[BJT Page 422] [\x 422/]

6. 9. 1
Ràjantepurasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena ràjà pasenadi kosalo uyyànapàlaü àõàpesi gaccha bhaõe uyyànaü sodhehi uyyànaü gamissàmàti. 1- Evaü devàti kho so uyyànapàlo raいo pasenadissa kosalassa pañissutvà uyyànaü sodhento addasa bhagavantaü aいatarasmiü rukkhamule nisinnaü, disvàna ye ràjà pasenadi kosalo tenupasaükami, upasaükamitvà ràjànaü pasenadiü kosalaü etadavoca: "suddhaü dve uyyànaü api ca bhagavà tattha nisinno"ti. Hotu bhaõe mayaü bhagavantaü payirupàsissàmàti.

2. Atha kho ràjà pasenadi kosalo uyyànaü gantvà yena bhagavà tenupasaükami. Tena kho pana samayena aいataro upàsako bhagavantaü payirupàsantaü nisinnaü, disvàna hãto aññhàsi. Atha kho raいo pasenadissa kosalassa etadahosi, nàrahatàyaü puriso pàpo hotuü yathàbhagavantaü payirupàsatãti. Yena bhagavà tenupasaükami upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Atha kho so upàsako bhagavato gàravena [PTS Page 158] [\q 158/] ràjànaü pasenadiü kosalaü neva abhivàdesi na paccuññhàsi. Atha kho ràjà pasenadi kosalo anattamano ahosi, "kathaü hi nàmàyaü puriso mayi àgate neva abhivàdessati na paccuññhessatã"ti. Atha kho bhagavà ràjànaü pasenadiü kosalaü anattamanaü viditvà ràjànaü pasenadiü kosalaü etadavoca, "eso kho mahàràja upàsako bahussuto àgatàgamo kàmesu vitaràgo"ti.

. 63. Atha kho raいo pasenadissa kosalassa etadahosi, nàrahatàyaü upàsako orako hotuü, bhagavàpi imassa vaõõaü bhàsatãti. Taü upàsakaü etadavoca: "vadeyyàsi upàsaka yena attho"ti. Suññhu devàti. Atha kho bhagavà ràjànaü pasenadiü kosalaü dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi, atha kho ràjà pasenadi kosalo bhagavatà dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

1. Gamissàmiti, sãmu.

[BJT Page 424] [\x 424/]

4.

Tena kho pana samaneya ràjà pasenadi kosalo uparipàsàdà varagato hoti. Addasà kho ràjà sasenadi kosale taü upàsakaü rathikàya chantapàõiü gacchantaü disvàna pakkosàpetvà etadavoca: "tvaü kira upàsaka bahussuto àgatàgamo, sàdhu upàsaka ambhàkaü itthàgàraü dhammaü vàcehã"ti. Yampàhaü1deva jànàmi ayyànaü vàhasà, ayyàva devassa itthàgàraü dhammaü vàcessantãti. Atha kho ràjà pasenadi kosalo saccaü kho upàsako àbhàti yena bhagavà tenupasaükami, upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho ràjà pasenadi kosalo bhagavantaü etadavoca: "sàdhu bhante bhagavà ekaü bhikkhuü àõàpetu, yo ambhàkaü itthàgàraü dhammaü vàcessatã"ti. Atha kho bhagavà ràjànaü pasenadiü kosalaü dhammiyà kathàya sandassisisamàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

5. Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi, tena hà'nanda raいo itthàgàraü dhammaü vàcehãti. Evaü bhanteti kho àyasmà ànando bhagavato pañissutvà2kàlena kàlaü pavisitvà raいo itthàgàraü dhammaü vàceti. Atha kho àyasmà ànando pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena raいo pasenadissa kosalassa nivesanaü tenupasaükami. Tena kho pana samayena ràjà pasenadi kosalo mallikàya deviyà saddhiü sayanagato hoti. Addasà kho mallikà devi àyasmantaü ànandaü duratova àgaccantaü, disvàna sahasà vuññhàsi. [PTS Page 159] [\q 159/] pãtakamassà3dussaü pahassittha. Atha kho àyasmà ànando tatova pañinivattitvà àràmaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi

6. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma àyasmà ànando pubbe appañisaüvidito raいo antepuraü pañisissatã"ti. - Pe - saccaü kira tvaü ànanda pubbe appañisaüvidito raいo anetapuraü pavisasãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü ànanda pubbe appañañisaüvidito raいo antepuraü pavisissasi. Netaü ànanda appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü ànanda, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi,

