[BJT Page 030] [\x 30/]

2. 1
Pañhamasaïghàdiseso

Ime kho panayyàyo sattarasa saïghàdisesà dhammà uddesaü àgacchanti.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中ataro upàsako bhikkhunãsaïghassa uddositaü1 datvà kàlakato hoti. Tassa dve puttà honti, eko assaddho appasanto eko saddho pasanno, te pettikaü sàpateyyaü vibhajiüsu. Atha kho so assaddho appasanno saddhaü pasannaü etadavoca, amhàkaü uddosito, taü bhàjemàti. Evaü vutte so saddho pasanno taü assaddhaü appasannaü etadavoca. "Màyyo evaü avaca ambhàkaü pitunà bhikkhunãsaïghassa dinno"ti. Dutiyampi kho so assaddho appasanno taü saddhaü pasannaü etadavoca: amhàkaü uddosito taü bhàjemà"ti. Dutiyampi so saddho pasanno taü assaddhaü appasannaü etadavoca: "màyyo evaü avaca "amhàkaü pitunà bhikkhunã saïghassa dinno"ti, tatiyampi kho so assaddho appasanno taü saddhaü pasannaü etadavoca: "amhàkaü uddosito, taü bhàjemàti. Atha kho so saddho pasanno sace mayhaü bhavissati ahampi bhikkhunãsaïghassa dassàmãti taü assaddhaü appasannaü etadavoca bhàjemàti.

2. Atha kho so uddosito tehi bhàjiyamàno tassa assaddhassa appasannassa pàpuõi. 2 Atha kho so assaddho appasanno bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavoca: "nikkhamathayye amhàkaü uddosito"ti. Evaü vutte thullanandà bhikkhunã taü purisaü etadavoca: "màyyo evaü avaca, tumhàkaü pitunà bhikkhunãsaïghassa dinnoti, dinno na dinnoti vohàrike mahàmatte pucchaüsu. Mahàmattà evamàhaüsu: ko ayye jànàti bhikkhunãsaïghassa dinnoti evaü vutte thullanandà bhikkhunã te mahàmatte etadavoca. [PTS Page 224] [\q 224/] apinàyyà3 tumhehi diññhaü và sutaü và sakkhiü ñhapayitvà dànaü dãyamànanti. Atha kho te mahàmattà saccaü kho ayyà àhàti taü uddositaü bhikkhunã saïghassa akaüsu.

1. Udositaü machasaü

2. Pàpuõàti - sãmu, machasaü.

3. Apinàyyo, machasaü, apinàyyo, sãmu! Apinvayyà, syà,

[BJT Page 032] [\x 32/]

3. Atha kho so puriso paràapinvayyà, khãyati cipàceti: "assamaõiyo imà muõóà vandhakiniyo. Kathaü hi nàma amhàkaü uddositaü acchindàpentã"ti. Thullanandà bhikkhunã mahàmattànaü etamatthaü àrocesi, mahàmattà taü purisaü daõóàpesuü. Atha kho so puriso daõóito bhikkhunåpassayassa avidåre àjãvakaseyyaü kàràpetvà àjãvike uyyojesi. Età1 bhikkhuniyo accàvadathàti. Thullanandà bhikkhunã mahàmattànaü etamatthaü àrocesi. Mahàmattà taü purisaü bandhàpesuü, manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "pañhamaü bhikkhuniyo uddositaü acchindàpesuü, dutiyaü2 daõóàpesuü tatiyaü3 bandhàpesuü, idàni ghàtàpessantã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

4. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà ussayavàdikà viharissatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã ussayavàdikà viharatãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave thullanandàya bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã ussayavàdikà viharissati,

Netaü bhikkhave appasannànaü pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà thullanandaü bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã ussayavàdikà vihareyya gahapatinà và gahapatiputtena và dàsena và kammakarena4 và antamaso samaõaparibbàjakenàpi, ayaü bhikkhunã pañhamàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesanti.

5. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

1. Etha, sãmu2

2. Dutiyampi, sã1 sãmu1

3. Tatiyampi, si1 sãmu1

4. Kammakàrena, machasaü

[BJT Page 034] [\x 34/]

Ussayavàdikà nàma: aññakàrikà vuccati,

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatiputto nàma: yo koci1 puttabhàtaro.

Dàso nàma: anto. . . Jàto dhanakkito karamarànãto.

Kammakaro nàma: bhatako àbhatako.

Samaõaparibbàjako nàma: bhikkhu勺a bhikkhuni勺a sikkhamàna勺a sàmaõera勺a sàmaõeri勺a ñhapetvà yo koci paribbàjakasamàpanno.

[PTS Page 225] [\q 225/] aññaü karissàmãti dutiyaü và pariyesati gacchati và àpatti dukkañassa. Ekassa àroceti àpatti dukkañassa. Dutiyassa àroceti àpatti thullaccayassa. Aññapariyosàne àpatti saïghàdisesassa.

Pañhamàpattikanti: sahavatthajjhàvàrà2 àpajjati asamanubhàsanàya.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti, na sambahulà, na ekà bhikkhunã, tena vuccati saïghàdisesoti3 tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Anàpatti: manussehi àkaóóhiyamànà gacchati, rakkhaü4 yàcati anodissa àcãkkhati ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pañhamasaïghàdiseso*

2. 2

Dutiya saïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme, tena kho pana samayena vesàliyaü a中atarassa licchavissa pajàpatã aticàrinã6 hoti. Atha kho so licchavi taü itthiü etadavoca: "sàdhu viramàhi anatthaü kho te karissàmã"ti. Evampi vuccamànà nàdiyi. Tena kho pana samayena vesaliyà7 licchavigaõo sannipatito hoti kenacideva karaõãyena. Atha kho so licchavi te licchavã8 etadavoca: "ekaü me ayyo itthiü anujànàthà"ti- kà nàma sàti. Mayhaü pajàpati aticarati, taü ghàtessàmãti. Pajànàhãti. 9

1. Ye keci - machasaü

2. Sahavathujjhàcàrà - machasaü

3. Saïghàdisesanti - machasaü

4. ârakkhaü - machasaü sasahavathujjhàcàràpadaü - machasaü

6. Atimarati - si!

7. Vesàliya - machasaü

8. Licchavino, sãmu! Licchaviyo, machasaü

9. Jànàhiti, - machasaü

* Saïghàdisesaü potthakesu.

