[BJT Page 592] [\x 592/]

Pattavaggo.

5. 3. 1
Pattasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bahå patte sannicayaü karonti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà bahå patte sannicayaü karissanti, pattavàõijjaü và samaõà sakyaputtiyà karissanti, àmattikàpaõaü và pasàressanti"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå atirekapattaü dhàressantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü: "saccaü kira tumhe bhikkhave atirekapattaü dhàrethà"ti? "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà atirekapattaü dhàressatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- [PTS Page 243] [\q 243/] eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu atirekapattaü dhàreyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

(Målapa中atti. )

2. Tena kho pana samayena àyasmato ànandassa atirekapatto uppanno hoti, àyasmà ca ànando taü pattaü àyasmato sàriputtassa dàtukàmo hoti. âyasmà ca sàriputto sàkete viharati. Atha kho àyasmato ànandassa etadahosi: bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü: "na atirekapatto dhàretabbo"ti. Aya勺a me atirekapatto uppanno, aha勺imaü pattaü àyasmato sàriputtassa dàtukàmo. âyasmà ca sàriputto sàkete viharati. Kathannu kho mayà pañipajjitabbanti. " Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi.

[BJT Page 594] [\x 594/]

3. "Kãva ciraü panànanda sàriputto àgacchissatã"ti. "Navamaü và bhagavà divasaü dasamaü và"ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave dasàhaparamaü atirekapattaü dhàretuü". Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Dasàhaparamaü atirekapatto dhàretabbo, taü atikkàmayato, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

(Dutiyapa中ati. )

4. Dasàhaparamanti dasàhaparamatà dhàretabbo.

Atirekapatto nàma: anadhiññhito avikappito.

Patto nàma: dve pattà: ayopatto mattikàpatto. Tayo pattassa vaõõà: ukkaññho patto majjhimo patto omako patto. Ukkaññho nàma patto aóóhàëhakodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiyaü ca vya大anaü. Majjhimo nàma patto nàëikodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiyaü ca vya大anaü. Omako nàma patto patthodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiyaü ca vya大anaü. Tato ukkaññho apatto. Omako apatto.

Taü atikkàmayato nissaggiyaü pàcittiyaü hotiti (ekàdase puggalassa và. Nissaggiyo hoti. ) Nissajitabbo saïghassa và gaõassa và aruõugga. Maeve勺a pana bhikkhave nissajitabbo: tena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ayaü me bhante patto [PTS Page 244] [\q 244/] dasàhàtikkanto nissaggiyo. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü patto itthannàmassa bhikkhuno nissaggiyo saïghassa nissaññho, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho imaü pattaü itthannàmassa bhikkhuno dadeyyà"ti.

Tena bhikkhunà sambahule bhikkhå upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassu vacanãyà: "ayaü me bhante patto dasàhàtikkanto nissaggiyo. Imàhaü àyasmantànaü nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

"Suõantu me àyasmantà. Ayaü patto itthannàmassa bhikkhuno nissaggiyo àyasmantànaü nissaññho yadàyasmantànaü pattakallaü, àyasmantà imaü pattaü itthannàmassa bhikkhuno dadeyyu"nti.

( - ) Sãmu natthi.

[BJT Page 596] [\x 596/]

5. Tena bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ayaü me àvuso patto dasàhàtikkanto nissaggiyo. Imàhaü àyasmato nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Tena bhikkhunà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo: imaü pattaü àyasmato dammã"ti.

6. Dasàhàtikkante atikkantasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Dasàhàtikkante vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Dasàhàtikkante anatikkantasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avikappite vikappitasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avissajjite vissajjitasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anaññhe naññhasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avinaññhe vinaññhasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Abhinne bhinnasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avilutte viluttasa中ã nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaggiyaü pattaü anissajitvà paribhu大ati, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante atikkantasa中ã, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante vematiko àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante anatikkantasa中ã anàpatti.

7. Anàpatti antodasàhaü adhiññhàti, -1 vikappeti, vissajjeti, nassati, vinassati, bhijjati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, ummattakassa, àdikammikassàti.

8. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå nissaññhapattaü na denti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave nissaññhapatto na dàtabbo. Yo na dadeyya, àpatti dukkañassà"ti.

Pattasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 2.

ænapa勺abandhana sikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena a中atarena kumbhakàrena bhikkhå pavàrità honti: "yesaü ayyànaü pattena attho ahaü pattenà" ti. Tena kho pana samayena bhikkhå na mattaü jànitvà bahå patte vi中àpenti. Yesaü buddakà pattà te mahante patte vi中àpenti. Yesaü mahantà pattà te buddake patte vi中àpenti. Atha kho so kumbhakàro bhikkhånaü bahå patte karonto na sakkoti a中aü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti. Puttadàràpissa kilamanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà bahå patte vi中àpessanti:

1. Adhiññheti. Machasaü.

[BJT Page 598] [\x 598/]

Ayaü imesaü bahå patte karonto [PTS Page 245] [\q 245/] na sakkoti a中aü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti. Puttadàràpissa kilamantã"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå na mattaü jànitvà bahå patte vi中àpessantã"ti.

2. "Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave bhikkhå na mattaü jànitvà bahå patte vi中àpentãti?" "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà na mattaü jànitvà bahå patte vi中àpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave patto vi中àpetabbo, yo vi中àpeyya, àpatti dukkañassàti. "

3. Tena kho pana samayena a中atarassa bhikkhuno patto bhinno hoti. Atha kho so bhikkhu "bhagavatà pañikkhittaü pattaü vi中àpetunti" kukkuccàyanto na vi中àpeti. Hatthesu piõóàya carati. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà hatthesu piõóàya carissanti, seyyathàpi a中a-1 titthiyà"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave naññhapattassa và bhinnapattassa và pattaü vi中àpetunti".

4. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå "bhagavatà anu中àtaü naññhapattassa và bhinnapattassa và pattaü vi中àpetunti, " te-2 appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte vi中àpenti. Atha kho so kumbhakàro bhikkhånaü tatheva bahå patte karonto na sakkoti a中aü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti. Puttadàràpissa kilamanti. Manussà tatheva ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà bahå patte vi中àpessanti. Ayaü imesaü bahå patte karonto na sakkoti a中aü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti. Puttadàràpissa kilamantã"ti.

5. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå appamattakenapi [PTS Page 246] [\q 246/] bhinnena appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte vi中àpessantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tumhe bhikkhave appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte vi中àpethà"ti? "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte vi中àpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. 'A中a' iti ca 2. 'Te' iti ca machasaü nadissate.

[BJT Page 600] [\x 600/]

"Yo pana bhikkhu ånapa勺abandhanena pattena a中aü navaü pattaü cetàpeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü. Tena bhikkhunà so patto bhikkhuparisàya nissajitabbo. Yo ca tassà bhikkhuparisàya pattapariyanto so tassa bhikkhuno padàtabbo 'ayaü te bhikkhu patto yàva bhedanàya dhàretabbo'ti. Ayaü tattha sàmãcã"ti.

6. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

ænapa勺abandhano nàma patto: abandhano và ekabandhano và dvibandhano và tibandhano và catubandhaõo và. Abandhanokàso nàma patto: yassa dvaïgulà ràji na hoti. Bandhanokàso nàma patto: yassa dvaïgulà ràji hoti. Navo nàma patto: vi中attiü upàdàya vuccati.

Cetàpeyyàti vi中àpeti, payoge dukkañaü, pañilàbhena nissaggiyo hoti. Saïghamajjhe nissajitabbo. Sabbeheva adhiññhitapattaü gahetvà sannipatitabbaü. Na làmako patto adhiññhàtabbo "mahagghaü pattaü gahessàmã"ti. Sace làmakaü pattaü adhiññhàti "mahagghaü pattaü gahessàmã"ti, àpatti dukkañassa.

Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbo: tena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: 'ayaü me bhante patto ånapa勺abandhanena pattena cetàpito nissaggiyo. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà.

Pa勺ahaïgehi samannàgato bhikkhu pattagàhàpako sammannitabbo. Yo na chandàgatiü gaccheyya, na dosàgatiü gaccheyya, na mohàgatiü gaccheyya, na bhayàgatiü gaccheyya, gahitàgahita勺a [PTS Page 247] [\q 247/] jàneyya. Eva勺a pana bhikkhave sammannitabbo: "pañhamaü bhikkhu yàcitabbo, yàcitvà byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo. "

"Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü pattagàhàpakaü sammanneyya. Esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Saïgho itthannàmaü bhikkhuü pattagàhàpakaü sammannati. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno pattagàhàpakassa sammuti, so tuõhassa, yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammato saïghena itthannàmo bhikkhu pattagàhàpako, khamati saïghassa, tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã"ti.

[BJT Page 602] [\x 602/]

Tena sammatena bhikkhunà patto gàhetabbo. Thero vattabbo: "gaõhàtu bhante thero patta"nti. Sace thero pattaü-1 gaõhàti, therassa patto dutiyassa gàhetabbo. Na ca tassa anuddayatàya na gahetabbo. Yo na gaõheyya, àpatti dukkañassa. Apattakassa na gàhetabbo eteneva upàyena yàva saïghanavakà gàhàpetabbo. Yo ca tassà bhikkhuparisàya pattapariyanto so tassa bhikkhuno padàtabbo: "ayaü te bhikkhu patto yàva bhedanàya dhàretabbo"ti. Tena bhikkhunà so patto na adese nikkhipitabbo, na abhogena bhu大itabbo, na vissajjetabbo, 'kathàyaü patto nasseyya và vinasseyya và bhijjeyya và'ti. Sace adese và nikkhipati abhogena và bhu大ati vissajjeti và, àpatti dukkañassa.

Ayaü tattha sàmicãti ayaü tattha anudhammatà.

7. Abandhanena pattena abandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Abandhanena pattena ekabandhanaü pattaü -pedvibandhanaü pattaü -pe- tibandhanaü pattaü -pe- catubandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

8. Ekabandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe- dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

9. Dvibandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe- dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

10. Tibandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe- dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

11. Catubandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe- dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

12. Abandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü cetàpeti, pàcittiyaü. Abandhanena pattena ekabandhanokàsaü pattaü nissaggiyaü. -Pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti. Nissaggiyaü pàcittiyaü.

13. Ekabandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

1. Pattaü machasaü nadissate.

[BJT Page 604] [\x 604/]

14. Dvibandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

15. Tibandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

16. Catubandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

17. [PTS Page 248] [\q 248/] abandhanokàsena pattena abandhanaü pattaü -pe- ekabandhanaü pattaü -pe- dvibandhanaü pattaü -petibandhanaü pattaü -pe- catubandhanaü pattaü -peekabandhanokàsena pattena -pe- dvibandhanokàsena pattena -pe- tibandhanokàsena pattena -pecatubandhanokàsena pattena abandhanaü pattaü -pe- ekabandhanaü pattaü -pecatubandhanaü pattaü -pe- abandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -pe- ekabandhanokàsaü pattaü -pedvibandhanokàsaü pattaü -pe- tibandhanokàsaü pattaü -pecatubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

18. Ekabandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

19. Dvibandhanokàsena pattena -pe- tibandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -pe- ekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -pe- tibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

20. Catubandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

21. Anàpatti naññhapattassa, bhinnapattassa, àtakànaü, pavàritànaü. A中assatthàya, attano dhanena, ummattakassa, àdikammikassàti.

ænapa勺abandhanasikkhàpadaü niññhitaü.

[BJT Page 606] [\x 606/]

5. 3. 3.

Bhesajjasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà pilindivaccho ràjagahe pabbhàraü sodhàpeti leõaü kattukàmo. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro yenàyasmà pilindivaccho tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü pilindivacchaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro àyasmantaü pilindivacchaü etadavoca: "kiü bhante thero kàràpetã"ti. Pabbhàraü mahàràja, sodhàpemi leõaü kattukàmo"ti. "Attho bhante ayyassa àràmikenà"ti. Na kho mahàràja bhagavatà àràmiko anu中àto"ti. "Tena hi bhante bhagavantaü pañipucchitvà mama àroceyyàthà"ti. "Evaü mahàràjà"ti kho àyasmà pilindivaccho ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa paccassosi. Atha kho àyasmà pilindivaccho ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro àyasmatà pilindivacchena dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà àyasmantaü pilindivacchaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

