[BJT Page 467] [\x 467/]

3. 13.
Kuladåsakasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena assajipunabbasukà-1 nàma kãñàgirismiü àvàsikà honti alajjino pàpabhikkhå. Te evaråpaü anàcàraü àcaranti: màlàvacchaü ropentipi ropàpentipi. Si勺antipi [PTS Page 180] [\q 180/] si勺àpentipi. Ocinantipi ocinàpentipi. Ganthentipi ganthàpentipi. Ekatovaõñikamàlaü karontipi kàràpentipi. Ubhatovaõñikamàlaü karontipi kàràpentipi. Ma大arikaü karontipi kàràpentipi. Vidhåtikaü karontipi kàràpentipi. Vañaüsakaü karontipi kàràpentipi. âvelaü karontipi kàràpentipi. Uracchadaü karontipi kàràpentipi. Te kulitthãnaü kuladhãtànaü kulakumàrãnaü kulasuõhànaü kuladàsãnaü ekatovaõñikamàlaü harantipi haràpentipi. Ubhato vaõñikamàlaü harantipi haràpentipi. Ma大arikaü harantipi haràpentipi, vidhåtikaü harantipi haràpentipi, vañaüsakaü harantipi haràpentipi. âvelaü harantipi haràpentipi. Uracchadaü harantipi haràpentipi. Te kulitthãhi kuladhãtàhi kulakumàrãhi kulasuõhàhi kuladàsãhi saddhiü ekabhajànepi bhu大anti-

1. Nàma bhikkhå. Itipi sãmu.

[BJT Page 468] [\x 468/]

Ekathàlakepi pivanti, ekàsanepi nisãdanti, ekama勺epi tuvaññenti, ekattharaõàpi tuvaññenti, ekapàpuraõàpi tuvaññenti, ekattharaõapàpuraõàpi tuvaññenti, vikàlepi bhu大anti, majjampi pivanti, màlàgandhavilepanampi dhàrenti, naccantipi gàyantipi vàdentipi làsentipi, naccantiyàpi naccanti, naccantiyàpi vàdenti, naccantiyàpi làsenti, gàyantiyàpi naccanti, gàyantiyàpi gàyanti, gàyantiyàpi vàdenti, gàyantiyàpi làsenti, vàdentiyàpi naccanti, vàdentiyàpi gàyanti, vàdentiyàpi vàdenti, vàdentiyàpi làsenti, làsentiyàpi naccanti, làsentiyàpi gàyanti, làsentiyàpi vàdenti, làsentiyàpi làsenti, aññhapadepi kãëanti, dasapadepi kãëanti, àkàsepi kãëanti, parihàrapathepi kãëanti, santikàyapi kãëanti, khalikàyapi kãëanti, ghañikàyapi khãëanti, salàkahatthenapi kãëanti, akkhenapi kãëanti, païgacãrenapi kãëanti, vaïkakenapi kãëanti, mokkhacikàyapi kãëanti, viïgulakenapi kãëanti, pattàëhakenapi kãëanti, rathakenapi kãëanti, dhanukenapi kãëanti, akkharikàyapi kãëanti, manesikàyapi kãëanti, yathàvajjenapi kãëanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato dhàvanti, assassapi purato dhàvanti, rathassapi-1 purato dhàvanti, dhàvantipi àdhàvantipi, usseëentipi-2 appoñhentipi nibbujjhantipi, muññhihipi yujjhanti, raïgamajjhepi saïghàñiü pattharitvà naccantiü-3 evaü vadenti: 'idha bhagini naccasså'ti, nalàñikampi denti, vividhampi anàcàraü àcaranti.

2. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu kàsãsu vassaü vuttho sàvatthiü gacchanto bhagavantaü dassanàya yena kãñàgiri [PTS Page 181] [\q 181/] tadavasari. Atha kho so bhikkhu pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya kãñàgiriü piõóàya pàvisi pàsàdikena abhikkantena pañikkantena àlokitena vilokitena sammi大itena pasàritena okkhitta cakkhu iriyàpathasampanno. Manussà taü bhikkhuü passitvà evamàhaüsu: "kvàyaü abalabalo viya mandamando viya bhàkuñikabhàkuñiko viya, ko imassa upagatassa piõóakampi dassati. Ambhàkaü pana ayyà assajipunabbasukà saõhà sakhilà sukhasambhàsà mihitapubbaïgamà, ehi svàgatavàdino abbhàkuñikà uttànamukhà pubbabhàsino, tesaü nàma piõóo dàtàbbo"ti. Addasà kho a中ataro upàsako taü bhikkhuü kãñàgirismiü piõóàya carantaü, disvàna yena so bhikkhu tenupasaïkami, upasaïkamitvà taü bhikkhuü abhivàdetvà etadavoca: "api bhante piõóo labbhatã" ti "na kho àvuso piõóo labbhatã"ti. "Ehi bhante gharaü gamissàmà"ti.

1. Rathassa purato dhàvantipi àdhàvantipi. Machasaü.

2. Ussoëhentipi. Pàñho

3. Naccakiü machasaü.

[BJT Page 470] [\x 470/]

3. Atha kho so upàsako taü bhikkhuü gharaü netvà bhojetvà etadavoca: "kahaü bhante ayyo gamissatã"ti. "Sàvatthiü kho ahaü àvuso gamissàmi bhagavantaü dassanàyà"ti. "Tena hi bhante mama vacanena bhagavato pàde sirasà vandàhi, eva勺a vadehi: " duññho bhante kãñàgirismiü àvàso, assajipunabbasukà nàma kãñàgirismiü àvàsikà alajjino pàpabhikkhå. Te evaråpaü anàcàraü àcaranti: màlàvacchaü ropentãpi ropàpentipi -pe- vividhampi anàcàraü àcaranti yepi te bhante manussà pubbe saddhà ahesuü pasannà, tepi etarahi assaddhà appasannà. Yànipi tàni saïghassa pubbe dànapathàni, tànipi etarahi upacchinnàni. Ri勺anti pesalà bhikkhå. Nivasanti pàpabhikkhå. Sàdhu bhante bhagavà kãñàgiriü bhikkhå pahiõeyya yathàyaü kãñàgirismiü àvàso saõñhaheyyà"ti.

4. "Evamàvuso" ti kho so bhikkhu tassa upàsakassa pañissutvà yena sàvatthi tena pakkàmi. Anupubbena yena sàvatthi jetavanaü anàthapiõóikassa àràmo, yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi àciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü etadavoca: "kacci bhikkhu khamanãyaü, kacci yàpanãyaü, kaccisi appakilamathena addhànaü àgato, kuto ca tvaü bhikkhu àgacchasã"ti. "Khamanãyaü bhagavà, yàpanãyaü bhagavà, appakilamathena càhaü bhante addhànaü [PTS Page 182] [\q 182/] àgato.

5. Idàhaü bhante kàsãsu vassaü vuttho sàvatthiü àgacchanto bhagavantaü dassanàya yena kãñàgiri tadavasariü, atha khvàhaü bhante pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya kãñàgiriü piõóàya pàvisiü. Addasà kho maü bhante a中ataro upàsako kãñàgirismiü piõóàya carantaü, disvàna yenàhaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà maü abhivàdetvà etadavoca: "api bhante piõóo labbhatã"ti. "Na kho àvuso piõóo labbhatã"ti. "Ehi bhante gharaü gamissàmà"ti. Atha kho bhante so upàsako maü gharaü netvà bhojetvà etadavoca: "kahaü bhante ayyo gamissatã"ti. "Sàvatthiü kho ahaü àvuso gamissàmi bhagavantaü dassanàyà"ti. "Tena hi bhante mama vacanena bhagavato pàde sirasà vandàhi, eva勺a vadehi: 'duññho bhante kãñàgirismiü àvàso, assajipunabbasukà nàma kãñàgirismiü àvàsikà alajjino pàpabhikkhu. Te evaråpaü anàcàraü àcaranti: màlàvacchaü ropentipi ropàpentipi -pe- vividhampi anàcàraü àcaranti. Yepi te bhante manussà pubbe saddhà ahesuü pasannà, tepi etarahi assaddhà appasannà. Yànipi tàni saïghassa pubbe dànapathàni, tànipi etarahi upacchinnàni. Ri勺anti pesàlà bhikkhå. Nivasanti pàpabhikkhå'ti. Sàdhu bhante bhagavà kãñàgiriü bhikkhå pahiõeyya yathàyaü kãñàgirismiü àvàso saõñhaheyyà"ti. "Tato ahaü bhagavà àgacchàmã"ti.

[BJT Page 472] [\x 472/]

6. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü santipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: "saccaü kira bhikkhave assajipunabbasukà nàma kãñàgirismiü àvàsikà alajjino pàpabhikkhå, te evaråpaü anàcàraü àcaranti: màlàvacchaü ropentipi ropàpentipi -pe- vividhampi anàcàraü àcaranti, yepi te bhikkhave manussà pubbe saddhà ahesuü pasannà, tepi etarahi assaddhà appasannà. Yànipi tàni saïghassa pubbe dànapathàni, tànipi etarahi upacchinnàni. Ri勺anti pesalà bhikkhå nivasanti pàpabhikkhå"ti? "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà:

7. "Kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà evaråpaü anàcàraü àcarissanti: màlàvacchaü ropessantipi ropàpessantipi, si勺issantipi si勺àpessantipi, ocinissantipi ocinàpessantipi, ganthissantipi ganthàpessantipi, ekato vaõñikamàlaü karissantipi kàràpessantipi, ubhatovaõñikamàlaü karissantipi kàràpessantipi, ma大arikaü karissantipi kàràpessantipi, vidhåtikaü karissantãpi kàràpessantipi, vañaüsakaü karissantipi kàràpessantipi, àvelaü karissantipi kàràpessantipi, uracchadaü karissantipi kàràpessantipi, te kulitthãnaü kuladhãtànaü kulakumàrãnaü kulasuõhànaü kuladàsãnaü ekato vaõñikamàlaü harissantipi haràpessantipi, ubhato vaõñikamàlaü harissantipi haràpessantipi, ma大arikaü harissantipi haràpessantipi, vidhåtikaü harissantipi haràpessantipi, vañaüsakaü harissantipi haràpessantipi, àvelaü harissantipi haràpessantipi, uracchadaü harissantipi haràpessantipi, te kulitthãhi kuladhãtàhi kulakumàrãhi kulasuõhàhi kuladàsãhi saddhiü ekabhàjanepi bhu大issanti, ekathàlakepi pivissanti, ekàsanepi nisãdissanti, ekama勺epi tuvaññissanti, ekattharaõàpi tuvaññissanti, ekapàpuraõàpi tuvaññissanti, ekattharaõapàpuraõàpi tuvaññissanti, vikàlepi bhu大issanti, majjampi pivissanti, màlàgandhavilepanampi dhàrissanti, naccissantipi, gàyissantipi, vàdissantipi, làsessantipi, naccantiyàpi naccissanti, naccantiyàpi gàyissanti, naccantiyàpi vàdissanti, naccantãyàpi làsessanti, gàyantiyàpi naccissanti, gàyantiyàpi gàyissanti, gàyantiyàpi vàdissanti, gàyantiyàpi làsessanti, vàdentiyàpi naccissanti, vàdentiyàpi gàyissanti, vàdentiyàpi vàdissanti, vàdentiyàpi làsessanti, làsentiyàpi naccissanti, làsentiyàpi gàyissanti, làsentiyàpi vàdissanti, làsentiyàpi làsessanti, aññhapadepi kãëissanti, dasapadepi kãëissanti, àkàsepi kãëissanti, parihàrapathepi kãëissanti, santikàyapi kãëissanti, khalikàyapi kãëissanti, ghañikàyapi kãëissanti, salàkahatthenapi kãëissanti, akkhenapi kãëissantã, païgacãrenapi kãëissanti, vaïkakenapi kãëissanti, mokkhacikàyapi kãëissanti, ciïgulakenapi kãëissanti, pattàëahakenapi kãëissanti, rathakenapi kãëissanti, dhanukenapi kãëissanti, akkharikàyapi kãëissanti, manesikàyapi kãëissanti, yathàvajjenapi kãëissanti, hatthismimpi sikkhissanti, assasmimpi sikkhissanti, rathasmimpi sikkhissanti, dhanusmimpi sikkhissanti, tharusmimpi sikkhissanti, hatthissapi purato dhàvissanti, assassapi purato dhàvissanti, rathassapi purato dhàvissanti, dhàvissantipi àdhàvissantipi, usseëissantipi-1 appoñhessantipi, nibbujjhissantipi, muññhihipi yujjhissanti, raïgamajjhepi saïghàñiü pattharitv&agrav e; naccantiü evaü vakkhanti: "idha bhagini naccasså"ti, nalàñikampi dassanti, vividhampi anàcàraü àcarissanti.

1. Ussoëhissantãpi. Sã. Mu.

[BJT Page 474] [\x 474/]

8. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe"vigarahitvà dhammiü kathaü katvà sàriputtamoggallàne àmantesi: "gacchatha tumhe sàriputtà kãñàgiriü, gantvà assajipunabbasukànaü bhikkhånaü kãñàgirismà pabbàjaniyakammaü karotha, tumhàkaü ete saddhivihàrikà"ti. "Kathaü mayaü bhante assajipunabbasukànaü bhikkhånaü [PTS Page 183] [\q 183/] kãñàgirismà pabbàjaniyakammaü karoma. Caõóà te bhikkhå pharusà"ti "tena hi tumhe sàriputtà bahukehi bhikkhåhi saddhiü gacchathà" ti. "Evaü bhante"ti kho sàriputtamoggallànà bhagavato paccassosuü.

9. Eva勺a pana bhikkhave kàtabbaü: pañhamaü assajipunabbasukà bhikkhå codetabbà. Codotvà sàretabbà, sàretvà àpatti-1 ropetabbà, àpattiü ropetvà, byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ime assajipunabbasukà bhikkhå kuladåsakà pàpasamàcàrà, imesaü pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca, kulàni ca imehi duññhàni dissanti ceva suyyanti ca, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho assajipunabbasukànaü bhikkhånaü kãñàgirismà pabbàjaniyakammaü kareyya, na assajipunabbasukehi bhikkhåhi kãñàgirismiü vatthabba"nti. Esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Ime assajipunabbasukà bhikkhå kuladåsakà pàpasamàcàrà, imesaü pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca, kulàni ca imehi duññhàni dissanti ceva suyyanti ca. Saïgho assajipunabbasukànaü bhikkhånaü kãñàgirismà pabbàjaniyakammaü karoti, na assajipunabbasukehi bhikkhåhi kãñàgirismiü vatthabbanti yassàyasmato khamati assajipunabbasukànaü bhikkhånaü kãñàgirismà pabbàjaniyakammassa karaõaü; na assajipunabbasukehi bhikkhåhi kãñàgirismiü vatthabbanti so tuõhassa, yassa nakkhamati. So bhàseyya.

Dutiyampi etamatthaü vadàmi -pe- tatiyampi etamatthaü vadàmi -pekataü saïghena assajipunabbasukànaü bhikkhånaü kãñàgirismà pabbàjaniyakammaü, na assajipunabbasukehi bhikkhåhi kãñàgirismiü vatthabbanti, khamati saïghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

1. âpattiü. Sã. Mu.

[BJT Page 476] [\x 476/]

10. Atha kho sàriputtamoggallànapamukho bhikkhusaïgho kãñàgiriü gantvà assajipunabbasukànaü bhikkhånaü kãñàgirismiü-1 pabbàjaniyakammaü akàsi: "na assajipunabbasukehi bhikkhåhi kãñàgirismiü vatthabba"nti. Te saïghena pabbàjaniyakammakatà na sammà vattanti, na lomaü pàtenti, na netthàraü vattanti, bhikkhå na khamàpenti. Akkosanti, paribhàsanti chandagàmità dosagàmità mohagàmità bhayagàmità pàpenti. Pakkamannipi. Vibbhamantipi. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma assajipunabbasukà bhikkhå saïghena pabbàjaniyakammakatà na sammà vattãssanti na lomaü pàtessanti, na netthàraü vattissanti, bhikkhå na [PTS Page 184] [\q 184/] khamàpessanti, akkosissanti, paribhàsissanti, chandagàmità dosagàmità mohagàmità bhayagàmità pàpessanti, pakkamissantipi vibbhamissantipi"ti.

11. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesu. -Pe"saccaü kira bhikkhave assajipunabbasukà bhikkhu saïghena pabbàjaniyakammakatà na sammà vattanti -pe- vibbhamantipi"ti? "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà -pe- kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà saïghena pabbàjaniyakammakatà na sammà vattissanti, na lomaü pàtessanti, na netthàraü vattissanti bhikkhå na khamàpessanti. Akkosissanti, paribhàsissanti, chandagàmità dosagàmità mohagàmità bhayagàmità pàpessanti, pakkamissantipi vibbhamissanti'pi. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Bhikkhu paneva a中ataraü gàmaü và nigamaü và upanissàya viharati kuladåsako pàpasamàcàro, tassa kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca, kulàni ca tena duññhàni dissanti ceva suyyanti ca, so bhikkhu bhikkhåhi evamassa vacanãyo: "àyasmà kho kuladåsako pàpasamàcàro, àyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca, kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatàyasmà imamhà àvàsà, alaü te idha vàsenà"ti, eva勺a so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno te bhikkhå evaü vadeyya: "chandagàmino ca bhikkhå dosagàmino ca bhikkhå mohagàmino ca bhikkhå bhayagàmino ca bhikkhå, tàdisikàya àpattiyà ekaccaü pabbàchenti: ekaccaü na pabbàchentã"ti. So bhikkhu bhikkhåhi evamassa vacanãyo "mà àyasmà evaü avaca, na ca bhikkhå chandagàmino na ca bhikkhå dosagàmino na ca bhikkhå mohagàmino na ca bhikkhå bhayagàmino, àyasmà kho kuladåsako pàpasamàcàro, àyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca' kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyantã ca pakkamatàyasmà imamhà àvàsà, alaü te idha vàsenà"ti. Eva勺a so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno tatheva paggaõheyya, so bhikkhu bhikkhåhi yàva tatiyaü samanubhàsitabbo tassa pañinissaggàya, yàva tatiya勺eva samanubhàsiyamàno taü pañinissajeyya, iccetaü kusalaü, no ce pañinissajeyya saïghàdiseso"ti.

1. Hirismi mu. Si.

[BJT Page 478] [\x 478/]

12. Bhikkhu paneva a中ataraü gàmaü và nigamaü vàti gàmopi nigamopi nagarampi gàmo ceva nigamo ca.

Upanissàya viharatãti tattha pañibaddhà honti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrà.

Kulaü nàma: cattàri kulàni: khattiyakulaü bràhmaõakulaü [PTS Page 185] [\q 185/] vessakulaü suddakulaü.

Kuladåsakoti kulàni dåseti pupphena và phalena và cuõõena và mattikàya và dantakaññhena và vephanà và-1. Vejjikàya và jaïghapesanikena và.

Pàpasamàcàroti màlàvacchaü ropetipi ropàpetipi, si勺atipi si勺àpetipi, ocinàtipi ocinàpetipi, ganthetipi ganthàpetipi. -Pe-

Dissanti ceva suyyayanti càti ye sammukhà te passanti. Ye tirokkhà te suõanti.

Kulàni ca tena duññhànãti pubbe saddhà hutvà taü àgamma assaddhà honti. Pasannà hutvà appasannà honti.

Dissanti ceva suyyanti càti ye sammukhà te passanti, ye tirokkhà te suõanti.

So bhikkhåti yo so kuladåsako bhikkhu.

Bhikkhåhãti a中ehi bhikkhåhi. Ye passanti ye suõanti, tehi vattabbo: "àyasmà kho kuladåsako pàpasamàcàro, àyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca, kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatàyasmà imamhà àvàsà, alaü te idha vàsenà"ti. Eva勺a so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno te bhikkhå evaü vadeyya: "chandagàmino ca bhikkhå dosagàmino ca bhikkhå mohagàmãno ca bhikkhå bhayagàmino ca bhikkhå tàdisikàya àpattiyà ekaccaü pabbàjenti ekaccaü na pabbàjentã"ti.

So bhikkhåti so kammakato bhikkhu.

