi中àpessatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã ràjànaü kambalaü vi中àpessatãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã ràjànaü kambalaü vi中àpessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Garupàpuraõaü1 pana bhikkhuniyà cetàpentiyà catukkaüsaparamaü cetàpetabbaü, tato ce uttariü2 cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiya"nti.

3. Garupàpuraõaü nàma: yaü ki勺i sãtakàle pàpuraõaü:

Cetàpentiyàti: vi中àpentiyà.

[PTS Page 256] [\q 256/] catukkaüsaparamaü cetàpetabbanti: soëasakahàpaõagghanakaü cetàpetabbaü.

Tato ce uttariü cetàpeyyàti: tatuttariü vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và. Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye garupàpuraõaü atirekacatukkaüsaparamaü cetàpitaü nissaggiyaü imàhaü saïghassa nissàjàmãti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

Atirekacatukkaüse atirekasa中à cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekacatukkaüse vematikà cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

Atirekacatukaüse ånakasa中à cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

ænakacatukkaüse atirekasa中à àpatti dukkañassa.

ænakacatukkaüse vematikà àpatti dukkañassa. ænakacatukkaüse ånakasa中à3 anàpatti.

1. Garupàvuraõaü - machasaü.

2. Uttari -machasaü.

3. ænakacatukkaüsasa中à - sãmu[ii]

[BJT Page 128] [\x 128/]

Anàpatti: catukkaüsaparamaü cetàpeti. ænakacatukkaüsa paramaü cetàpeti, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, mahagghaü cetàpetukàmassa appagghaü cetàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Ekàdasamasikkhàpadaü.

3. 12

Dvàdasamasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã bahussutà hoti bhàõikà visàradà paccà dhammiü kathaü kàtuü. Atha kho ràjà pasenadi kosalo uõhakàle mahagghaü khomaü pàrupitvà yena thullanandà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà thullanandaü bhikkhuniü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho ràjànaü pasenadiü kosalaü thullanandà bhikkhunã dhammiyà kathàya sandassesi, samàdapesi. Samuttejesi, sampahaüsesi. Atha kho ràjà pasenadi kosalo thullanandàya bhikkhuniyà dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito thullanandaü bhikkhuniü etadavoca: "vadeyyàsi ayye yena attho"ti. Sace me tvaü mahàràja dàtukàmosi, imaü khomaü dehãti. Atha kho ràjà pasenadi kosalo thullanandàya bhikkhuniyà khomaü datvà uññhàyàsanà thullanandà bhikkhuniü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

2. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "mahicchà imà bhikkhuniyo asantuññhà kathaü hi nàma ràjànaü khomaü vi中àpessantãti". Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhapadakkhiõaüyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà ràjànaü khomaü vi中àpessatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã ràjànaü khomaü vi中àpesãti. Saccaü bhagavà.

[BJT Page 130] [\x 130/]

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã ràjànaü khomaü vi中àpessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Lahupàpuraõaü1 pana bhikkhuniyà cetàpentiyà aóóhateyyakaüsaparamaü cetàpetabbaü. Tato ce uttariü cetàpeyya nissaggiyaü pàcittiya"nti.

3. Lahupàpuraõaü nàma: yaü ki勺i uõhakàle pàpuraõaü.

Cetàpentiyàti: vi中àpentiyà.

Aóóhateyyakaüsaparamaü cetàpetabbanti: dasakahàpaõagghanakaü cetàpetabbaü.

Tato ce uttariü cetàpeyyàti: tatuttariü vi中àpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và ekabhikkhuniyà và.

Eva勺a pana bhikkhave nissajjitabbaü. Tàya bhikkhuniyà

Saïghaü upasaükamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassavacanãyo. "Idaü me ayye lahupàpuraõaü atireka aóóhateyyakaüsaparamaü cetàpitaü, nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. Nissajjitvà àpatti

Desetabbà. Byattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayye saïgho, ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo saïghassa nissaññho yadi saïghassa pattakallaü saügho imaü pattaü ittannàmàya bhikkhuninayà dadeyyàti.

Tàya bhikkhuniyà sambahulaü bhikkhuniyo upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhunãnaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà "ayaü me ayyàyo patto rattàtikkanto nissaggiyo imàhaü ayyànaü nissajàmã"ti nissajjitvà àpatti desetabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya àpatti pañiggahetabbà nissaññhapatto dàtabbo.

Suõàtu me ayyàyo ayaü patto itthannàmàya bhikkhuniyà nissaggiyo ayyànaü nissaññho yadi ayyànaü pattakallaü ayyàyo imaü pattaü itthannàmàya bhikkhuniyà dadeyyunti.

Tàya bhikkhuniyà ekaü bhikkhuniü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyà: "ayaü me ayye patto rattàtikkanto nissaggiyo, imàhaü ayyàya nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Tàya bhikkhuniyà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo imaü pattaü ayyàya dammiti.

Atirekaaóóhateyyakaüse atirekasa中à cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekaaóóhateyyakaüse vematikà cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekaaóóhateyyakaüse ånakasa中à cetàpeti nissaggiyaü pàcittiyaü.

[PTS Page 257] [\q 257/] ånakaaóóhateyyakaüse atirekasa中à àpatti dukkañassa. ænakaaóóhateyyakaüse vematikà àpatti dukkañassa. ænakaaóóhateyyakaüse ånakasa中à anàpatti.

Anàpatti: aóóhateyyakaüsaparamaü cetàpeti, ånakaaóóhateyyakaüsaparamaü cetàpeti, àtakànaü, pavàritànaü, a中asasatthàya, attano dhanena, mahagghaü cetàpetukàmassa appagghaü cetàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dvàdasamasikkhàpadaü.

1. Lahupàvåraõaü - machasaü:

[BJT Page 132] [\x 132/]

Tesaü uddànaü:

Pattaü akàlakàla勺a - parivatte ca vi中ape

Cetàpetvà a中adatthi - saïghika勺a mahàjanã

Sa中àcikà puggalikà - catukkaüsaóóhateyyakàti.

Uddiññhà kho ayyàyo tiüsanissaggiyà pàcittiyà dhammà. Tatthayyàyo pucchàmi kaccittha parisuddhà. Dutiyampi pucchàmi kacchittha parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthayyàyo tasma tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

Nissaggiyà niññhità1

1. Bhikkhunãvibhaóhe nissaggiyakaõóaü [PTS Page 258] [\q 258/] niññhitaü, machasaü: