[PTS Page 158] [\q 158/]
[BJT Page 416] [\x 416/]

3. 8.
Pañhama-duññhadosasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena àyasmatà dabbena mallaputtena jàtiyà sattavassena arahattaü sacchikataü hoti, yaü-1 ki¤ci sàvakena pattabbaü, sabbaü tena anuppattaü hoti, natthi cassa ki¤ci uttariü karaõãyaü, katassa và paticayo. Atha kho àyasmato dabbassa mallaputtassa rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "mayà kho jàtiyà sattavassena arahattaü sacchikataü. Yaü ki¤ci sàvakena pattabbaü sabbaü mayà anuppattaü, natthi ca me ki¤ci uttariü karaõãyaü, katassa và paticayo. Kinnu kho ahaü saïghassa veyyàvaccaü kareyya'nti. Atha kho àyasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi: "yannånàhaü saïghassa senàsana¤ca pa¤¤àpeyyaü, bhattàni ca uddiseyya"nti.

2. Atha kho àyasmà dabbo mallaputto sàyanhasamayaü patisallànà vuññhito yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà dabbo mallaputto bhagavantaü etadavoca: "idha mayhaü bhante rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: mayà kho jàtiyà sattavassena arahattaü sacchikataü. Yaü ki¤ci sàvakena pattabbaü sabbaü mayà anuppattaü, natthi ca me ki¤ci uttariü karaõãyaü. Katassa và paticayo, kinnu kho ahaü saïghassa veyyàvaccaü kareyya"nti. Tassa mayhaü bhante etadahosi: "yannånàhaü saïghassa senàsana¤ca pa¤¤àpeyyaü, bhattàni ca uddiseyya"nti. "Icchàmahaü bhante saïghassa senàsana¤ca pa¤¤àpetuü, bhattàni ca uddisitu"nti. "Sàdhu sàdhu dabba tena hi tvaü dabba saïghassa senàsana¤ca pa¤¤àpehi, bhattàni ca uddisà"ti. "Evaü bhante"ti kho àyasmà dabbo mallaputto bhagavato paccassosi.

3. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "tena hi bhikkhave saïgho dabbaü mallaputtaü senàsanapa¤¤àpaka¤ca bhattuddesaka¤ca sammannatu. Eva¤ca pana bhikkhave sammannitabbo: pañhamaü dabbo mallaputto yàcitabbo. Yàcitvà vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho àyasmantaü dabbaü mallaputtaü senàsanapa¤¤àpaka¤ca bhattuddesaka¤ca [PTS Page 159] [\q 159/] sammanneyya, esà ¤atti:

1. Ya¤ca ki¤ci, mu.

[BJT Page 418] [\x 418/]

Suõàtu me bhante saïgho, saïgho àyasmantaü dabbaü mallaputtaü senàsanapa¤¤àpaka¤ca bhattuddesaka¤ca sammannati, yassàyasmato khamati àyasmato dabbassa mallaputtassa senàsanapa¤¤àpakassa ca bhattudadesakassa ca sammuti. So tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya:

Sammato saïghena àyasmà dabbo mallaputto senàsanapa¤¤àpako ca bhattuddesako ca khamati saïghassa. Tasmà tuõhã, evametaü dhàrayà mã"ti.

