[PTS Vol V - 4] [\z Vin /] [\f IV /]
[PTS Page 001] [\q 1/]
[BJT Vol V-2-1] [\z Vin /] [\w IIa /]
[BJT Page 002] [\x 2/]

Vinayapiñake

Pàcittiyapàëi

Bhikkhuvibhaïgo

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

Ime kho panàyasmanto dvenavuti pàcittiyà dhammà

Uddesaü àgacchanti.

6. 1. 1
Musàvàdasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena hatthako sakya putto vàdakkhitto hoti. So titthiyehi saddhiü sallapanto avajànitvà pañijànàti. Pañijànitvà avajànàti. Aいenaいaü pañicarati. Sampajànamusà bhàsati. Saüketaü katvà visaüvàdeti. Titthiyà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: kathaü hi nàma hatthako sakyaputto amhehi saddhiü sallapanno avajànitvà pañijànissati pañijànitvà avajànisasti, aいenaいaü pañicarissati, sampajànamusà bhàsissati, saüketaü katvà visaüvàdessatã "ti.

2. Assosuü kho bhikkhå tesaü titthiyànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentatànaü. Atha kho te bhikkhå yena hatthako sakyaputto tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà hatthakaü sakyaputtaü etadavocuü. "Saccaü kira tvaü àvuso hatthaka, titthiyehi saddhiü sallapanto avajànitvà pañijànàsi, pañijànitvà avajànàsi, aいenaいaü pañicarasi, sampajànamusà bhàsasi, saüketaü katvà visaüvàdesã "ti. Ete kho àvuso titthiyà nàma yena kenaci jetabbà, neva tesaü jayo dàtabboti. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, 1 te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhiü sallapanto avajàtitvà pañijànissati, pañijànitvà [PTS Page 002] [\q 2/] avajànissati, aいenaいaü pañicarissati, sampajànamusà bhàsissati, saüketaü katvà visaüvàdessatã"ti.

-------------------------

1. Santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhà kàmà - machasaü natthi

[BJT Page 004] [\x 4/]

3. Atha kho te bhikkhå hatthakaü sakyaputtaü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü, atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, santipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Saccaü kira tvaü àvuso hatthaka, titthiyehi saddhiü sallapanto avajànitvà pañijànàsi, pañijànitvà avajànàsi, aいenaいaü pañicarasi, sampajànamusà bhàsasi, saüketaü katvà visaüvàdesã"ti. Saccaü bhagavàti. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa titthiyehi saddhiü sallapanno avajànitvà pañijànissasi, pañijànitvà avajànissasi, aいenaいaü pañicarissasi, sampajànamusà bhàsissasi, saüketaü katvà visaüvàdessasi netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti.

4. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Sampajàna musàvàde pàcittiya"nti.

5. Sampajàna musàvàdo nàma: visaüvàdanapurekkhàrassa vàcà girà vyappatho vacãbhedo vàcasikà viいanti, aññha anariyavohàrà: adiññhaü diññhaü meti, asutaü sutaü meti, amutaü mutaü meti, aviいàtaü viいàtaü meti, diññhaü adiññhaü meti, sutaü asutaü meti, mutaü amutaü meti, viいàtaü aviいàtaü meti.

-----------------------

1. "Hatthakaü sakyaputtaü anekapariyàyayena viharahitvà" iti pàñho sãhala muddita potthake na dissate.

[BJT Page 006] [\x 6/]

Adiññhaü nàma: na cakkhunà diññhaü. Asutaü nàma: na sotena sutaü. Amutaü nàma: na ghànena ghàyitaü, na jivhàya sàyitaü, na kàyena phuññhaü. Aviいàtaü nàma: na manasà viいàtaü. Diññhaü nàma: cakkhunà diññhaü. Sutaü nàma: sotena sutaü. Mutaü nàma: ghànena ghàyitaü jivhàya sàyitaü kàyena phuññhaü. Viいàtaü nàma: manasà viいàtaü

Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti.

Catuhàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Vinidhàya diññhiü.

Pacahàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

[PTS Page 003] [\q 3/]

Chahàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Vinidhàya diññhiü. Vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

Sattahàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi asutaü sutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti mayà musà bhaõitanti.

Catuhàkàrehi asutaü sutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü.

Pacahàkàrehi asutaü sutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

Chahàkàrehi asutaü sutaü meti sampajànamamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti mayà musà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

Sattahàkàrehi asutaü sutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Bhaõitanti. Vinidhàya diññhiü. Amutaü mutaü meti sampajànamusà aviいàtaü viいàtaü veti sampajànamusi bhaõattassa àpatti pàvittayassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõamãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Sampajàna musà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõamãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Vinidhàya diññhiü.

[BJT Page 008] [\x 8/]

Catuhàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõamãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Aviいataü viいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Pacahàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõamãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Aviいataü viいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Chahàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõamãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Aviいataü viいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Sattahàkàrehi adiññhaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõamãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti. Aviいataü viいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Asutaü sutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Amutaü mutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Aviいàtaü viいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaca me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaca me mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaca me vitacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaca me mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaca me sutaca viいàtacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi adiññhaü diññhaca me sutaca mutaca viいàtacàti sampajàna musàbhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi asutaü sutaca me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi asutaü sutaca me diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi asutaü sutaca me mutaca viいàtacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi asutaü sutaca me mutaca viいàtaca diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi amutaü mutaca me viいàtacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi amutaü mutaca me viviいàtacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi amutaü mutaca me sutaàcàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi amutaü mutaca me viいàtaca diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi amutaü mutaca me viいàtaca sutaàcàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi amutaü mutaca me viいàtaca diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi aviいàtaü viいàtaca me diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi aviいàtaü viいàtaca me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi aviいàtaü viいàtaca me mutaàcàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi aviいàtaü viいàtaü ca me diññhacàti sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi aviいàtaü viいataca me diññhaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü. Tãhàkàrehi aviいàtaü viいàtaca me diññhacàti sutaca muttacàti sampajànamusà bhaõantassa àpanti

Pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

[BJT Page 010] [\x 10/]

Tãhàkàrehi diññhaü adiññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, catuhàkàrehi diññhaü, adiññhaü meti sampajànassa bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü adiññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa:

Pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, pacahàkàrehi diññhaü, adiññhaü meti sampajànassa bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü adiññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa:

Pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, chahàkàrehi diññhaü, adiññhaü meti sampajànassa bhaõantassa

âpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü adiññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, sattahàkàrehi diññhaü, adiññhaü meti sampajànassa bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü. Vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi asutaü sutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti,

Mutaü amutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti,

Aviいàtaü viいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti,

Catuhàkàrehi meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Pacahàkàrehi meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Chahàkàrehi meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Sattahàkàrehi sutaü asutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Mutaü amutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Viいataü aviいàtaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü sutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü mutaü meti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü viいàtaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü sutaca me mutacàti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü sutaca me viいàtacàti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhaü sutaca me mutaca viいàtacàti sampajàna musà bhaõantassa àpanti pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi sutaü mutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi sutaü viいàtaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi sutaü diññhiü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà baõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi sutaü mutaca me viいàtacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa

Hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi sutaü mutaca me diññhàcàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàreti sutaü vutaca me viいàtaca diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi mutaü viいàtaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi mutaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi mutaü sutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi mutaü viいàtaca me diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi mutaü viいàtaca me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

[BJT Page 012] [\x 12/]

Tãhàkàrehi viいàtaü diññhaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi viいàtaü sutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa:

Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi viいàtaü mutaü meti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi viいàtaü diññhaca me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi viいàtaü diññhaca me mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi [PTS Page 004] [\q 4/] viいàtaü diññhaca me sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Tãhàkàrehi diññhavematiko diññhaü no kappeti diññhaü nassarati diññhaü pamuññho1 hoti diññhaü me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü. Diññhaü me sutaca mutaca viいàtacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatni pàcittiyassa pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü. Sute vematiko sutaü no kappeti sutaü nassarati sutaü pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti. Bhaõattassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Mute vematiko mutaü no kappeti mutaü nassarati mutaü pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Tihàkàrehi viいàte vematiko viいàtaü no kappeti viいàtaü nassarati viいàtaü pamuññho hoti viいàtaca me diññhacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Viいàtaü pamuññho hoti viいàtaca me sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Viいàtaü pamuññho hoti viいàtaca me mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Viいàtaü pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Viいàtaü pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti.

Catukàhàkàrehi pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti. Vinidhàya diññhãü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Pacakàhàkàrehi pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti. Vinidhàya diññhãü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Chakàhàkàrehi pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti. Vinidhàya diññhãü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Sattahàkàrehi pamuññho hoti viいàtaca me diññhaca sutaca mutacàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàvittissa. Pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõintassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhanitanti. Vinidhàya diññhãü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü vinidhàya bhàvaü.

Anàpatti: davà bhaõati, ravà bhaõati. Davà bhaõati nàma: sahasà bhaõati. Ravà bhaõati nàma: aいaü bhaõissàmãti aいaü bhaõati, ummatta kassa, àdikammikassàti.

Musàvàdasikkhàpadaü pañhamaü

-------------------------

1. Pamamuññho - sãmu.

[BJT Page 014] [\x 14/]

6. 1. 2

Omasavàdasikkhàpadaü

1. Tena kho samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå pesalehi bhikkhåhi saddhiü bhaõóentà1- pesale bhikkhå omasanti; jàtiyàpi nàmenapi gottenapi kammenapi sippenapi àbàdhenapi liïgenapi kilesenapi àpattiyàpi hãnenapi akkosena khuüsenti vambhenti. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kataü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå pesalehi bhikkhåhi saddhiü bhaõóentà pesale bhikkhå [PTS Page 005] [\q 5/] omasissanti; jàtiyàpi nàmenapi gottenapi kammenapi sippenapi àbàdhenapi liïgenapi kilesenapi àpattiyàpi hãnenapi akkosena khuüsessanti vambhesantã"ti.

2. Atha kho te bhikkhå chababaggiye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà bhagavako etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave pesalehi bhikkhåhi saddhiü bhaõóentà pesale bhikkhå omasatha: jàtiyàpi nàmenapi gottenapi kammenapi sippenapi àbàdhenapi liïgenapi kilesenapi àpattiyàpi hãnenapi akkosena khuüsetha vambhethà"ti.