1. Vephayà.

[BJT Page 480] [\x 480/]

Bhikkhåhãti a中ehi bhikkhåhi. Ye passanti. Suõanti, tehi vattabbo: "mà àyasmà evaü avaca, na ca bhikkhå chandagàmino na ca bhikkhå dosagàmino na ca bhikkhå mohagàmino na ca bhikkhå bhayagàmino; àyasmà kho kuladåsako pàpasamàcàro, àyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca, kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatàyasmà imamhà àvàsà alaü te idha vàsenà"ti. Dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo sace pañinissajjati, iccetaü kusalaü, no ce pañinissajati, àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti, àpatti dukkañassa. So bhikkhu saïghamajjhampi àkaóóhitvà vattabbo: "mà àyasmà evaü avaca, na ca bhikkhå chandagàmino na ca bhikkhå dosagàmino na ca bhikkhå mohagàmino na ca bhikkhå bhayagàmino, àyasmà kho kuladåsako pàpasamàcàro, àyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti, ca kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatàyasmà imamhà àvàsà, alaü te idha vàsenà"ti.

Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo sace pañinissajati, iccetaü kusalaü, no ce pañinissajati, àpatti dukkañassa. So bhikkhu samanubhàsitabbo. Eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbo: vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo.

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu saïghena pabbàjaniyakammakato bhikkhå chandagàmità dosagàmità mohagàmità bhayagàmità pàpeti, so taü vatthuü na pañinissajati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, esà 兀tti:

Suõàtu me bhante saïgho, ayaü itthannàmo bhikkhu saïghena pabbàjaniyakammakato bhikkhå chandagàmità dosagàmità mohagàmità bhayagàmità pàpeti, so taü vatthuü na pañinissajati, saïgho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno samanubhàsanà, tassa vatthussa pañinissaggàya. So tuõhassa, yassa nakkhamati, so bhàseyya:

Dutiyampi etamatthaü vadàmi -pe- tatiyampi etamatthaü vadàmi -pesamanubhaññho saïghena itthannàmo bhikkhu tassa vatthussa pañinissaggàya. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

13. ¥attiyà dukkañaü. Dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcàpariyosàne àpatti saïghàdisesassa. Saïghàdisesaü ajjhàpajjantassa 兀ttiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañippassambhanti.

[BJT Page 482] [\x 482/]

Saïghàdisesoti saïghova tassà àpattiyà parivàsaü deti målàya pañikassati mànattaü deti abbheti, na sambahulà, na [PTS Page 186] [\q 186/] ekapuggalo. Tena vuccati saïghàdisesoti. Tasseva àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü tenapi vuccati saïghàdisesoti.

15. Dhammakamme dhammakammasa中ã na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme vematiko na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Adhammakamme dhammakammasa中ã, àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中ã, àpatti dukkañassa.

16. Anàpatti asamanubhàsantassa, pañinissajantassa, ummattakassa, àdikammikassàti.

Kuladåsakasikkhàpadaü niññhitaü.

17. Uddiññhà kho àyasmanto terasa saïghàdisesà dhammà, nava pañhamàpattikà, cattàro yàvatatiyakà, yesaü bhikkhu a中ataraü và a中ataraü và àpajjitvà yàvatihaü jànaü pañicchàdeti tàvatihaü tena bhikkhunà akàmà parivatthabbaü. Parivutthaparivàsena bhikkhunà uttari chàrattaü bhikkhu mànattàya pañipajjitabbaü. Ciõõamànatto bhikkhu yattha siyà vãsatigaõo bhikkhusaïgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce åno vãsatigaõo bhikkhusaïgho taü bhikkhuü abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito. Te ca bhikkhu gàrayhà. Ayaü tattha sàmãci. Tatthàyasmante pucchàmi kaccittha parisuddhà dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthàyasmanto. Tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmãti.

Terasakaü niññhitaü

Tassuddànaü

Vissaññhi kàyasaüsaggo duññhullaü attakàmataü,

Sa勺arittaü kuñã ceva vihàro ca amålakaü.

Ki勺i desa勺a bhedo ca tasseva anuvattakà,

Dubbacaü kuladusa勺a saïghàdisesà terasàti.

Saïghàdisesakaõóo niññhito.

[PTS Page 187] [\q 187/]

[BJT Page 484] [\x 484/]