5. Sammato ca panàyasmà dabbo mallaputto sabhàgànaü sabhàgànaü bhikkhånaü ekajjhaü senàsanaü pa¤¤àpeti. Ye te bhikkhå suttantikà tesaü ekajjhaü senàsanaü pa¤¤àpeti, "te a¤¤ama¤¤aü suttantaü saïgàyissanti" ti. Ye te bhikkhå vinayadharà tesaü ekajjhaü senàsanaü pa¤¤àpeti, "te a¤¤ama¤¤aü vinayaü vinicchinissantã"ti. -1 Ye te bhikkhå dhammakathikà tesaü ekajjhaü senàsanaü pa¤¤àpeti. "Te a¤¤ama¤¤aü dhammaü sàkacchissantã"ti. Ye te bhikkhå jhàyino tesaü ekajjhaü senàsanaü pa¤¤àpeti, "te a¤¤ama¤¤aü na vyàbàdhissanti"ti. -2 Ye te bhikkhå tiracchànakathikà kàyadaóóhibahulà-3 viharanti, tesampi ekajjhaü senàsanaü pa¤¤àpeti, "imàyapime àyasmanto ratiyà acchissantã"ti. Ye te bhikkhå vikàle àgacchanti, tesampi tejodhàtuü samàpajjitvà teneva àlokena senàsanaü pa¤¤àpeti. Apissu bhikkhå sa¤cicca vikàle àgacchanti "mayaü àyasmato dabbassa mallaputtassa iddhipàñihàriyaü passissàmà"ti. Te àyasmantaü dabbaü mallaputtaü upasaïkamitvà evaü vadenti: "amhàkaü àvuso dabba, senàsanaü pa¤¤àpehã"ti. Te àyasmà dabbo mallaputto evaü vadeti: "katthàyasmantà icchanti, kattha pa¤¤àpemã"ti. Te sa¤cicca dåre apadisanti, "amhàkaü àvuso dabba, gijjhakåñe pabbate senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso corapapàte senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso isigilipasse kàëasilàyaü senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso vebhàrapasse sattapaõõiguhàyaü senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso sãtavane sappasoõóikapabbhàre senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso gotamakandaràyaü senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso tindukakandaràyaü senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso tapodakandaràyaü senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso tapodàràme senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso jãvakambavane [PTS Page 160] [\q 160/] senàsanaü pa¤¤àpehi, amhàkaü àvuso maddakucchismiü migadàye senàsanaü pa¤¤àpehã"ti. Tesaü àyasmà dabbo mallaputto tejodhàtuü samàpajjitvà aïguliyà jalamànàya purato purato gacchati. Tepi teneva àlokena àyasmato dabbassa mallaputtassa piññhito piññhito gacchanti. Tesaü àyasmà dabbo mallaputto evaü senàsanaü pa¤¤àpeti: ayaü ma¤co, idaü pãñhaü, ayaü bhisi, idaü bimbohanaü, idaü vaccaññhànaü, idaü passàvaññhànaü, idaü pànãyaü, idaü paribhojanãyaü, ayaü kattaradaõóo, idaü saïghassa katikasaõñhànaü, imaü kàlaü pavisitabbaü, imaü kàlaü nikkhamitabba"nti. Tesaü àyasmà dabbo mallaputto senàsanaü pa¤¤àpetvà punadeva vephavanaü paccàgacchati.

1. Vinicchissantãti, katthaci.

2. Vyàbàhissantã"ti.

3. Kàyadaëhibahulà machasaü.

[BJT Page 420] [\x 420/]

6. Tena kho pana samayena mettiyabhummajakà bhikkhå navakà ceva honti appapu¤¤à ca, yàni saïghassa làmakàni senàsanàni, tàni tesaü pàpuõanti làmakàni ca bhattàni, tena kho pana samayena ràjagahe manussà icchanti therànaü bhikkhånaü abhisaïkhàrikaü piõóapàtaü dàtuü sappimpi telampi uttaribhaïgampi. Mettiyabhummajakànaü pana bhikkhånaü pàkatikaü denti yathàrandhaü kaõàjakaü bilaïgadutiyaü, te pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà there bhikkhu pucchanti: tumhàkaü àvuso bhattagge kiü ahosi, tumhàkaü kiü ahosã"ti. Ekacce therà evaü vadenti: "amhàkaü àvuso sappi ahosi telaü ahosi uttaribhaïgaü ahosã"ti. Mettiyabhummajakà pana bhikkhå evaü vadenti: "amhàkaü àvuso na ki¤ci ahosi pàkatikaü yathàrandhaü kaõàjakaü bilaïgadutiya"nti.

7. Tena kho pana samayena kalyàõabhattiko gahapati saïghassa vatukkabhattaü deti niccabhattaü. So bhattagge saputtadàro upatiññhitvà parivisati, a¤¤e odanena pucchanti, a¤¤e såpena pucchanti, a¤¤e telena pucchanti, a¤¤e uttaribhaïgena pucchanti. Tena kho pana samayena kalyàõabhattikassa gahapatino bhattaü svàtanàya mettiyabhummajakànaü bhikkhånaü uddiññhaü hoti. Atha kho kalayàõabhattiko gahapati àràmaü agamàsi kenacideva karaõãyena. So yenàyasmà dabbo mallaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü dabbaü mallaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho kalyàõabhattikaü [PTS Page 161] [\q 161/] gahapatiü àyasmà dabbo mallaputto dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho kalyàõabhattiko gahapati àyasmatà dabbena mallaputtena dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito àyasmantaü dabbaü mallaputtaü etadavoca: "kassa bhante amhàkaü ghare svàtanàya bhattaü uddiññha"nti? "Mettiyabhummajakànaü kho gahapati bhikkhånaü tumhàkaü ghare svàtanàya bhattaü uddiññha"nti.