[BJT Page 036] [\x 36/]

2. Assosi kho sà itthi "sàmiko kira maü ghàtetukàmo"ti, varabhaõóaü àdàya sàvatthiü gantvà titthiye upasaïkamitvà pabbajjaü yàci, titthiyà na icchiüsu pabbàjetuü. Bhikkhuniyo upasaïkamitvà pabbajjaü yàci, bhikkhuniyo pi na icchiüsu pabbàjetuü thullanandaü bhikkhuniü upasaïkamitvà bhaõóakaü dassetvà pabbajjaü yàci, thullanandà bhikkhunã bhaõóakaü gahetvà pabbàjesi.

3. Atha kho so licchavi taü itthiü pariyesanto1 sàvatthiü gantvà bhikkhunãsu pabbajitaü disvàna yena ràjà pasenadã kosalo tenupasaïkami, [PTS Page 226] [\q 226/] upasaïkamitvà ràjànaü pasenadiü kosalaü etadavoca: "pajàpatã me deva varabhaõóaü àdàya sàvatthiü anuppattà taü devo anujànàtå"ti. Tena hi bhaõe vicinitvà àcikkhàti diññhà deva bhikkhunãsu pabbajitàti. Sace bhaõe bhikkhunãsu pabbajità na sà labbhà ki勺i kàtuü, svàkkhàto dhammo2 caratu brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyàti.

4. Atha kho so licchavi ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhuniyo coriü pabbajessantã"ti. Assosuü kho bhikkhuniyo tassa licchavissa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa.

5. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà coriü pabbàjessatã"ti. Atha

Kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã coriü pabbàjesãti?

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave thullanandàya bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã coriü pabbàjessati.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà thullanandaü bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã jànaü coriü vajjhaü viditaü anapaloketvà ràjànaü và saïghaü và gaõaü và pågaü và seõiü và a中atra kappà vuññhàpeyya ayampi bhikkhunã pañhamàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdissenti.

1. Gavesanto, machasaü

2. Svàkkhàto bhagavatà dhammo, machasaü

[BJT Page 038] [\x 38/]

6. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中o và tassà àrocenti, sà và àroceti.

Corã nàma: yà pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyati, esà corã nàma.

Vajjhà nàma: yaü kammaü 1 katvà vajjhappattà hoti,

Vidità nàma: a中ehi manussehi àtà hoti vajjhà esàti.

Anapaloketvàti: anàpucchà.

Ràjà nàma: yattha ràjà anusàsati, ràjà apaloketabbo.

Saïgho nàma: bhikkhunãsaïgho vuccati, bhikkhunãsaïgho apaloketabbo.

Gaõo nàma: yattha gaõo anusàsati, gaõo apaloketabbo,

Pågo nàma: yattha pågo anusàsati, pågo apaloketabbo.

Seõã nàma: yattha seõã anusàsati, seõã apaloketabbo.

[PTS Page 227] [\q 227/] a中atra kappàti: ñhapetvà kappaü, kappaü nàma: dve kappàti, titthiyesu và pabbajità hoti a中àsu và bhikkhunãsu pabbajità a中atra kappà vuññhàpessàmãti gaõaü và àcariniü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammantati, àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcà pariyosàne upajjhàyàya àpatti saïghàdisesassa. Gaõassa ca àcariniyà ca àpatti dukkañassa.

1. Kammanti padaü machasaü'na dissate.

[BJT Page 040] [\x 40/]

Ayampiti: purimaü1 upàdàya vuccati.

Pañhamàpattikanti: sahavatthajjhàcàrà apajjati asamanubhàsanàya.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïavuccati

Coriyà corisa中à a中atra kappà vuññhàpeti àpatti saïghàdisesassa. Coriyà vematikà a中atra kappà vuññhàpeti àpatti dukkañassa. 2 Coriyà acorisa中à a中atra kappà vuññhàpeti, anàpatti. Acoriyà corãsa中à àpattidukkañassa. Acoriyà vematikà àpatti dukkañassa, acoriyà acorãsa中à anàpatti.

Anàpatti: ajànantã vuññhàpeti, apaloketvà vuññhàpeti, kappakataü3 vuññhàpeti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Dutiyasaïghàdiseso

2. 3

Tatiyasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhaddàya kàpilàniyà antevàsikà4 bhikkhunã bhikkhunãhi saddhiü bhaõóãtvà gàmakaü5 àtikulaü agamàsi. Bhaddà kàpilànã taü bhikkhuniü apassanti bhikkhuniyo pucchi, "kahaü itthannàmà na dissatã"ti. Bhikkhunãhi saddhiü ayye bhaõóitvà na dissatãti. Ammà amukasmiü gàmake5 etissà àtikulaü, tattha gantvà vicinathàti. Bhikkhuniyo tattha gantvà taü bhikkhuniü passitvà etadavocu: "kissa tvaü ayye ekikà àgatà, taccisi appadhaüsità"ti, appadhaüsitamhi6 ayyeti.

1. Purimàyo, sãmu! Sãmu!!

2. Saïghàdisesassa, sãmu!!

3. Kappakaü, sãmu!!

4. Antevàsi, sã! Antevàsiti, machasaü

5. Gàmate, syà,

6. Appadhaüsikàmhi, machasaü

[BJT Page 042] [\x 42/]

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã ekà gàmantaraü gacchissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã ekà gàmantaraü gacchatãti,

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave [PTS Page 228] [\q 228/] bhikkhunã ekà gàmantaraü gacchissati,

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã ekà gàmantaraü gaccheyya ayampi bhikkhunã pañhamàpattikaü dhammaü àpantà nissàraõãyaü saïghàdisesantã.

Eva勺ãdaü bhagavato bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti

3. Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo sàketà sàvatthiü1 addhànamaggapañipannà honti, antaràmagge nadã taritabbà hoti, atha kho tà bhikkhuniyo nàvike upasaïkamitvà etadavocuü, "sàdhu no àvuso tàrethà"ti. Nàyye sakkà ubho ekato sakiü tàretunti eko ekaü uttàresi, uttiõõo uttiõõaü dåsesi, anuttiõõo anuttiõõaü dåsesi, tà pacchà samàgantvà pucchiüsu. Kaccisi ayye appadhaüsitàti, padhaüsitamhi ayye tvaü pana ayye, appadhaüsitàti, padhaüsitamhi ayyetakaccisikho tà bhikkhunãyo sàvatthiü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesuü:

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã ekà nadãpàraü gacchissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã ekà nadãpàraü gacchatãti,

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã ekà nadãpàraü gacchissati,

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Sàvatthiyaü - sã[ii]

[BJT Page 044] [\x 44/]

Yà pana bhikkhunã ekà và gàmantaraü gaccheyya, ekà và nadãpàraü gaccheyya ayampi bhikkhunã pañhamàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesanti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

5. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo kosalesu janapadesu sàvatthiü gacchantà sàyaü a中ataraü gàmaü upagacchiüsu, tattha a中atarà bhikkhunã abhiråpà hoti dassanãyà pàsàdikà, a中ataro puriso tassà bhikkhuniyà sahadassanena pañibaddhacitto ahosi. 1 Atha kho so puriso tàsaü bhikkhunãnaü seyyaü pa中àpento tassà bhikkhuniyà [PTS Page 229] [\q 229/] seyyaü ekamantaü pa中àpesi. Atha kho sà bhikkhunã sallakkhetvà pariyuññhito ayaü puriso sace rattiü àgacchissati vissaro me bhavissatãti bhikkhuniyo anàpucchà a中ataraü kulaü gantvà seyyaü kappesi. Atha kho so puriso rattiü àgatvà taü bhikkhuniü gavesante bhikkhuniyo ghaññesi. Bhikkhuniyo taü bhikkhuniü apassantiyo evamàhaüsu, nissaüsayaü kho sà bhikkhunã purisena saddhiü nikkhantàti. Atha kho sà bhikkhunã tassà rattiyà accayena yena tà bhikkhuniyo tenupasaïkami bhikkhuniyo taü bhikkhuniü etadavocuü: kissa tvaü ayye purisena saddhiü nikkhantàti. Nàhaü ayye purisena saddhiü nikkhantàti. Bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi.

6. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã ekà rattiü vippavasissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã ekà rattiü vippavasãti saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã ekà rattiü vippavasãssati netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunãnaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã ekà và gàmantaraü gaccheyya ekà và nadãpàraü gaccheyya ekà và rattiü vippavaseyya ayampi bhikkhuni pañhamàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesanti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

1. Hoti - machasaü,

[BJT Page 046] [\x 46/]

7. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuniyo kosalesu janapadesu sàvatthiü addhànamaggapañipannà honti. Tattha a中atarà bhikkhunã vaccena pãëità1 ekikà ohãyitvà2 pacchà agamàsi manussà taü bhikkhuniü passitvà dåsesuü. Atha kho sà bhikkhunã yena tà bhikkhuniyo tenupasaïkami, bhikkhuniyo taü bhikkhuniü etadavocuü: "kissa tvaü ayye ekikà ohãnà3 kaccisi appadhaüsitàti. Padhaüsitamhi ayyeti.

8. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhunã ekà gaõamhà ohãyissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã ekà gaõamhà ohãyãti saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã ekà gaõamhà ohãyissatãti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[PTS Page 230] [\q 230/]

Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocara230)

Rà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Ekà và gàmantaraü gaccheyyàti: parikkhittassa gàmassa parikkhepaü pañhamaü pàdaü atikkàmentiyà àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmentiyà àpatti saïghàdisessa. Aparikkhittassa gàmassa upacàraü pañhamaü pàdaü atikkàmentiyà àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmentiyà àpatti saïghàdisesassa.

1. Vaccapiëikà, sã! Pãëikhà, sãmu!

2. Ohitvà, machasaü

3. Handa, sã! Simu!

[BJT Page 048] [\x 48/]

Ekà và nadãpàraü gaccheyyàti: nadã nàma timaõóalaü pañicchàdetvà yattha katthaci uttarantiyà bhikkhuniyà antaravàsake temãyati, pañhamaü pàdaü uttimaõóalaüti thullaccayassa. Dutiyà pàdaü uttarantiyà àpatti saïghàdisesassa.

Ekà và rattiü vippavaseyyàti: saha aruõuggamanà dutiyikàya bhikkhuniyà hatthapàsaü vijahantiyà àpatti thullaccayassa vijahite àpatti saïghàdisesassa.

Ekà và gaõamhà ohãyeyyàti: agàmake ara中e dutiyikàya bhikkhuniyà dassanåpacàraü và savaõåpacàraü và vijahantiyà àpatti thullaccayassa. Vijahite àpatti saïghàdisesassa.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pañhamàpattikanti: sahavatthajjhàcàrà àpajjati asamanubhàsanàya.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissarãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisesoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Vuccatidutiyikà bhikkhunã pakkantà và hoti vibbhantà và kàlakatà và pakkhasaükantà và, àpadàsu, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Tatiyasaïghàdiseso

2. 4

Catutthasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena caõóakàëi bhikkhunã bhaõóanakàrikà hoti kalahakàrikà vivàdakàrikà bhassakàrikà saüghe adhikaraõakàrikà. Thullanandà bhikkhunã tassà kamme kayiramàne2 te pañikkosati. Te kho pana samayena thullanandà bhikkhunã

1. Uttàrentiyà - sã! Sãmu!!

2. Kariyamàne - machasaü.

[BJT Page 050] [\x 50/]

