[BJT Page 106] [\x 106/]
[PTS Page 034] [\q 34/]

6. 2. 1
 Bhåtagàmasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho pana samayena àëavakà bhikkhu navakammaü karontà rukkhaü chindanànipi chedàpentipi. A中ataropi àëavako bhikkhu rukkhaü chindati. Tasmiü rukkhe adhivatthà devatà taü bhikkhuü etadavoca. 'Mà bhante antano bhavanaü katatukàmo mayihaü bhavanaü jinditi. So bhikkhu anàdiyanto chindiyeva tassà ca devatàya dàrakassa bàhuü àkoñesi. Atha kho tassa, devatàya etadahosi. 'Yannunàhaü imaü bhikkhuü idheva jãvità voropeyya'nti. Atha kho tassà devatàya etadahosi. Na kho metaü patiråpaü yàhaü imaü bhikkhuü idheva jãvità voropeyyaü, yannunàhaü bhagavato etamatthaü àroceyya'nti. Atha kho sà devatà yena bhagavà tenupasaükami. Upasaükamitvà bhagavato etamatthaü àrocesi.

"Sàdhu sàdhu devate sàdhu tvaü devate taü bhikkhuü jivatà na voropesi. Sacajja tvaü devate taü bhikkhuü jãvità voropeyyàsi bahu勺a tvaü devate apu中aü pasaveyyàsi. Gaccha tvaü devate apu中aü pasaveyyàsi. Gacca tvaü devate amukasmiü okàse rukkho vivitto tasmiü upagacchàti".

2. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà rukkhaü chinidissanti pi chedàpessanti pi ekindriyaü samaõà sakyaputtiyà jivaü viheñhessantã"ti. 1Assosuü kho bhikkhu tesaü sanussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àëavakà bhikkhu rukkhaü chindissanti pi chedàpessantipãti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira kumhe bhikkhave rukkhaü chindathàpi chedàpethàpiti' saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà rukkhaü chandissathàpi chedàpessathàpi jivasa中ino hi moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho te bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Bhåtagàma pàtavyatàya pàcittiya"nti.

1. Viheñhentãti - machasaü

[BJT Page 108] [\x 108/]

3. Bhåtagàmo nàma: pa勺a bãjajàtàni mulabãjaü khandhabãjaü eebãjaü aggabãjaü bãjabãjameva1- pa勺amaü.

[PTS Page 035] [\q 35/] mulabãjaü nàma: haliddisaügiveraü vacaü2 vacatthaü ativisaü3kañukarohiõã usãraü bhaddamuttakaü yàni và pana中àni pi atthi khandhe jàyanti khandhe sa兀jàyanti etaü mulabãjaü nàma.

[BJT Page 108] [\x 108/]

3. Bhåtagàmo nàma: pa勺a bãjajàtàni mulabijaü khandhabãjaü eebãjaü aggabãjaü bãjabãjameva1- pa勺amaü.

Mulabãjaü nàma: haliddi siügiveraü vacaü2- vacatthaü ativisaü3 kañukarohiõi usiraü bhaddamunnakaü yàni và pana中àni pi atthi mule jàyanti mule sa兀jàyanti etaü mulabãjaü nàma.

Khandhabãjaü nàma: assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako kapitthano, yàni và pana中àni pi atthi khandhe jàyanti khandhe sa兀jàyanti etaü khandhabãjaü nàma.

Ephabãjaü nàma: ucchu vepha vepha naëo yàni và pana中ànipi atthi pabbe jàyanti pabbe sa兀jàyanti etaü eebãjaü nàma.

Aggabãjaü nàma: ajjakaü4- phaõijjakaü5- hiriveraü yàni và pana中ànipi atthi agge jàyanti agge sa兀jàyanti etaü aggabãjaü nàma.

Bãjabãjaü nàma: pubbaõõaü aparaõõaü yàni và pana中ànipi atthi bãje jàyanti bãje sa兀jàyanti etaü bãjabãjaü nàma.

Bãje bãjasa中i chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pavati và pavàpeti và àpatti pàcittiyassa. Bãje vematiko chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và àpatti dukkañassa. Khije akhijasa中i chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và anàpatti.

Abãje bãjayasa中i àpatti dukkañassa. Abãje vematiko àpattidukkañassa. Abãje abãjasa中i anàpatti.

Anàpatti: imaü jàna imaü dehi àhàra iminà attho imaü kappiyaü karohãti bhaõati, asa勺icca asatiyà ajànantassa ummattakassa àdikammikassàti.