8. Atha kho kalyàõabhattiko gahapati anattamano ahosi: "kathaü hi nàma pàpabhikkhå amhàkaü ghare svàtanàya bhattaü bhu¤jissantã"ti gharaü gantvà dàsiü àõàpesi: "ye je sve bhattikà àgacchanti, te koññhake àsanaü pa¤¤àpetvà kaõàjakena bilaïgadutiyena parivisà"ti "evaü ayyà"ti kho sà dàsã kalyàõabhattikassa gahapatino paccassosi.

9. Atha kho mettiyabhummajakà bhikkhå "hiyyo kho àvuso amhàkaü kalyàõabhattikassa gahapatino bhattaü uddiññhaü, sve amhe kalyàõabhattiko gahapati saputtadàro upatiññhitvà parivisissati. A¤¤e odanena pucchissanti, a¤¤e såpena pucchissanti, a¤¤e telena pucchissanti, a¤¤e uttaribhaïgena pucchissantã"ti. Te teneva somanassena na cittaråpaü rattiyà supiüsu.

[BJT Page 422] [\x 422/]

10. Atha kho mettiyabhummajakà bhikkhu pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena kalyàõabhattikassa gahapatino nivesanaü tenupasaïkamiüsu. Addasà kho sà dàsã mettiyabhummajake bhikkhå dåratova àgacchante, disvàna koññhake àsanaü pa¤¤àpetvà mettiyabhummajake bhikkhå etadavoca: "nisãdatha bhante"ti. Atha kho mettiyabhummajakànaü bhikkhånaü etadahosi: "nissaüsayaü kho na tàva bhattaü siddhaü bhavissati yàva-1 mayaü koññhake nisãdàpiyeyyàmà"-2 ti. Atha kho sà dàsi kaõàjakena bilaïgadutiyena upaga¤ji: "bhu¤jatha bhante"ti mayaü kho bhagini niccabhattikà"ti "jànàmayyà niccabhattikattha, apicàhaü hiyyova àõattà: 'ye je sve bhattikà àgacchanti, te koññhake àsanaü pa¤¤àpetvà kaõàjakena bilaïgadutiyena parivisà'ti. Bhu¤jatha bhante"ti.

11. Atha kho mettiyabhummajakà bhikkhå "hiyyo kho àvuso kalyàõabhattiko gahapati àràmaü agamàsi, dabbassa mallaputtassa santike nissaüsayaü kho mayaü dabbena mallaputtena gahapatino santike paribhinnà"ti. Te teneva domanassena na cittaråpaü bhu¤jiüsu. Atha kho mettiyabhummajakà bhikkhå pacchàbhattaü [PTS Page 162] [\q 162/] piõóapàtapañikkantà àràmaü gantvà pattacãvaraü pañisàmetvà bahàràmakoññhake saïghàñipallatthikàya nisãdiüsu tuõhãbhåtà maïkubhåtà pattakkhandhà adhomukhà pajjhàyantà appañibhànà.

12. Atha kho mettiyà bhikkhunã yena mettiyabhummajakà bhikkhå tenupasaïkami, upasaïkamitvà mettiyabhummajake bhikkhå etadavoca: "vandàmi ayyà"ti. -3 Evaü vutte mettiyabhummajakà bhikkhå nàlapiüsu. Dutiyampi kho -pe- tatiyampi kho mettiyà bhikkhånã mettiyabhummajake bhikkhå etadavoca: "vandàmi ayyà"ti. Tatiyampi kho mettiyabhummajakà bhikkhå nàlapiüsu. "Kyàhaü ayyànaü aparajjhàmi, kissa maü ayyà nàlapantã"ti. Tathà hi pana tvaü bhagini, ambhe dabbena mallaputtena viheñhiyamàne ajjhupekkhasã'ti. 'Kyàhaü ayyà karomã'ti 'sace kho tvaü bhagini iccheyyàsi ajjeva bhagavà dabbaü mallaputtaü nàsàpeyyà'ti. Kyàhaü ayyà karomi. Kiü mayà sakkà kàtunti. Ehi tvaü bhagini, yena bhagavà tenupasaïkama, upasaïkamitvà bhagavantaü evaü vadehi: 'idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, yàyaü bhante disà abhayà anãtikà anupaddavà, sàyaü disà sabhayà saãtikà saupaddavà, yato nivàtaü tato pavàtaü, -4 udakaü ma¤¤e àdittaü, ayyenamhi dabbena mallaputtena dåsità'ti. Evaü ayyàti kho mettiyà bhikkhunã mettiyabhummajakànaü bhikkhånaü pañissutvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi, ekamantaü ñhità kho mettiyà bhikkhunã bhagavantaü etadavoca: 'idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, yàyaü bhante disà abhayà anãtikà anupaddavà, sàyaü disà sabhayà saãtikà saupaddavà, yato nivàtaü tato pavàtaü, udakaü ma¤¤e àdittaü, ayyenamhi dabbena mallaputtena dusità'ti.