Gàmakaü agamàsi, kenacideva karaõiyena. Atha kho bhikkhunãsaügho thullanandà bhikkhunã pakkantàti [PTS Page 231] [\q 231/] caõóakàëiü bhikkhuniü àpattiyà adassane1 ukkhipi. Thullanandà bhikkhunã gàmake taü karaõãyaü tãretvà punadeva sàvatthiü paccàgacchi2. Caõóakàëã bhikkhunã thullanandàya bhikkhuniyà àgacchantiyà neva àsanaü pa中àpesi na pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipi. Na paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahesi, na pàniyena àpucchi. Thullanandà bhikkhunã caõóakàëiü bhikkhuniü etadavoca: "kissa tvaü ayye mayi3 àgacchantiyà neva àsanaü pa中àpesi. Na pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipi, na paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahesi, na pànãyena àpucchã"ti evaü hetaü ayye hoti. Yathà taü anàthàyàti. Kissa pana tvaü ayye anàthàyàti. Imà maü ayye bhikkhuniyo ayaü anàthà appa中àtà natthi imissà koci4 pañivattàni àpattiyà adassane ukkhipiüsåti. Thullanandà bhikkhunã bàlà età avyattà età, netà jànatti kammaü và kammadosaü và kammavipattiü và kammasampattiü và. Mayaü kho jànàma kammampi kammadosampi kammavipattimpi kamma sampattimpi, mayaü kho akataü và kammaü kàreyyàma5 kataü và kammaü kopeyyàmàti lahuü lahuü bhikkhunãsaïghaü sannipàtàpetvà caõóakàëiü bhikkhuniü osàresi.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuniü dhammena vinayena satthusàsanena anapaloketvà kàrakasaïghaü ana中àya gaõassa chandaü osàressatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullananaana中àyaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuniü dhammena vinayena satthusàsanena anapaloketvà kàrakasaïghaü ana中àya gaõassa chandaü osàresãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã

Samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuniü dhammena vinayena satthusàsanena anapaloketvà kàrakasaïghaü ana中àya gaõassa chandaü osàresãti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Adassanena, katthicã

2. Paccàgacchati, sã! Sãmu!!

3. Maü, sã! Sãmu! Sãmu!!

4. Kàci, machasaü, sãmu!

5. Kareyyàma, sãmu!!

[BJT Page 052] [\x 52/]

"Yà pana bhikkhuni samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuniü dhammena vinayena satthusàsanena anapaloketvà kàrakasaïghaü ana中àya gaõassa chandaü osàreyya ayampi bhikkhunã pañhamàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesa"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Samaggo nàma saïgho samànasaüvàsako samànasãmàyaü ñhito.

[PTS Page 232] [\q 232/] ukkhittà nàma: àpattiyà adassane và appañikamme và appañinissagge và ukkhittà.

Dhammena vinayenàti: yena dhammena yena vinayena

Satthusàsanenàti: jinasàsanena buddhasàsanena.

Anapaloketvà kàrakasaïghanti: kammakàrakasaïghaü anàpucchà.

Ana中àya gaõassa chandanti: gaõassa chandaü ajànitvà, osàressàmãti gaõaü và pariyesati sãmaü và sammannati àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi thullaccayà kammavàcà pariyosàne àpatti saïghàdisesassa.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pañhamàpattikanti: sahavatthajjhàcàrà àpajjati asamanubhàsanàya.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Dhammakamme dhamvuccatireti, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme vematikà osàreti àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme adhammakammasa中à osàreti àpatti saïghàdisesassa. Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: kammakàrakasaïghaü1 apaloketvà osàreti, gaõassa chandaü jànitvà osàreti, vatte vattantiü osàreti asante kammakàrakasaïghe osàreti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthasaïghàdiseso

1. Kàrakaü saïghaü - sãmu!!

[BJT Page 054] [\x 54/]

2. 5

Pa勺amasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sundarãnandà bhikkhunã abhiråpà hoti dassanãyà pàsàdikà. Manussà bhattagge sundarãnandaü bhikkhuniü passitvà avassutà sundarãnandàya bhikkhuniyà aggamaggàni bhojanàni denti. Sundarãnandà bhikkhunã yàvadatthaü bhu大ati, a中à bhikkhuniyo na cittaråpaü labhanti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà sundarãnandà avassutassa purisapuggalassa hatthato khàdanãyaü bhojanãyaü1 [PTS Page 233] [\q 233/] sahatthà pañiggahetvà khàdissati

Bhu大issatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave sundarãnandà bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthato khàdanãyaü bhojanãyaü sahatthà pañiggahetvà khàdati bhu大atãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave sundarãnandà bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthato khàdanãyaü bhojanãyaü sahatthà pañiggahetvà khàdissati bhu大issati,

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunãnaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và bhu大eyya và ayampi bhikkhu pañhàmàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saüghàdisesa"nti.

5. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Avassutà nàma: sàrattà apekkhavatã pañibaddhacittà.

Avassuto nàma: sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

Purisapuggalo nàma: manussapuriso na yakkho na peto na tiracchànagato vi中å pañibalo sàrajjituü.

1. Khàdanãyaü và bhojanãyaü và - machasaü,

[BJT Page 056] [\x 56/]

Khàdanãyaü nàma: pa勺abhojanàni udakadantapoõaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa勺abhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü, khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti thullaccayassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti saïghàdisesassa.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pañhamàpattikanti: sahavatthajjhàvàrà àpajjati asamanubhàsanàya.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Ekato avassute khàdivuccatissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti thullaccayassa. Udakadantapoõaü patigaõhàti àpatti dukkañassa.

Ubhato avassute yakkhassa và petassa và paõaóakassa và tiracchànagatamanussaviggahassa và hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và1 khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti thullaccayassa. Udakadantapoõaü patigaõhàti àpatti dukkañassa.

Ekato avassute khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa. Udakadantapoõaü patigaõhàti àpatti dukkañassa.