Bhåtagàmasikkhàpadaü pañhamaü

1. Khãja khija勺eva - katthaci, 2. Vacà - machasaü

3. Ativisà machasaü 4. Ajjukaü - machaü,

5. Paõijjakaü - sã1

[BJT Page 110] [\x 110/]

6. 2. 2

A中avàdakasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena àyasmà channo anàcàraü àcaritvà saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü paricarissati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu harite accàrampi passàvampi kheëampi karonti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave harite uccàrampi passàvampi kheëampi karonti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa

Saccaü kira tvaü channa saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarasi, ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarissasi ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Netaü [PTS Page 036] [\q 36/] moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave ropetabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saügho àpetabbo.

2. Suõatu me bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyucajiyamàno a中ena中aü pañicarati yadi saüghassa pantakallaü saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropeyya esà 兀tti,

Khandhabãjaü nàma: assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako kapitthano, yàni và pana中àni pi atthi khandhe jàyanti khandhe sa兀jàyanti khandhabãjaü nàma.

Eebãjaü nàma: ucchu vepha nalo yani và pana中àni pi atthi pabbe jàyanti pabbe sa兀jàyanti etaü eebãjaü nàma.

Aggabãjaü nàma: ajjakaü4- phaõijjakaü 5- hiriveraü yàni và pana中àni pi atthi agge jàyanti agge sa兀jàyanti etaü aggabãjaü nàma.

Khãjabãjaü nàma: pubbaõõaü aparaõõaü yani và pana中àni pi atthi bãje jàyanti bãje sa兀jàyanti etaü bãjabãjaü nàma.

Bãje bãjasa中i chindati và chedàpeti và hindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và àpatti pàcittiyassa. Bãje vematiko chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và àpatti dukkañassa. Bãje abãjasa中i chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và anàpatti.

Abãje bãjema中i àpatti dukkañassa. Abãje vematiko àpattidukkañassa. Abãje abijasa中i anàpatti.

Anàpatti: imaü jàna imaü dehi imaü àhara iminà attho imaü kappiyaü karohãti bhaõati, asa勺icca asatiyà ajànantassa ummattakassa àdikammikassàti.

Bhåtagàmasikkhàpadaü pañhamaü

1. Bãja bãja勺eca - katthavi, 2. Vacà - machasaü

3. Ativisà machasaü 4. Ajjukaü - machasaü

5. Paõijjakaü - sã1

[BJT Page 110] [\x 110/]

6. 2. 2

A中avàdakasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena àyasmà channo anàcàraü àcaritvà saüghasajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü hi àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü paricarissati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti -pe-

Saccaü kira tvaü channa saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarasi, ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarissasi ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave ropetabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saügho àpetabbo.

2. Suõàtu me bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarati yadi saüghassa pattakallaü saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropeyya phasà 兀tti,

3. Suõàtu me bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno a中ena中aü pañicarati saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropeti, yassàyasmato khamata channassa bhikkhuno a中avàdakassa ropanà so tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya. Ropitaü saüghena channassa bhikkhuno a中avàdakaü, khamati saüghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

[BJT Page 112] [\x 112/]

4. Atha kho bhagavà àyasmantaü channaü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"A中avàdeke pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

5. Tena kho pana samayena àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyi anuyujiyamàno a中ena中aü pañicaranto àpattiü àpajjissàmiti tuõhãbhuto saüghaü viheseti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno tuõahã bhuto saüghaü vihesessatãti. - Pe -

Saccaü kira tvaü channa saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno tuõhãbhuto saüghaü vihesesãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno tuõbhãbhuto saüghaü vihesessasi. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave ropetabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saügho àpetabbo.

6. Suõàtu me bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno tuõhibhåto saüghaü viheseti, yadi saüghassa pattakallaü saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropeyya phasà 兀tti,

7. Suõàtu me bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu大iyamàno tuõhãbhuto saüghaü viheseti, saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropeti, yassàyasmato khamata channassa bhikkhuno vihesakassa ropanà so tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya. Ropitaü saüghena channassa bhikkhuno vihesakaü, khamati saüghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

8. Atha kho bhagavà àyasmantaü channaü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"A中avàdeke vihesake pàcittiya"nti.

1. Dubbharatàya - machasaü

[BJT Page 114] [\x 114/]

[PTS Page 037] [\q 37/] a中avàdako nàma: saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu大iyamàno taü na kathekukàmo taü ugghàñetukàmo1a中ena中aü pañicarati, ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti, eso a中àvàdako nàma.

Vihesako nàma: saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu大iyamàno taü na kathetukàmo taü ugghàñetukàmo1tuõhibhuto saüghaü viheseti eso vihesako nàma.