Saccaü bhagavàti.

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà pesalehi bhikkhåhi saddhiü bhaõóentà pesale bhikkhå omasissatha: jàtiyàpi nàmenapi gottenapi kammenapi sippenapi àbàdhenapi liïgenapi kilesenapi àpattiyàpi hãnenapi akkosena khuüsessatha vambhessatha. Netaü moghapurisà appasannàya và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisà, apasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà chabbaggiye bhakkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

3. Bhåtapubbaü bhikkhave, takkasilàyaü aいatarassa bràhmaõassa nandivisàlo nàma balivaddo2- ahosi. Atha kho bhikkhave nandivisàlo balivaddo taü bràhmaõaü etadavoca: "gaccha tvaü bràhmaõa seññhinà saddhiü sahassena abbhutaü karohi mayhaü balivaddo sakañasataü atibaddhaü pavaññessatã" ti. Atha kho bhikkhave so bràhmaõo señañhinà saddhiü sahassena abbhutaü akàsi, "mayhaü balivaddo sakañasataü atibaddhaü pavaññessatã'ti. Atha kho bhikkhave so brahmaõo sakañasataü atibandhitvà nandivisàlaü balivaddaü yojetvà etadavoca: "aaja3- kåña, vahassu kåñà "ti. Atha kho bhikkhave nandivisàlo balivaddo tattheva aññhàsi. Atha kho bhikkhave so bràhmaõo sahassena paràjito pajjhàyi.

-------------------------

1. Bhaõóantà - machasaü

2. Khalivaddo - machasaü

3. Gaccha - machasaü.

[BJT Page 016] [\x 16/]

4. Athakho bhikkhave nandivisàlo balivaddo taü bràhmaõaü etadavoca: "kissa tvaü bràhmaõa pajjhàyasã"ti. Tathàhi panàhaü bho tayà sahassena paràjitoti. Kissa pana maü tvaü bràhamaõa akåñaü kåñavàdena pàpesi. Gaccha tvaü bràhmaõa seññhinà saddhiü dvãhi sahassehi abbhutaü karohi, "mayhaü balivaddo sakañasataü atibaddhaü pavaññesassatãti. Mà ca maü akåñaü kåñavàdena pàpesã"ti. Atha kho bhikkhave so bràhmaõo seññhinà saddhiü dvãhi sahassehi abbhutaü akàsi. "Mayhaü balivaddo sakañasataü atibaddhaü pavaññessatã"ti.

5. Atha kho bhikkhave so bràhmaõo sakañasataü atibandhitvà nandivisàlaü balivaddaü yojetvà1- etadavoca: "aja bhadra vahassu bhadrà'tiü atha kho bhikkhave nandivisàlo balivaddo sakañasataü atibaddhaü pavaññesi.

6. "Manàpameva bhàseyya nàmanàpaü kudàcanaü

Manàpaü bhàsamànassa garumbhàraü udabbahã,

Dhanaca naü alabbhesi tena cattamano ahå"ti

[PTS Page 006] [\q 6/]

Tadàpi me bhikkhave amanàpà khuüsanà vambhanà, kimaüga pana etarahi manàpà bhavissati khuüsanà vambhanà netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü vàbhiyyobhàvàya. Athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti.

Atha kho bhagavà chabbaggiye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvàdubharatàya dupposatàya pahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Omasavàde pàcittiya"nti

7. Omasavàdo nàma: dasahi àkàrehi omasati: jàtiyàpi nàmenapi gontenapi kammenapi sippenapi àbàdhenapi liïgenapi kilesenapi àpattiyàpi akkosenapi.

Jàti nàma: dve jàtiyo, hãnà ca jàti ukkaññhà ca jàti, hãnà nàma jàti: caõóàlajàti veõajàti nesàdajàti rathakàrajàti, pukkusajàti, esà hãnà nàma jàti. Ukkaññhà nàma jàti: khattiya jàti bràhmaõajàti, esà ukkaññhà nàma jàti.

Nàmaü nàma: dve nàmàni, hãnaca nàmaü ukkaññhaca nàmaü. Hãnaü nàma nàmaü: avakaõõakaü javakaõõakaü dhaniññhakaü saviññhakaü kulavaóóhakaü. Tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittikataü, etaü hãnaü nàma nàmaü. Ukkaññhaü nàma nàmaü. Buddhapañisaいuttaü dhammapañisaいuttaü saïghapañisaいuttaü, tesu tesuvà pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëataü aparibhåtaü cittikataü, etaü ukkaññhaü nàma nàmaü.

-------------------------

1. Yujitvà - machasaü.

[BJT Page 018] [\x 18/]

10. Gottaü nàma dve gottàni, hãnaca gottaü ukkaññhaca gottaü. Hãnaü nàma gottaü: kosiyagottaü bhàradavàjagottaü, tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittikataü, etaü hãnaü nàma gottaü. Ukkaññhaü nàma gottaü: gotama gottaü moggallànagottaü kaccànagottaü vàseññhagottaü, tesu tesu và pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma gottaü.

11. Kammaü nàma: dve kammàni, hãnaca kammaü ukkaññhaca kammaü. Hãnaü nàma kammaü: koññhakakammaü pupphachaóhakakammaü, tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittãkataü, etaü hãnaü nàma kammaü. Ukkaññhaü nàma kammaü: kasi vaõijjà gorakkhà, tesu tesu và pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma kammaü.

12. Sippaü nàma: dve sippàni, hãnaca sippaü ukkaññhaca [PTS Page 007] [\q 7/] sippaü. Hãnaü nàma sippaü: nàëakàrasippaü kumbhakàrasippaü, pesakàrasippaü cammakàrasippaü nahàpitasippaü, tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittãkataü etaü hãnaü nàma sippaü. Ukkaññhaü nàma sippaü: muddà gaõanà lekhà, tesu tesu và pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma sippaü.

13. Sabbepi àbàdhà hãnà, api ca madhumeho abàdho ukkaññho.

14. Liïgaü nàma: dve liïgàni, hinaca liïgaü ukkaññhaca liïgaü. Hãnaü nàma liïgaü: atidãghaü atirassaü atikaõhaü accodàtaü, etaü hãnaü nàma liïgaü. Ukkaññhaü nàma liïgaü: nàtidãghaü nàtirassaü nàtikaõhaü nàccodàtaü, etaü ukkaññhaü nàma liïgaü.

15. Sabbepi kilesà hãnà.

16. Sabbàpi àpattiyo hãnà. Api ca sotàpattisamàpatti ukkaññhà.

[BJT Page 020] [\x 20/]

17. Akkoso nàma: dve akkoso, hãno ca akkoso ukkaññho ca akkoso. Hãno nàma akkoso: oññhosi meõeóàsi goõosi gadrabhosi tiracchànagatosi nerayikosi; natthi tuyhaü sugati, duggatiyeva tuyhaü pàñikaïkhàti, yakàrena và bhakàrena và, kàñakoñavikàya và, eso hãno nàma akkoso. Ukkaññho nàma akkoso: paõóitosi vyattosi medhàvãsi bahussutosi, dhammakathikosi natthi tuyhaü duggati, sugatiyeva tuyhaü pàñikaïkhàti, eso ukkaññho nàma akkoso.

18. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü "caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

19. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti khattiyaü brahmaõaü "caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

20. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü "khattiyosi bràhmaõosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

21. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti, khattiyaü bràhmaõaü [PTS Page 008] [\q 8/] "khattiyosi bràhmaõosã "ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

22. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti avakaõõakaü javakaõõakaü dhaniññhakaü saviññhakaü kulavaóóhakaü, "avakaõõakosi javakaõõakosi dhaniññhakosi saviññhakosi kulavaóóhakosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 022] [\x 22/]

23. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti buddharakkhitaü dhammarakkhitaü saïgharakkhitaü "avakaõõakosi javakaõõakosi dhaniññhakosi saviññhakosi kulavaóóhakosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

24. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti avakaõõakaü javakaõõakaü dhaniññhakaü saviññhakaü kulavaóóhakaü "buddharakkhitosi dhammarakkhitosi saïgharakkhitosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

25. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti buddharakkhitaü dhammarakkhitaü saïgharakkhitaü "buddharakkhitosi dhammarakkhitosi saïgharakkhitosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

26. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti, kosiyaü bhàradvàjaü, "kosiyosi bhàradvàjosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

27. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti gotamaü moggallànaü kaccànaü vàseññhaü "kosiyosi bhàradvàjosã"ti. Bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

28. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti kosiyaü bhàradvàjaü "gotamosi moggallànosi kaccànosi vàseññhosi"ti1 bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

29. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti gotamaü moggallànaü kaccànaü vàseññhaü "gotamosi moggallànosi kaccànosi vàseññhosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

------------------------

1. Vàsiññhosãti - machasaü

[BJT Page 024] [\x 2/]

30. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti, koññhakaü pupphachaóóhakaü "koññhakosi pupphachaóóhakosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

31. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti kassakaü vàõijaü gorakkhaü "koññhakosi pupphachaóóhakosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

32. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti koññhakaü pupphachaóóhakaü "kàssakosi vàõijajosi gorakkhosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

33. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti kassakaü vàõijaü gorakkhaü "kassakosi vàõijosi gorakkhosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

34. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti naëakàraü kumbhakàraü pesakàraü cammakàraü nahàpitaü "naëakàrosi kumbhakàrosi pesakàrosi cammakàrosi nahàpitosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

35. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti, muddikaü gaõakaü, lekhakaü "nàëakàrosi kumbhakàrosã pesakàrosi cammakàrosi nahàpitosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàciyattiyassa.

36. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti, nàëakàraü kumbhakàraü, pesàkàraü cammakàraü nahàpitaü "muddikosi gaõakosi lekhakosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 026] [\x 26/]

37. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadati: muddikaü gaõakaü lekhakaü "muddikosi gaõakosi lekhakosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

38. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti kuññhikaü gaõaóikaü kilàsikaü sosikaü apamàrikaü "kuññhikosi gaõaóikosi kilàsikosi sosikosi apamàrikosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

39. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti madhumehikaü "kuññhikosi gaõóikosi kilàsikosi sosikosi apamàrikosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

40. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti, tuññhikaü gaõaóikaü kilàsikaü sosikaü apamàrikaü "madhumehikosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

41. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti madhumehikaü "madhumehikosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

42. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti atidãghaü atirassaü atikaõhaü accodàtaü "atidãghosi atirassosi atikaõhosi accodàtosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

43. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti nàtidãghaü nàtirassaü [PTS Page 009] [\q 9/] nàtikaõhaü nàccodàtaü "atidãghosã atirassosi atikaõhosi accodàtosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 028] [\x 28/]

44. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti atidãghaü atirassaü atikaõhaü accodàtaü "nàtidãghosi nàtirassosi nàtikaõhosi nàccodàtosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

45. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti, nàtidãghaü nàtirassaü, nàtikaõhaü nàccodàtaü "nàtidãghosi nàtirassosi nàtikaõhosi nàccodàtosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

46. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti ràgapariyuññhitaü dosapariyuññhitaü mohapariyuññhitaü "ràgapariyuññhitosi dosapariyuññhitosi mohapariyuññhitosã"ti. Bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

47. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti vãtaràgaü vãtadosaü vãtamohaü "ràgapariyuññhitosi dosapariyuññhitosi mohapariyuññhitosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

48. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti ràgapariyuññhitaü dosapariyuññhitaü mohapariyuññhitaü "vãtaràgosi vãtadososi vãtamohosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

49. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti, vãtaràgaü vãtadosaü vãtamohaü "vãtaràgosi vãtadososi vãtamohosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 030] [\x 30/]

50. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti paràjikaü ajjhàpannaü saïghàdisesaü ajjhàpannaü thullaccayaü ajjhàpannaü pàcittiyaü ajjhàpannaü pàñidesanãyaü ajjhàpannaü dukkañaü ajjhàpannaü dubbhàsitaü ajjhàpannaü "paràjikaü ajjhàpannosi saïghàdisesaü ajjhàpannosi thullaccayaü ajjhàpannosi pàcittiyaü ajjhàpannosi pàñidesanãyaü ajjhàpannosi dukkañaü ajjhàpannosi dubbhàsitaü ajjhàpannosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

51. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti sotàpannaü "paràjikaü ajjhàpannosi saïghàdisesaü ajjhàpannosi thullaccayaü ajjhàpannosi pàcittiyaü ajjhàpannosi pàñidesanãyaü ajjhàpannosi dukkañaü ajjhàpannosi dubbhàsitaü ajjhàpannosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

52. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti paràjikaü ajjhàpannaü saüghàdisesaü ajjhàpannaü thullaccayaü ajjhàpannaü pàcittiyaü ajjhàpannaü pàñidesanãyaü ajjhàpannaü dukkañaü ajjhàpannaü dubbhàsitaü ajjhàpannaü "sotàpannosã "ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

53. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti sotàpannaü "sotàpannosã "ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

54. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti oññhaü meõóaü goõaü gadrabhaü tiracchànagataü nerayikaü "oññhosi meõeóàsi goõosi gadrabhosi tiracchànagatosi nerayikosi natthi tuyhaü sugati duggatiyeva tuyhaü pàñikaïkhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

55. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena ukkaññhaü vadeti paõóitaü vyattaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü "oññhosi meõóosi goõosi gadrabhosi tiracchànagatosi nerayikosi, natthi tuyhaü sugati duggatiyeva tuyhaü pàñikaïkhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 032] [\x 32/]

56. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena hãnaü vadeti oññhaü meõóaü goõaü gadrabhaü tiracchànagataü nerayikaü "paõóitosi vyattosi vedhàvãsi bahussutosi dhammakathikosi natthi tuyhaü duggati sugatiyeva tuyhaü pàñikaïkhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

57. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo ukkaññhena ukkaññhaü vadeti paõóitaü vyattaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü "paõóitosi vyattosi medhàvãsi bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyhaü duggati sugatiyeva tuyhaü pàñikaïkhàti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

58. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

59. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce khattiyà bràhmaõà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

60. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo [PTS Page 010] [\q 10/] evaü vadeti "santi idhekacce avakaõõakà javakaõõakà dhaniññhakà saviññhakà kulavaóóhakà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce buddharakkhità dhammarakkhità saügharakkhità"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce koyisà bhàradvàjà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce gotamà moggallànà kaccànà vàseññhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce koññhakà pupphachaóóhakà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce kassakà vàõijà gorakkhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce kacce naëakàrà kumbhakàrà pesakàrà cammakàrà nahàpità"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce muddikà gaõakà lekhakà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce kuññhikà gaõaóikà tilàsikà sosikà apamàrikà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce mudhumehikà "ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

[BJT Page 034] [\x 34/]

Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce atidãghà atirassà atitaõhà accodà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce nàtidãghà nàtirassà nàtikaõhà nàccodàtà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce ràgapariyuññhità dosapariyuññhità mohapariyuññhità"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce vãtaràgà vãtadosà vãtamohà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce paràjikaü ajjhàpannàti"ti bhaõati, santi idhekacce dubbhisitaü ajjhàpannà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce sotàpantà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce oññhà meõóà goõà gadrabhà tiracchànagatà nenarayikà natthi tesaü sugati duggatiyeva tesaü pàñikaïkhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

61. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce paõóità vyattà vedhàvino1- bahussutà dhammakathikà, natthi tesaü duggati, sugatiyeva tesaü pàñikaïkhà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

62. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "ye nuna caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà 'ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa

63. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "ye nuna paõóità vyattà medhàvino bahussuto dhammakathikà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa

64. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "na mayaü caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno upasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "na mayaü paõóità vyattà medhàvino bahussuto dhammakathikà natthamhàkaü duggati sugatiyeva amhàkaü pàñikaükhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa

65. Upasampanno anupasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo hãnena hãnaü vadeti "na mayaü caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa -pe-

1. Medhàvi - machasaü.

[BJT Page 036] [\x 36/]

66. Upasampanno anusampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "santi idhekacce caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno anusampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "satti idhekacce paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà, natthi tesaü duggati sugatiyeva tesaü pàñikaükhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa

67. Upasampanno anusampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "ye nuna caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno anusampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "ye nåna paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà "ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

68. Upasampanno anusampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "na mayaü caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa. Upasampanno anupasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti "na mayaü paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthamhàkaü [PTS Page 011] [\q 11/] duggati sugatiyeva amhàkaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa

69. Upasampanno anupasampannaü khuüsetukàmo vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà hãnena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü "caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã"ti bhaõati, àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

70. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà hãnena ukkaññhaü vadeti khattiyaü bràhmaõaü, "caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã "ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

71. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà ukkaññhena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü "khattiyosi bràhmaõosi, "ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

[BJT Page 038] [\x 38/]

72. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà ukkaññhena ukkaññhaü vadeti khattiyaü bràhmaõaü "khattiyosi bràhmaõosã "ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

73. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà hãnena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü, "caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa, upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà hãnena ukkaññhaü vadeti khattiyaü buhmaõaü, caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa, upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà ukkaññhena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü "khattiyosi bràhmaõosã" ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa, upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà ukaükaññhena ukkaññhaü vadeti paõóitaü vyattaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü, "paõóitosi vyattosi medhàvãsi bahussutosi dhammakathikosi natthi tuyhaü duggati, sugatiyeva tuyhaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

74. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "santi idhekacce caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà puttusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "santi idhekacce paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà, natthi tesaü duggati sugatiyeva tesaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

75. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "ye nåna caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "ye nåna paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

76. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "na mayaü caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno upasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "na mayaü paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthamhàkaü duggati, sugatiyeva amhàkaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

[BJT Page 040] [\x 40/]

77. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà hinena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü, " caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà hãnena ukkaññhaü vadeti khattiyaü bràhmaõaü, "caõóàlosi veõosi nesàdosi rathakàrosi pukkusosã" ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà ukkaññhena hãnaü vadeti caõóàlaü veõaü nesàdaü rathakàraü pukkusaü "khattiyosi buhmaõosã" ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo kavakamyatà ukkaññhena ukkaññhaü vadeti paõóitaü vyattaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü, "paõóitosi vyattosi medhàvãsi bahussutosi dhammakathikosa, natthi tuyhaü duggati. Sugatiyeva tuyhaü pàñikaïkhà" ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

78. Upasampanno anupasampannaü na na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "santi idhekacce caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "santi idhekacce paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthi tesaü duggati, sugatiyeva tesaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

79. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "ye nåna caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti

Bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà "ye nåna paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthi tesaü duggati, sugatiyeva tesaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

80. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti "na mayaü caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa. Upasampanno anupasampannaü na khuüsetukàmo na vambhetukàmo na maïkukattukàmo davakamyatà evaü vadeti, "na mayaü paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthamhàkaü duggati, sugatiyeva amhàkaü pàñikaïkhà"ti bhaõati àpatti vàcàya vàcàya dubbhàsitassa.

81. Anàpatti: atthapurekkhàrassa dhammapurekkhàrassa anusàsanãpurekkhàrassa ummattakassa khittacittassa vedanaññassa1 àdikammikassàti.

Omasavàdasikkhàpadaü dutiyaü

------------------------

1. Vedanàññassa - machasaü

[BJT Page 042] [\x 42/]

6. 1. 3

[PTS Page 012] [\q 12/] pesuいasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bhikkhånaü bhaõóanajàtànaü kalahajàtànaü vivàdàpannànaü pesuいaü upasaüharanti. Imassa sutvà amussa akkhàyanti imassa bhedàya. Amussa sutvà imassa akkhàyanti sutvà amussa bhedàya. Tena anuppannàni ceva bhaõóanàni uppajjanti. Uppannàni ca bhaõóanàni bhiyyobhàvàya vepullàya saüvattanti. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå bhikkhånaü bhaõóana jàtànaü kalahajàtànaü vivàdàpannànaü pesuいaü upasaüharissanti imassa sutvà amussa akkhàyissànti imassa bhedàya, amussa sutvà imassa akkhàyissanti amussa bhedàya. Tena anuppannàni ceva bhaõóanàni uppajjanti uppannàni ca bhaõóanàni bhiyyobhàvàya vepulalàya saüvattantãti.

2. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhånaü bhaõóanajàtànaü kalahajàtànaü vivàdàpannànaü pesuいaü upasaüharanti. Imassa sutvà amussa akkhàyatha imassa bhedàya, amussa sutvà imassa akkhàyatha amussa bhedàya. Tena anuppannàni ceva bhaõóanàni uppajjanti. Uppannàni ca bhaõóanàni hiyyovàya vepullàya saüvattantãti. Saccaü bhagavà, vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhånaü bhaõóanajàtànaü kalahajàtànaü vivàdàpannànaü pesuいaü upasaüharissatha imassa sutvà amussa akkhàyissatha imassa bhedàya, amussa sutvà imassa akkhàyissatha amussa bhedàya. Tena anuppannàni ceva bhaõóanàni uppajjanti uppannàni ca bhaõóanàni bhiyyobhàvàya vepulalàya saüvantantãti. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisà, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Bhikkhu pesuいe pàcittiya"nti

3. Pesuいaü nàma: dvãhàkàrehi pesuいaü hoti. Piyakamyassa và bhedàdhippàyassa vàti. Dasahàkàrehi pesuいaü upasaüharati jàtitopi nàmatopi gottatopi kammatopi sippatopi àbàdhatopi liïgatopi kilesatopi àpattitopi akkosatopi.

[BJT Page 044] [\x 44/]

4. Jàti nàma: dve jàtiyo, hãnà ca jàti ukkaññhà ca jàti, hãnà nàma jàti: caõóàlajàti veõajàti nesàdajàti rathakàrajàti, pukkusajàti, esà hãnà nàma jàti. Ukkaññhà nàma jàti: khattiyajàti bràhmaõajàti, esà ukkaññhà nàma jàti.

Nàmaü nàma: dve nàmàni, hãnaca nàmaü ukkaññhaca nàmaü. Hãnaü nàma nàmaü: avakaõõakaü javakaõõakaü dhaniññhakaü saviññhakaü kulavaóaóhakaü. Tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittãkataü, etaü hãnaü nàma nàmaü. Ukkaññhaü nàma nàmaü. Buddhapañisaいuttaü dhammapañisaいuttaü saïghapañisaいuttaü, tesu tesuvà pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma nàmaü.

Gottaü nàma dve gottàni, hãnaca gotaü ukkaññhaca gottaü. Hãnaü nàma gottaü: kosiyagottaü bhàradavàjagottaü, tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittãkataü, etaü hãnaü nàma gottaü. Ukkaññhaü nàma gottaü: gotama gottaü moggallànagottaü kaccànagottaü vàseññhagottaü, tesu tesu và pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma gottaü.

Kammaü nàma: dve kammàni, hãnaca kammaü ukkaññhaca kammaü. Hãnaü nàma kammaü: koññhakakammaü pupphachaóóhakakammaü, tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittãkataü, etaü hãnaü nàma kammaü. Ukkaññhaü nàma kammaü: kasi vaõijjà gorakkhà, tesu tesu và pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma kammaü.

Sippaü nàma: dve sippàni, hãnaca sippaü ukkaññhaca sippaü. Hãnaü nàma sippaü: naëakàrasippaü kumbhakàrasippaü, pesakàrasippaü cammakàrasippaü nahàpitasippaü, tesu tesu và pana janapadesu oàtaü avaいàtaü hãëitaü paribhåtaü acittãkataü etaü hãnaü nàma sippaü. Ukkaññhaü nàma sippaü: muddà gaõanà lekhà, tesu tesu và pana janapadesu anoàtaü anavaいàtaü ahãëitaü aparibhåtaü cittãkataü, etaü ukkaññhaü nàma sippaü.

Sabbepi àbàdhà hãnà, api ca madhumeho abàdho ukkaññho.

Liügaü nàma: dve liïgàni, hãnaca liïgaü ukkaññhaca liïgaü. Hãnaü nàma liïgaü: atidãghaü atirassaü atikaõhaü accodàtaü, etaü hãnaü nàma liïgaü. Ukkaññhaü nàma liïgaü: nàtidãghaü nàtirassaü nàtikaõhaü nàccodàtaü, etaü ukkaññhaü nàma liïgaü.

Sabbepi kilesà hãnà.

Sabbàpi àpattiyo hãnà. Api ca sotàpattisamàpatti ukkaññhà.

5. Akkoso nàma: dve akkosà, hino ca akkoso ukkaññho ca akkoso. Hãno nàma akkoso: oññhosi meõeóàsi goõosi gadrabhosi tiracchànagatosi nerayikosi; natthi tuyhaü sugati, duggatiyeva tuyhaü pàñikaïkhàti, yakàrena và bhakàrena và, kàñakoñavikàya và, eso [PTS Page 013] [\q 13/] hãno nàma akkoso. Ukkaññho nàma akkoso: paõóitosi vyattosi medhàvãsi bahussutosi, dhammakathikosi natthi tuyhaü duggati, sugatiyeva tuyhaü pàñikaïkhàti, eso ukkaññho nàma akkoso.

6. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü caõóàlo veõo nesàdo rathakàro pukkusoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

7. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü khattiyo brahmaõoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

8. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü avakaõõako javakaõõako dhaniññhako saviññhako kulavaóóhakoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

9. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü buddharakkhito dhammarakkhito saügharakkhito bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

10. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü kosiyo bhàradvàjoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

11. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü gotamo moggallàno kaccàno vàseññhoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 046] [\x 46/]

12. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü koññhako pupphachaóóhakoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

13. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü kassako vàõijo gorakkhoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

14. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü nàëakàro kumbhakàro pesakàro cammakàro nàhapitoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

15. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü muddiko gaõako lekhakoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

16. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü kuññhiko gaõóiko kilàsiko sosiko apamàrikoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

17. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü madhumehikoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

18. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü atidãgho atirasso atikaõho accodàtoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

19. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü nàtidãgho nàtirasso nàtikaõho nàccodàtoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

20. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü ràgapariyuññhito dosapariyuññhito mohapariyuññhitoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

[BJT Page 048] [\x 48/]

21. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü vãtaràgo vãtadoso vãtamohoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

22. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü paràjikaü ajjhàpanno saüghàdisesaü ajjhàpanno thullaccayaü ajjhàpanno pàcittiyaü ajjhàpanno pàñidesaniyaü ajjhàpanno dukkañaü ajjhàpanno dubbhàsitaü ajjhàpannoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

23. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü sotàpannoti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

24. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü oññho meõóo goõo gadrabho tiracchànagato nerayiko natthi tassa sugati duggatiyeva tassaü pàñikaïkhàti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

25. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo taü paõóito vyatto medhàvã bahussuto dhammakathiko natthi tassa duggati sugatiyeva tassa pàñikaïkhàti bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

26. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo sanni idhekacce caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusàti bhaõati na so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

27. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo santi idhekacce khattiyà bràhmaõàti bhaõati na so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

28. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo sanni idhekacce paõóità vyantà medhàvino bahussuto dhammakathikà natthi tesaü duggati sugatiyeva tesaü pàñikaïkhàti bhaõati na so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

[BJT Page 050] [\x 50/]

29. Upasampanno upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo ye nåna caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusàti bhaõati na so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti àpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

30. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo sanni idhekacce paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthi tesaü duggati sugatiyeva tesaü pàñikaïkhàti bhaõati na so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati

"Itthannàmo sanni idhekacce paõóità vyantà medhàvino bahussuto dhammakathikà natthi tesaü duggati sugatiyeva tesaü pàñikaükhàti bhaõati na so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

31. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo na mayaü caõóàlà veõà nesàdà rathakàrà pukkusàti bhaõati so aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

32. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati "itthannàmo na mayaü paõóità vyattà medhàvino bahussutà dhammakathikà natthamhàkaü duggati sugatiyeva amhàkaü pañikaïkhàti bhaõati na so [PTS Page 014] [\q 14/] aいaü bhaõati taいeva bhaõatã"ti. âpatti vàcàya vàcàya dukkañassa.

33. Upasampanno upasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati àpatti vàcàya vàcàya pàcittiyassa.

34. Upasampanno upasampannassa sutvà anupasampannassa pesuいaü upasaüharati àpatti dukkañassa.

35. Upasampanno anupasampannassa sutvà upasampannassa pesuいaü upasaüharati àpatti dukkañassa.

36. Upasampanno anupasampannassa sutvà anupasampannassa pesuいaü upasaüharati àpatti dukkañassa.

37. Anàpatti na piyakamyassa na bhedàdhippàyassa ummattakassa àdikammikassàti.

Pesuいasikkhàpadaü tatiyaü

------------------------

1. 'Natthi tesaü duggati sugatiyeva tesaü pàñikaïkhàti' pàñhoyaü na dissate marammachaññhasaïgãti piñake.

[BJT Page 052] [\x 52/]

6. 1. 4

Padasodhammasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå upàsake padasodhammaü vàcenti. Upàsakà bhikkhåsu agàravà appatissà asabhàgavuttikà viharanti. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå upàsake padasodhammaü vàcessanti, upàsakà bhikkhåsu agàravà appatissà asabhàgavuttikà viharassantãti. 1-

2. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave upàsake padasodhammaü vàcetha, upàsakà bhikkhåsu agàravà appatissà asabhàgavuttikà viharantãti. Saccaü bhagavà, vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà upàsake padaso dhammaü vàcessatha, upàsakà bhikkhåsu agàravà appatissà asabhàgavuttikà viharissanti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisà, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà chabbaggiye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu anupasampannaü padaso dhammaü vàceyya pàcitatiya"nti.

