[BJT Page 462] [\x 462/]

3. 12
Dubbacasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena àyasmà channo anàcàraü àcarati. Bhikkhå evamàhaüsu: "mà àvuso channa, evaråpaü akàsi. Netaü kappatã" ti. So evaü vadeti: "kinnu kho nàma tumhe àvuso, maü vattabbaü ma中atha. Ahaü kho nàma tumhe vadeyyaü. Ambhàkaü buddho ambhàkaü dhammo ambhàkaü ayyaputtena dhamme abhisamito. Seyyathàpi nàma mahàvàto vàyanto tiõakaññhapaõõasañaü-1 ekato ussàdeyya-2 , seyyathàpi và pana nadã pabbateyyà saïkhasevàlapaõakaü ekato ussàdeyya, evameva tumhe nànànàmà nànàgottà nànàjaccà nànàkulà pabbajità ekato ussàdità. Kinnu kho nàma tumhe àvuso, maü vattabbaü ma中atha. Ahaü kho nàma tumhe vadeyyaü. Ambhàkaü buddho ambhàkaü dhammo ambhàkaü ayyaputtena dhammo abhisamito"ti. Ye te bhikkhu appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà channo bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno attànaü avacanãyaü karissatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira tvaü channa, bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno attànaü avacanãyaü karosi"ti? "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno attànaü avacanãyaü karissasi -pe- netaü moghapurisa [PTS Page 178] [\q 178/] appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Bhikkhu paneva dubbacajàtiko hoti, uddesapariyàpannesu sikkhàpadesu bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno attànaü avacaniyaü karoti, 'mà maü àyasmanto ki勺i avacuttha, kalyàõaü và pàpakaü và, ahampàyasmante na ki勺i vakkhàmi kalyàõaü và pàpakaü và, viramathàyasmanto mama vacanàyà'ti. So bhikkhu bhikkhåhi evamassa vacanãyo: 'mà àyasmà attànaü avacanãyaü akàsi. Vacanãyamevàyasmà attànaü karotu. âyasmàpi bhikkhu vadetu sahadhammena. Bhikkhåpi àyasmantaü vakkhanti sahadhammena. Evaü saüvaddhà hi tassa bhagavato parisà, yadidaü a中ama中avacanena a中ama中avuññhàpanenà'ti. Eva勺a so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno tatheva paggaõheyya, so bhikkhu bhikkhåhi yàva tatiyaü samanubhàsitabbo tassa pañinissaggàya. Yàva tatiya勺e samanubhàsiyamàno taü pañinissajeyya, iccetaü kusalaü noce pañinissajeyya, saïghàdiseso"ti.

1. Paõõakasañaü. Machasaü. 2. Ussàreyya. Machasaü.

[BJT Page 464] [\x 464/]

2. Bhikkhu paneva dubbacajàtiko hotãti dubbaco hoti dovacassakaraõehi dhammehi samannàgato akkhamo appadakkhiõaggàhã anusàsaniü.

Uddesapariyàpantesu sikkhàpadesåti pàtimokkhapariyàpantesu sikkhàpadesu.

Bhikkhåhãti a中ehi bhikkhåhi.

Sahadhammikaü nàma: yaü bhagavatà pa中attaü sikkhàpadaü etaü sahadhammikaü nàma. Tena vuccamàno attànaü avacanãyaü karoti, "mà maü àyasmanto ki勺i avacuttha kalyàõaü và pàpakaü và, ahampàyasmante na ki勺i vakkhàmi kalyàõaü và pàpakaü và, viramathàyasmanto mama vacanàyà"ti.

So bhikkhåti yo so dubbacajàtiko bhikkhu.

Bhikkhåhãti a中ehi bhikkhåhi, ye passanti ye suõanti tehi vattabbo: "mà àyasmà attànaü avacanãyaü akàsi. Vacanãyamevàyasmà attànaü karotu. âyasmàpi bhikkhu vadetu sahadhammena. Bhikkhåpi àyasmantaü vakkhanti sahadhammena. Evaü saüvaddhà hi tassa bhagavato parisà yadidaü a中ama中avacanena a中ama中avuññhàpanenà"ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace [PTS Page 179] [\q 179/] pañinissajati, iccetaü kusalaü. No ce pañinissajati, àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti, àpatti dukkañassa. So bhikkhu saïghamajjhampi àkaóóhitvà vattabbo: "mà àyasmà attànaü avacanãyaü akàsi. Vacanãyamevàyasmà attànaü karotu. âyasmàpi bhikkhu vadetu sahadhammena. Bhikkhåpi àyasmantaü vakkhanti sahadhammena. Evaü saüvaddhà hi tassa bhagavato parisà yadidaü a中ama中avacanena a中ama中avuññhàpanenà"ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace pañinissajati, iccetaü kusalaü. No ce pañinissajati, àpatti dukkañassa. So bhikkhu samanubhàsitabbo. Eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbo: vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno attànaü avacanãyaü karoti, so taü vatthuü na pañinissajati, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya. Esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno attànaü avacanãyaü karoti, so taü vatthuü na pañinissajati, saïgho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassàyasmato khamati, itthannàmassa bhikkhuno samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. So tuõhassa, yassa nakkhamati, so bhàseyya.

[BJT Page 466] [\x 466/]

Dutiyampi etamatthaü vadàmi -pe- tatiyampi etamatthaü vadàmi -pesamanubhaññho saïghena itthannàmo bhikkhu tassa vatthussa pañinissaggàya. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

¥attiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcàpariyosàne àpatti saïghàdisesassa, saïghàdisesaü ajjhàpajjantassa 兀ttiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañippassambhanti.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

3. Dhammakamme dhammakammasa中ã na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme vematiko na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã na pañinissajati àpatti saïghàdisesassa. Adhammakamme dhammakammasa中ã -pe- àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko -pe- àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中ã -pe- àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti asamanubhàsantassa, pañinissajantassa, ummattakassa, àdikammikassàti.

Dubbacasikkhàpadaü niññhitaü