[BJT Page 554] [\x 554/]
[PTS Page 224] [\q 224/]

Kosiyavaggo

5. 2. 1.
Kosiyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vadenti: "bahu àvuso kosakàrake pacatha amhàkampi dassatha. Mayampi icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtu"nti. Te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà amhe upasaïkamitvà evaü cakkhanti, bahå àvuso kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtunti. Amhàkampi alàbhà amhàkampi dulladdhaü, ye mayaü àjãvassa hetu puttadàrassa kàraõà bahå buddake pàõake-1 saïghàtaü àpàdemà"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vakkhanti: - bahå àvuso kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtunti. " Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tumhe bhikkhave kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vadetha: bahå àvuso kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtu"nti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vakkhatha, bahå àvuso kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtu"nti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu kosiyamissakaü satthataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

2. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàràpeyyàti ekenapi kosiyaüsunà missetvà karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü: pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante kosiyamissakaü santhataü kàràpitaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmãti, dadeyyàti. Dadyeyunti, àyasmato dammã'ti.

1. Pàõe machasaü.

[BJT Page 556] [\x 556/]

3. [PTS Page 225] [\q 225/] attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中assatthàya karoti và kàràpeti và, àpatti dukkañassa. A中ena kataü pañilabhitvà paribhu大ati, àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Kosiyasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 2

Suddhakàëakasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpenti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessanti, seyyathàpi gihã kàmabhogino, ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanati khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessantã"ti? Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü "saccaü kira tumhe bhikkhave suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpethà"ti?. "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà. "Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

2. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Kàëakaü nàma: dve kàëakàni jàtiyà kàëakaü và ra大anakàëakaü và

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

[BJT Page 558] [\x 558/]

[PTS Page 226] [\q 226/] kàràpeyyàti karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idamme bhante suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpitaü nissaggiyaü imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti.

3. Attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中assatthàya karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. A中ena kataü pañilabhitvà paribhu大ati, àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Suddhakàëakasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 3.

Dvebhàgasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå bhagavatà pañikkhittaü suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpetunti te thokaü yeva odàtaü ante àdiyitvà tatheva suddhakàëakànaü santhataü kàràpenti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå thokaüyeva odàtaü ante àdiyitvà tatheva suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessanti"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü "saccaü kira tumhe bhikkhave thokaüyeva odàtaü ante àdiyitvà tatheva suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpethà"ti. "Saccaü bhagavà, vigarahi buddho bhagavà, "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà thokaüyeva odàtaü ante àdiyitvà tatheva suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe-" eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: -

[BJT Page 560] [\x 560/]

"Navaü pana bhikkhunà santhataü kàrayamànena dve bhàgà suddhakàëakànaü eëakalomànaü àdàtabbà, tatiyaü odàtànaü, catutthaü gocariyànaü, anàdà ce bhikkhu dve bhàge suddhakàëakànaü eëakalomànaü tatiyaü odàtànaü, catutthaü gocariyànaü, navaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

2. Navaü nàma: karaõaü upàdàya vuccati.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàrayamànenàti karotà và kàràpetà và.

Dve bhàgà suddhakàëakànaü eëakalomànaü. âdàtabbàti dhàrayitvà dve tulà àdàtabbà.

Tatiyaü odàtànanti tulaü odàtànaü.

Catutthaü gocariyànanti tulaü gocariyànaü.

[PTS Page 227] [\q 227/] anàdà ce bhikkhu dve bhàge suddhakàëakànaü eëakalomànaü tatiyaü odàtànaü catutthaü gocariyànanti anàdiyitvà dve tulà suddhakàëakànaü eëakalomànaü, tulaü odàtànaü, tulaü gocariyànaü navaü santhataü karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idamme bhante navaü santhataü anàdiyitvà (dve tulà suddhakàëakànaü eëakalomànaü, ) tulaü odàtànaü, tulaü gocariyànaü kàràpitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmãti -pedadeyyàti -pe- dadeyyunti -peàyasmato dammã"ti.

3. Attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中assatthàya karoti và kàràpeti và, àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti tulaü odàtànaü tulaü gocariyànaü àdiyitvà karoti, bahutaraü odàtànaü bahutaraü gocariyànaü àdiyitvà karoti, suddhaü odàtànaü suddhaü gocariyànaü àdiyitvà karoti, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti. Ummattakassa, àdikammikassàti.

Dvebhàgasikkhàpadaü niññhitaü.

Sã. Mu. Natthi.

[BJT Page 562] [\x 562/]

5. 2. 4.

Chabbassasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhikkhå anuvassaü santhataü kàràpenti, te yàcanabahulà vi中attibahulà viharanti: "eëakalomàni detha eëakalomehi attho"ti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà anuvassaü santhataü kàràpessanti, yàcanabahulà vi中attibahulà viharissanti: eëakalomàni detha eëakalomehi attho"ti. Amhàkaü pana sakiü katàni santhatàni pa勺api chapi vassàni honti, yesaü no dàrakà åhadantipi ummihantipi undurehipi khajjanti. Ime pana samaõà sakyaputtiyà anuvassaü santhataü kàràpenti. Yàcanabahulà vi中attibahulà viharanti: "eëakalomàni detha eëakalomehi attho"ti.

2. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå anuvassaü santhataü kàràpessanti. Yàcanabahulà vi中attibahulà viharissanti: "eëakalomàni detha eëakalomehi attho"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. [PTS Page 228] [\q 228/] "saccaü kira bhikkhave bhikkhå anuvassaü santhataü kàràpenti. Yàcanabahulà vi中attibahulà viharanti: "eëakalomàni detha eëakalomehi attho"ti. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà. "Kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà anuvassaü santhataü kàràpessanti. Yàcanabahulà vi中attibahulà viharissanti: "eëakalomàni detha eëakalomehi attho"ti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Navaü pana bhikkhunà santhataü kàràpetvà jabbassàni dhàretabbaü. Orena ce channaü vassànaü taü santhataü vissajjetvà và avissajjetvà và a中aü navaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

(Målapa中atti. )

3. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu kosambiyaü gilàno hoti. ¥àtakà tassa bhikkhuno santike dåtaü pàhesuü: "àgacchatu bhadanto, mayaü upaññhahissàmà"ti. Bhikkhåpi evamàhaüsu: "gacchàvuso, àtakà taü upaññhahissantã"ti. So evamàha: "bhagavatà àvuso sikkhàpadaü pa中attaü: "navaü pana bhikkhunà santhataü kàràpetvà chabbassàni dhàretabba"nti. "Aha勺amhi gilàno na sakkomi santhataü àdàya pakkamituü, mayha勺a vinà santhatà na phàsu hoti, nàhaü gamissàmã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[BJT Page 564] [\x 564/]

4. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave gilànassa bhikkhuno santhatasammutiü dàtuü. Eva勺a pana bhikkhave dàtabbà: tena gilànena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante gilàno na sakkomi santhataü àdàya pakkamituü, sohaü bhante saïghaü santhatasammutiü yàcàmã"ti. Dutiyampi yàcitabbo, tatiyampi yàcitabbo. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu gilàno na sakkoti santhataü àdàya pakkamituü, so saïghaü santhatasammutiü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmassa bhikkhuno santhatasammutiü dadeyya. Esà 兀tti. "

"Suõàtu me bhante [PTS Page 229] [\q 229/] saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu gilàno na sakkoti santhataü àdàya pakkamituü, so saïghaü santhatasammutiü yàcati. Saïgho itthannàmassa bhikkhuno santhatasammutiü deti, yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno santhatasammutiyà dànaü, so tuõhassa, yassanakkhamati, so bhàseyya.

Dinnà saïghena itthannàmassa bhikkhuno santhatasammuti. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

5. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Navaü pana bhikkhunà santhataü kàràpetvà chabbassàni dhàretabbaü, orena ce channaü vassànaü taü santhataü vissajjetvà và avissajjetvà và a中aü navaü santhataü kàràpeyya, a中atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

(Dutiyapa中atti. )

6. Navaü nàma: karaõaü upàdàya vuccati.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàràpetvàti karitvà và kàràpetvà và.

Chabbassàni dhàretabbanti chabbassaparamatà dhàretabbaü.

Orena ce chantaü vassànanti ånakachabbassàni.

Taü satthataü vissajjetvàti a中esaü datvà.

Avissajjetvàti na kassaci datvà.

A中atra bhikkhusammutiyàti ñhapetvà bhikkhusammutiü.

[BJT Page 566] [\x 566/]

7. A中aü navaü santhataü karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante santhataü ånakachabbassàni kàràpitaü a中atra bhikkhusammutiyà nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmiti. -1. -Pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti.

8. Attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti. Nissaggiyaü pàcittiyaü.

9. Anàpatti chabbassàni karoti, atireka chabbassàni karoti, a中assatthàya karoti và kàràpeti và, a中ena kataü pañilabhitvà paribhu大ati, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti, bhikkhusammutiyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Chabbassasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 5.