3. Yo panàti: -pe-

[PTS Page 015] [\q 15/]

Padaso nàma: padaü anupadaü anavakkharaü anubyaajanaü. Padaü nàma: ekato paññhapetvà ekato osàpenti. Anupadaü nàma: pàñekkaü paññhapetvà ekato osàpenti. Anavakkharaü nàma: råpaü aniccanti vuccamàno ruti2- opàteti. Anubyaajanaü nàma: råpaü aniccanti vuccamàno vedanà aniccàti saddaü nicchàreti. Yaca padaü yaca anupadaü yaca anavakkharaü yaca anubyaajanaü sabbametaü padaso3nàma.

Dhammo nàma: buddhabhàsito sàvakabhàsito isibhàsito devabhàsato 4atthåpasaühito dhammåpasaühito

------------------------

1. Viharantãti - machasaü 3. Padaso dhammo - sã 1

2. Råpanti - sãmu1 råtti - machasaü 4. Devatàbhàsito - machasaü, syà,

[BJT Page 054] [\x 54/]

Vàceyyàti padena vàceti, pade pade àpatti pàcittiyassa. Akkharàya càveti, akkharakkharàya àpatti àpatti pàcittiyassa.

Anupasampanne anupasampannasaいã padasodhammaü vàceti àpatti pàcittiyassa. Anupasampanne vematiko padasodhammaü vàceti àpatti pàcittiyassa. Anupasampanne upasampannasaいã padasodhammaü vàceti àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne anupasampannasaいã àpatti dukkañassa upasampanne vematiko àpatti dukkañassa, upasampanne upasampannasaいã anàpatti.

Anàpatti: ekato uddisàpento, ekato sajjhàyaü karonto, yebhuyyena paguõaü ganthaü bhaõantaü opàteti, osàrentaü opàteti, ummattakassa àdikammikassàti.

Padasodhammasikkhàpadaü catutthaü.

[BJT Page 056] [\x 56/]

6. 1. 5

Sahaseyyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho pana samayena upàsakà àràmaü àgacchanti dhammasavaõàya. 1- Dhamme bhàsite therà bhikkhå yathàvihàraü gacchanti. Navakà bhikkhå tattheva upaññhànasàlàyaü upàsakehi saddhiü muññhassatã asampajànà naggà vikåjamànà kàkacchamànà seyyaü kappenti. Upàsakà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti kathaü hi nàma bhadantà muññhassatã asampajànà naggà vikåjamànà kàkacchamànà seyyaü kappessantãti. Assosuü kho bhikkhå tesaü upàsakànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti [PTS Page 016] [\q 16/] vipàcenti kathaü hi nàma bhikkhå anusampannena sahaseyyaü kappessantãti.

2. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà te bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave bhikkhå anupasampannena sahaseyyaü kappentãti. Saccaü bhagavà, vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà anupasampannena sahaseyyaü appessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu anupasampannena sahaseyyaü kappeyya pàcittiya"nti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

3. Atha kho bhagavà àëaviyaü yathàbhirantaü viharitvà yena kosambi tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena kosambi tadavasari. Tatra sudaü bhagavà kosambiyaü viharati badarikàràme. Bhikkhå àyasmantaü ràhulaü etadavocuü. Bhagavatà àvuso ràhula sikkhàpadaü paいattaü na anupasampannena sahaseyyà kappetabbàti, seyyaü àvuso ràhula jànàhãti. Atha kho bhagavà rattiyà paccusasamayaü paccuññhàya yena vaccakuñi tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ukkàsi. âyasmàpi ràhulo ukkàsi. Ko etthàti. Ahaü bhagavà ràhuloti. Kissa tvaü ràhula idha nisinnosãti. Atha kho àyasmà ràhulo bhagavato etamatthaü àrocesi.

------------------------

1. Dhammassavanàya - machasaü

2. Vaccakuñiyà - machasaü, sãmu.

[BJT Page 058] [\x 58/]

Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammikaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave anupasampannena dirattatirattaü sahaseyyaü kappetuü" etaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu anupasampannena uttariü 1- dirattatirattaü sahaseyyaü kappeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotto yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhå'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saïghena atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

Anupasampanno nàma: bhikkhuü ñhapetvà avaseso anupasampanno nàma. Uttariü dirattatirattanti: atirekadirattatirattaü. [PTS Page 017] [\q 17/] sahàti: ekato. Seyyà nàma: sabbacchannà sabbaparicchannà yebhuyyenacchannà yebhuyyenaparicchannà. Seyyaü kappeyyàti catutthe divase atthaïgate suriye anupasampanne nipanne bhikkhu nipajjati àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nipanne àpatti pàcittiyassa. Uññhahitvà punappunaü nipajjanti àpatti pàcittiyassa.

Anupasampanne anupasampannasaいã uttariü dirattatirattaü sahaseyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Anupasampanne vematiko uttariü dirattatirattaü sahaseyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Anupasampanne upasampannasaいã uttariü dirittatirattaü sahaseyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa.

Upaóóhacchanne upaóóhaparicchanena àpatti dukkañassa. Upasampanne anupasampannasaいã àpatti dukkañassa. Upasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Upasampanne upasampannasaいã anàpatti.

Anàpatti: dve tisso rattiyo vasati, ånakadvetisso rattiyo vasati. Dve rattiyo vasitvà tatiyàya rattiyà puràruõà nikkhamitvà puna vasati, sabbaacchanne sabbaaparicchanne2- yebhuyyena acchanne yebhuyyena aparicchanena anupasampanne nipanne bhikkhu nisãdati, bhikkhu nipanne anupasampanno nisãdati ubho và nisãdanti.

Pañhamasahaseyyasikkhàpadaü pacamaü

-------------------------

1. Uttari - machasaü,

2. Sabbacchanne sabbaaparicchanne, sabbaparicchanne sabba acchanne machasaü.

[BJT Page 060] [\x 60/]

6. 1. 6

Dutiyasahaseyyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà anuruddho kosalesu janapadesu1 sàvatthiü gacchanto sàyaü aいataraü gàmaü upagachi. 2- Te kho pana samayena tasmiü gàmake3 aいatarissà itthiyà àvasathàgàraü paいàttaü hoti. Atha kho àyasmà anuruddho yena sà itthi tenupasaïkami, upasaïkamitvà taü itthiü etadavoca: "sace te bhagini agaru vaseyyàma ekarattaü àvasathàgàreti" vaseyyàtha bhanteti. Aいopi addhikà yena sà itthi tenupasaïkamiüsu, upasaïkamitvà taü itthiü etadavocuü: "sace te ayye agaru vaseyyàma ekarattaü [PTS Page 018] [\q 18/] àvasathàgàreti" eso kho ayyo samaõo pañhamaü upagato, sace so anujànàti vaseyyàthàti atha kho te addhikà yenàyasmà anuruddho tenupasaïkamiüsu, upasaïkamitvà àyasmantaü anuruddhaü etadavocuü: "sace te bhante agaru vaseyyàma ekarattaü àvasathàgare"ti. Vaseyyàtha àvusoti.

2. Atha kho sà itthi àyasmante anuruddhe sahadassanena pañibaddhacittà ahosi. Atha kho sà itthi yenàyasmà anuruddho tenupasaïkami upasaïkamitvà àyasmantaü anuruddhaü etadavoca: "ayye bhante imehi manussehi àkiõõo na phàsu viharissati. Sàdhàhaü bhante ayyassa macakaü abbhantaraü paいàpeyyanti.4 Adhivàsesi kho àyasmà anuruddho tuõhãbhàvena. Atha kho sà itthi àyasmato anuruddhassa macakaü abbhantaraü paいàpetvà5 alaükatapañiyattà gandhagandhinã yenàyasmà anuruddho tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü anuruddhaü etadavoca: "ayyo bhante abhiråpo dassanãyo pàsàdiko ahacamhi abhiråpà dassanãyà pàsàdikà, sàdhàhaü bhante ayyassa pajàpati bhaveyya"nti. Evaü vutte àyasmà anuruddho tuõhã ahosi.

Dutiyampi kho sà itthi àyasmantaü anuruddhaü etadavoca: "ayyo bhante abhiråpo dassanãyo pàsàdiko, ahacamhi abhiråpà dassanãyà pàsàdikà, tatiyampi kho sà itthã àyasmantaü anuruddhaü etadavoca: sàdhu bhante ayyo maceva pañicchatu, 6sabbaca sàpateyya"nti dutiyampi kho àyasmà anuruddho tuõhã ahosi. Tatiyampi kho sà itthi àyasmantaü anuruddhaü etadavoca: "ayyo bhante abhiråpo dassanãyo pàsàdiko, ahacamhi abhiråpà dassanãyà pàsàdikà, sàdhu bhante ayyo maceva pañicchatu, sabbaca sàpateyya"nti tatiyampi kho àyasmà anuruddho tuõhã ahosi.

------------------------

1. Janapade, machasaü, 4. Paいapeyyanti, machasaü

2. Upagacchi machasaü, 5. Paいapetvà, machasaü

3. Gàme, machasaü, 6. Samapañicchatu, syà,

[BJT Page 062] [\x 62/]

Atha kho sà itthi sàñakaü nikkhipitvà àyasmato anuruddhassa purato caïkamatipi tiññhatipi nisãdatipi seyyampi kappeti. Atha kho àyasmà anuruddho indriyàni okkhipitvà taü itthiü neva olokesi napi àlapi. Atha kho sà itthi "acchariyaü vata bho, abbhutaü vata bho, bahå me manussà satenapi sahassenapi pahiõanti. Ayaü pana samaõo mayà sàmaü yàciyamàno na icchati mace va pañicchituü sabbaca sàpateyya"nti, sàñakaü nivàsetvà àyasmato anuruddhassa pàdesu sirasà nipatitvà àyasmantaü anuruddhaü etadavoca: "accayo maü bhante accagamà yathàbàlaü yathàmåëhaü yathàakusalaü yàhaü evamakàsiü, tassà me bhante ayyo accayaü accayato patigaõhàtu1- àyatiü saüvaràyà"ti taggha taü2- bhagini accayo accagamà yathàbàlaü yathàmåëhaü yathàakusalaü yà tvaü evamakàsi, yato ca kho tvaü bhagini accayaü accayato disvà [PTS Page 019] [\q 19/] yathàdhammaü pañikarosi, taü te mayaü patigaõhàma. Vuddhi hesà bhagini ariyassa vinaye yo accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikaroti àyatiü3- saüvaraü àpajjatãti.