âropite a中avàdake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu大iyamàno taü na kathetukàmo taü ugghàñetukàmo a中ena中aü pañicarati ko apanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti àpatti dukkañassa.

âropite vihesake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu大iyamàno taü na kathetukàmo taü ugghàñetukàmo tuõhãbhuto saüghaü viheseti àpatti dukkañassa.

Ropite a中avàdake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu大iyamàno taü na kathetukàmo taü ugghàñetukàmo a中ena中aü pañicarati, ko àpatti kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti àpatti pàcittiyassa.

Ropite vihesake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu大iyamàno taü na kathetukàmo taü ugghàñetukàmo tuõhibhåto saüghaü viheseti àpatti pàcittiyassa.

Dhammikamme dhammakammasa中i a中avàdake vihesake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme vematiko a中avàdake vihesake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã a中avàdake vihesake àpatti pàcittiyassa.

1. Na ugghàñetukàmo - machasaü,

[BJT Page 116] [\x 116/]

Adhammakamme dhammakammasa中i àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中ã àpatti dukkañassa.

Anàpatti: ajànanto pucchati, gilàno và na katheti, saüghassa bhaõóanaü và kalaho và viggaho và vivàdo và bhavissatãti na katheti, saükhabhedo và saügharàjã1- và bhavissatãti na katheti, adhammena và vaggena và na kammàrabhassa và kammaü karissatãti na katheti, ummattakassa àdikammikassati.

A中avàdakasikkhàpadaü dutiyaü.

6. 2. 3

Ujjhàpanasikkhàpadaü

. 11. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakinivàpe. Tena kho pana samayena àyasmà dabbo mallaputto saüghassa senàsana勺a pa中àpeti2bhattàni ca uddisati. Tena kho pana samayena vettiyabhummajakà3- bhikkhu navakà ceva honti appapu中aca [PTS Page 038] [\q 38/] yàni saüghassa làvakàni senàsanàni tesaü pàpuõanti. Làmakàni ca bhattàni. Te àyasmantaü dabbaü mallaputtaü bhikkhu ujjhàpenti, chandàya dabbo mallaputto senàsanaü pa中àpeti chandàya ca bhattàni uddisatãti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma mettiyabhummajakà bhikkhu ayasmantaü dabbaü mallaputtaü bhikkhu ujjhàpessantãti -pesaccaü kira tumhe bhikkhave dabbaü mallaputtaü bhikkhu ujjhàpeti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü bhikkhu ujjhàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave ropetabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saügho àpetabbo.

. 1

"Ujjhàpanake pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

1. Saügharàjivà - machaü, 3. Mettiyabhumajakà - machasaü,

2. Pa中apeti - machasaü,

[BJT Page 118] [\x 118/]

Neta kho pana samayena mettiyabhummajakà bhikkhu bhagavatà ujjhàpanakaü pañikkhintanti. Ettàvatà bhikkhu sossantãti bhikkhunaü sàmantà àyasmantaü dabbaü mallaputtaü khãyanti 'chandàya dabbo mallaputto senàsanaü pa中àpeti, chandàya ca bhattàni uddisatã'ti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma mettiyabhummajakà bhikkhu ayasmantaü dabbaü mallaputtaü khãyissantãti -pe- saccaü kira tumhe bhikkhave dabbaü mallaputtaü khãyatàti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü khãyissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Ujjhàpanake khiyanake pàcittiya"nti.

3. Ujjhàpanakaü nàma: upasampannaü saüghena sammataü senàsana pa中àpakaü và bhattuddesakaü và yàgubhàjakaü và phalabhàjakaü và khajjabhàjakaü và appamattakavissajjakaü và avaõõaü kattukàmo ayasaü kattukàmo maükukattukàmo upasampannaü ujjhàpeti và khãyati và àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme dhammakammasa中i ujjhàpanake khãyanake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme vematiko ujjhàpanake khãyanake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã ujjhàpanake khãyanake àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannaü ujjhàpeti và khãyati và àpatti và dukkañassa. Upasampannaü saüghena asammataü senàpanapa中àpakaü và bhattuddesakaü và yàgubhàjakaü và phalabhàjakaü và khajjabhàjakaü. Và appamattakavissajjakaü và avaõõaü kattukàmo ayassaü kattukàmo maükukakattukàmo upasampannaü và anupasampannaü và ujjhàpeti và [PTS Page 039] [\q 39/] khãyati và àpatti dukkañassa.