[PTS Page 234] [\q 234/] anàpatti: ubhato anavassutà honti, anavassutoti jànanti patigaõhàti, ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Pa勺ama saïghàdiseso

1. Khàdanãyaü và bhojanãyaü vàti - marammachaññhasaïgãtipiñake nadissate.
 
 

[BJT Page 058] [\x 58/]

2. 6

Chaññhasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena sundarãnandà bhikkhunã abhiråpà hoti dassanãyà pàsàdikà, manussa bhattagge sundarãnandaü bhikkhunã passitvà avassutà sundarãnandàya bhikkhuniyà aggamaggàni bhojanàni dentã. Sundarãnandà bhikkhunã kukkuccàyantã na patigaõhàti. Anantarikà bhikkhunã sundarãnandaü bhikkhuniü etadavoca, "kissa tvaü ayye na patigaõhàsã"ti. Avassutà ayyeti. Tvaü panayye avassutàti nàhaü ayye avassutàti. Kiü te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto và anavassuto và yato tvaü anavassutà. Iïghayye yaü te eso purisapuggalo deti khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü tvaü sahatthà pañiggahetvà khàda và bhu大a vàti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti kathaü hi nàma bhikkhunã evaü vakkhati "kiü te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto và anavassuto và, yato tvaü anavassutà, iïghayye yaü te eso purisapuggalo deti khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü tvaü sahatthà pañiggahetvà khàda và bhu大avà"ti, atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhunã evaü vadeti, "kiü te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto và anavassuto và yato tvaü anavassutà, iïghayye yaü te eso purisapuggalo deti khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü tvaü sahatthà pañiggahetvà khàda và bhu大a và"ti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhunã evaü vakkhati "kiü te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto và anavassuto và yato tvaü anavassutà iïghayye yaü te eso purisapuggalo deti khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü tvaü sahatthà pañiggahetvà khàda và bhu大avà"ti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna刃hu大avà"ti.Ttàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

[BJT Page 060] [\x 60/]

"Yà pana bhikkhunã evaü vadeyya: kiü te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto và anavassuto và yato tvaü anavassutà, iïghayye yaü te eso purisapuggalo deti khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü tvaü sahatthà pañiggahetvà khàda và bhu大a vàti. Ayampi bhikkhunã pañhamàpattikaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesa"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Evaü vadeyyàti: kiü te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto và anavassuto và yato tvaü anavassutà, iïghayye yaü te eso purisapuggalo deti khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü tvaü sahatthà pañiggahetvà khàda và bhu大a vàti uyyojeti àpatti dukkañassa. Tassà vacanena khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre, [PTS Page 235] [\q 235/] ajjhohàre àpatti thullaccayassa. Bhojanapariyosàne àpatti saïghàdisesassa.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pañhamàpattikanti: sahavatthajjhàcàrà àpajjati asamanubhàsanàya.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisesoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Udakadantapoõaü patigaõhàti uyyevuccati dukkañassa. Tassà cacanena khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti' àpatti dukkañassa.

Ekato avassute, yakkhassa và petassa và paõóakassa và tiracchànagatamanussaviggahassa và hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàda và bhu大a vàti uyyojeti àpatti dukkañassa. Tassà vacanena khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa.

Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa. Bhojanapariyosàne àpatti thullaccayassa. Udakadantapoõaü patigaõhàti uyyojeti àpatti dukkañassa. Tassà vacanena khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa.

[BJT Page 062] [\x 62/]

Anàpatti: anavassutoti jànanti uyyojeti kupità na patigaõhàti uyyojeti kulànuddayatàya na patigaõhàtãti uyyojeti ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Chaññhasaïghàdiseso

2. 7

Sattamasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena caõóakàëã bhikkhunã bhikkhunãhi saddhiü bhaõóitvà kupità anantamanà. Evaü vadeti buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi2 sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkuvacikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà caõóakàëã1 kupità anantamanà evaü vakkhati" buddhaü paccakkhàmi2 dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjiniyo kukkucavikà sikkhàkàmà, tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave caõóakàëã kukkucavikàntamanà evaü vadeti: buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave caõóakàëã bhikkhunã kupità anantamanà [PTS Page 236] [\q 236/] evaü vakkhati buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà, tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunãnaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Caõóakàëã bhikkhunã - sãmu[i,] sãmu[ii]

2. Paccàcikkhàmi - bahusu

[BJT Page 064] [\x 64/]

"Yà pana bhikkhunã kupità anattamanà evaü vadeyya buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkuvacikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti. Sà bhikkhunã bhikkhunãhi evamassa vacanãyà: "màyye kupità anattamanà evaü avaca, buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyàti. Eva勺a kukkucavikànãhi vuccamànà tatheva paggaõheyya sà bhikkhunã bhikkhunãhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbà, tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya勺e samanubhàsiyamànà taü pañinissajjeyya iccetaü kusalaü no ce pañinissajjeyya ayampi bhikkhunã yàvatatiyakaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesa"nti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Kupità anattamanàti: anabhiraddhà àhatacittà khilajàtà.

Evaü vadeyyàti: buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü pakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti.

Sà bhikapakkhàmi sà evaü vàdinã bhikkhunã.

[BJT Page 066] [\x 66/]

Bhikkhunãhãti: a中àhi kukkucavikànti yà suõanti tàhi vattabbà: "màyye kupità anattamanà evaü avaca buddhaü

Paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyà"ti.

Dutiyampi vattabbà "makukkucavikànà evaü avaca buddhaü

Paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyà"ti. Tatiyampi vattabbà

"Màyye kupikukkucavikàca buddhaü

Paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyà"ti.

Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü nokukkucavikààpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã saïghamajjhimpi àkaóóhitvà vattabbà

"Màyye kupità anattamanà evaü avaca buddhaü

Paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyà"ti.

Dutiyampi vattabbà "màyye kupità anattamanà kukkucavikàcakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyà"ti. Tatiyampi vattabbà

"Màyye kupità anattamanà evaü avaca bakukkucavikàdhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkuvacikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmã"ti. Abhiramayye svàkkhàto dhammo cara brahmacariyaü sammàdukkhassa antakiriyàyà"ti.

Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã samananåbhàsitabbà, eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbà, vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

5. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã kupità anattamanà evaü vadeti. Buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi

Kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati, yadi saïghassa pattakallaü saügho itthannàmaü bhikkhuniü [PTS Page 237] [\q 237/] samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàkukkucavikà[BJT Page 068] [\x 68/]

6. Suõàtu me ayye saügho, ayaü inthannàmà bhikkhunã kupità anattamànà evaü vadeti. Buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanakukkucavikàsa pañinissaggàya. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Dutiyampi etamatthaü vadàmi

Buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà kukkucavikàssaggàya. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Tatiyampi etamatthaü vadàmi buddhaü paccakkhàmi dhammaü paccakkhàmi saïghaü paccakkhàmi sikkhaü paccakkhàmi kinnumàva samaõiyo yà samaõiyo sakyadhãtaro santa中àpi samaõiyo lajjãniyo kukkucavikà sikkhàkàmà tàsàhaü santike brahmacariyaü carissàmãti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatakukkucavikàya. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya. Khamati saüghassa tasmà tåõhã, evametaü dhàràyàmãti.