4. Atha kho sà itthi tassà rattiyà accayena àyasmantaü anuruddhaü paõãtena khàdanãyena bhojanãyena sahatthà santappetvà sampavàretvà àyasmantaü anuruddhaü bhuttàviü onãtapattapàõiü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho taü itthiü àyasmà anuruddho dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuntejesi sampahaüsesi. Atha kho sà itthi àyasmatà anuruddhena dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità àyasmantaü anuruddhaü etadavoca. Abhikkantaü bhante abhikkantaü bhante seyayathàpi bhante nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya måëhassa và maggaü àcikakkheyya andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanno råpàni dakkhintãti evamevaü ayyena anuruddhena anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhante taü bhagavantaü4- saraõaü gacchàmi dhammaca bhikkhusaïghaca. Upàsikaü maü ayyo dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gatanti.

5. Atha kho àyasmà anuruddho sàvatthiyaü gantvà bhikkhånaü etamatthaü àràcesi. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma àyasmà anuruddho màtugàmena sahaseyyaü kappassatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àràcesuü.

------------------------

1. Pañiggaõhàtu, - machasaü 2. Tvaü - machasaü, sãmu.

3. âyatica - machasaü, sãmu. 4. Esàhaü bhante bhagavantaü - simu.

[BJT Page 064] [\x 64/]

Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü panaraõe bhikkhusaïghaü, sannipàtàpetvà àyasmantaü anuruddhaü pañipucchi. Saccaü kira tvaü anuruddha màtugàmena sahaseyyaü kappesiti, saccaü bhagavà, vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü anuruddha ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tvaü anuruddha màtugàmena sahaseyyaü kappessasi. Netaü anuruddha appasannànaü và pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, athakhvetaü anuruddha appasannànaca appasàdàya pasannànaca ekaccànaü aいathattàyàti. Tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya: evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu màtugàmena sahaseyyaü kappeyya pàcittiya"nti.

6. Yo panàti: yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotto yathàsãlo yathàvihàrã yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhå'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saïghena atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

Màtugàmo nàma: manussitthi, na yakkhã1na peti, na tiracchànagatà, anatamaso tadahujàtàpi dàrikà pageva mahantari. Sahàti: ekato, seyyà nàma: sabbacchannà sabbaparicchannà yebhuyyenacchannà yebhuyyena paricchannà.

[PTS Page 020] [\q 20/] seyyaü kappeyyàti: atthaügate suriye màtugàme nipante bhikkhu nipajjati àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nipanne màtugàmo nipajjati àpatti pàcittiyassa. Ubho và nipajjanti àpatti pàcittiyassa. Uññhahitvà punappunaü nipajjanti àpatti pàcittiyassa.

Màtugàme màtugàmasaいã sahaseyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Màtugàme vematiko sahaseyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Màtugàme amàtugàmasaいã sahaseyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa.

Upaóóhacanne upaóóhaparicchanne àpatti dukkañassa. Yakkhiyà và petiyà và paõóakena và tiracchànagatitthiyà và sahaseyyaü kappeti àpatti dukkañassa. Amàtugàme màtugàmasaいã àpatti dukkañassa. Amàtugàma vematiko àpatti dukkañassa. Amàtugàme amàtugàmasaいã anàpatti.

Anàpatti: sabbaacchanne sabbaaparicchanne, yebhuyyena acchanne yebhuyyena aparicchanne, màtugàme nipanne bhikkhu nisãdati, bhikkhu nipanne màtugàmo nisidati. Ubho và nisãdanti, ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiyasahaseyyasikkhàpadaü chaññhaü

-------------------------

1. Yakkhini - machasaü

[BJT Page 066] [\x 66/]

6. 1. 7

Dhammadesanàsikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü virati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã sàvatthiyaü kulåpago hoti. Bahukàni kulàni upasaïkamati. Atha kho àyasmà udàyã pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yenaいataraü kulaü tenupasaïkami. Tena kho pana samayena gharaõã nivesanadvàre nisinnà hoti. Gharasuõbhà àvasathadvàre nisinnà hoti. Atha kho àyasmà udàyã yena gharaõã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà gharaõiyà upakaõõake dhammaü deseti. 1- Atha kho gharasuõàya etadahosi ninnu kho so samaõo sassuyà jàro udàhu obhàsatiti.

2. Atha kho àyasmà udàyã gharaõiyà upakaõõake dhammaü desetvà yena gharasuõhà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà gharasuõhàya upakaõõake dhammaü deseti. Atha kho gharaõiyà etadahosi. Kinnu kho so samaõo gharasuõhàya jàro udàhu [PTS Page 021] [\q 21/] obhàsatãti.

3. Atha kho àyasmà udàyã gharasuõhàya upakaõõake dhammaü desetvà pakkàmi. Atha kho gharaõã gharasuõhaü etadavoca: "he je, kiü te so2- samaõo avocà"ti dhammaü me ayyo desesi. Ayyàya pana kiü avocàti. Mayhampi dhammaü desesãti. Tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti; kathaü hi nàma ayyo udàyã upakaõõake dhammaü desessati, nanu nàma vissaññhena vivañena3 dhammo desetabboti.

4. Assosuü kho bhikkhå tàsaü itthãnaü ujjhàyantãnaü khiyantãnaü vipàcentãnaü. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmassa dhammaü desessatãti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àràcesuü.

Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü udàyiü pañipucchi: saccaü kira tvaü udàyã màtugàmassa dhammaü desesãti. Saccaü bhagavà.

------------------------

1. Desesi - machasaü

2. Eso - machasaü

3. Vivañena asaüvutena - sãmu.

[BJT Page 068] [\x 68/]

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmassa dhammaü desessasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdaya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti.

Atha kho bhagavà àyasmaü udàyiü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïaghaphàsutàya dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samaüparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannà pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu màtugàmassa dhammaü deseyya pàcittiya"nti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

Tena kho pana samayena upàsikà bhikkhå passitvà etadavocuü: "iïghayyà1- dhammaü desethà"ti. Na bhagini kappati màtugàmassa dhammaü desetunti, iïghayyà chappacavàcàhi dhammaü desetha, sakkà ettakenapi aいàtunti. 2- Na bhagini kappati màtugàmassa dhammaü desetunti kukkuccàyantà na desesuü. Upàsikàyo3ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà amhehi yàciyamànà dhammaü na desessantã "ti. Assosuü kho bhikkhå tàsaü upàsikànaü ujjhàyantãnaü khiyantãnaü vipàcentãnaü. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àràcesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave màtugàmassa chappacavàcàhi dhammaü desetuü". Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü udadiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu màtugàmassa uttariü chappacavàcàhi dhammaü deseyya pàcittiyanti.

[PTS Page 022] [\q 22/] evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

6. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bhagavatà anuいàtaü màtugàmassa chappacavàcàhi4- dhammaü desetunti, te aviいaü purisaviggahaü upanisãdàpetvà màtugàmassa uttariü chappacavàcàhi dhammaü desenti. Ye te bhikkhå apapicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti; kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå aviいaü purisaviggahaü upanisãdàpetvà màtugàmassa uttariü chappacavàcàhi dhammaü desessanatãti.

------------------------

1. Iïghàyyà - machasaü

2. Sakkà ettakenapi dhammo aいàtunti - machasaü

3. Upàsikà - machasaü

4. Màtugàmassa uttariü chappacàvàcàhi - sãmu 1 sãmu 11

[BJT Page 070] [\x 70/]

Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àràcesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaïghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave aviいuü purisaviggahaü upanisãdàpetvà màtugàmassa uttariü chappacavàcàhi dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà aviいuü purisaviggahaü upanisãdàpetvà màtugàmassa uttariü chappacavàcàhi dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa,appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà chabbaggiye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa attavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu màtugàmassa uttariü chappacavàcàhi dhammaü deseyya aいatra viいunà purisaviggahena pàcittiya"nti.

8. Yo panàti: yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotto yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhå'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saïghena atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

Màtugàmo nàma: manussitthi na yakkhã na petã na tiracchànagatà viいå pañibalà hoti subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü. Uttariü chappacavàcàhãti: atirekachappacavàcàhi. Dhammo nàma: buddhabhàsito sàvakabhàsito isibhàsito devabhàsito atthåpasaühito dhammåpasaühito. Deseyyàti: padena deseti pade pade àpatti pàcittiyassa. Akkharàya deseti akkharakkharàya àpatti pàcittiyassa. Aいatra viいunà parisaviggahenàti: ñhapetvà viいuü purisaviggahaü viいå nàma: purisaviggaho pañibalo hoti subhàsitadubbhàsitaü duññhallàduññhallaü àjànituü.

Màtugàme màtugàmasaいã uttariü chappacavàcàhi dhammaü deseti aいatra viいunà purisaviggahena àpatti pàcittiyassa. Màtugàme vematiko uttariü chappacavàcàhi dhammaü deseti aいatra viいunà purisaviggahena àpatti pàcittiyassa. Màtugàme amàtugàmasaいã uttariü chappacavàcàhi dhammaü deseti aいatra viいunà purisaviggahena àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 072] [\x 72/]

Yakkhiyà và petiyà và paõóakassa và [PTS Page 023] [\q 23/] tiracchànagatamanussaviggahitthiyà và uttariü chappacavàcàhi dhammaü deseti aいatra viいunà purisaviggahena àpatti dukkañassa. Amàtugame màtugamasaいã àpatti dukkañassa. Amàtugàme vematiko àpatti dukkañassa, amàtugàme amàtugàmasaいã anàpatti.

Anàpatti: viいunà purisaviggahena chappacavàcàhi dhammaü deseti, ånakachappacavàcàhi dhammaü deseti, uññhahitvà puna nisãditvà deseti, màtugamo uññhahitvà puna nisãdati tasmiü deseti, aいassa màtugàmassa deseti. Pahaü pucchati, pahaü puññho katheti, aassatthàya bhaõantaü màtugàmo suõàti, ummattakassa àdikammikassàti.