1. Yamahaü - machasaü

2. Pañissuõitvà - sãmu.

3. Pitakamaññhà - machasaü

[BJT Page 426] [\x 426/]

7. Dasa ime bhikkhave àdinavà ràjantepurappavesane, katame dasa: idha bhikkhave ràjà mahesiyà saddhiü nipanno1- hoti, tattha bhikkhu pavisati, mahesi và bhikkhuü disvà sitaü pàtukaroti, bhikkhu mà mahesiü disvà sitaü pàtukaroti. Tattha raいo evaü hoti. "Addhà imesaü kataü và karissanti và"ti. Ayaü bhikkhave pañha àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave ràjà bahukicco bahukaraõiyo aいataraü itthiü gantvà nassarati, sà tena gabhaü gaõhàti, 2- tattha raいo evaü hoti. "Na kho idha aいo koci pavisati, aいatra pabbajitena. Siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave dutiyo àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave raいo antepure aいataraü ratanaü nassati. Tattha raいo evaü hoti. "Na kho idha aいo koci pavisati, aいatra pabbajitena. Siyà nukho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave tatiyo àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave raいo antepure abbhantarà guyihamantà bahiddhà sambhedaü tattha raいo evaü hoti. "Na kho idha aいo koci pavisati, aいatra pabbajitena. Siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave catuttho àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave raいo antepure putto và pitaraü pattheti, pità và puttaü pattheti, tesaü evaü hoti. "Na kho idha aいo koci pavisati, aいatra pabbajitena. Siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave pacamo àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave ràjà nivaññhàniyaü ucce ñhàne ñhapeti, yesaü taü amanàpaü tesaü evaü hoti. "Ràjà kho pabbajitena. Saüsaññho, siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave chaññho àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave ràjà uccaññhàniyaü nice ñhàne ñhapeti, yesaü taü amanàpaü tesaü evaü hoti. "Ràjà kho pabbajitena. Saüsaññho, siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, [PTS Page 160] [\q 160/] ayaü bhikkhave sattamo àdãnavo ràjantepurappavesane.

1. Nisinno - machasaü

2. Gaõhi - machasaü

[BJT Page 428] [\x 428/]

Punacaparaü bhikkhave ràjà akàle senaü uyyojeti. Yesaü taü amanàpaü tesaü evaü hoti, "ràjà kho pabbajitena. Saüsaññho, siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave aññhamo àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave ràjà kàle senaü uyyojetvà antaràmaggato nivattàpeti, yesaü taü amanàpaü tesaü evaü hoti. "Ràjà kho pabbajitena. Saüsaññho, siyà nu kho pabbajitassa kamma"nti, ayaü bhikkhave navamo àdãnavo ràjantepurappavesane.

Punacaparaü bhikkhave raいo ràjantepuraü hatthisammaddaü assasammaddaü rathasammaddaü rajaniyàni1 råpasaddagandharasaphoññhabbàni yàni na pabbajitassa sàråppàni, ayaü bhikkhave dasamo àdãnavo ràjantepurappavesane. Ime kho bhikkhave dasa àdãnavo ràjantepurappavesaneti.

8. Atha kho bhagavà ayasmantaü ànandaü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu raいo khattiyassa muddhàvasittassa2anikkhatantaràjake anãbhatratananake3- pubbe appañisaüvidito indakhãlaü atikkàmeyya pàcittiya"nti.

9. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Khattiyo nàma: ubhato sujàto hoti màtito ca pitito ca saüsuddhagahaõiko yàvasantamà pitàmahayugà akkhitto anupakkuññho jàtivàdena.

Muddhàvasitto nàma: khattiyàhisekena abhisitto hoti.

1. Rajjanãyàni - machasaü

2. Muddhàhisittassa - syà

3. Aniggatarattake - machasaü

[BJT Page 430] [\x 430/]

Anikkhantaràjaketi: ràjà sayanigharà anikkhatto hoti.

Anãbhataratanaketi: mahesã sayanigharà anikkhattà hoti. Ubho và anikkhattà honti.

Pubbe appañisaüviditoti: pubbe animattito. 1-

Indakhilo nàma: sayanigharassa ummàro vuccati.

Sayanigharaü nàma: yattha katthavi raいo sayanaü paいattaü hoti antamaso sànipàkàraparikkhittampi.