7. ¥attiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcàpariyosàne àpatti saïghàdisesassa. Saïghàdisesaü ajjhàpajjantiyà 兀ttiyà dukkañaü. Dvãhi kammàvàcàhi thullaccayà pañippassambhanti.

8. Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Yàvatatiyakanti: yàva tatiyaü samanubhàsanàya àpajjati. Na sahavatthajjhàcàrà.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisesoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Dhammakamme dhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme vematikà nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asamanubhàsantiyà, pañinissajjantiyà, ummattakàya khittacittàyà vedanaññàya àdikammikàyàti.

Sattamasaïghàdiseso.

[BJT Page 070] [\x 70/]

Aññhamasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane ànàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena caõóakàlã bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti: chandagàminiyo ca [PTS Page 238] [\q 238/] bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyà caõóakàëã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vakkhati "chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave caõóàëã bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti: chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave caõóakàëã bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vakkhati: chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunãnaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Yà pana bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeyya: . 1"Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti'

Sà bhikkhunã bhikkhunãhi evamassa vacanãyà:

Màyye kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü avaca, "chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti' ayyà kho chandàpi gaccheyya dosàpi gaccheyya mohàpi gaccheyya bhayàpi gaccheyyàti. Eva勺a sà bhikkhunã bhikkhunãhi vuccamànà tatheva paggaõheyya, sà bhikkhunã bhikkhunãhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbà, tassa1 pañinissaggàya. Yàvatatiya勺e samanubhàsiyamànà taü pañinissajjeyya iccetaü kusalaü. No ce pañinissajjeyya ayampi bhikkhunã yàvatatiyakaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesanti.

1. Tassa vatthussa - sãmu. [Ii]

[BJT Page 072] [\x 72/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Kismi勺ideva adhikareõeti: adhikaraõaü nàma cattàri adhikaraõàni: vivàdàdhikaraõaü anuvàdàdhikaraõaü àpattàdhikaraõaü kiccàdhikaraõaü.

Paccàkatà nàma: paràjità vuccati.

Kupità anattamanàti: anabhiraddhà àhatacittà khilajàtà.

Evaü vadeyyàti: chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti.

Sà bhikkhunãti: yà sà evaü vàdinã bhikkhunã.

Bhikkhunãhãti: a中àhi bhikkhunãhi. Yà passanti yà suõanti tàhi vattabbà,

"Màyye kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü avaca, chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti. Ayyà kho chandàpi gaccheyya dosàpi gaccheyya mohàpi gaccheyya bhayàpi gaccheyyàti: dutiyampi vattabbà

"Màyye [PTS Page 239] [\q 239/] kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü avaca, chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti. Ayyà kho chandàpi gaccheyya dosàpi gaccheyya mohàpi gaccheyya bhayàpi gaccheyyàti: tatiyampi vattabbà "màyye kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü avaca, chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti. Ayyà kho chandàpi gaccheyya dosàpi gaccheyya mohàpi gaccheyya bhayàpi gaccheyyàti: sace pañinissajjati iccetaü kusalaü. No ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã saïghamijjhimpi àkaóóhitvà vattabbà, "màyye kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü avaca, chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti. Ayyà kho chandàpi gaccheyya dosàpi gaccheyya mohàpi gaccheyya bhayàpi gaccheyyàti: tatiyampi vattabbà

"Màyye kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü avaca, chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyo"ti. Ayyà kho chandàpi gaccheyya dosàpi gaccheyya mohàpi gaccheyya bhayàpi gaccheyyàti:

Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü: no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã samanubhàsitabbà eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

"Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàma kisapañinissajjatiõa paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti

Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti.

Sà taü vatthuü nappañinissajjati yadi saïghassa pattakallaü saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

[BJT Page 074] [\x 74/]

Suõàtu me ayye saügho ayaü itthannàmà bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti

Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà, tassa vatthussa pañinissaggàya, sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhàseyya dutiyampi etamatthaü vadàmi

"Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti

Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti.

Sà taü vatthuü nappañinissajjati yadi saïghassa pattakallaü saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

Suõàtu me ayye saügho ayaü itthannàmà bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti

Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà, tassa vatthussa pañinissaggàya, sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhàseyya tatiyampi etamatthaü vadàmi "suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti

Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti.

Sà taü vatthuü nappañinissajjati yadi saïghassa pattakallaü saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

Suõàtu me ayye saügho ayaü itthannàmà bhikkhunã kismi勺ideva adhikaraõe paccàkatà kupità anattamanà evaü vadeti

Chandagàminiyo ca bhikkhuniyo dosagàminiyo ca bhikkhuniyo mohagàminiyo ca bhikkhuniyo bhayagàminiyo ca bhikkhuniyoti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saügho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà, tassa vatthussa pañinissaggàya, sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhàseyya. Samanubhaññhà saüghena itthannàmà bhikkhunã tassa vatthussa pañinissaggàya. Khamati saïghassa tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmãti.

¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi thullaccayà. Kammavàcà pariyosàne àpatti saïghàdisesassa. Saïghàdisesaü ajjhàpajjantiyà 兀ttiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañipassambhantã.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Yàvatatiyakanti: yàva tatiyaü samanubhàsanàya àpajjati na sahavatthajjhàcàrà.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivavanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Dhammakamme dhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti saïghàdi sesassa. Dhammakamme vematikà nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa. Dhammakammevuccatià nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: samanubhàsantiyà, pañinissajjantiyà ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Aññhamasaïghàdiseso.

[BJT Page 076] [\x 76/]

2. 9

Navamasaïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena thullanandàya bhikkhuniyà antevàsikà bhikkhuniyo saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti: vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhuniyo saüsaññhà viharissanti. Pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave bhikkhuniyo saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañivacchàdikàti.