Dhammadesanàsikkhàpadaü sattamaü

[BJT Page 074] [\x 74/]

6. 1. 8

Bhåtàrocanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kuñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå vaggumudàya nadiyà tãre vassaü upagacchiüsu. Tena kho pana samayena vajjã dubbhikkhà hoti dvãhitikà setaññhikà salàkàvuttà na sukarà ujena paggahena yàpetuü.

2. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi. "Etarahi kho vajjã dubbhikkhà dvãhitikà setaññhikà salàkàvuttà na sukarà ujena paggahena yàpetuü. Kena nu kho mayaü upàyena samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vaseyyàma na ca piõóakena kilameyyàmà"ti.

3. Ekacce evamàhaüsu. "Handa mayaü àvuso gihãnaü kammantaü adhiññhema. Evaü te amhàkaü dàtuü maいissanti. Evaü mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasissàma, na ca piõóakena kilamissàmà"ti.

4. Ekacce evamàhaüsu. "Alaü àvuso kiü kammantaü adhiññhitena, handa mayaü àvuso gihãnaü duteyyaü haràma. Evaü te amhàkaü dàtuü maいissanti. Evaü mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasissàma, na ca piõóakena kilamissàmà"ti.

5. Ekacce evamàhaüsu. "Alaü àvuso kiü gihãnaü kammantaü adhiññhitena kiü gihãnaü duteyyaü hañena, handa mayaü àvuso gihãnaü aいamaいassa uttarimanussadhammassa vaõõaü bhàsissàma. 'Asuko bhikkhu pañhamassa [PTS Page 024] [\q 24/] jhànassa làbhã, asuko bhikkhu dutiyassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu tatiyassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu catutthassa jhànassa làbhã

[BJT Page 076] [\x 76/]

Asuko bhikkhu sotàpanno, asuko bhikkhu sakadàgàmã, asuko bhikkhu anàgàmã, asuko bhikkhu arahà, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu chaëabhiいo'ti evaü te amhàkaü dàtuü maいissanti, evaü mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasissàma, na ca piõóakena kilamissàmà"ti.

6. Esoyeva kho àvuso seyyo yo amhàkaü gihãnaü aいamaいassa uttarimanussadhammassa vaõõo bhàsitoti. Atha kho te bhikkhå gihãnaü aいamaいassa uttarimanussadhammassa vaõõaü bhàsiüsu: "asuko bhikkhu pañhamassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu dutiyassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu tatiyassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu catutthassa jhànassa làbhã asuko bhikkhu sotàpanno, asuko bhikkhu sakadàgàmã, asuko bhikkhu anàgàmã, asuko bhikkhu arahà, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu chaëabhiいo'ti

7. Atha kho te manussà "làbhà vata no suladdhaü vata no yesaü no evaråpà bhikkhå vassaü upagatà, na vata no ito pubbe evaråpà bhikkhå vassaü upagatà yathayime bhikkhå sãlavanto kalyàõadhammà"ti. Te na tàdisàni bhojanàni attanà bhujanti. Màtàpitunnaü1- denti puttadàrassa denti. Dàsakammakaraporisassa denti. Mittàvaccànaü denti àtisàlohitànaü denti. Yàdisàni bhikkhånaü denti, na tàdisàni khàdanãyàni sàyanãyàni pànàni attanà pivanti. 2Màtàpitunnaü denti. Puttadàrassa denti dàsakammakaraporisassa denti. Mittàmaccànaü denti. ¥àtisàlohitànaü denti, yàdisàni bhikkhånaü denti.

8. Atha kho te bhikkhå vaõõavà ahesuü. Pãnindriyà pasannamukhavaõõà vippasannachavivaõõà. âcinnaü kho panetaü vassaü vutthànaü3 bhikkhånaü bhagavantaü dassanàya upasaïkamituü. Atha kho te bhikkhå vassaü vutthà temàsaccayena senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaraü àdàya yena vesàlã tena pakkamiüsu. Anupubbena yena vesàlã mahàvanaü kuñàgàrasàlà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

9. Tena kho pana samayena disàsu vassaü vutthà bhikkhå kisà honti låkhà dubbaõõà uppaõuóuppaõóukajànà dhamanisatanthatagattà. Vaggumudàtãriyà pana bhikkhå vaõõavà honti pãnindriyà pasannamukhavaõõà vippasannachavivaõõà. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü.

-----------------------

1. Màtàpitunaü - machasaü.

2. Khàdanti sàyanti pivanti (katthavi)

3. Vassaü vuññhànaü - machasaü.

[BJT Page 078] [\x 78/]

10. Atha kho bhagavà vaggumudàtãriye bhikkhå etadavoca: [PTS Page 025] [\q 25/] "kacci bhikkhave khamanãyaü kacci yàpaniyaü kacchi samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha, na ca piõóakena kilamitthà"ti. Khamanãyaü bhagavà yàpanãyaü bhagavà samaggà ca mayaü bhante sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasimhà na ca piõóakena kilamimhàti. Jànantàpi tathàgatà pucchanti. Jànantàpi na pucchanti. Kàlaü viditvà pucchanti kàlaü viditvà na pucchanti. Atthasaühitaü tathàgatà pucchanti, no anatthasaühitaü, anatthasaühite setughàto tathàgatànaü, dvãhàkàrehi buddhà bhagavanto bhikkhå pañipucchanti. Dhammaü và desissàma sàvakànaü và sikkhàpadaü paいàpessàmà"ti.

11. Atha kho bhagavà vaggumudàtãriye bhikkhå etadavoca: "yathà kathaü pana tumhe bhikkhave samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha, na ca piõóakena kilamitthà"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü, kacci pana vo bhikkhave bhåtanti. Bhåtaü bhagavàti. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tumhe bhikkhave udarassa kàraõà gihãnaü aいamaいassa uttarimanussadhammassa vaõõaü bhàsissatha. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammaü àroceyya bhåtasmiü pàcittiya"nti.

12. Yo panàti: yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotto yathàsãlo yathàvihàrã yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhå'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saïghena atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

Anupasampanno nàma bhikkhuca bhikkhunica ñhapetvà avaseso anupasampanno nàma.

13. Uttarimanussadhammo nàma: jhànaü vimokkho samàdhi samàpatti àõadassanaü maggabhàvanà phalasacchikiriyà kilesappahànaü vinãvaraõatà cittassa suいàgàre abhirati. Jhànanti pañhamaü jhànaü dutiyaü jhànaü tatiyaü jhànaü catutthaü jhànaü. Vimokkhoti suいato vimokkho animitto vimokkho appaõihito vimokkho. Samàdhãti suいato samàdhi animitto samàdhi appaõihito samàdhi. Samàpattiti suいatà samàpatti animittà samàpatti appaõihità appaõihità samàpatti. [PTS Page 026] [\q 26/] àõadassananti.

[BJT Page 080] [\x 80/]

Tisso vijjà. Maggabhàvanàti cattàro satipaññhànà cattàro sammappadhànà cattàro idadhipàdà pacindriyàni pacabalàni sattabojjhaïgà ariyo aññhaïgiko maggo. Phalasacchikariyàti sotàpattiphalassa sacchikiriyà sakadàgàmiphalassa sacchikariyà anàgàmiphalassa sacchikiriyà arahattassa 1- sacchikiriyà kilesappahànanti ràgassa pahànaü dosassa pahànaü mohassa pahànaü. Vinãvaraõatà cittassàti ràgà cittaü vinãvaraõatà dosà cittaü vinãvaraõatà mohà cittaü vinãvaraõatà. Suいàgàre abhiratãti pañhamena jhànena suいàgàre abhirati, dutiyena jhànena suいàgàre abhirati, tatiyena jhànena suいàgàre abhirati. Catutthena jhànena suいàgàre abhirati.

14. âroceyyàti anupasampannassa pañhamaü jhànaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa pañhamaü jhànaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa pañhamaü jhànaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa pañhamassa jhànassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa pañhamassa jhànassa vasãmhãti bhaõantassa àpatati pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa pañhamaü jhànaü sacchikataü mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

15. âroceyyàti anupasampannassa dutiyaü jhànaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa dutiyaü jhànaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa dutiyaü jhànaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa dutiyassa jhànassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa dutiyassa jhànassa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcitatiyassa. âroceyyàti anupasampannassa dutiyaü jhànaü sacchikataü mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa tatiyaü jhànaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tatiyaü jhànaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tatiyaü jhànaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tatiyassa jhànassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tatiyassa jhànassa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tatiyaü jhànaü sacchikataü mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa catutthaü jhànaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa catutthaü jhànaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa catutthaü jhànaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa catutthassa jhànassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa catutthassa jhànassa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa catutthaü jhànaü sacchikataü mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

16. âroceyyàti anupasampannassa suいataü vimokkhaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいataü vimokkhaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいataü vimokkhaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatassa vimokkhassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatassa vimokkhassa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいato vimokkho sacchiketà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa animittaü vimokkhaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittaü vimokkhaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittaü vimokkhaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animitassa vimokkhassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittassa vimokkhassa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animitto vimokkho sacchikato mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü vimokkhaü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü vimokkhaü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü vimokkhaü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitassa vimokkhassa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitassa vimokkhassa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihito vimokkho sacchikato mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa suいataü samàdhiü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいataü samàdhiü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいataü sàmàdhiü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatassa samàdhissa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatassa samàdhissa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいato samàdhiü sacchikato mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa animittaü samàdhiü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittaü samàdhiü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittaü sàmàdhiü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittassa samàdhissa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittassa samàdhissa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihito samàdhi mayà sacchikato mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü samàdhiü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü samàdhiü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü sàmàdhiü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitassa samàdhissa làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitassa samàdhissa vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihito samàdhi sacchikato mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

------------------------

1. Arahattaphalassa - machasaü

[BJT Page 082] [\x 82/]

âroceyyàti anupasampannassa suいataü samàpattiü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいataü samàpattiü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいataü samàpattiü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatàya samàpattiyà làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatàya samàpattiyà vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa suいatà samàpatti sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa animittaü samàpattiü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittaü samàpattiü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittaü samàpattiü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittàya samàpattiyà làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittàya samàpattiyà vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa animittà samàpatti sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü samàpattiü samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü samàpattiü samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitaü samàpattiü samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihitàya samàpattiyi làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyati anupasampannassa appaõihitàya samàpattiyà vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa appaõihità samàpatti sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