Indikhilaü atikkàmeyyàti: pañhamaü pàdaü ummàraü atikkàmeti àpatti dukkañassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Appañisaüvidite appañisaüviditasaいi indakhilaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa appañisaüvidite vematiko indikhilaü atikkameti àpatti pàcittiyassa. Appañisaüvidite pañisaüviditasaいi indakhãlaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Pañisaüvidite appañisaüviditasaいi àpatti dukkañassa. Pañisaüvidite vematiko àpatti dukkañassa. Pañisaüvidite pañisaüviditasaいi anàpatti.

[PTS Page 161] [\q 161/] anàpatti pañisaüvidite na khattiyo hoti, na khattiyàhisekena abhisinto hoti, ràjà và2- sayanigharà nikkhatto hotimahesi và2- sayanigharà nikkhattà hoti. Ubho và nikkhattà ca honti, na sayanighare ummattakassa àdikammikassàti.

Ràjantepurisikkhàpadaü pañhamaü. 3-

1. Anàmattotvà - machasaü

2. Vàti padaü - machasaü natthi

3. Anetapura sikkhàpadaü - machasaü

. 6[BJT Page 432] [\x 432/]

6. 9. 2

Ratanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu aciravatiyà nadiyà nahàyati. Aいataropi bràhmaõo pacasatànaü thavikaü thale nikkhipitvà aciravatiyà nadiyà nahàyitvà1- vissaritvà agamàsi. Atha kho so bhikkhu tassàyaü bràhmaõassa thavikà mà idha nassãti aggahesi. Atha kho so bràhmaõo saritvà turitaturito2àdhàvitvà taü bhikkhuü etadavoca: api me bhe thavikaü passeyyàsãti. Handa bràhmaõàti adàsi. Atha kho tassa bràhmaõassa etadahosi. Kena nu kho ahaü upàyena imassa bhikkhuno puõõapannaü na dadeyyanti. Na me bho pacasatàni sahassaü meti palibuddhãtvà muci.

2. Atha kho so bhikkhu àràmaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma bhikkhu rattaü uggahessati"ti - pe - saccaü kira tvaü bhikkhu rattaü uggahesãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa rattaü uggahessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu ratanaü và ratanasammataü và uggaõheyya và uggaõahàpeyya và pàcittiya"nti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

3. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü ussavo hoti, manussà alaükatapañiyantà uyyànaü gacchanti. Visàkhàpi migàramàtà alaükatapañiyantà uyyànaü gamissàmiti [PTS Page 162] [\q 162/] gàmato nikkhamitvà "kyàhaü karissàmi uyyànaü gantvà'yannunàhaü bhagavantaü payirupàseyya"nti. âbharaõaü omucitvà uttaràsaügena bhaõóikaü khandhitvà dàsiyà adàsi, "handa je imaü bhaõóikaü gaõhàhã"ti. Atha kho visàkhà migàramàtà yena bhagavà tenupasaükami, upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho visàkhaü migàramàtaraü bhagavà dhammiyà kathàya sandassesi, samàdapesi. Samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho visàkhà migàramàtà bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampapahaüsità uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho sà dàsã taü bhaõóikaü vissaritvà agamàsi. Bhikkhu passitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü. Tena hi bhikkhave uggahetvà nikkhipathàti.

1. Nahàyanto - machasaü

2. Turito - machasaü

[BJT Page 434] [\x 434/]

4. Atha kho bhagavà etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave ratanaü và ratanasammataü và ajjhàràme và ajjhàvasathe và, uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipituü yassa bhavissati so harissatãti. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu ratanaü và ratanasammataü và aいatra ajjhàràmà và ajjhàvasathà và uggaõheyya và uggaõhàpeyya và pàcittiyanti.

Khàpadaü paいattaü hoti.

5. Tena kho pana samayena kàsisu janapadesu anàthapiõóikassa gahapatissa kammantagàmo hoti, tena ca gahapatinà antevàsi àõatto hoti, sace bhadantà àgacchanti bhattaü kareyyàsãti tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu kàsãsu janapadesu càrikaü ramànà yena anàthapiõóikassa gahapatissa kammantagàmo tenupasaükamiüsu. Addasà kho so puriso te bhikkhu duratoca àgacchante, disvàna yena te bhikkhu tenupasaükami, upasaükamitvà te bhikkhu abhivàdetvà etadavoca. Adhivàsentu bhante ayyà svàtanàya gahapatino bhantanti. Adhivàsesuü kho te bhikkhu tuõhãbhàvena. Atha kho so puriso tassà rattiyà accayena paõitaü khàdanãyaü bhojanãyaü pañiyàdàpetvà kàlaü àrocàpetvà aïgulimuddikaü omuavitvà te bhikkhu bhantena parivisitvà ayyà bhuajitvà gacchantu, ahampi kammantaü gamissàmãti aïgulimuddikaü vissaritvà agamàsi. Bhikkhu [PTS Page 163] [\q 163/] passitvà sace mayaü gamissàma nassissatàyaü aïgulimuddikàti tattheva acchiüsu. Atha kho so puriso kammantà àgacchanto te bhikkhu passitvà etadavoca: "kissa bhate ayyà idheva acchanti"ti. Atha kho te bhikkhu tassa purisassa etamatthaü àrocetvà sàvatthãyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

6. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave ratanaü và ratanasammataü và ajjhàràme và ajjhàvasathe và, uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipituü yassa bhavissati so harissatãti. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu ratanaü và ratanasammataü và aいatra ajjhàràmà và ajjhàvasathà và uggaõheyya và uggaõhàpeyya và pàcittiyaü, ratanaü và pana bhikkhunà ratanasammataü và ajjhàràme và ajjhàvasathe và uggahetvà và uggahàpetvà1- và nikkhipitabbaü, yassa bhavissati so harissatãti. Ayaü tattha sivãciti.

1. Uggaõhàpetvà - sãmu.

. 6

[BJT Page 436] [\x 436/]

7. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Ratanaü nàma: muttà maõi vephariyo saükho silà pavàëaü rajataü jàtaråpaü lohitaïko masàragallaü.

Ratanasammataü nàma: yaü manussànaü upabhogaparibhogaü etaü ratanasammataü nàma.

Aいatra ajjhàràmà và ajjhàvasathà vàti: ñhapetvà ajjhàràmaü ajjhàvasathaü.

Ajjhàràmo nàma: parikkhittassa àràmassa anto àràmo. Aparikkhattassa upacàro

Ajjhàvasato nàma: parikkhittassa àvasathassa anto àvasatho. Aparikkhattassa upacàro

Uggaõheyyàti: sayaü gaõhàti, àpatti pàcittiyassa.

Uggaõhàpeyyàti: aいaü gaõhàpeti, àpatti pàcittiyassa.

8.Gaõhàpeti,khunaü ratanasammataü và ajjhàràme và ajjhàvasathe và uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipitabbanti, råpena và nimittena và saいàõaü katvà nikkhipitvà àcikkhitabbaü yassa bhaõóaü naññhaü so àgacchatuti. Sace råpena và nimittena và sampàdeti dàtabbaü. No ce sampàdeti vicinàhi àvusoti vattabbo. Tamhà àvàsà pakkamantena ye tattha honti bhikkhu patiråpà tesaü bhatthe [PTS Page 164] [\q 164/] nikkhipitvà pakkamitabbaü. No ce honti bhikkhu papatiråpà, ye tattha honti gahapatikà patiråpà tesaü hatthe nikkhipitvà pakkamitabbaü, ayaü tattha sàmiciti ayaü tattha anudhammàtà.

Ayaü tattha sàmiciti ayaü tattha anudhammatà.

Anàpatti: ratanaü và ratanasammataü và ajjhàràme và ajjhàvasathe và uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipati yassa bhavissati so harissatãti. Ratanasammataü vissàsaü gaõhàti, tàvakàlikaü gaõhàti, paüsukulasaいissa, ummattakassa àdikammikassàti.

Ratanasikkhàpadaü dutiyaü.

[BJT Page 438] [\x 438/]

6. 9. 3

Vikàle gàmappavesanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggà bhikkhu vikàle gàmaü pavisitvà sahàyaü nisãditvà anekavihitaü tiracchànakathaü kathenti, seyyathãdaü? Ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakhathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü surakathaü1- visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànatthakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbavakathaü iti và. Manussà ujjhàyanti khiyantã vipàcenti, "kathahi nàma samaõà sakyaputtiyà vikàle gàmaü pavisitvà sabhàyaü nisãditvà anekavihitaü tiracchànakathaü kathenti, seyyathãdaü ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakhathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü surakathaü visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànatthakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü iti và. Seyyathàpi gihi kàmabhoginoti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti

Vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu vikàle gàmaü pavisitvà sabhàyaü nisãditvà anekavihitaü tiracchànakathaü kathessanti, seyyathãdaü ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakhathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü surakathaü1visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànatthakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü itivàti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave vikàle gàmaü pavisitvà sabhàyaü nisãditvà anekavihitaü tiracchànakathaü kathenti, seyyathãdaü ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakhathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü surakathaü visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànatthakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü iti vàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà vikàle gàmaü pavisitvà sabhàyaü nisãditvà anekavihitaü tiracchànakathaü kathenti, seyyathãdaü ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakhathaü yuddhakathaü antakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü surakathaü visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànatthakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü iti và. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvàduharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