[BJT Page 120] [\x 120/]

Anupasampannaü saüghena sammataü và asammataü và senàsana pa中àpakaü và bhattuddesakaü và yàgubhàjakaü và phalabhàjakaü và khajja bhàjakaü và appamattakavissajjakaü và avaõõaü kattukàmo ayasaü kattukàmo maükukattukàmo upasampannaü và anupasampannaü và ujjhàpeti và khãyati và àpatti dukkañassa.

Adhammakamme dhammakammasa中i àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkassaña. Adhammakamme adhammakammasa中ã àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pakatiyà chando dosà mohà bhayà karontaü ujjhàpeti và khãyati và ummattakassa àdikammissàtita

Ujjhàpanasikkhàpadaü tatiyaü.

. 46. 2. 4

Pañhamasenàsanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa. âràme tena kho pana samayena bhikkhu hemantike kàle ajjhokàse senàsanaü pa中àpetvà kàyaü otàpentà kàle àrocite taü pakkamantà neva uddhariüsu, na uddharàpesuü. Anàpucchà pakkamiüsu, senàsanaü ovaññhaü heti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma bhikkhu ajjhokàse senàsanaü pa中àpetvà taü pakkamantà neva uddharissanti na uddharàpessinti anàpucchà pakkamissanti senàsanaü ovaññhanti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave bhikkhu ajjhokàse saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü bhikkhu ujjhàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu saüghikaü ma勺aü và pãñhaü và bhisiü và kocchaü và ajjhokàse santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

[BJT Page 122] [\x 122/]

2. Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokàse vasitvà kàlasseva senàsanaü atiharanti. Addasà kho bhagavà te bhikkhu kàlasseva senàsanaü atiharante. Dismà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave aññhamàse avassikasaüghekate [PTS Page 040] [\q 40/] maõóape và rukkhamule và yattha kàkà và kulalà và na åhadanti tattha senàsanaü nikkhipitunti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Saüghikaü nàma: saüghassa dinnaü hoti parivacattaü.

Ma叉và nàma: cattàro ma兀và masàrako, bundikàbaddho, kuëãrapàdako, àhaccapàdako.

Pãñhaü nàma: cattàri pãñhàni masàrakaü khundikàbaddhaü kuëirapàdakaü àhaccapàdakaü.

Bhisi nàma: pa勺ahisiyo uõõàhisi1- colabhisi vàkabhisi tiõahisi paõõahisi.

Kocchaü nàma: vàkamayaü và usãramayaü và mu兀jamayaü và babbajamayaü2- và anto saüveñhetvà baddhaü hoti.

Santharitvàti: sayaü santharitvà sanatharàpetvàti: a中aü santharàpetvà anupasampannaü santharàpeti tassa paëibodho, upasampannaü santharàpeti santhatassa3- paëibodho.

Taü pakkamanto neva uddhareyyàti: na sayaü uddhareyya. Na uddharàpeyyàti: na a中aü uddharàpeyya. Anàpucchaü và gaccheyyàti: bhikkhunaü và sàmaõeraü và àràmikaü và anàpucchà majjhamassa purisassa leóóupàtaü atikkamantassa àpatti pàcittiyassa.

Saüghike saüghikasa中i ajjhokàse santharitvà và sattharà petvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchà và gaccheyya àpatti pàcittiyassa. Saüghike vematiko ajjhokàse santharitvà và sattharà petvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchà và gaccheyya àpatti pàcittiyassa. Saüghike puggagikasa中i ajjhokàse santharitvà và sattharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchà và gaccheyya àpatti pàcittiyassa.

1. Uõõahisi - sãmu1, machasaü 2. Pabbajamayaü - machaü 3. Santhàrakassa - machasaü

[BJT Page 124] [\x 124/]

Vilimikaü1- và attarattharaõaü và bhummattharaõaü2- và taññikaü và cammakhaõóaü và pàdapu 兀janiü và phalakapãñhaü và ajjhokàse santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti dukkañassa.

Puggalike saüghikasa中i àpatti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa. Puggalike puggalikasa中i a中assa puggalike àpatti dukkañassa. Attano puggalike anàpatti.

Anàpatti: uddharitvà gacchati, uddharàpetvà gacchati, àpacchitvà3gacchati, otàpento gacchati, kenaci paëikhuddhaü hoti, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhamasenàsanasikkhàpadaü catutthaü.

. 4

6. 2. 5

[PTS Page 041] [\q 41/] dutiyasenàsanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa. âràme tena kho pana samayena sattarasamaggiyà bhikkhu sahàyakà honti. Te vasantàpi ekato vasanti, pakkamantàpi ekato pakkamanti te a中atarasmiü saüghike vihàre seyyaü santharitvà taü pakkamantà neva uddhariüsu. Neva uddhariüsu. Na uddharàpesuü. Anàpucchà sakkamiüsu. Senàsanaü upavikàhi khàyitaü hoti.