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave bhikkhuniyo saüsaññhà viharissanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikàti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïghanikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

"Bhikkhuniyo paneva saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà, tà bhikkhuniyo bhikkhunãhi evamassu vacanãyà, bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunã saïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetãti eva勺a tà bhikkhuniyo bhikkhunãhi vuccamànà tatheva paggaõheyyuü, tà bhikkhuniyo bhikkhunãhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbà tassa pañinissaggàya, yàva tatiya勺e samanubhàsiyamànà taü pañinissajjeyyuü iccetaü kusalaü no ce pañinissajjeyyuü imàpi bhikkhuniyo yàvatatiyakaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesa"nti.

[BJT Page 078] [\x 78/]

3. Bhikkhuniyo panevàti: upasampannàyo vuccanti.

Saüsaññhà viharantãti, saüsaññhà nàma: ananulomikena kàyikacàcasikena saüsaññhà viharanti.

Pàpàcàràti: pàpakena àcàrena samannàgatà.

Pàpasaddàti: pàpakena kittisaddena abbhuggatà.

Pàpasilokàti: pàpakena micchàjãvena jãvikaü1 kappenti.

Bhikkhunãsaïghassa vihesikàti: a中ama中issà [PTS Page 240] [\q 240/] kamme kayiramàne pañikkosanti.

A中ama中issà vajjapañicchàdikàti: a中ama中issà2 vajjaü pañicchàdenti.

4. Tà bhikkhuniyoti: yà tà saüsaññhà bhikkhuniyo.

Bhikkhunãhãti: a中àhi bhikkhunãhi. Yà passanti yà suõanti tàhi vattabbà, bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaganãnaü saügho vaõõetãti. Dutiyampi vattabbà bhaginiyo kho

Saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaganãnaü saügho vaõõetãti. Tatiyampi vattabbà bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaganãnaü saügho vaõõetãti. Sace pañinissajjanti iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjanti àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Tà bhikkhuniyo saïghamajjhampi àkaóóhatvà vattabbà, bhaginiyo kho

Saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaganãnaü saügho vaõõetãti. Dutiyampi vattabbà bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaganãnaü saügho vaõõetãti. Tatiyampi vattabbà bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaganãnaü saügho vaõõetãti. Sace pañinissajjanti iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjanti àpatti dukkañassa. Tà bhikkhuniyo samanubhàsitabbà, eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbà vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya saügho àpetabbo.

Suõàtu me ayye saügho itthannàmà ca itthannàmà ca bhikkhuniyo saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà taü vatthuü nappañinissajjanti yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàma勺a itthannàma勺a bhikkhuniyo samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

1. Jãvitaü - machasaü

2. A中ama中aü - machasaü

[BJT Page 080] [\x 80/]

6. Suõàtu me ayye saïgho itthannàmà ca itthannàmà ca bhikkhuniyo saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokaü bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà, tà taü vatthuü nappañinissajjanti saïgho itthannàma勺a itthannàma勺a bhikkhuniyo samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya ca itthannàmàya ca bhikkhunãnaü samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya, dutiyampi etamatthaü vadàmi suõàtu me ayye saïgho itthannàmà ca itthannàmà ca bhikkhuniyo saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokaü bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà, tà taü vatthuü nappañinissajjanti saïgho itthannàma勺a itthannàma勺a bhikkhuniyo samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya ca itthannàmàya ca bhikkhunãnaü samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya, tatiyampi etamatthaü vadàmi suõàtu me ayye saïgho itthannàmà ca itthannàmà ca bhikkhuniyo saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokaü bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà, tà taü vatthuü nappañinissajjanti saïgho itthannàma勺a itthannàma勺a bhikkhuniyo samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya ca itthannàmàya ca bhikkhunãnaü samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa, yassà nakkhamati sà bhàseyya, dutiyampi etamatthaü vadàmi samanubhaññhà saïghena itthannàmà ca itthannàmà ca bhikkhuniyo tassa vatthussa pañinissaggàya khamati saïghassa tasmà tuõhã, evametaü dhàràyàmãti.

7. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi thullaccayà. Kammavàcà pariyosàne àpatti saïghàdisesassa. Saïghàdisesaü ajjhàpajjantinaü 兀ttiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañippassambhanti, dve tisso ekato samanubhàsitabbà. Tatuttariü na samanubhàsitabbà.

8. Imàpi bhikkhuniyoti: purimàyo upàdàya vuccanti.

Yàvatatiyakanti: yàvatatiyaü samanubhàsanàya àpajjanti, na sahavatthajjhàcàrà.

Nissàraõãyanti: saïghàmhà nissàrãyati,

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Dhammakamme dhammakammasa中à nappañinissajjanti àpatti saïghàdisesassa.

Dhammakamme vematikà nappañinissajjanti àpatti saïghàdisesassa.

Dhammakamveccatià nappañinissajjanti àpatti saïghàdisesassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asamanubhàsantãnaü pañinissajjantãnaü ummattikànaü khittacittànaü, vedanaññànaü, àdikammikànanti.

Navamasaïghàdiseso

[BJT Page 082] [\x 82/]

2. 10

Dasama saïghàdiseso

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã saïghena1 samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vadeti, saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa [PTS Page 241] [\q 241/] vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva2 saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà3 dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetãti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyà thullanandà saïghena samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vakkhati "saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva2 saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà3 dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü, bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcentã: "kathaü hi nàma thullanandà bhikkhunã saïghena samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vakkhati saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva2 saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà3 dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

3. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi, saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã saïghena samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vadeti "saüsaññhàva

Ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva2 saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà3 dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti.

1. Bhikkhunãsaïghena - sãmu[ii]

2. Tuyha中eva - sã[i] tumheyeva - syà

3. Vebhassiyà - machasaü

[BJT Page 084] [\x 84/]

Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave

Bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. "Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã saïghena samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vakkhati saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva2 saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà3 dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya

Pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya

Mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã evaü vadeyya "saüsaññhàva ayye

Tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti.