1. Yathà. Mu. 2. Nisãdeyyàmàti, sãmu. Nisãdàpãyàmàti syà. 3. Ayyeti -sãmu 4. Savàtaü - machasaü,

[BJT Page 424] [\x 424/]

13. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü dabbaü mallaputtaü pañipucchi: 'sarasi tvaü dabba evaråpaü kattà yathàyaü bhikkhunã àhà, ti "yathà maü bhante bhagavà jànàtã"ti. Dutiyampi kho bhagavà -pe- tatiyampi kho bhagavà àyasmantaü dabbaü mallaputtaü etadavoca: "sarasi tvaü dabba evaråpaü kattà yathàyaü bhikkhunã àhà"ti "yathà maü bhante bhagavà jànàtã"ti. 'Na kho dabba dabbà evaü nibbeñhenti. Sace tayà kataü katanti vadehi, sace akataü akatanti vadehã'ti. "Yato ahaü bhante jàto nàbhãjànàmi supinantenàpi methunaü dhammaü patisevità, pageva jàgaro"ti. Atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: "tenahi bhikkhave mettiyaü bhikkhuniü [PTS Page 163] [\q 163/] nàsetha, ime ca bhikkhå anuyu¤jathà"ti. Idaü vatvà bhagavà uññhàyàsanà vihàraü pàvisi.

14. Atha kho te bhikkhå mettiyaü bhikkhuniü nàsesuü. Atha kho mettayabhummajakà bhikkhå te bhikkhu etadavocuü: "mà àvuso mettiyaü bhikkhuniü nàsetha, na sà ki¤ci aparajjhati, amhehi sà ussàhità kupitehi anattamanehi vàcanàdhippàyehã"ti. Kiü pana tumhe àvuso àyasmantaü dabbaü mallaputtaü amålakena pàràjikena dhammena anuddhaüsethà'ti. Evamàvuso'ti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma mettiyabhummajakà bhikkhå àyasmantaü dabbaü mallaputtaü amålakena pàràjikena dhammena anuddhaüsessantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira tumhe bhikkhave dabbaü mallaputtaü amålakena pàràjikena dhammena anuddhaü sethà"ti. "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà -pe- "kataü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü amålakena pàràjikena dhammena anuddhaüsessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhuü duññho doso appatãto amålakena pàràjikena dhammena anuddhaüseyya appevanàma naü imamhà brahmacariyà càveyyanti. Tato aparena samayena samanuggàhiyamàno và asamanuggàhiyamàno và amålaka¤ceva taü adhikaraõaü hoti bhikkhu ca dosaü patiññhàti, saïghàdiseso"ti.

15. Yo panàti yo yàdiso -pe- bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhunti a¤¤aü bhikkhåü

Duññho dosoti kupito anattamano anabhiraddho àhatacitto khilajàto.

[BJT Page 426] [\x 426/]

Appatãtoti tena ca kopena tena ca dosena tàya ca anattamanatàya tàya ca anabhiraddhiyà appatãto hoti.

Amålakaü nàma adiññhaü asutaü aparisaïkitaü.

Pàràjikena dhammenàti catunnaü a¤¤atarena.

Anuddhaüseyyàti codeti và codàpeti và.

Appevanàma naü imamhà brahmacariyà càveyyanti [PTS Page 164] [\q 164/] bhikkhubhàvà càveyyaü samaõadhammà càveyyaü sãlakkhandhà càveyyaü tapoguõà càveyyaü.

Tato aparena samayenàti yasmiü khaõe anuddhaüsito hoti taü khaõaü taü layaü taü muhuttaü vãtivatte.

Samanuggàhiyamànoti yena vatthunà anuddhaüsito hoti tasmiü vatthusmiü samanuggàhiyamàno.

Asamanuggàhiyamànoti na kenaci vuccamàno.

Adhikaraõaü nàma: cattàri adhikaraõàni vivàdàdhikaraõaü anuvàdàdhikaraõaü àpattàdhikaraõaü kiccàdhikaraõaü.