. 02. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma sattarasavaggiyà bhikkhu saüghike vihàre seyyaü santharitvà taü pakkamantà neva uddharissanti na uddharàpessanti anàpucchà pakkamissanti senàsanaü upacikàhi khàyitanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave sattarasavaggiyà bhikkhu saüghike vihàre seyyaü mantharigatvà taü pakkamantà neva uddhariüsu, na uddharàpesuü, anàpucchà pakkamiüsu, senàsanaü upacikàhi khàyitanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhu moghapurisà saüghike vihàre seyyaü santharitvà taü pakkamantà neva uddharissanti na uddharissanti na addharàpessanti anàpacchà pakkamissanti senàsanaü upacikàhi khàyitaü. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

. 0

"Yo pana bhikkhu saüghike vihàre seyyaü santharitvà và santharà petvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya pàcittiya"nti.

1. Cimilikaü simu 1, machasaü

2. Bhåmattharaõaü - machasaü.

3. â pucchaü - machasaü, syà.

[BJT Page 126] [\x 126/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Saüghiko nàma: vihàro saüghassa dinnaü hoti pariccattaü.

Seyyaü nàma: bhisi cilimikà uttarattharaõaü bhummattharaõaü taññikà cammakhaõóo nisidanaü paccattharaõaü tiõasantharo paõõasanthàro.

Santharitvàti: sayaü santharitvà sanatharàpetvàti: a中aü santharàpetvà

Taü pakkamanto neva uddhareyyàti: na sayaü uddhareyya. Na uddharàpeyyàti: na a中aü uddharàpeyya. Anàpucchaü và gaccheyyàti: bhikkhunaü và sàmaõeraü và

Anàpucchaü và gaccheyyàti: bhikkhuü và samaõeraü và àràmikaü và [PTS Page 042] [\q 42/] anàpucchà parikkhittassa àràmassa parikkhepaü atikkamantassa àpatti pàcittiyassa. Aparikkhittassa àràmassa upacàraü atikkamantassa àpatti pàcittiyassa.

Saüghike saüghikasa中i seyyaü santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti pàcittiyassa. Saüghike vematiko seyyaü santhiritvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva addhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti pàcittiyassa. Saüghake puggalikasa中i seyyaü santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva addhareyya na addharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti pàcittiyassa.

Vihàrassa upacàre và upaññhànasàlàyaü và maõóape và rukkhamule và seyyaü santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddaràpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti dukkañassa. Ma勺aü và pãñhaü và vihàre và vihàrassa upacàre và upaññhàna sàlàyaü và vaõóape và rukkhamule và santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamante neva uddhareyya na uddaràpeyya na addharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti dukkañassa.

[BJT Page 128] [\x 128/]

Puggalike saüghikasa中i àpati dukkañassa. Puggalike vematito àpatti dukkañassa. Puggalike puggalikasa中i a中assa puggalike àpatti dukkañassa. Antano puggalike anàpatti.

Anàpatti: uddharitvà gacchati, uddharàpetvà gacchati, àpucchitvà gacchati, kenaci paëikhuddhaü hoti. Sàpekkho gantavà tattha ñhito àpucchati. Kenaci paëikhuddho heti, àpadàsu ummattakassa

Dutiyasenàsanasikkhàpadaü pa勺amaü.

6. 2. 6

Anupakhajjasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa. âràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu varaseyyàyo paëikhuddhanti. 1- Therà2- bhikkhu vuññhapenti. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi, kena nu kho mayaü upàyena idheva vaseyyàmàti. 3- Atha kho chabbaggiyà bhikkhu there bhikkhu anupakhajja seyyaü kappenti. Yassa sambàdho bhavisti so pakkamissatãti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu there bhikkhu anupakhajja seyyaü kappessantã'ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü [PTS page 043] àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave there bhikkhu anupakhajjaü seyyaü kappethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà there bhikkhu anupakhajja seyyaü kajjessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu saüghike vihàre jànaü pubbupagataü bhikkhuü anupakhajja seyyaü kappeyya yassa sambàdho bhavissati so pakkamissatãti etadeva paccayaü karitvà ana中aü pàcittiya"nti.

1. Palibuddhenti - machasaü 2. There - (aññhakathatàya) 3. Vassaü vaseyyàmàti-machasaü

. 0[BJT Page 130] [\x 130/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Saüghikaü nàma: vihàro saüghassa dinno hoti pariccatto.