[PTS Page 165] [\q 165/] "yo pana bhikkhu vikàge gàmaü paviseyya pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

1. Suràkathaü - sãmu1 sãmu11

[BJT Page 440] [\x 440/]

3. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu kosalesu janapadesu sàvatthiyaü gacchantà sàyaü aいataraü gàmaü upagacchiüsu manussà te bhikkhu passitvà etadavocuü: "pavisatha bhante"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavatà pañikkhittaü vikàle gàmaü pavisitunti kukkuccàyanto na pàvisi. Corà te bhikkhu acchindiüsu. Atha kho teta bhikkhu sàvatthiyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocasuü bhikkhu bhagavato etamattaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave àvucchà vikàle gàmaü pavisituü "evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu anàpucchà vikàle gàmaü paviseyya pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

4. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu kosalesu janapadesu sàvatthiyaü gacchantà sàyaü aいataraü gàmaü upagaachi manussà taü bhikkhuü passitvà etadavocuü: "pavisatha bhante"ti. Atha kho so bhikkhu bhagavatà pañikkhittaü anàpucchà vikàle gàmaü pavisitunti kukkuccàyanto na pàvisi. Corà taü bhikkhu acchindiüsu. Atha kho te bhikkhu sàvatthiyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocasuü bhikkhu bhagavato etamattaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave santaü bhikkhuü àvucchà vikàle gàmaü pavisituü" evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu sattaü bhikkhuü anàpucchà vikàle gàmaü paviseyya pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

4. [PTS Page 166] [\q 166/] tena kho pana samayena aいataro bhikkhu ahinà daññho hoti. Aいataro bhikkhu aggiü àharissàmiti gàmaü gaccati. Atha kho so bhikkhu bhagavatà pañikkhittaü pantaü bhikkhuü anàpucchà vikàle gàmaü pavisitunti kukkuccàyanto na pàvisi. Bhagavato etamatthaü àrocasuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave tathàråpaü accàyike karaõãye santaü bhikkhuü anàvucchà vikàle gàmaü pavisituü" evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu sattaü bhikkhuü anàpucchà vikàle gàmaü paviseyya aいatra tathàråpà accàyikà karaõiyà pàcittiyanti.

[BJT Page 442] [\x 442/]

6. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Santo nàma bhikkhu: sakkà hoti àpucchà pavisituü

Asanto nàma bhikkhu: na sakkà hoti àpuccà pavisituü

Vikàlo nàma majjhantike vãtivatte yàva araõuggamanà.

Gàmaü paviseyyàti: parikkhittassa gàmassa parikkhepaü atikkamantassa àpatti pàcittiyassa. Aparikkhittassa gàmassa upacàraü okkamantassa àpatti pàcittiyassa.

Aいatra tathàråpà accàyikà karaõãyàti: ñhapetvà tathàråpaü accàyikaü karaõãyaü

Vikàle vikàlasaいi santaü bhikkhuü anàpucchà gàmaü pavisati aいatra tathàråpà accàyikà karaõãyà àpatti pàcittiyassa. Vikàle vematiko santaü bhikkhuü anàpucchà gàmaü pavisati aいatra tathàråpà accàyikà karaõiyà àpatti pàcittiyassa. Vikàle kàlasaいi santaü bhikkhu ü anàpucchà gàmaü pavisati aいatra tathàråpà accàyikà karaõãyà àpatti pàcittiyassa.

Kàle vikàlasaいi àpatti dukkañassa. Kàle vematiko àpatti dukkañassa. Kàle kàlasaいi anàpatti.

Anàpatti: tathàråpe accàyike karaõiye santaü bhikkhuü àpucchà pavisati, asantaü bhikkhuü anàpucchà pavisati, antaràràmaü gacchati, bhikkhunupassayaü gacchati, titthiyaseyyaü gacchati, pañikkamanaü gacchati, gàmena maggo hoti, àpadàsu, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vikàlegàmapapavesanasikkhàpadaü tatiyaü1-

1. Vikàla - machasaü

[BJT Page 444] [\x 444/]