18. âroceyyàti anupasampannassa tisso vijjà samàpajjinti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tisso vijjà samàpajjàmãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tisso vijjà samàpannoti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tissannaü vijjànaü làbhãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tissannaü vijjànaü vasãmhãti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tisso vijjà sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa tissanaü vijjànaü samàpajjiü bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tissanaü vijjànaü samàpajjàmi bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tissanaü vijjànaü samàpanno bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tissanaü vijjànaü làbhãmhiti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa tissanaü vijjànaü sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

20. âroceyyàti anupasampannassa cattàro [PTS Page 027] [\q 27/] satipaññhàne samàpajjiü bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro satipaññhàne samàpajjàmi bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro matipaññhàne samàpanno bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro satipaññhàne ididhipàdànaü làbhãmhiti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro satipaññhàne sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa cattàro sammapaññhàne samàpajjiü bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro sammapaññhàne samàpajjàmi bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro sammapaññhàne samàpanno bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro catunnaü ididhipàdànaü làbhãmhiti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro iddhipàdà sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

âroceyyàti anupasampannassa cattàro idadhipàde samàpajjiü bhaõantassa

âpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro idadhipàde samàpajjàmi bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa cattàro idadhipàde samàpanno bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti anupasampannassa catuttaü ididhipàdànaü làbhãmhiti bhaõantassa àpatti pàcittiyassa. âroceyyàti

Anupasampannassa cattàro idadhipàdà sacchikatà mayàti bhanantassa àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 098] [\x 98/]

6. 1. 9

Duññhullàrocanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto chabbaggiyehi bhikkhåhi saddhiü bhaõóanakato hoti. So sacetanikaü sukakvisaññhiü àpattiü àpajjitvà saïghaü tassà àpattiyà parivàsaü yàci. Tassa saïgho tassà àpattiyà parivàsaü adàsi.

2. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü aいatarassa pågassa saïghabhattaü hoti. So parivasanto bhattagge àsanapariyante nisãdi. Chabbaggiyà bhikkhå te upàsake etadavocuü: "eso àvuso àyasmà upanando sakyaputto tumhàkaü sambhàvito kulåpago1- yeneva hatthena saddhàdeyyaü bhujati teneva hatthena upakkamitvà asuciü mocesi. So sacetanikaü [PTS Page 031] [\q 31/] sukkavisaññhiü àpattiü àpajjitvà saïghaü tassà àpattiyà parivàsaü yàci. Tassa saïgho tassà àpattiyà parivàsaü adàsi. So parivasanto àsanapariyante nisinno"ti.

3. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå bhikkhussa duññhullaü àpattiü anupasampannassa àrocessantã "ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhussa duññhullaü àpattiü anupasampannassa arocethàti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhussa duññhullaü àpattiü anupasampannassa àràcessatha, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisà, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu bhikkhussa duñañhullaü àpattiü anupasampannassa àroceyya aいatra bhikkhusammutiyà2- pàcittiya"nti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotto yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhå'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu. Tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saïghena atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti. Bhikkhussàti aいassa bhikkhussa. Duññhullà nàma àpatti cattàri ca pàràjikàni terasa ca saïghàdisesà. Anupasampanno nàma bhikkhuca bhikkhunica ñhapetvà avaseso anupasampanno nàma. âroceyyàti àroceti3 itthiyà và purisassa và gahaññhassa và pabbajitassa và.

-------------------------

1. Kulåpako - machasaü 2. Bhikkhusammatiyà - syà 3. âroceyya - machasaü

[BJT Page 100] [\x 100/]

Aいatra bhikkhusamamutiyàti ñhapetvà bhikkhusammutiü. Atthi bhikkhusammuti àpattipariyantà na kulapariyantà, atthi bhikkhusammuti kulapariyantà na àpattipariyantà, atthi bhikkhusammuti àpattipariyantà ca kulapariyantà ca, atti bhikkhu sammuti neva àpattiparipantà na kulapariyanti.

âpattipariyantànàma àpattiyo pariggahitàyo honti entakàhi àpattihi àrocetabbati. 1- Kulapariyantà nàma kulàni pariggahitàni honti rattakesu kulosu àrocetabbàti. âpattipariyantà ca kulapariyantà ca nàma àpattiyo ca pariggahitàyo honti kulàni ca pariggahitàni honti ettakàhi àpattihi ettakesu kulesu àrocetabbàti. Neva àpattipariyantà na kulapariyantà nàma àpattiyo ca apariggahitàyo honti kulàni ca apariggahitàni honti ettakàhi àpattihi ettakesu kulesu àrocetabbàti.

âpattipariyante yà àpattiyo pariggahitàyo honti tà àpattiyo ñhapetvà aいàhi àpattihi àroceti àpatti pàcittiyassa.

Kulapariyante yàni kulàni parillahitàni [PTS Page 032] [\q 32/] honti tàni kulàni ñhapetvà aいesu kulesu àroceti àpatti pàcittiyassa.

âpattipariyante ca kulapariyante ca yà àpattiyo pariggahitàyo honti tà àpattiyo ñhapetvà yàni kulàni pariggahitàni honti. Tàni kulàni ñhapetvà aいahi àpattihi aいesu kulesu àroceti àpatti pàcittiyassa.

Neva àpattipariyante na kulapariyante anàpatti.

Duññhullàya àpattiyà duññhullàpattisaいi anupasampannassa àroceti aいatra bhikkhusammutiyà àpatti pàcittiyassa. Duññhullàya àpattiyà vematiko anupasampannassa àroceti aいatra bhikkhusammutiyà àpatti pàcittiyassa. Duññhullàya àpattiyà aduññhullàpattisaいi anupasampannassa àroceti aいatra bhikkhusammutiyà àpatti pàcittiyassa.

1. ârocetabboti - machasaü

[BJT Page 102] [\x 102/]

Aduññhullaü àpattiü àroceti àpatti dukkañassa. Anupasampannassa duññhullaü và aduññhullaü và ajjhàcàraü àroceti àpatti dukkañassa.

Aduññhullàya àpattiyà duññhullàpattisaいi àpatti dukkañassa. Aduññhullàya àpattiyà vematino àpatti dukkañassa. Aduññhullàya àpattiyà aduññhullàpattisaいi àpatti dukkañassa.

Anàpatti vatthuü àroceti no àpattiü, àpattiü àroceti no vatthuü, bhikkhusammutiyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Navamaü duññhullàrocanasikkhàpadaü

6. 1. 10

Pañhavikhaõanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye tena kho pana samayena àëavakà1- bhikkhu navakammaü karontà pañhaviü2- kaõantipi khaõàpentipi. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputatiyà pañhaviü khaõissantipi khanàpessanti pi, ekindriyaü samaõà sakyaputtiyà jivaü vaheñhessantã"ti assosuü. Tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkàkàmà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àëavakà bhikkhu pañhaviü khaõissanti pi khaõàpessantipiti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave harite uccàrampi passàvampi kheëampi karonti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà pañhaviyaü khaõãssathàpi khaõàpessathàpi5jivasaいino hi moëapurisà [PTS Page 033] [\q 33/] manussà pañhaviyà. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho te bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvàbhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu pañhaviyaü khaõeyya và khaõàpeyya và pàcittiya"nti.

1. âëavikà - syà, 2. Pañhaviü, - machasaü,

3. Viheñhentãti - machasaü 4. Khaõathapi khaõàpethapiti - machasaü,

5. Khaõissathapi khaõàpessathapi - machasaü

[BJT Page 104] [\x 104/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Pañhavi nàma dve pañhaviyo jàtà ca pañhavi ajàtà ca pañhavi, jàtà nàma pañhavi suddhapaüsu suddhamattikà appapàsàõà appasakkharà appakañhalà appamarukkhà appavàlikà yebhuyyena paüsu1- yebhuyyena mattikà adaóóhàpi vuccati jàtà pañhavi, yopi saüsupuejà và mattikàpuejà và atirekacàtumàsaü ovaññho sopi2- vuccati jàtà pañhavã. Ajàtà nàma pañhavã suddhapàsàõà suddhasasakkharà suddhakañhalà suddhamarumbà suddhavàlikà appapaüsu appamattikà yebhuyyena pàsàõà yebhuyyena sakkharà yebhuyyena kañhalà yebhuyyena marumbà yebhuyyena vàlikà daóóhàpi vuccati ajàtà pañhavã. Yopi saüsupuejà và mattikà puejà và omaka càtumàsaü ovaññho sopi vuccati ajàtà pañhavã.

Khaõeyyàti sayaü khaõati àpatti pàcittiyassa. Khaõàpeyyàti aいaü àõàpeti àpatti pàcittiyassa. Sakiü àõanto bahukampi khaõati àpatti pàcittiyassa.

Pañhaviyà pañhavisaいi khaõati và khaõàpeti và bhindati và bhedàpeti và dahati và dahàpeti và àpatti pàcittiyassa. Pañhaviyà vematiko khaõati và khaõàpeti và bhindati và bhedàpeti và dahati và dahàpeti và àpatti dukkañassa. Pañhaviyà apañhavisaいi khaõati và khaõàpeti và bhãndati và bhedàpeti và dahati và dahàpeti và anàpatti.

Apañhaviyà pañhavisaいi àpatti dukkañassa. Apadhaviyà vematiko àpatti dukkañassa. Apañhaviyà apañhavisaいi anàpatti.

Anàpatti: imaü jàna, imaü dehi, imaü àhara, iminà attho, imaü kappiyaü karohiti bhaõati, asaavicca asatiyà, ajànantassa ummantakassa àdikammikassàti.

Pañhavikhaõanasikkhàpadaü

Musàvàdavaggo pañhamo.

Tassuddànaü

Musà omasa pesuいaü padaseyyà ca te duve, 3-

Aいatra viいanà bhåtà duññhullàpatti khaõenacà'ti4-

----------------

1. Yebhuyyena saüsukà - machasaü 2. Ayaüpi - machasaü 3. Padaseyyàya ce duve - machasaü 4. Khaõanàcàti - machasaü