. 0

Jànàti nàma: vuddhodi jànàti gilànoti jànàti saüghena dinnoti jànàti.

Anupakhajjati anupavisitvà. Seyyaü kappeyyàti: ma勺assa và pãñhassa và pavisantassavà nikkhamantassa và upacàrare seyyaü santharati và santharàpeti và àpatti dukkañassa. Abhinisidati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Etaceva paccayaü kiritvà ana中anti: na a中o koci paccayo hoti anubakhajja seyyaü kappetuü.

Saüghike saüghikasa中i anupakhajja seyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Saüghike vematiko anupakhajja seyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Saüghãke puggalikasa中i anupakhajja kappeti àpatti pàcittiyassa.

Ma勺assa và pãñhassa và pavisantassa và nikkhamantassa và upacàraü ñhapetvà seyyaü santharati và santharàpeti và àpatti dukkañassa. Abhinisidati và abhinipajjati và àpatti dukkañassa. Vihàrassa upacàre và upaññhànasàlàyaü và maõóape và rukkhamule và ajjhonàse và seyyaü santarati và santharàpeti và àpatti dukkañassa. Abhinisidati và abhinipajjati và àpatti dukkañassa.

Puggalike saüghãkasa中i àpàtti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa. Puggalike puggalikasa中i a中assa puggalike àpatti dukkañassa. Attano puggalike anàpatti.

Anàpatti: gilàno pavisati sãtena và uõhona và pãëito pavisati àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti'ti.

Anupakhajjasikkhàpadaü chaññhaü.

[BJT Page 132] [\x 132/]

6. 2. 1

[PTS Page 044] [\q 44/] nikkaóóhanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyà bhikkhu a中ataraü paccantimaü mahàvihàraü pañisaükharonti idha mayaü vassaü vasissàmàti. Addasaüsu kho chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiye bhikkhu vihàraü pañisaükharonte, handa ne vuññhàpessàmà"ti. Ekacce evamàhaüsu: àgamethàvuso yàva pañisaükharonti pañisaükhate vuññhàpessàmàti. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiye bhikkhu etadavocuü: "uññhethàvuso amhàkaü vihàro pàsuõàtã"ti. Nanu àvuso saüghiko vihàroti. âmàvuso saüghiko vihàroti. Uññhethàvuso amhàkaü vihàro pàpuõàti'ti. Mahallako àvuso vihàro. Tumhepi vasatha mahampi vasissàmàti. Uññhethàvuso amhàkaü vihàro pàpuõàtã'ti kupità anattamanà gãvàya gahetvà nikkaóóhanti. Te nikkaóóhayamànà rodanti. Bhikkhu evamàhaüsu: "kissa tumhe àvuso rodathà"ti. Ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà amhe saüghikà vihàrà nikkaóóhantãti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà bhikkhu saüghikà vihàra nikkaóóhassantãti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave tupità anattamanà bhikkhu saüghikà vihàrà nikkaóóhathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kupità anattamanà bhikkhu saüghikà vihàrà nikkaóóhassatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu kupito anattamano saüghikà vihàrà nikkaóóheyya và nikkaóóhàpeyya và pàvittiya"nti.

1. Pañikacceva - machasaü

[BJT Page 134] [\x 134/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto [PTS Page 045 [\q 45/] ']bhikkhu'ti.

Saüghiko nàma: vihàro saüghassa dinno hoti pariccatto.

Nikkaóóheyyàti: gabhe gahetvà pamukhaü nikkaóóhati àpatti pàcittiyassa. Pamukhe gahetvà bahi nikkaóóhati àpatti pàcittiyassa. Ekena payogena bahukepi dvàre atikkameti àpatti pàcittiyassa. Nikkaóóhàpeyyàti: a中aü àõàpeti àpatti dukkañassa. 1- Sakiü àõanto bahukepi dvàre atikkameti àpati pàcittiyassa.

Saüghike saüghikasa中i kupito anattamano nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti pàcittiyassa. Saüghike vematiko kupito anattamano nikkaóóhati và nikkaóàpeti và àpatti pàcittiyassa saüghike puggalikasa中i kupito anattamano nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Vihàrassa upacàrà và upaññhànasàlàya và vaõóapà và rukkhamulà và ajjhokàsà và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và àpatti dukkañassa.

Anupasampannaü vihàrà và vihàrassa upacàrà và upaññhànana sàlàya và vaõóapà và rukkhumulà và ajjhokàsà và nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóàpeti và àpatti dukkañassa.