[PTS Page 230] [\q 230/] nisãdanasanthata sikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: "icchàmahaü bhikkhave temàsaü pañisallãyituü, namhi kenaci upasaïkamitabbo a中atra ekena piõóapàtanãhàrakenà"ti. Evaü bhanteti kho te bhikkhå bhagavato pañissutvà nàssudha koci bhagavantaü upasaïkamati, a中atra ekena piõóapàtanãhàrakena. Tena kho pana samayena sàvatthiyà saïghena katikà katà hoti. "Icchatàvuso bhagavà temàsaü pañisallãyituü, na bhagavà kenaci upasaïkamitabbo a中atra ekena piõóapàtanãhàrakena. Yo bhagavantaü upasaïkamati, so pàcittiyaü desàpetabbo"ti.

2. Atha kho àyasmà upaseno vaïgantaputto sapariso yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü bhagavà etadavoca: "kacci vo upasena khamanãyaü, kacci yàpanãyaü, kaccittha appakilamathena addhànaü àgatà"ti. "Khamanãyaü bhagavà, yàpanãyaü bhagavà, appakilamathena ca mayaü bhante addhànaü àgatà"ti.

1. Nissajjàmi machasaü.

[BJT Page 568] [\x 568/]

3. Tena kho pana samayena àyasmato upasenassa vaïgantaputtassa saddhivihàriko bhikkhå bhagavato avidåre nisinno hoti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü etadavoca: "manàpàni te bhikkhu paüsukålànã"ti. "Na kho me bhante manàpàni paüsukålànã"ti. "Kissa pana tvaü bhikkhu paüsukuliko"ti. "Upajjhàyo me bhante paüsukåliko, evaü ahampi paüsukåliko"ti. Atha fakhà bhagavà àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü etadavoca: "pàsàdikà kho tyàyaü upasena parisà, "kathaü tvaü upasena parisaü vinesã"ti. Yo maü bhante upasampadaü yàcati, tàhaü-1 evaü vadàmi: "ahaü kho àvuso àra中iko piõóapàtiko paüsukåliko, sace tvampi àra中iko bhavissasi piõóapàtiko paüsukåliko, evàhantaü upasampàdessàmi"ti. Sace me pañisuõàti, upasampàdemi. No ce me pañisuõàti, na upasampàdemi. [PTS Page 231] [\q 231/] yo maü nissayaü yàcati, tàhaü evaü vadàmi: "ahaü kho àvuso àra中iko piõóapàtiko paüsukåliko, sace tvampi àra中iko bhavissasi piõóapàtiko paüsukåliko, evàhante nissayaü dassàmãti. Sace me pañisuõàti, nissayaü demi. No ce me pañisuõàti, na nissayaü demi. Evaü kho ahaü bhante parisaü vinemã"ti. "Sàdhu sàdhu upasena, sàdhu kho tvaü upasena parisaü vinesi. Jànàsi pana tvaü upasena sàvatthiyà saïghassa katika"nti. "Na kho ahaü bhante jànàmi sàvatthiyà saïghassa katika"nti. Sàvatthiyà kho upasena saïghena katikà katà: "icchatàvuso bhagavà temàsaü pañãsallãyituü, na bhagavà kenaci upasaïkamitabbo a中atra ekena piõóapàtanãhàrakena. Yo bhagavantaü upasaïkamati, so pàcittiyaü desàpetabbo"ti. "Pa中àyissati bhante sàvatthiyà saïgho sakàya katikàya "na mayaü appa中attaü pa中àpessàma, pa中attaü và na samucchãndissàma, yathà pa中attesu sikkhàpadesu samàdàya vattissàmà"ti. "Sàdhå sàdhå upasena, appa中attaü na pa中àpetabbaü, pa中attaü và na samåcchinditabbaü, yathàpa中attesu sikkhàpadesu samàdàya vattitabbaü". "Anujànàmi upasena ye te bhikkhå àra中ikà piõóapàtikà paüsukålikà yathàsukhaü maü dassanàya upasaïkamantu"ti.

4. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå bahidvàrakoññhake ñhità honti: "mayaü àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü pàcittiyaü desàpessàmà"ti. Atha kho àyasmà upaseno vaïgantaputto sapariso uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho te bhikkhå àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü etadavocuü "jànàsi pana tvaü àvuso upasena sàvatthiyà saïghassa katika"nti. Bhagavàpi maü àvuso evamàha: "jànàsi pana-2. Tvaü upasena sàvatthiyà saïghassa katika"nti.,,Na kho ahaü bhante jànàmi sàvatthiyà saïghassa katika,nti. Sàvatthiyà kho upasena saïghena katikà katà: "icchatàvuso bhagavà temàsaü pañisallãyituü na bhagavà kenaci upasaïkamitabbo a中atra ekena piõóapàtanãhàrakena. Yo bhagavantaü upasaïkamati, so pàcittiyaü desàpetabbo"ti. "Pa中àyissati bhante sàvatthiyà saïgho sakàya katikàya. "Na mayaü appa中attaü pa中àpessàma, pa中attaü và na samucchindissàma, yathàpa中attesu sikkhàpadeså samàdàya vattissàmà"ti. Anu中àtàvuso bhagavatà ye te bhikkhå àra中ikà piõóapàtikà paüsukålikà yathàsukhaü maü dasasanàya upasaïkamantu"ti.

1. Tamahaü machasaü. 2. Machasaü. Natthã.

[BJT Page 570] [\x 570/]

5. Atha kho te bhikkhå "saccaü kho àyasmà upaseno àha. Na appa中attaü pa中àpetabbaü, pa中attaü và na samucchinditabbaü, yathàpa中attesu sikkhàpadesu samàdàya vattitabba"nti. Assosuü kho bhikkhå anu中àtà kira bhagavatà ye te bhikkhå àra中ikà piõóapàtikà paüsukålikà yathàsukhaü maü dassanàya upasaïkamantu"ti. Te bhagavantaü dassanaü pihentà-1 santhatàni ujjhitvà àra中ikaïgaü [PTS Page 232] [\q 232/] piõóapàtikaïgaü paüsukålikaïgaü samàdiyiüsu. Atha kho bhagavà sambahulehi bhikkhåhi saddhiü senàsanacàrikaü àhiõóanto addasa santhatàni tahiü tahiü ujjhitàni, passitvà bhikkhå àmantesi. "Kassimàni bhikkhave santhatàni tahiü tahiü ujjhitànã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi, "tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya -pe- "eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Nisãdanasanthataü na bhikkhånà kàrayamànena puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthã àdàtadabbà dubbaõõakaraõàya. Anàdà ce bhikkhu puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü navaü nisãdanasanthataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti".

6. Nisãdanaü nàma: sadasaü vuccati.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàrayamànenàti karonto và kàràpento và.

Puràõasanthataü nàma: sakiü nivatthampi sakiü pàrutampi.

Sàmantà sugatavidatthi àdàtabbà dubbaõõakaraõàyàti-2 vaññaü và caturassaü-3 và jinditvà ekadese và santharitabbaü, vijañetvà và santharitabbaü.

Anàdà ce bhikkhu puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthinti anàdiyitvà puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü navaü nisãdanasanthataü karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "idamme bhante nisãdanasanthataü anàdiyitvà puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü kàràpitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. -Pe- dadeyyàti -pe- dadeyyuntã, àyasmato dammã"ti.

7. Attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中assatthàya karoti và kàràpeti và, àpatti dukkañassa.

1. Dassanàya pihayamànà, syà. 2. Thirabhàvàya, machasaü. 3. Caturassaraü. Katthaci.

[BJT Page 572] [\x 572/]

8. Anàpatti puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü àdiyitvà [PTS Page 233] [\q 233/] karoti. Alabhanto thokataraü àdiyitvà karoti, alabhanto anàdiyitvà karoti, a中ena kataü pañilabhitvà paribhu大ati, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti. Ummattakassa, àdikammikassàti.

Nisãdanasanthatasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 6.

Eëakaloma sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中atarassa bhikkhuno kosalesu janapadesu sàvatthiü gacchantassa antarà magge eëakalomàni uppajjiüsu. Atha kho so bhikkhu tàni eëakalomàni uttaràsaïgena bhaõóikaü bandhitvà agamàsi. Manussà taü bhikkhuü passitvà uppaõóesuü: "kittakena te bhante kãtàni, kittako udayo bhavissatã"ti so bhikkhu tehi manussehi uppaõóiyamàno maïku ahosi. Atha kho so bhikkhu sàvatthiü gantvà tàni eëakalomàni ñhitakova àsumhi. Bhikkhå taü bhikkhuü etadavocuü: "kissa pana tvaü àvuso imàni eëakalomàni ñhitakova àsumbhasã"ti. "Tathà hi panàhaü àvuso imesaü eëakalomànaü kàraõà manussehi uppaõóito"ti. "Kãva dårato pana tvaü àvuso imàni eëakalomàni àharã"ti. "Atirekatiyojanaü àvuso"ti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu atirekatiyojanaü eëakalomàni àharissati"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tvaü bhikkhu atirekatiyojanaü eëakalomàni àharã"ti? "Saccaü bhagavà. " Higarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa atirekatiyojana eëakalomàni àharissasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Bhikkhuno paneva addhànamaggappañipannassa eëakalomàni uppajjeyyuü, àkaïkhamànena bhikkhunà pañiggahetabbàni. Pañiggahetvà tiyojanaparamaü sahatthà haritabbàni-1. Asante hàrake. Tato ce uttariü hareyya asantepi hàrake nissaggiyaü pàcittiyanti. "

2. [PTS Page 234] [\q 234/] bhikkhuno paneva addhànamaggappañipannassàti pathaü gacchantassa.