2. Atha kho àyasmà pilindivaccho bhagavato santiko dåtaü pàhesi: "ràjà bhante màgadho seniyo bimbisàro àràmikaü dàtukàmo. Kathaü nu kho bhante mayà pañipajjitabba"nti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave àràmika"nti. Dutiyampi kho ràjà màgadho [PTS Page 249] [\q 249/] seniyo bimbisàro yenàyasmà pilindivaccho tenupasaïkami upasaïkamitvà àyasmantaü pilindivacchaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho ràjà màgadho seniyo bimibisàro àyasmantaü pilindivacchaü etadavoca: "anu中àto bhante bhagavatà àràmiko"ti. "Evaü mahàràjà"ti. "Tena hi bhante ayyassa àràmikaü dammã"ti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro àyasmato pilindivacchassa àràmikaü pañissuõitvà vissaritvà cirena satiü pañilabhitvà a中ataraü sabbatthakaü mahàmattaü àmantesi: "yo mayà bhaõe, ayyassa àràmiko pañissuto, dinno so àràmiko"ti. "Na kho dve ayyassa àràmiko dinno"ti. "Kãva ciraü nu kho bhaõe ito hi taü hotã"ti. Atha kho so mahàmatto rattiyo vigaõetvà-1 ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü etadavoca: "pa勺a deva rattisatànã"ti. "Tena hi bhaõe, ayyassa pa勺a aràmikasatàni dehã"ti. "Evaü devà"ti kho so mahàmatto ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa pañissuõitvà àyasmato pilindivacchassa pa勺a àràmikasatàni pàdàsi. -2 Pàñiyekko gàmo nivisi. "âràmikagàmako"tipi naü àhaüsu "pilindigàmako"tipi naü àhaüsu.

1. Gaõetvà. Machasaü. 2. Adàsã. Syà.

[BJT Page 608] [\x 608/]

3. Tena kho pana samayena àyasmà pilindivaccho tasmiü gàmake kulåpago hoti. Atha kho àyasmà pilindivaccho pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya pilindigàmaü piõóàya pàvisi. Tena kho pana samayena tasmiü gàmake ussavo hoti. Dàrakà-1 alaïkatà màlàkità kãëanti.

4. Atha kho àyasmà pilindivaccho pilindigàmake sapadànaü piõóàya caramàno yena a中atarassa àràmikassa nivesanaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Tena kho pana samayena tassà àràmikiniyà dhãtà a中e dàrake alaïkate màlàkite passitvà rodati: "màlà me detha, alaïkàraü me dethà"ti. Atha kho àyasmà pilindivaccho taü àràmikãniü etadavoca: "kissàyaü dàrikà rodatã"ti. "Kissàyaü dàrikà rodatã"ti. "Ayaü bhante dàrikà a中e dàrake alaïkate màlàkite passitvà rodati: "màlaü me detha alaïkàraü me dethà"ti. "Kuto amhàkaü duggatànaü màlà, kuto alaïkàrà"ti. -2 Atha kho àyasmà pilindivaccho a中ataraü tiõaõóupakaü gahetvà taü àràmikiniü etadavoca: "handimaü tiõaõóupakaü tassà dàrikàya sãse pañimu勺à"ti. Atha kho sà àràmikinã taü tiõaõóupakaü gahetvà tassà dàrikàya sãse pañimu勺i, sà ahosi suvaõõamàlà abhiråpà [PTS Page 250] [\q 250/] dassanãyà pàsàdikà, natthi tàdisà ra中epi antepure suvaõõamàlà. Manussà ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa àrocesuü: "amukassa deva àràmikassa ghare suvaõõamàlà abhiråpà dassanãyà pàsàdikà, natthi tàdisà devassàpi antepure suvaõõamàlà. Kuto tassa duggatassa, nissaüsayaü corikàya àbhatà"ti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro taü àràmikakulaü bandhàpesi.

5. Dutiyampi kho àyasmà pilindivaccho pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya pilindigàmakaü piõóàya pàvisi. Pilindigàmike sapadànaü piõóàya caramàno yena tassa àràmikassa nivesanaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà pañivissake pucchi: "kahaü idaü àràmikakulaü gata"nti. "Etissà bhante suvaõõamàlàya kàraõà ra中à bandhàpita"nti.

6. Atha kho àyasmà pilindivaccho yena ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa nivesanaü, tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro yenàyasmà pilindivaccho tonupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü pilindivacchaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho rajànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü àyasmà pilindivaccho etadavoca: "kissa mahàràja àràmikakulaü bandhàpita"nti. Tassa bhante àràmikassa ghare suvaõõamàlà abhiråpà dassanãyà pàsàdikà, natthi tàdisà amhàkampi antepure suvaõõamàlà, kuto tassa duggatassa, nissaüsayaü corikàya àbhatà"ti. Atha kho àyasmà pilindivaccho ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa pàsàdaü suvaõõanti adhimucci, so ahosi sabbasovaõõamayo. "Idaü pana te mahàràja tàvabahuü suvaõõaü kuto"ti. "A中àtaü bhante, ayyasseva so iddhànubhàvo"ti taü àràmikakulaü mu勺àpesi.

1. Dàrikà. Machasaü. 2. Alaïkàroti. Machasaü.

[BJT Page 610] [\x 610/]

7. Manussà ayyena kira pilindivacchena saràjikàya parisàya uttarimanussadhammà-1 iddhipàñihàriyaü dassitanti attamanà abhippasannà àyasmato pilindivacchassa pa勺abhesajjàni abhihariüsu. Seyyathãdaü: "sappi navanãtaü telaü madhu phàõitaü" pakatiyàpi ca àyasmà pilindivaccho làbhã hoti pa勺annaü bhesajjànaü, laddhaü laddhaü parisàya vissajjeti. Parisà cassa hoti bàhulikà, laddhaü laddhaü koëambepi ghañepi puretvà pañisàmeti. Parissàvanànipi thavikàyopi påretvà vàtapànesu laggeti. Tàni olãnavilãnàni tiññhanti. Undurehipi vihàrà [PTS Page 251] [\q 251/] okiõõavikiõõà honti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "antokoññhàgàrikà ime samaõà sakyaputtiyà, seyyathàpi ràjà màgadho seniyo bimbisàro"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå evaråpàya bàhullàya cetessantã"ti.

8. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave bhikkhå evaråpàya bàhullàya cetentã"ti? "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà evaråpàya bàhullàya cetessanti" netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Yàni kho pana tàni gilànànaü bhikkhånaü pañisàyanãyàni bhesajjàni seyyathãdaü: sappã navatãtaü telaü madhu phàõitaü, tàni pañiggahetvà sattàhaparamaü sanatidhikàrakaü paribhu大itabbàni. Taü atikkàmayato nissaggiyaü pàcittiyanti".