Sà bhikkhunã bhikkhunãhi evamassa vacanãyà: "màyye evaü avaca

Saüsaññhàva ayye tumhe viharatha, mà tumhe nànà viharittha, santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà, viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Eva勺a sà bhikkhunã bhikkhunãhi cuccamànà tatheva paggaõheyya, sà bhikkhunã bhikkhunãhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbà tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya勺e samanubhàsiyamànà taü pañinissajjeyya iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjeyya ayampi bhikkhunã yàvatatiyakaü dhammaü àpannà nissàraõãyaü saïghàdisesa'nti.

[BJT PAGE 086] yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhupagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Evaü vadeyya: saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saïghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaü saddà evaüsilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà, tà saïgho na ki勺i àha tumha中eva saïgho.

U中àyàti: ava中àya paribhavenàti: paribhavyatàya1 akkhantiyàti: kopena. Vebhassàti: vibhassikatàya2. Dubbalyàti: [PTS Page 242] [\q 242/] apakkhatàya3. Evamàha bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saïgho vaõõetãti.

Sà bhikkhunãti: yà sà evaü vàdinã bhikkhunã.

Bhikkhunãhãti: a中àhi bhikkhunãhi, yà passanti yà suõanti tàhi vattabbà: "màyye evaü avaca saüsaññhàva ayye

Tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Dutiyampi vattabbà "màyye evaü avaca saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Tatiyampi vattabbà "màyye evaü avaca saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetãti. Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa.

Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã saïghamajjhimpi àkaóóhatvà vattabbà màyye evaü avaca saüsaññhàva ayye

Tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Dutiyampi vattabbà "màyye evaü avaca saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Tatiyampi vattabbà "màyye evaü avaca saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi

Bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetãti. Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã samanubhàsitabbà eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbà vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

1. Pàribhabyatà - machasaü

2. Vibhassãkatà - machasaü

3. Apakkhatà - machasaü

[BJT Page 088] [\x 88/]

5. Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã saïghena samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vadeti:

Saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saüghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaüghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà tà saügho na ki勺i àha. Tumbha中eva saügho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha. "Bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpasilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saügho vaõõetã"ti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàseyya tassà vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

6. Suõàtu me ayye saïgho, ayaü itthannàmà bhikkhunã saüghena samanubhaññhà bhikkhuniyo evaü vadeti: saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saïghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdàkà tà saïgho na ki勺i àha. Tumha中eva saïgho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha: "bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpisilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saïgho vaõõetã"ti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya, sà tuõhassa yassaviviccathayyye. Dutiyampi ekamatthaü vadàmi

Saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saïghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdàkà tà saïgho na ki勺i àha. Tumha中eva saïgho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha: "bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpisilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saïgho vaõõetã"ti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya, sà tuõhassa yassà nakkhamaviviccathayyempi ekamatthaü vadàmi

Saüsaññhàva ayye tumhe viharatha mà tumhe nànà viharittha santi saïghe a中àpi bhikkhuniyo evàcàrà evaüsaddà evaüsilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdàkà tà saïgho na ki勺i àha. Tumha中eva saïgho u中àya paribhavena akkhantiyà vebhassà dubbalyà evamàha: "bhaginiyo kho saüsaññhà viharanti pàpàcàrà pàpasaddà pàpisilokà bhikkhunãsaïghassa vihesikà a中ama中issà vajjapañicchàdikà viviccathayye viveka中eva bhaginãnaü saïgho vaõõetã"ti. Sà taü vatthuü nappañinissajjati. Saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya, sà tuõhassa yassà nakkhamati sà bhaviviccathayyeïghena itthannàmà bhikkhunã tassa vatthussa pañinissaggàya, khamati saüghassa tasmà tuõhã, evametaü dhàràyàmãti.

7. ¥attiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcàpariyosàne àpatti saïghàdisesassa saüghàdisesaü ajjhàpajjantiyà 兀ttiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañippassambhanti.

[BJT Page 090] [\x 90/]

8. Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Yàvatatiyakanti: yàvatatiyaü samanubhàsanàya àpajjati na sahavatthajjhàcàrà.

Nissàraõãyanti: saïghamhà nissàrãyati.

Saïghàdisesoti: saïghova tassà àpattiyà mànattaü deti målàya pañikassati abbheti na sambahulà na ekà bhikkhunã tena vuccati saïghàdisoti. Tassa ceva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü, tenapi vuccati saïghàdisesoti.

Dhammakamme dhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa.

Dhammakamme vematikà nappañinissajjati àpatti saïghàdisesassa.

Dhammakamme adhammakammasa中à nappañinissajjavuccatighàdisesassa.

Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asamanubhàsantiyà, pañinissajjantiyà, ummattikàya, khittacittàya, vedanaññàya, àdikammikàyàti.

Dasamasaïghàdisesaü.

9. Uddiññhà kho ayyàyo sattarasasaïghàdisesà dhammà nava pañhamàpattikà aññha yàvatatiyakà, yesaü bhikkhunã a中ataraü và a中ataraü và àpajjati tàya2 bhikkhuniyà ubhato saïghe pakkhamànattaü caritabbaü. Ciõõamànattà bhikkhunã3 yattha siyà vãsatigaõo bhikkhunãsaïgho tattha sà bhikkhunã abbhetabbà. Ekàyapi ce åno. Vãsatigaõo bhikkhunãsaïgho taü bhikkhuniü abbheyya sà ca bhikkhunã anabbhità tà ca bhikkhuniyo gàrayhà ayaü tattha sàmãci. Tattha ayyàyo pucchàmi kaccittha parisuddhà, dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà, tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà, parisuddhetthayyàyo, tasmà tuõhã. Evametaü dhàràyàmãti.

Tesaü uddànaü

Ussayaü cori gàmantaü ukkhittaü khàdanena ca

Kinte kupità kismi勺i saüsaññhu中àya te dasàti1.

Sattarasakaü niññhitaü

1. Tà, sã! Sãmu!

2. Viõõàmànattàya bhikkhuniyà, sã! Sãmu! Sãmu!!

3. Saüsaññhà àyate dasàti - sãmu!