1. Hàretabbàni. Mu.

[BJT Page 574] [\x 574/]

Eëakalomàni uppajjeyyunti uppajjeyyuü saïghato và gaõato và àtito và mittato và paüsukålaü và attano và dhanena.

âkaïkhamànenàti icchamànena

Pañiggahetabbàni, pañiggahetvà tiyojanaparamaü sahatthà haritabbànãti, tiyojanaparamatà sahatthà haritabbàni.

Asante hàraketi nà中o koci hàrako hoti itthi và puriso và gahaññho và pabbajito và.

Tato ce uttariü hareyya asantepi hàraketi pañhamaü pàdaü tiyojanaü atikkàmeti, àpatti dukkañassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmeti. Nissaggiyaü pàcittiyaü-1. Anto tiyojane ñhito bahi tiyojanaü pàteti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中assa yàne và bhaõóe và ajànantassa pakkhipitvà tiyojanaü atikkàmeti, nissaggiyàni honti. Nissajitabbàni saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbàni: "imàni me bhante eëakalomàni tiyojanaü atikkàmitàni nissaggiyàni, imànàhaü saïghassa nissajàmi"ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti. -Pe-

3. Atirekatiyojane atirekasa中ã -2 atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekatiyojane vematiko -2 atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekatiyojane ånakasa中ã-2. Atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. ænakatiyojane atirekasa中ã, àpatti dukkañassa. ænakatiyojane vematiko, àpatti dukkañassa. ænakatiyojane ånakasa中ã, anàpatti.

4. Anàpatti tiyojanaü harati, ånakatiyojanaü harati, tiyojanaü haratipi paccàharatipi, tiyojanaü vàsàdhippàyo gantvà tato paraü harati, acchinnaü pañilabhitvà harati, nissaññhaü pañilabhitvà harati, a中aü haràpeti, kañabhaõóaü harati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Eëakalomasikkhàpadaü niññhitaü.

1. Nissaggiyàni honti syà. 2. Tiyojanaü atikkàmeti, syà.

[BJT Page 576] [\x 576/]

5. 2. 7.

Eëakalomadhovàpana sikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bhikkhunãhi eëakalomàni [PTS Page 235] [\q 235/] dhovàpentipi rajàpentipi vijañàpentipi. Bhikkhuniyo eëakalomàni dhovantiyo rajantiyo vijañentiyo ri勺anti uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipa中aü. Atha kho mahàpajàpatã gotamã yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhitaü kho mahàpajàpatiü gotamiü bhagavà etadavoca: "kacci gotami bhikkhuniyo appamattà àtàpiniyo pahitattà viharantã"ti. "Kuto bhante bhikkhunãnaü appamàdo, ayyà chabbaggiyà bhikkhunãhi eëakalomàni dhovàpentipi rajàpentipi vijañàpentipi, bhikkhunãyo eëakalomàni dhovantiyo rajantiyo vijañentiyo ri勺anti uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipa中anti. "

2. Atha kho bhagavà mahàpajàpatiü gotamiü dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho mahàpajàpati gotamã bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi: "sacchaü kira tumhe bhikkhave bhikkhunãhi eëakalomàni dhovàpethapi rajàpethapi vijañàpethapi"ti? "Saccaü bhagavà". "¥àtikàyo tumhàkaü bhikkhave a中àtikàyo"ti. "A中àtikàyo bhagavà"ti. "A中àtikà moghapurisà a中àtikànaü na jànanti patiråpaü và appatiråpaü và pàsàdikaü và apàsàdikaü và. Tattha nàma tumhe moghapurisà a中àtikàhi bhikkhånãhi eëakalomàni dhovàpessathapi rajàpessathapi vijañàpessathapi. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Yo pana bhikkhu a中àtikàya bhikkhuniyà oëakalomàni dhovàpeyya và rajàpeyya và vijañàpeyya và, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

3. Yo panàti yo yàdiso -pe- bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

A中àtikà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Bhikkhunã nàma: ubhato saïghe upasampannà.