9. Yàni kho pana tàni gilànànaü bhikkhånaü pañisàyanãyàni bhesajjànãti-

Sappi nàma: gosappi và ajikàsappi và mahisasappi và-2 yesaü maüsaü kappati tesaü sappi.

Navanãtaü nàma: tesaü yeva navanãtaü.

Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóakatelaü vasàtelaü.

Madhu nàma: makkhikà madhu.

Phàõitaü nàma: ucchumbhà nibbattaü.

Tàni pañiggahetvà sattàhaparamaü sannidhikàrakaü paribhu大itabbàni sattàhaparamatà paribhu大itabbàni.

Taü atikkàmayato nissaggiyaü hotãti aññhame aruõuggamane nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante bhesajjaü sattàhàtikkantaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti - dadeyyanti - dadeyyunti - àyasmato dammã"ti.

1. Dhammaü. Machasaü. 2. Mahiüsasappi. Machasaü.

[BJT Page 612] [\x 612/]

10. Sattàhàtikkante atikkantasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Sattàhàtikkante vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Sattàhàtikkante anatikkantasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü.

11. Avissajjite vissajjitasa中ã, anaññhe naññhasa中ã, -1 avinaññhe vinaññhasa中ã, [PTS Page 252] [\q 252/] adaóóhe daóóhasa中ã, avilutte viluttasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü:

12. Nissaññhaü pañilabhitvà na kàyikena paribhogena paribhu大itabbaü. Na ajjhoharitabbaü, padãpe và kàlavaõõe và upanetabbaü. A中ena bhikkhunà kàyikena paribhogena paribhu大itabbaü, na ajjhoharitabbaü.

13. Sattàhànatikkante atikkantasa中ã, àpatti dukkañassa. Sattàhànatikkante vematiko, àpatti dukkañassa sattàhànatikkante anatikkantasa中ã, anàpatti.

14. Anàpatti antosattàhaü adhiññhàti, vissajjeti, nassati, vinassati, óayhati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, anåpasampannassa vattena, vattena, muttena, anapekkho datvà pañilabhitvà paribhu大ati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Bhesajjasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 4.

Vassikasàñika sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhånaü vassikasàñikà anu中àtà hoti. Chabbaggiyà bhikkhå "bhagavatà vassikasàñikà anu中àtà"ti pañigacceva-2. Vassikasàñikacãvaraü pariyesanti, pañigacceva katvà nivàsenti. Jiõõàya vassikasàñikàya naggà kàyaü ovassàpenti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå pañigacceva vassikasàñikacãvaraü pariyesissanti, pañigacceva katvà nivàsessanti, jiõõàya vassikasàñikàya naggà kàyaü ovassàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü "saccaü kira tumhe bhikkhave pañigacceva vassikasàñikacãvaraü pariyesatha, pañigacceva katvà nivàsetha, jiõõàya vassikasàñikàya naggà kàyaü ovassàpethà"ti? "Saccaü bhagavà. ' Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà pañigacceva vassikasàñikacãvaraü pariyesissatha, pañigacceva katvà nivàsessatha, jiõõàya vassikasàñikàya naggà kàyaü ovassàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a na bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha".

1. Anaññhasa中i. Machasaü. 2. Pañikacceva machasaü.

[BJT Page 614] [\x 614/]

"Màso seso gimhànanti bhikkhunà vassikasàñikacãvaraü pariyesitabbaü. Addhamàso seso gimhànanti katvà [PTS Page 253] [\q 253/] nivàsetabbaü. Orena ce màso seso gimhànanti vassikasàñikacãvaraü pariyeseyya, orenaddhamàso seso gimhànanti katvà nivàseyya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

2. Màso seso gimhànanti bhikkhunà vassikasàñikacãvaraü pariyesitabbanti ye manussà pubbepi vassikasàñikacãvaraü denti. Te upasaïkamitvà evamassu vacanãyà: "kàlo vassikasàñikàya, samayo vassikasàñikàya, "a中epi manussà vassikasàñikacãvaraü dentã"ti. Na vattabbà: "detha me vassikasàñikacãvaraü, àharatha me vassikasàñikacãvaraü, parivattetha me vassikasàñikacãvaraü, cetàpetha me vassikasàñikacãvaranti. "

Addhamàso seso gimhànanti katvà nivàsetabbanti addhamàse sese gimhàne katvà nivàsetabbaü.

Orena ce màso seso gimhànanti atirekamàse sese gimhàne vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü.

Orenaddhamàso seso gimhànanti atirekaddhamàse sese gimhàne katvà nivàseti, nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "i daü me bhante vassikasàñikacãvaraü atirekamàse sese gimhàne pariyiññhaü, atirekaddhamàse sese gimhàne katvà paridahitaü-1 nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -dadeyyàti- dadeyyunti - àyasmato dammi"ti.

3. Atirekamàse sese gimhàne atirekasa中ã, vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekamàse sese gimhàne vematiko vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekamàse sese gimhàne ånakasa中ã, vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü.

4. Atirekamàse sese gimhàne atirekasa中ã katvà nivàseti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekaddhamàse sese gimhàne vematiko katvà nivàseti nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekaddhamàse sese gimhàne ånakasa中ã, katvà nivàseti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

5. Satiyà vassikasàñikàya naggo kàyaü ovassàpeti, àpatti dukkañassa. ænakamàse sese gimhàne atirekasa中ã, àpatti dukkañassa. ænakamàse sese gimhàne vematiko, àpatti dukkañassa. ænakamàse sese gimhàne ånakasa中ã, anàpatti.

6. ænakaddhamàse sese gimhàne atirekasa中ã, àpatti dukkañassa. ænakaddhamàse sese gimhàne [PTS Page 254] [\q 254/] vematiko, àpatti dukkañassa. ænakaddhamàse sese gimhàne ånakasa中ã. Anàpatti.

1. Nivàsatthaü. Katthavi.

[BJT Page 616] [\x 616/]

7. Anàpatti màso seso gimhànanti vassikasàñikacãvaraü pariyesati, addhamàso seso gimhànanti katvà nivàseti, ånakamàso seso gimhànanti vassikasàñikacãvaraü pariyesati. ænakaddhamàso seso gimhànanti katvà nivàseti, pariyiññhàya vassikasàñikàya vassaü ukkaóóhãyati, nivatthàya vassikasàñikàya vassaü ukkaóóhãyati, dhovitvà nikkhapitabbaü. Samayena nivàsetabbaü. Acchinnacãvarassa, naññhacãvarassa, àpadàsu, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vassikasàñikasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 5.