. 66. 9. 4

[PTS Page 167] [\q 167/] sucigharasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena aいatarena dantakàrena bhikkhu pavàrità honti. Yesaü ayànaü sucigharena attho ahaü suvigharenàti, tena kho pana samayena bhikkhu bahu sucighare viいàpenti. Yesaü khuddakà sucigharà te mahante sucighare viいàpetti, yesaü mahantà sucigharà te khuddake sucighare viいàpenti, atha kho so dantakàro bhikkhunaü bahu sucighare karonto na sakkoti aいaü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü, antanàpi na yàpeti, puttadàràpissa1kilamanti. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcenti, "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà bahu sucighare viいàpessanti. Ayaü imesaü bahu sucighare karonto na sakkoti aいaü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü attanàpi na yàpeti suttadàràpissa kilamantãti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma bhikkhu na mattaü jànitvà bahu sucighare viいàpessanti"ti - pe - saccaü kira bhikkhave bhikkhu na mattaü jàtitvà bahu sucighare viいàpentãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà na mattaü jànitvà bahu sucighare viいàpessati, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu aññhamayaü và dantamayaü và visànamayaü và sucigharaü kàràpeyya bhedanakaü pàcittiyanti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

. 6

Aññhi nàma: yaü kici aññhi

Danetà nàma: hatthidanto vuccati

Visàõaü nàma: yaü kici visàõaü

Kàrapeyyàti: karoti và kàràpayati và payoge dukkañaü pañilàbhena bhinditvà pàcittiyaü desetabbaü

1. Puttadàropissa kilamati - sã, machasaü

[BJT Page 446] [\x 446/]

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. [PTS Page 168] [\q 168/] parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

Anàpatti gaõñhikàya1- araõike, vãñhe2, ajaniyà, ajanisalàkàya, vàsijañe, udakapujaniyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Sucigharasikkhàpadaü catutthaü.

6. 9. 5

Macasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto ucce mace sayati. Atha kho bhagavà sambahulehi bhikkhuhi saddhiü senàsanacàrikaü àbhiõóanto yenàyasmato upanandassa sakyaputtssa vihàro tenupasaükami. Addasà kho àyasmà upanando sakyaputto bhagavantaü duratova àgacchantaü, disvàna bhaghavantaü etadavoca: àgacchatu me bhante sayanaü passatuti. Atha kho bhagavà tato va pañinivattitvà bhikkhu àmattesi, àsayato bhikkhave moghapurisà veditabboti, atha kho bhagavà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Navaü pana bhikkhunà macaü và pãñhaü và karayamànena aññhaïgulapàdakaü kàretabbaü sugataïgulena aいatra heññhimàya añanàya. Taü atikkàmayato chedanakaü pàcittiyanti.

1. Gaõóikàya - syà

2. Vidhe - machasaü, vañhe, syà

[BJT Page 448] [\x 448/]

. 02. Navaü nàma: karaõaü upàdàya vuccati.

Vaevà nàma: cattàro macà masàrako khundikàbaddho kuëirapàdako àbhaccapàdako

Pãñhaü nàma: cattàri pãñhàni masàrakaü khundikàbaddhaü kuëãrapàdakaü àbhaccapàdakaü

Kàrayamànenàti: karotto và kàràpento và.

Aññhaïgulapàdakaü kàretabbaü sugataïgulena aいakra [PTS Page 169] [\q 169/] heññhimàya añaniyàti ñhapetvà heññhimaü añaniü. Taü atikkàmetvà karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena chinditvà pàcittiyaü desetabbaü

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pamàõikaü karoti, ånakaü karoti, aいena kataü pamàõàtikkantaü pañilabhitvà chinditvà paribhujãti, ummattakassa, àdikammikassàti. .

Macasikkhàpadaü pacamaü.

. 0

6. 9. 6

Tulonaddhasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu macampi piñhampi tulonaddhaü kàràpenti. Manussà vihàracàrikaü àbhiõóannaü passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiya macampi pãñhampi tulonaddhaü kàràpessanti, seyyathàpi gihi kàmabhoginoti.

1. Macapãñhasikkhàpadaü - machasaü

[BJT Page 450] [\x 450/]

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü, ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu macimpi piñhampi tulonaddhaü kàràpessantiti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave macampi tulonaddhaü karàpethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisa macimpi pãñhampi tulonaddhaü kàràpessatha, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu macaü và tulonaddhaü và kàràpeyya uddalanakaü pàcittiyanti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Maevà nàma: cattàro macà masàrako khundikàbaddho kuëirapàdako àbhaccapàdako

Pãñhaü nàma: cattàri pãñhàni masàrakaü khundikàbaddhaü kuëãrapàdakaü àbhaccapàdakaü

[PTS Page 170] [\q 170/]

Tulaü nàma: tiõitulàni rukkhatulaü latàtulaü poñakãtulaü kàràpeyyàti karoti và kàràpeti và payoge dukkañaü. Pañilàbhena uddàletvà pàcittiyaü desetabbaü.