[BJT Page 578] [\x 578/]

4. "Dhovà"ti àõàpeti, àpatti dukkañassa. Dhotàni nissaggiyàni honti. Rajàti àõàpeti, àpatti dukkañassa. Rattàni nissaggiyàni honti. "Vijañehã"ti àõàpeti, àpatti dukkañassa. Vijañitàni [PTS Page 236] [\q 236/] nissaggiyàni honti. Nissajitabbàni saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajatabbàni: "imàni me bhante eëakalomàni a中àtikàya bhikkhuniyà dhovàpitàni nissaggiyàni, imànàhaü saïghassa nissajàmãti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti, -peàyasmato dammiti. "

5. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni dhovàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni dhovàpeti rajàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni dhovàpeti vijañàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni dhovàpeti rajàpeti vijañàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

6. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni rajàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni rajàpeti vijañàpeti -pe- rajàpeti dhovàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. -Pe- rajàpeti vijañàpeti dhovàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

7. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni vijañàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A中àtikàya a中àtikasa中ã eëakalomàni vijañàpeti dhovàpeti -pe- vijañàpeti rajàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. -Pe- vijañàpeti dhovàpeti rajàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

8. A中àtikàya vematiko -pe- a中àtikàya àtikasa中ã -pea中assa eëakalomàni dhovàpeti, àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya dhovàpeti, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya a中àtikasa中ã, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya vematiko, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya àtikasa中ã, anàpatti.

9. Anàpatti àtikàya dhovantiyà a中àtikà dutiyà hoti, avuttà dhovati, aparibhuttaü kañabhaõóaü dhovàpeti, sikkhamànàya, sàmaõeriyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Eëakalomadhovàpanasikkhàpadaü niññhitaü.

[BJT Page 580] [\x 580/]

5. 2. 8.

Råpiyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena [PTS Page 237] [\q 237/] àyasmà upanando sakyaputto ràjagahe a中atarassa kulassa kulupago hoti niccabhattiko. Yaü tasmiü kule uppajjati khàdanãyaü và bhojanãyaü và tato àyasmato upanandassa sakyaputtassa pañiviüso-1 ñhapãyati. Tena kho pana samayena sàyaü tasmiü kule maüsaü uppannaü hoti. Tato àyasmato upanandassa sakyaputtassa pañiviüso ñhapito hoti. Tassa kulassa dàrako rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya rodati: "maüsaü me dethà"ti. Atha kho so puriso pajàpatiü etadavoca: "ayyassa pañiviüsaü dàrakassa dehi, a中aü cetàpetvà ayyassa dassàmà"ti. Tassa-2 taü adàsi.

2. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena taü kulaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho so puriso yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so puriso àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "hiyyo kho bhante sàyaü maüsaü uppannaü ahosi, tato ayyassa pañiviüso ñhapito. Ayaü bhante dàrako rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya rodati: "maüsaü me dethà"ti. Ayyassa pañiviüso dàrakassa dinno. Kahàpaõena bhante kiü àhariyyatu"ti. "Pariccatto me àvuso kahàpaõoti?" "âma bhante pariccattoti. " "Ta中eva me àvuso kahàpaõaü dehã"ti.

3. Atha kho so puriso àyasmato upanandassa sakyaputtassa kahàpaõaü datvà ujjhàyati khãyati vipàceti: "yatheva mayaü råpiyaü pañiggaõhàma, evameva ime samaõà sakyaputtiyà råpiyaü pañiggaõhantã" ti. Assosuü kho bhikkhå tassa purisassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto råpiyaü pañiggahessatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü: "saccaü kira tvaü upananda råpiyaü pañiggahesã"ti? "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà. "Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa råpiyaü pañiggahessasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jàtaråparajataü uggaõaheyya và uggaõhàpeyya và upanikkhittaü và sàdiyeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

4. [PTS Page 238] [\q 238/] yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

1. Pañiviso. Machasaü. 2. Tassa taü adàsi. Machasaü nadissate.

[BJT Page 582] [\x 582/]

Jàtaråpaü nàma: satthuvaõõo vuccati.

Rajataü nàma: kahàpaõo lohamàsako dàrumàsako chatumàsako ye vohàraü gacchanti.

Uggaõheyyàti sayaü gaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

Uggaõhàpeyyàti a中aü gàhàpeti. Nissaggiyaü-1 pàcittiyaü.