Cãvaraacchindana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto bhàtuno saddhivihàrikaü bhikkhuü etadavoca: "ehàvuso janapadacàrikaü pakkamissàmà"ti. "Nàhaü bhante gamissàmi, dubbalacãvaromhi"ti. "Ehàvuso ahante cãvaraü dassàmã"ti tassa cãvaraü adàsi. Assosi kho so bhikkhu: "bhagavà kira janapadacàrikaü pakkamissatã"ti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: - "nadànàhaü-1 àyasmatà upanandena sakyaputtena saddhiü janapadacàrikaü pakkamissàmi, bhagavatà saddhiü janapadacàrikaü pakkamissàmã"ti. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto taü bhikkhuü etadavoca; "ehidàni àvuso janapadacàrikaü pakkamissàmà"ti. "Nàhaü bhante tayà saddhiü janapadacàrikaü pakkamissàmi, bhagavatà saddhiü janapadacàrikaü pakkamissàmã"ti. "Yampi tyàhaü àvuso cãvaraü adàsiü mayà saddhiü janapadacàrikaü pakkamissatã"ti kupito anattamano acchindi.

2. Atha kho so bhikkhå bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano acchindissatã"ti? Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tvaü upananda bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano acchindã"ti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa [PTS Page 255] [\q 255/] bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano acchindissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

1. Nàhaü, katthami.

[BJT Page 618] [\x 618/]

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano acchindeyya và acchindàpeyya và nissaggiyaü pàcittiyanti".

3. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhussàti a中assa bhikkhussa.

Sàmanti sayaü datvà

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü vikappanåpagapacchãmaü.

Kupito anattamanoti anabhiraddho àhatacitto khilajàto.

Acchindeyyàti sayaü acchindati, nissaggiyaü-1 pàcittiyaü.

Acchindàpeyyàti a中aü àõàpeti, àpatti dukkañassa. Sakiü àõatto bahukampi acchindati, nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü. "Idaü me bhante cãvaraü bhikkhussa sàmaü datvà acchinnaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti - dadeyyàti - dadeyyunti - àyasmato dammã"ti.

4. Upasampanne upasampannasa中ã cãvaraü datvà kupito anattamano acchindati và acchindàpeti và, nissaggiyaü pàcittiyaü. Upasampanne vematiko -pe- upasampanne anupasampannasa中ã cãvaraü datvà kupito anattamano acchindati và acchindàpeti và, nissaggiyaü pàcittiyaü.

5. A中aü parikkhàraü datvà kupito anattamano acchindati và acchindàpeti và, àpatti dukkañassa. Anupasampannassa cãvaraü và a中aü và parikkhàraü datvà kupito anattamano acchindati và acchindàpeti và, àpatti dukkañassa. Anupasampanne upasampannasa中ã, àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko, àpatti dukkañassa. Anupasampannasa中ã, àpatti dukkañassa.

6. Anàpatti so và deti, tassa và vissasanto gaõhàti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Cãvaraacchindana sikkhàpadaü niññhitaü.

1. Nissaggiyaü hoti, syà.

[BJT Page 620] [\x 620/]

5. 3. 6.

[PTS Page 256] [\q 256/] suttavi中attisikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå cãvarakàrasamaye bahuü suttaü vi中àpesuü. Katepi cãvare bahusuttaü avasiññhaü hoti. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhånaü etadahosi: "handa maü àvuso a中ampi suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpemà"tã. Atha kho chabbaggiyà bhikkhå a中ampi suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpesuü. Vãtepi cãvare bahusuttaü-1 avasiññhaü hoti. Dutiyampi kho chabbaggiyà bhikkhå a中ampi suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpesuü. Vãtepi cãvare bahusuttaü avasiññhaü hoti. Tatiyampi kho chabbaggiyà bhikkhå a中ampi suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpesuü. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sàmaü suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpessantã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: - "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå sàmaü suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpessantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü: "saccaü kira tumhe bhikkhave sàmaü suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpethàti "saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: 'kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sàmaü suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu sàmaü suttaü vi中àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti".

3. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Sàmanti sayaü vi中àpetvà.

Suttaü nàma: cha suttàni: khomaü kappàsikaü koseyyaü kambalaü sàõaü bhaïgaü.

Tantavàyehãti pesakàrehi vàyàpeti, payoge payoge dukkañaü, pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. [PTS Page 257] [\q 257/] eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante cãvaraü sàmaü suttaü vi中àpetvà nattavàyehi vàyàpitaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. - Dadeyyàti - dadeyyunti - àyasmato dammã"ti.

1. Bahuüsuttaü ma. Cha. Sa.

[BJT Page 622] [\x 622/]

4. Vàyàpite vàyàpitasa中i, nisassaggiyaü pàcittiyaü. Vàyàpite vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Vàyàpite avàyàpitasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü.

5. Avàyàpite vàyàpitasa中i, àpatti dukkañassa. Avàyàpite vematiko, àpatti dukkañassa. Avàyàpite avàyàpitasa中i, anàpatti.

6. Anàpatti cãvaraü sibbetuü, àyoge, kàyabandhane, aüsavaññake, -1. Pattatthavikàya, parissàvane, àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, ummattakassa, àdikammikassàti.

Suttavi中attisikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 7.

Mahàpesakàrasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中ataro puriso pavàsaü gacchanto pajàpatiü etadavoca: "suttaü dhàrayitvà amukassa tantavàyassa dehi. Cãvaraü vàyàpetvà nikkhipa. âgato ayaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. Assosi kho a中ataro piõóacàriko bhikkhu tassa purisassa imaü vàcaü bhàsamànassa. Atha kho so bhikkhå yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami. Upasaïkamitvà, àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "mahàpu中osi tvaü àvuso upananda, amukasmiü okàse a中ataro puriso pavàsaü gacchanto pajàpatiü etadavoca: "suttaü dhàrayitvà amukassa tantavàyassa dehi. Cãvaraü vàyàpetvà nikkhipa. âgato ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. "Atthàvuso maü so upaññhàko"ti. Sopi kho tantavàyo àyasmato upanandassa sakyaputtassa upaññhàko hoti.

2. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto yena so tantavàyo tenupasaïkami, upasaïkamitvà tantavàyaü etadavoca: "idaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa viyyati, àyata勺a karohi, vitthata勺a appita勺a suvãta勺a suppavàyita勺a suvilekhita勺a suvitacchita勺a karohã"ti. "Ete kho me bhante suttaü dhàrayitvà adaüsu iminà suttena cãvaraü vinàhãti. Na bhante sakkà àyataü và vitthataü và appitaü và kàtuü, [PTS Page 258] [\q 258/] sakkà ca kho bhante suvãta勺a suppavàyita勺a suvilekhita勺a suvitacchita勺a kàtunti. " "Iïgha tvaü àvuso àyata勺a karohi vitthata勺a appita勺a, na te-2 suttena pañibaddhaü bhavissatã"ti.

1. Aüsabaddhake. Machasaü. 2. Na tena suttena. Ma. Cha. Saü.

[BJT Page 624] [\x 624/]

3. Atha kho so tantavàyo yathàbhåtaü suttaü tante upanetvà yena sà itthã tenupasaïkami, upasaïkamitavà taü itthiü etadavoca: "suttena ayye attho"ti. "Nanu tvaü ayyo mayà vutto: iminà suttena cãvaraü vinàhã"ti. "Saccàhaü ayye tayà vutto: iminà suttena cãvaraü vinàhã"ti, apica maü ayyo upanando evamàha: "iïgha tvaü àvuso àyata勺a karohi vitthata勺a appita勺a, na te suttena pañibaddhaü bhavissatãti. " Atha kho sà itthi yattakaü yeva suttaü pañhamaü adàsi, tattakaü pacchà adàsi.

4. Assosi kho àyasmà upanando sakyaputto: "so kira puriso pavàsato àgatoti. " Atha kho àyasmà upanando sakyaputto yena tassa purisassa nivesanaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho so puriso yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so puriso pajàpatiü etadavoca: "taü vàyàpitaü-1. Cãcaranti?" "âmayya vàyàpitaü taü cãcaranti". "âhara ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. Atha kho sà itthã taü cãvaraü nãharitvà sàmikassa datvà etamatthaü àrocesi. Atha kho so puriso àyasmato upanandassa sakyaputtassa cãvaraü datvà ujjhàyati khãyati vipàceti: "mahicchà ime samaõà sakyaputtiyà asantuññhà, nayime sukarà cãvarena acchàdetuü. Kathaü hi nàma ayyo upanando mayà pubbe appavàrito tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã"ti.

5. Assosuü kho bhikkhå tassa purisassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tvaü upananda pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajji"ti? "Saccaü bhagavà. " "¥àtako te upananda a中àtako"ti? "A中àtako bhagavà"ti. "A中àtako moghapurisa a中àtakassa na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và santaü và asantaü và. Tattha nàma tvaü moghapurisa pubbe appavàrito a中àtakassa gahapatikassa [PTS Page 259] [\q 259/] tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikippaü àpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Bhikkhuü paneva uddissa a中àtako gahapati và gahapatànã và tantavàyehi cãvaraü vàyàpeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe appavàrito tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjeyya: 'idaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa viyyati, àyata勺a karotha citthata勺a appita勺a suvãta勺a suppavàyita勺a suvilekhita勺a suvitacchita勺a karotha, appevanàma mayampi àyasmantànaü ki勺imattaü anupadajjeyyàmà'ti, eva勺a so bhikkhu vatvà ki勺imattaü anupadajjeyya antamaso piõóapàtamattampi, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

1. Cãtaü. Katthaci.

[BJT Page 626] [\x 626/]

6. Bhikkhuü paneva uddissàti bhikkhussatthàya bhikkhuü àrammaõaü karitvà bhikkhuü acchàdetukàmo.

A中àtako nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddho.

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatànã nàma: yà kàci agàraü ajjhàvasati.

Tattavàyehãti pesakàrehi.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü vikappanåpagapacchimaü.

Vàyàpeyyàti vinàpeti.

Tatra ce so bhikkhåti yaü bhikkhuü uddissa cãvaraü viyyati so bhikkhu.

Pubbe appavàritoti pubbe avutto hoti. "Kãdisena te bhante cãvarena attho, kãdisaü te cãvaraü vàyàpemã"ti.

Tantavàye upasaïkamitvàti gharaü gantvà yattha katthaci upasaïkamitvà

Cãvare vikappaü àpajjeyyàti "idaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa viyyati. âyata勺a karotha, vitthata勺a appita勺a sucãta勺a suppavàyita勺a suvilekhita勺a sucitacchita勺a karotha. "

Appevanàma mayampi àyasmantànaü ki勺imattaü anupadajjeyyàmàti eva勺a so bhikkhu vatvà ki勺imattaü anupadajjeyya antamaso piõóapàtamattampãti. Piõóapàto nàma: yàgupi bhattampi khàdanãyampi [PTS Page 260] [\q 260/] cuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi antamaso dhammampi bhaõati.

7. Tassa vacanena àyataü và vitthataü và appitaü và karoti, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante cãvaraü pubbe appavàrito a中àtakassa gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpannaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. -Pedadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammi"ti.

[BJT Page 628] [\x 628/]

8. A中àtake a中àtakasa中ã pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中àtake vematiko -pe- a中àtake àtakasa中ã pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü.

9. ¥àtake a中àtakasa中ã, àpatti dukkañassa. ¥àtake vematiko àpatti dukkañassa. ¥àtake àtakasa中i, anàpatti.

10. Anàpatti àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena mahagghaü vàyàpetukàmassa appagghaü vàyàpeti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Mahàpesakàrasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 8.

Accekacãvarasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中ataro mahàmatto pavàsaü gacchanto bhikkhånaü santike dåtaü pàhesi: "àgacchantu bhadantà, vassàvàsikaü dassàmã"ti. Bhikkhå vassaü vutthànaü bhagavatà vassàvàsikaü anu中àta"nti kukkuccàyantà nàgamaüsu. Atha kho so mahàmatto ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhadantà mayà dåte pahite nàgacchissanti" "ahaü hi senàya gacchàmi, dujjànaü jãvitaü, dujjànaü maraõa"nti. Assosuü kho bhikkhå tassa mahàmattassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave accekacãvaraü pañiggahetvà nikkhipitu"nti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhå "bhagavato anu中àtaü accekacãvaraü pañiggahetvà nikkhipitunti. " [PTS Page 261] [\q 261/] accekacãvaràni pañiggahetvà cãvarakàlasamayaü atikkàmenti. Tàni cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhanti. Addasà-1 kho àyasmà ànando senàsanacàrikaü àhiõóanto tàni cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhante, disvà bhikkhå etadavoca: "kassimàni àvuso cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhantã"ti? "Amhàkaü àvuso accekacãvarànã'ti. "Kãva ciraü panàvuso imàni cãvaràni nikkhittànã"ti. Atha kho te bhikkhå àyasmato ànandassa yathànikkhittaü àrocesuü. âyasmà ànando ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhå accekacãvaraü pañiggahetvà cãvarakàlasamayaü atikkàmessantã"ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi.

1. Addasa. Machasaü

[BJT Page 630] [\x 630/]

3. Saccaü kira bhikkhave bhikkhå accekacãvaraü pañiggahetvà cãvarakàlasamayaü atikkàmentã"ti. ? "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà accekacãvaraü pañiggahetvà cãvarakàlasamayaü atikkàmessanti". Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Dasàhànàgataü kattikatemàsikapuõõamaü bhikkhuno paneva accekacãvaraü uppajjeyya, accekaü ma中amànena bhikkhunà pañiggahetabbaü, pañiggahetvà yàva cãvarakàlasamayaü nikkhipitabbaü. Tato ce uttariü nikkhipeyya. Nissaggiyaü pàcittiyanti. "

4. Dasàhànàgatanti dasàhànàgatàya pàvàraõàya.

Kattikatemàsikapuõõamanti pavàraõà kattikà vuccati.

Accekacãvaraü nàma: senàya và gantukàmo hoti, pavàsaü và gantukàmo hoti, gilàno và hoti. Gabbhinã và hoti, assaddhassa và saddhà uppannà hoti, appasannassa và pasàdo uppanno hoti. So ce bhikkhånaü santike dåtaü pahiõeyya: "àgacchantu bhadantà, vassàvàsikaü dassàmãti" etaü accekacãvaraü nàma.

Accekaü ma中amànena bhikkhunà pañiggahetabbaü, pañiggahetvà yàva cãvarakàlasamayaü nikkhipitabbanti sa中ànaü katvà nikkhipitabbaü, accekacãvaranti.

Cãvarakàlasamayo nàma: anatthate kañhine vassànassa pacchimo màso, anatthate kañhine pa勺amàsà.

[PTS Page 262] [\q 262/] tato ce uttariü nikkhipeyyàti anatthate kañhine vassànassa pacchimaü divasaü atikkàmeti, nissaggiyaü-1 pàcittiyaü. Atthate kañhine kañhinuddhàradivasaü atikkàmeti, nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitibbaü: "idaü me bhante accekacãvaraü cãvarakàlasamayaü atikkàmitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. -Pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -peàyasmato dammã"ti.

5. Accekacãvare accekacãvarasa中ã cãvarakàlasamayaü atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Accekacãvare vematiko cãvarakàlasamayaü atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Accekacãvare anaccekacãvarasa中ã cãvarakàlasamayaü atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasa中ã -pe- avikappite vikappitasa中ã, avissajjite vissajjitasa中ã, anaññhe naññhasa中ã, avinaññhe vinaññhasa中ã, adaóóhe daóóhasa中ã, avilutte viluttasa中ã, cãvarakàlasamayaü atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

1. Nissaggiyaü hoti. Syà.

[BJT Page 632] [\x 632/]

6. Nissaggiyaü cãvaraü anissajitvà paribhu大ati, àpatti dukkañassa. Anaccekacãvare accekacãvarasa中ã, àpatti dukkañassa. Anaccekacãvare vematiko, àpatti dukkañassa. Anaccekacãvare anaccekacãvarasa中ã, anàpatti.

7. Anàpatti antosamayaü-1. Adhiññheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati óayhati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Accekacãvarasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 9.

Sàsaïkasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhikkhå vutthavassà-2 àra中akesu senàsanesu viharanti. Kattikacorakà "bhikkhå laddhalàbhàti" paripàtenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave àra中akesu senàsanesu viharantena tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitu"nti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhå bhagavatà anu中àtaü àra中akesu senàsanesu viharantena tiõõaü cãvarànaü [PTS Page 263] [\q 263/] a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitunti" te tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà atirekachàrattaü vippavasanti. Tàni cãvaràni nassantipi óayhantipi vinassantipi undårehipi khajjanti. Bhikkhå duccolà honti låkhacãvarà. Bhikkhå evamàhaüsu: "kissa tumhe àvuso duccolà låkhacãvarà"ti. Atha kho te bhikkhå bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà atirekachàrattaü vippavasissantã"ti.

3. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave bhikkhå tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà atirekachàrattaü vippavasantã"ti? "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà atirekachàrattaü vippavasissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

1. Antosamaye. Ma. Cha. Sa. 2. Vuññhavassà machasaü.

[BJT Page 634] [\x 634/]

"Upavassaü kho pana kattikapuõõamaü yàni kho pana tàni àra中akàni senàsanàni sàsaïkasammatàni sappañibhayàni, tathàråpesu bhikkhu senàsanesu viharanto àkaïkhamàno tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipeyya. Siyà ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cãvarena vippavàsàya, chàrattaparamaü tena bhikkhunà tena cãvarena vippavasitabbaü. Tato ce uttariü vippavaseyya a中atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

4. Upavassaü kho panàti vutthavassànaü

Kattikapuõõamanti kattikacàtumàsinã vuccati.

Yàni kho pana tàni ara中akàni senàsanànãti àra中akaü nàma senàsanaü pa勺adhanusatikaü pacchimaü.

Sàsaïkaü nàma: àràme àràmåpacàre corànaü niviññhokàso dissati. Bhuttokàso dissati. òhitokàso dissati. Nisinnokàso dissati. Nipannokàso dissati.

Sappañibhayaü nàma: àràme àràmåpacàre corehi manussà hatà dissanti. Viluttà dissanti. âkoñità dissanti.

Tathàråpesu bhikkhu senàsanesu viharantoti evaråpesu bhikkhå senàsanesu viharanto.

[PTS Page 264] [\q 264/] àkaïkhamànoti icchamàno.

Tiõõaü cãvarànaü a中ataraü cãvaranti saïghàñiü và uttaràsaïghaü và antaravàsakaü và.