Puggalike saüghisa中i àpatti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa. Puggalike puggalikasa中i a中assa puggalike àpatti dukkañassa. Antano puggalike anàpatti.

Anàpatti: alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và bhaõóanakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti: alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và kalahakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti: alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và vivàdakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti: alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và bhassakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti: alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và saüghe adhikaraõakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Nikkaóóhanasikkhàpadaü sattamaü.

1. Pàcittiyassa - machasaü.

[BJT Page 136] [\x 136/]

6. 2. 8

Vehàsakuñisikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana [PTS Page 046] [\q 46/] samayena dve bhikkhu saüghike vihàre upari vehàsakuñiyà eko heññhà viharati, eko upari. Uparimo bhikkhu àhaccapàdakaü ma勺aü sahasà abhinisãdi. Ma勺apàdo nipatitvà1- heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu vissara makàsi. Bhikkhu upadhàvitvà taü bhikkhu etadavocuü: "kissa tvaü àvuso vissaramakàsã"ti. Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àràcesi.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhu saüghike vihàre uparivehàsakuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü sahasà abhinisãdissatãti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saüghike vihàre upari vehàsakuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü sahasà abhinisidasiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghike vihàre upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü sahasà abhinisãdissasi. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu saüghike vihàre upari vehàsakuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü và pãñhaü và abhinisideyya và abhinipajjeyya và pàvittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Saüghiko nàma: vihàro saüghassa dinno hoti pariccatto.

Vehàsakuñi nàma: majjhamassa purisassa asãsaghaññà.

âhaccapàdako nàma: ma勺o aüge vijjhatvà ñhito hoti.

âhaccapàdakaü nàma: pãñhaü aüge vijjhatvà ñhitaü hoti.

Abhinisideyyàti: tasmiü abhinisãdati àpatti pàcittiyassa.

Abhinipajjeyyàti: tasmiü abhinisãdati àpatti pàcittiyassa.

1. Nippatitvà - machasaü, patitvà - syà.

[BJT Page 138] [\x 138/]

Saüghike saüghikasa中i upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü và pãñhaü và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Saüghike vematiko upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü và pãñhaü và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Saüghike puggalikasa中i upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma勺aü và pãñhaü và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Puggalike saüghikasa中i àpatti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa. Puggalike puggalikassa中i a中assa puggalike àpatti dukkañassa. Attano puggalike anàpatti.

Anàpatti: vehàsakuñiyà sãsaghaññàya1- heññhà aparibhogaü hoti padarasa勺itaü hoti pañàõi dinnà hoti, tasmiü ñhito gaõbhàti2 và laggeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Vehàsakuñisikkhàpadaü aññhamaü.

6. 2. 9

[PTS Page 047] [\q 47/]

Mahallakavihàrasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme tena kho pana samayena àyasmato channassa upaññhàko mahàmanto àyasmato channassa vihàraü kàràpeti. Atha kho àyasmà channo katapariyositaü vihàraü punappunaü chàdàpesi. 3- Punappunaü lepàpesi. 4- Atihaürito vihàro paripati. Atha kho àyasmà channo tiõa勺a kaññha勺a saükaóóhanto a中atarassa bràhmaõassa yavakhettaü dusesi. Atha kho so bràhmaõo ujjhàyati khãyati vipàveti: kathaü hi nàma bhadantà amhàkaü yavakhettaü dusessantã"ti. Assosuü kho bhikkhu tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa.

1. Sisasaüghaññàya - machasaü, 3. Chàdàpeti - machasaü,

2. Gaõhati - machasaü 4. Lepàpeti - machasaü.

[BJT Page 140] [\x 140/]

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma àyasmà channo katapariyositaü vihàraü punappunaü chàdàpessati punappunaü lepàssepati atibhàrito vihàro paripatãti atha kho bhagavà etasmãü nidàne ekasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, santipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Saccaü kira tvaü channa katapariyositaü vihàraü punappunaü chàdàpesi punappunaü lepàpesi atibhàrito vihàro paripatãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa katapariyositaü vihàraü punappunaü chàdàpessasi punappunaü lepàpessasi atibhàrito vihàro paripati. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti.

"Mahallakaü pana bhikkhunà vihàraü kàrayamànena yàva dvàrakosà aggalaññhapanàya àlokasandhiparikammàya dvatticchadanassa pariyàyaü appaharite ñhatena adhiññhàtabbaü, tato ve uttariü appaharite pi ñhito adhiññhabheyya pàcittiya"nti.

3. Mahallako nàma: vihàro sassàmiko vuccati. Vihàro nàma: ulalinto và hoti avalinto và ullintàvalitto và.

Kàrayamànenàti: karonto và kàràpento và.