Upanikkhittaü và sàdiyeyyàti "idaü ayyassa hotu'ti upanikkhittaü sàdiyati, nissaggiyaü hoti, saïghamajjhe nissajitabbaü. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: tena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante råpiyaü pañiggahesiü. Idaü me nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti nissajitvà àpatti desetabbà. Vyattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Sace tattha àgacchati àràmiko và upàsako và. So vattabbo: "àvuso imaü jànàhã"ti. Sace so bhaõati "iminà kiü àhariyyatu"ti. Na vattabbo "imaü và imaü và àharà"ti. Kappiyaü àcikkhitabbaü: sappi và telaü và madhu và phàõitaü và. Sace so tena parivattetvà kappiyaü àharati, råpiyapañiggàhakaü ñhapetvà sabbeheva paribhu大itabbaü. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ve labhetha, so vattabbo: "àvuso imaü chaóóehã"ti. Sace so chaóóeti, iccetaü kusalaü. No ce chaóóeti, pa勺ahaïgehi samannàgato bhikkhu råpiyachaóóako sammannitabbo: yo na chandàgatiü gaccheyya, na dosàgatiü gaccheyya, na mohàgatiü gaccheyya, na bhayàgatiü gaccheyya, chaóóitàchaóóita勺a jàneyya. Eva勺a pana bhikkhave sammannitabbo: pañhamaü bhikkhu yàcitabbo, yàcitvà byattena bhikkhunà pañibalona saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammanneyya, esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammannati. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno råpiyachaóóakassa sammuti, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammato saïghena itthannàmo bhikkhu råpiyachaóóako, khamati saïghassa, tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã"ti.

1. Nissaggiyaü hoti. Syà.

[BJT Page 584] [\x 584/]

5. Tena sammatena bhikkhunà animittaü katvà pàtetabbaü. Sace nimittaü katvà pàteti, àpatti dukkañassa. [PTS Page 239] [\q 239/] råpiye råpiyasa中ã råpiyaü pañiggaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye vematiko råpiyaü pañiggaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye aråpiyasa中ã råpiyaü pañiggaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye råpiyasa中ã, àpatti dukkañassa. Aråpiye vematiko, àpatti dukkañassa. Aråpiye aråpiyasa中ã, anàpatti.

6. Anàpatti ajjhàràme và ajjhàvasathe và uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipati, "yassa bhavissati so bharissatã"ti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Råpiyasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 9.

Råpiyasaüvohàra sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjantã. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjissanti, seyayathàpi gihã kàmabhogino"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjissantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- 'saccaü kira tumhe bhikkhave nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjathà'ti. 'Saccaü bhagavà'. Vigarahi buddho bhagavà. "Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

2. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Nànappakàrakaü nàma: katampi akatampi katàkatampi. Kataü nàma: sãsåpagaü gãvåpagaü hatthåpagaü pàdåpagaü kañåpagaü. Akataü nàma: ghanakataü vuccati. Katàkataü nàma: tadubhayaü.

[BJT Page 586] [\x 586/]

[PTS Page 240] [\q 240/] råpiyaü nàma: satthuvaõõo kahàpaõo lohamàsako dàrumàsako chatumàsako ye vohàraü gacchanti.

Samàpajjeyyàti katena kataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü-1 katena akataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Katena katàkataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Akatena kataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Akatena akataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Akatena katàkataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Katàkatena kataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Katàkatena akataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Katàkatena katàkataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Saïghamajjhe nissajitabba. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: tena bhikkhånà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo:

"Ahaü bhante nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjiü, idaü me nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Sace tattha àgacchati àràmiko và upàsako và, so vattabbo: "àvuso imaü jànàhã"ti. Sace so bhaõati: "iminà kiü àhariyyatu"ti. Na vattabbo "imaü và imaü và àharà"ti. Kappiyaü àcikkhitabbaü: sappi và telaü và madhu và phàõitaü và. Sace so tena parivattetvà kappiyaü àharati. Råpiyacetàpakaü ñhapetvà sabbeheva paribhu大itabbaü. Eva勺etaü labhetha iccetaü kusalaü. No ce labhetha, so vattabbo: "àvuso imaü chaóóeti. Sace so chaóóeti. Iccetaü kusalaü. No ce chaóóeti, pa勺ahaïgehi samannàgato bhikkhu råpiyachaóóako sammannitabbo: yo na chandàgatiü gaccheyya na dosàgatiü gaccheyya na mohàgatiü gaccheyya na bhayàgatiü gaccheyya chaóóitàchaóóita勺a jàneyya. Eva勺a pana bhikkhave sammannitabbo: pañhamaü bhikkhu yàcitabbo yàcitvà byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammanneyya. Esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammannati. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno råpiyachaóóakassa sammuti, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammato saïghena itthannàmo bhikkhu råpiyachaóóako. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã"ti.