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: àyoge kàyabandhane aüsavaññake1- pattatthavikàya parissàvane bimbohanaü2- karoti, aいena kataü pañilahitvà paribhujati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Tulonaddhasikkhàpadaü chaññhaü.

1. Aüsakhaddhake - machasaü

2. Khãbbàbhanaü - machasaü

[BJT Page 452] [\x 452/]

. 76. 9. 7

Nisidanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhunaü nisãdanaü anuいàtaü hoti. Chabbaggiyà bhikkhu bhagavatà nisidanaü anuいàtanti appamàõikàni nisidanàni dhàrenti macassapi pãñhassapi puratopi pacchatopi olambanti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu appamàõikàni nisãdanàni dhàressanti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave appamàõikàni nisãdanàni dhàrethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà na mattaü jànitvà bahu sucighare viいàpessati, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Nisãdanaü pana bhikkhunà kàrayamànena pàmàõãkaü kàretabbaü tatãradaü pamàõaü dighaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü diyaóóhaü. Taü atikkàmayato chedanakaü pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

[PTS Page 171] [\q 171/]

2. Tena kho pana samayena àyasmà udàyi mahàkàyo hoti. So bhagavato purato nisidanaü paいàpetvà samantato samaajamàno nisãdi. 1- Atha kho bhagavà àyasmantaü udàyiü etadavoca: kissa tvaü udàyi nisidanaü paいàpetvà samannato samaajasi seyyathàpi puràõàsikoññhoti. Tathà hi pana bhante bhaghavatà bhikkhunaü atikhuddakaü nisidanaü anuいàtanti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave nisidanassa dasaü2- vidatthiü" evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Nisãdanaü pana bhikkhunà kàrayamànena pàmàõãkaü kàretabbaü tatãradaü pamàõaü dighaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü diyaóóhaü. Dasà vidatthi, taü atikkàmayato chedanakaü pàcittiyanti.

1. Nisidati - machasaü

2. Dasà - sã1 sãmu11

[BJT Page 454] [\x 454/]

3. Nisãdanaü nàma: sadasaü vuccati.

Kàrayamànenàti: karonto và kàràpento và. Pamàõikaü kàretabbaü. Tatridaü pamàõaü dãghaso dve vidatthiyo sugatavidatthãyà tiriyaü diyaóóhaü. Dasà vidatthi, taü atikkàmayato karoti và kàràpeti và payoge dukkañaü. Pañilàbhena chinditvà pàcittiyaü desetabbaü. Pàcittiyanti.

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pamàõikaü karoti, ånakaü karoti, aいena kataü pamàõàtikkannaü pañilabhitvà chinditvà paribhujati, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhãsiü và bimbhohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti. .

Nisãdanasikkhàpadaü sattamaü.

. 76. 9. 8

Kaõóupañiccàdisikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhunaü kaõóupañicchàdi anuいàtà [PTS Page 172] [\q 172/] hoti. Chabbaggiyà bhikkhu bhagavatà kaõóupañicchàdi anuいàtàti appamàõiyo kaõóupañicchàdiyo dhàrenti, puratopi pacchatopi àkaóóhantà àbhiõóanti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;

[BJT Page 456] [\x 456/]

"Kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu appamàõiyo kaõóupañicchàdiyo dhàressanti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave appamàõikàyo kaõóupañicchàdiyo dhàrethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà appamàõãkàyo kaõóupañicchàdiyo dhàressatha netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha khvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Kaõóupañicchàdiü pana bhikkhunà kàrayamànena pàmàõãka kàretabbà tatãradaü pamàõaü dighaso dve catasso vidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü dve vidatthiyo taü atikkàmayato chedanakaü pàcittiyanti.

2. Kaõóupañicchàdi nàma: yassa adhonàbhi ubbhajàõumaõóalaü kaõóu và piëakà1- và assàvo2- thullakacchu và àbàdho tassa pañicchàdanatthàya.

Kàrayamànenàti: kàrontà và karopennà và. Pàmàõãka kàretabbà: tatãradaü pamàõaü dighaso catasso vidatthiyo sugata vidatthiyà dve vidatthiyo taü atikkàmetvà karoti và kàràpeti và payoge dukkañaü pañilàbhena chinditvà pàcittiyaü desetabbaü

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pamàõikaü karoti, ånakaü karoti, aいena kataü pamàõàtikkannaü pañilabhitvà chinditvà paribhujati, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhãsiü và bimbhohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti. .