Antaraghare nikkhãpeyyàti samantà gocaragàme nikkhipeyya

Siyà ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cãvarena vippavàsàyàti siyà paccayo siyà karaõãyaü.

Chàrattaparamaü tena bhikkhunà tena cãvarena vippavasitabbanti chàràttaparamatà vippavasitabbaü.

A中atra bhikkhusammutiyàti ñhapetvà bhikkhusammutiü.

Tato ce uttariü vippavaseyyàti sattame aruõuggamane nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante cãvaraü atirekachàrattaü vippavutthaü a中atra bhikkhusammutiyà nissaggãyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti - dadeyyàti - dadeyyunti - àyasmato dammã"ti.

[BJT Page 636] [\x 636/]

5. Atirekachàratte atirekasa中ã vippavasati a中atra bhikkhusammutiyà, nissaggãyaü pàcittiyaü. Atirekachàratte vematiko vippavasati a中atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekachàratte ånakasa中ã vippavasati a中atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Apaccuddhañe paccuddhañasa中i -pe- avissajjite vissajjitasa中i, anaññhe naññhasa中ã, avinaññhe vinaññhasa中i, adaóóhe daóóhasa中ã, avilutte viluttasa中ã vippavasati a中atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü.

6. Nissaggiyaü cãvaraü anissajitvà paribhu大ati, àpatti dukkañassa. ænakachàratte atirekasa中ã, àpatti dukkañassa. ænakachàratte vematiko, àpatti dukkañassa. ænakachàratte ånakasa中ã, anàpatti.

7. Anàpatti chàrattaü vippavasati, ånakachàrattaü vippavasati, chàrattaü vippavasitvà puna gàmasãmaü okkamitvà vasitvà pakkamati, antochàrattaü paccuddharati, vissajjeti nassati vinassati óayhati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, bhikkhusammutiyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Sàsaïkasikkhàpadaü [PTS Page 265] [\q 265/] niññhitaü.

5. 3. 10.

Pariõatasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü a中atarassa pågassa saïghassa sacãvarabhattaü pañiyattaü hoti: "bhojetvà cãvarena acchàdessàmà"ti. Atha kho chabbaggiyà bhikkhå yena so pågo tenupasaïkamiüsu, upasaïkamitvà taü pågaü etadavocuü: "dethàvuso amhàkaü imàni cãvarànã"ti. "Na mayaü bhante dassàma amhàkaü saïghassa anuvassaü sacãvarabhikkhà pa中attà"ti, "bahå àvuso saïghassa dàyakà, bahå saïghassa bhaddà-1. Mayaü tumhe nissàya tumhe sampassantà idha viharàma. Tumhe ce amhàkaü na dassatha atha ko carahi amhàkaü dassati? "Dethàvuso amhàkaü imàni cãvarànã"ti. Atha kho so pågo chabbaggiyehi bhikkhåhi nippiëiyamàno yathàpañiyattaü cãvaraü chabbaggiyànaü bhikkhånaü datvà saïghaü bhattena parivisi. Ye te bhikkhå jànanti saïghassa sacãvarabhattaü pañiyattaü, na ca jànanti. Chabbaggiyànaü bhikkhånaü dinnanti, te evamàhaüsu:

[BJT Page 638] [\x 638/]

2. "Onojethàvuso saïghassa cãvara"nti. "Natthi bhante yathàpañiyattaü cãvaraü ayyà chabbaggiyà attano pariõàmesu"nti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmessantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tumhe bhikkhave jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmethà"ti? "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha. "

"Yo pana bhikkhu jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yo panàti yo sàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Jànanti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti, so và àroceti.

[PTS Page 266] [\q 266/] saïghikaü nàma: saïghassa dinnaü hoti pariccattaü.

Làbho nàma: cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrà, antamaso vuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi.

Pariõataü nàma: dassàma karissàmàti vàcà bhinnà hoti.

4. Attano pariõàmeti. Payoge dukkañaü, parilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmitaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. -Pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti, -pe- àyasmato dammã"ti.

5. Pariõate pariõatasa中ã attano pariõàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Pariõate vematiko attano pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Pariõate apariõatasa中ã attano pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Saïghassa pariõataü a中asaïghassa và cetiyassa và pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Cetiyassa pariõataü a中acetiyassa và saïghassa và gaõassa và puggalassa và pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Puggalassa pariõataü a中assa puggalassa và saïghassa và gaõassa và cetiyassa và pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Apariõate pariõatasa中ã, àpatti dukkañassa. Apariõate vematiko, àpatti dukkañassa. Apariõate apariõatasa中i anàpatti.

[BJT Page 640] [\x 640/]

6. Anàpatti kattha demàti pucchiyamàno yattha tumhàkaü deyyadhammo paribhogaü và labheyya pañisaïkhàraü và labheyya ciraññhitiko và assa, yattha và pana tumhàkaü cittaü pasãdati tattha dethàti bhaõati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Pariõatasikkhàpadaü niññhitaü

Pattavaggo tatiyo.

Tassuddànaü:

Dve ca pattàni bhesajjaü vassikàdànapa勺amaü,

Sàmaü vàyàpanacceko sàsaïkaü saïghikena càti.

Uddiññhà kho àyasmanto tiüsanissaggiyà pàcittiyà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi: kaccittha parisuddhà? Dutiyampi pucchàmi: kaccittha parisuddhà? Tatiyampi pucchàmi: kaccittha parisuddhà? Parisuddhetthàyasmanto tasmà tuõahã. Evametaü dhàrayàmãti.

(Atirekekaratta勺a akàlaporàõadhovanaü,

Pañiggaha勺a ta勺eva vi中atti ca tatuttari,

Dve appavàrità ceva tikkhattuü codanàya càti.

Missakaü suddhaka勺eva tula勺a anuvassakaü,

Puràõasanthata勺eva lomànaü haraõena ca,

Dhovanaü rupiya勺eva dve ca nànappakàrakàti.

Atireka勺a patta勺a ånena bandhanena ca,

Bhesajjaü sàñaka勺eva kupitena acchindanaü,

Dve tantavàyà ceva accekacãvarena ca,

Chàrattaü vippavàsena attano pariõàmanàti. )

Tiüsakaü niññhitaü,

Pàràjikapàëi niññhità.

Imà atirekagàthàyo sãhala potthakesu yeva dissante.