Yàvadvàrakosàti: piññhasaghàñassa1- samantà hatthapàsà.

Aggalaññhapanàyàti: dvàraññhapanàya.

âlokasandhiparikammàyàti: vàtapànaparikammàya. Setavaõõaü kàëavaõõaü gerukaparikammaü màlàkammaü latàkammaü makaradantakaü pa勺apañikaü.

[PTS Page 048] [\q 48/] dvatticchadanassa pariyàyaü appaharite ñhitena adhiññhàtabbanti: haritaü nàma: pubbaõõaü aparaõõaü sace harite ñhito adhiññhàti àpatti dukkañassa. Maggena chàdenatassa dve magge adhiññhahitvà tatiyaü magge àõàpetvà pakkamitbbaü. Pariyàyena chàdentassa dve pariyàye adhiññhahitvà tatiyaü pariyàyaü àõàpetvà pakkamitabbaü.

1. Piññhisaüghàñassa - syà,

[BJT Page 142] [\x 142/]

Tato ce uttariü appaharitepi ñhito adhiññhabheyyàti: iññhakàya chàdentassa iññhakàyiññhakàya1- àpatti pàcittiyassa. Silàya chàdentassa silàya silàya àpatti pàcittiyassa. Sudhàya chàdentassa piõóe piõóe àpatti pàcittiyassa. Tiõena chàdentassa karaëe karaëe àpatti pàcittiyassa. Paõõena chàdentassa paõõe paõõe àpatti pàcittiyassa.

Atirekadvattipariyàye atirekasa中i adhiññhàti àpatti pàcittiyassa. Atirekadvatti pariyàye vematiko adhiññhàti àpatti pàcittiyassa. Atirekadvattipariyàye ånakasa中i adhiññhàti àpatti pàcittiyassa.

ænakadvattipariyàye atirekasa中i àpatti dukkañassa. ænakadvattipariyàye vematiko àpatti dukkañassa. ænakadvatti pariyàye ånakasa中i anàpatti.

Anàpatti: dvattipariyàye, ånakadvattipariyàye, 2- leõe guhàya, tiõakuñikàya a中assatthàya, antano dhanena vàsàgàraü ñhapetvà sabbattha anàpatti ummantakassa àdikammikassati.

Mahallakavihàrasikkhàpadaü navamaü.

6. 2. 10

Sappànakasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho pana samayena àëavakà bhikkhu navakammaü karontà jànaü sappàõakaü udakaü tiõampi mantikampi si勺antipi si勺apentipi.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àëavakà bhikkhu jànaü sappàõakaü udakaü tiõampi matatikampi si勺issantipi si勺àpessantipã"nti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave jànaü sappàõakaü udakaü tiõampi mattikampi si勺athà'pi si勺àpethàpiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisa jànaü sappàõakaü udakaü tiõampi mattikampi si勺issàthàpi si勺àpessathàpi. [PTS Page 049] [\q 49/] netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 8

"Yo pana bhikkhu jànaü sappàõakaü udakaü tiõaü và mattikaü và si勺eyya và si勺àpeyya và pàcittiya"nti.

1. Iññhatiññhakàya - machasaü, 2. ænakapariyàye - si 1, sãmu11,

[BJT Page 144] [\x 144/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Janàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti.

Si勺eyyàti: sayaü si勺ati àpatti pàcittiyassa. Si勺àpyoti: a中aü àõàpeti àpatti pàcittiyassa. Pàcittiyassa. Sakiü àõanto bahukampi si勺ati àpatti pàcittiyassa.

Sappàõake sappàõakasa中i tiõaü và mattikaü và si勺a ti và si勺àpeti và àpatti pàcittiyassa. Sappàõake vematiko tiõaü và mattikaü và si勺ati và si勺àpeti và àpatti dukkañassa. Sappàõake appàõakasa中i tiõaü và mattikaü và si勺ati và si勺àpeti và anàpatti.

Appàõake sappàõakasa中i àpatti dukkañassa. Appàõake vematiko àpatti dukkañassa. Appàõake appàõakasa中i anàpatti.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajàtanantassa. Ummattakassa àdikammikassàti.

Sappàõakasikkhàpadaü dasamaü

Bhåtagàmavaggo 2- dutiyo.

Tassuddànaü:

Bhåtaü a中àya ujjhàyaü pakkamantena te duve

Pubbe nikkaóóhanà' bhaccadvàraü sappàõakenacà'ti.

1. Jànaü nàma - syà,

2. Senàsanavaggo - sãmu11