Kaõóupañicchàdisikkhàpadaü aññhamaü.

1. Pilàkà - machasaü

2. Assavo - sã1

. 7

. 0[BJT Page 458] [\x 458/]

6. 9. 9

Vassikasàñikasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhunaü vassikasàñikà anuいà hoti. Chabbaggiyà bhikkhu bhagavatà vassikasàñikà anuいàtàti appamàõikàyo vassikasàñikàyo dhàrenti puratopi pacchatopi àkaóóhantà àbhiõóanti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu appamàõikàyo vassikasàñikàyà dhàressanti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave appamàõikàyo vassikasàñikàyo dhàrethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà appamàõikàyo cassika sàñikàyo dhàressatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Vasasikasàñikaü pana bhikkhunà kàrayamànena pàmàõãkaü kàretabbaü tatãradaü pamàõaü dighaso chavidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü aóóhateyyà. Taü atikkàmayato chedanakaü pàcittiyanti.

[PTS Page 173] [\q 173/]

2. Vassikasàñikà nàma: vassànassa càtumàsatthàya

Kàrayamànenàti: karonto và kàràpento và. Pamàõikà kàretabbà. Tatãradaü pamàõaü dãghaso chavidatthiyo sugatavidatthãyà tiriyaü aóóhateyyà. Taü atikkàmetvà karoti và kàràpeti và payoge dukkañaü. Pañilàbhena chinditvà pàcittiyaü desetabbaü.

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

[BJT Page 460] [\x 460/]

Anàpatti: pamàõikaü karoti, ånakaü karoti, aいena kataü pamàõàtikkannaü pañilabhitvà chinditvà paribhujati, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhãsiü và bimbhohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti. .

Vassikasàñikasikkhàpadaü navamaü.

6. 9. 10

Nandattherasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà nando bhagavato màtucchàputto abhiråpo hoti dassaniyo pàsàdiko caturaïgulomako bhagavato 1- so sugatacivarappamàõaü cãvaraü dhàreti: addasaüsu kho therà bhikkhu àyasmannaü nandaü duratova àgacchantaü. Disvà bhagavà àcchatãti àsanà uññhahitvà2- te upagate saajànitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma àyasmà nando sugatacãvaraüppamàõaü cãvaraü dhàressati"ti. Bhagavato etamatthaü àrocecasuü. Atha kho bhagavà àyasmantaü nandaü pañipucchi, saccaü kira tvaü nanda sugatacãvarappamàõaü cãvaraü dhàresãti, saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü nanda sugatacãvarappamàõaü cãvaraü dhàressasi netaü nanda appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü pha suvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu sugatacãvarappamànaü cãvaraü kàràpeyya atirekaü và chedanakaü pàcittiyaü. Tatãradaü sugatacãvarappamàõaü dighaso navavidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü chavidatthiyo idaü sugatassa sugatacãvarappamàõanti.

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Sugatacãvaraü3- nàma: dãghaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü chavidatthãyo. Kàràpeyyàti: karoti và kàràpeti và payoge dukkañaü pañilàbhena chanaditvà pàcittiyaü desetabbaü.

1. Bhagavatà - machasaü

2. Uññhabhanti - machasaü

3. Sugatacãvarapapamàõaü - machasaü

[BJT Page 462] [\x 462/]

Antanà vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Antanà vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti àpatti pàcittiyassa.

Aいassatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. Aいena kataü pañilabhitvà paribhujati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: åkaü karoti, aいena kataü pañilahitvà [PTS Page 174] [\q 174/] chinditvà paribhujati, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhãsiü và bimbhohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti. .

Nandattherasikkhàpadaü dasamaü.

Ràjavaggo1- navamo.

Tassuddàna:

Raいo ca ratanaü santaü suciü macaca tulikaü

Nisãdanaca kaõóu ca vassikaü sugatena càti.

Vagguddànaü:

Musà bhåtaca ovàdo bhojanaü celakena ca

Surà sappàõakà dhammà ràjavaggena te nava

Uddiññhà kho àyasmanto dvenavuti pàcittiyà dhammà, tatthàyasmante pucchàmã, kaccittha parisuddhà, dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà tatiyampi pucchàmi kaccitthakaccitthisuddhetthàyasmanto tasmà tukaccitthàrayàmãti.

Khuddakaü samattaü.

1. Ratanavaggo - machasaü,

2. Pàcittiya kaõóaü niññhitaü - machasaü