3. Tena sammatena bhikkhunà animittaü katvà pàtetabbaü. Sace nimittaü katvà pàteti, àpatti dukkañassa.

1. Nissaggiyaü. Hoti. Syà.

[BJT Page 588] [\x 588/]

4. Råpiye råpiyasa中ã råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye vematiko råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye aråpiyasa中ã råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye råpiyasa中ã råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye vematiko råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye aråpiyasa中ã råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye råpiyasa中ã, àpatti dukkañassa. Aråpiye vematiko, àpatti dukkañassa. Aråpiye aråpiyasa中ã, anàpatti.

5. Anàpatti ummattakassa, àdikammikassàti.

Råpiyasaüvohàrasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 10

Kayavikkayasikkhàpadaü.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto pañño hoti cãvarakammaü kàtuü. So pañapilotikànaü saïghàñiü karitvà surattaü suparikammakataü katvà pàrupi. Atha kho a中ataro paribbàjako mahagghaü pañaü pàrupitvà yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasakkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: [PTS Page 241] [\q 241/] "sundarà kho tyàyaü àvuso saïghàñi, dehi me pañenà"ti. "Jànàhi àvuso"ti? "âmàvuso jànàmã"ti. "Handàvuso"ti adàsi. Atha kho so paribbàjako taü saïghàñiü pàrupitvà paribbàjakàràmaü agamàsi. Paribbàjakà taü paribbàjakaü etadavocuü: "sundarà kho tyàyaü àvuso saïghàñi, kuto tayà laddhà"ti? "Tena me àvuso pañena parivattità"ti. "Katãhipi tyàyaü àvuso saïghàñi bhavissati, so yeva te paño varo"ti.

2. Atha kho so paribbàjako "saccaü kho paribbàjakà àhaüsu. Katãhipi myàyaü saïghàñi bhavissati, so yeva me paño varo"ti yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "handa te àvuso saïghàñi, dehi me paña"nti. "Nanu tvaü àvuso mayà vutto jànàhi àvusoti, nàhaü dassàmã";

[BJT Page 590] [\x 590/]

3. Atha kho so paribbàjako ujjhàyati khãyati vipàceti: gihãpi naü gihissa vippañisàrissa deti-1, kiü pana pabbajito pabbajitassa na dassatã"ti. Assosuü kho bhikkhu tassa paribbàjakassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto paribbàjakena saddhiü kayavikkayaü samàpajjissatã"ti. "Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tvaü upananda paribbàjakena saddhiü kayavikkayaü samàpajjã"ti?-2. "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa paribbàjakena saddhiü kayavikkayaü samàpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu nànappakàrakaü kayavikkayaü samàpajjeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti"

4. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Nànappakàrakaü nàma: cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccaya bhesajjaparikkhàrà, antamaso cuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi.

Kayavikkayaü samàpajjeyyàti 'iminà imaü dehi, iminà imaü àhara, iminà imaü parivattehi, iminà imaü cetàpehã'ti ajjhàcarati, àpatti dukkañassa. Yato kayita勺a hoti vikkayita勺a, attano bhaõóaü parahatthagataü parabhaõóaü, attano hatthagataü, nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và [PTS Page 242] [\q 242/] puggalassa và. Eva勺a pana bhikkhave nissajitabbaü: "ahaü bhante nànappakàrakaü kayavikkayaü samàpajjiü. Idaü me nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. -Pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammãti"

5. Kayavikkaye kayavikkayasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Kayavikkaye vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Kayavikkaye na kayavikkayasa中ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Na kayavikkaye kayavikkayasa中ã, àpatti dukkañassa. Na kayavikkaye vematiko, àpatti dukkañassa. Na kayavikkaye na kayavikkayasa中ã, anàpatti.

6. Anàpatti agghaü pucchati, kappãyakàrakassa àcikkhati, idaü amhàkaü atthi amhàka勺a iminà ca iminà ca atthoti bhaõati. Ummattakassa, àdikammikassàti.

Kayavikkayasikkhàpadaü niññhitaü.

Kosiyavaggo dutiyo.

Tassuddànaü: -

Kosiyà suddhadvebhàgà chabbassàni nisãdanaü,

Dve ca lomàni uggaõhe, ubho nànappakàrakàti.

1. Denti machasaü. 2. Samàpajjasã. Machasaü.