Bhikkhu ca dosaü patiññhàtãti tucchakaü mayà bhaõitaü, musà mayà bhaõitaü, abhåtaü mayà bhaõitaü, ajànantena mayà bhaõitaü.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

16. Adiññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codeti: "diññho mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

17. Asutassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codeti: "suto mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

18. Aparisaïkitassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, taü ce codeti: "parisaïkito mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

[BJT Page 428] [\x 428/]

19. Adiññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codeti: "diññho mayà suto ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

20. Adiññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codeti: "diññho mayà parisaïkito ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, -peàpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

21. Adiññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codeti: "diññho mayà suto ca parisaïkito ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -pe- " àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

22. Asutassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codeti: "suto mayà parisaïkito ca -pe- suto mayà diññho ca -pe- suto mayà parisaïkito ca diññho ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, " -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

23. Aparisaïkitassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codeti: "parisaïkito mayà diññho ca -peparisaïkito mayà suto ca -pe- parisaïkito mayà diññho ca suto ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

24. Diññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codeti: suto mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -peàpatti vàcàyà vàcàya saïghàdisesassa.

25. [PTS Page 165] [\q 165/] diññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codeti: parisaïkito mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti -pe- ta¤ce codeti: suto mayà parisaïkito ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -pe- àpatti vàcàya saïghàdisesassa.

26. Sutassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codeti: parisaïkito mayà -pe- diññho mayà -peparisaïkito mayà diññho ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

27. Parisaïkitassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, taü ce codeti: diññho mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -pe- suto mayà pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi -pediññho mayà suto ca pàràjikà dhammaü ajjhàpannosi -peàpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

[BJT Page 430] [\x 430/]

28. Diññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, diññhe vematiko diññhaü no kappeti, diññhaü nassarati, diññhaü pammuññho-1 hoti, -pe- sute vematiko sutaü no kappeti, sutaü nassarati, sutaü pammuññho hoti, -peparisaïkite vematiko parisaïkitaü no kappeti: parisaïkitaü nassarati, parisaïkitaü pammuññho hoti, ta¤ce codeti, parisaïkito mayà diññho ca -pe- parisaïkito mayà suto ca -peparisaïkito mayà diññho ca suto ca pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

29. Adiññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codàpeti: "diññhosi pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

30. Asutassa hoti paràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, -peaparisaïkitassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codàpeti: "parisaïkitosi, pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

31. Adiññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codàpeti: diññhosi sutosi -pe- diññhosi parisaïkitosi -pe- diññhosi sutosi parisaïkitosi, pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, -pe- asutassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codàpeti: sutosi parisaïkitosi -pe- sutosi diññhosi -pe- sutosi parisaïkitosi diññhosi -pe- aparisaïkitassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codàpeti: parisaïkitosi diññhosi -pe- parisaïkitosi sutosi -pe- parisaïkitosi diññhosi sutosi pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

32. Diññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, ta¤ce codàpeti: sutosi -pe- ta¤ce codàpeti: parisaïkitosi -pe- ta¤ce codàpeti: sutosi parisaïkitosi, pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

33. Sutassa hoti 'pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno'ti -peparisaïkitassa hoti pàràjikassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpannoti, ta¤ce codàpeti: diññhosi -pe- ta¤ce codàpeti: sutosi -pe- ta¤ce codàpeti: diññhosi sutosi pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi -peàpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

1. Pamuñho. Machasaü

[BJT Page 432] [\x 432/]

34. Diññhassa hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, diññhe vematiko diññhaü no kappeti, diññhaü nassarati, diññhaü pammuññho hoti -pe- sute vematiko sutaü no kappeti sutaü nassarati sutaü pammuññho hoti -pe- parisaïkite vematiko parisaïkitaü no kappeti, parisaïkitaü nassarati, parisaïkitaü pammuññho hoti, ta¤ce codàpeti: parisaïkitosi diññhosi -pe- parisaïkitosi sutosi -pe- parisaïkitosi diññhosi sutosi pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü càti àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

35. [PTS Page 166] [\q 166/] asuddhe suddhadiññhi, suddhe asuddhadiññhi, asuddhe asuddhadiññhi, suddhe suddhadiññhi.

36. Asuddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno, ta¤ce suddhadiññhisamàno anokàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

37. Asuddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno, ta¤ce suddhadiññhisamàno okàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, àpatti saïghàdisesassa.

38. Asuddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno, ta¤ce suddhadiññhisamàno anokàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdena dukkañassa.

39. Asuddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno, ta¤ce suddhadiññhisamàno okàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdassa.

40. Suddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü anajjhàpanno, ta¤ce asuddhadiññhisamàno anokàsaü kàràpetvà vàcanàdhippàyo vadeti, àpatti dukkañassa.

41. Suddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü anajjhàpanno, ta¤ce asuddhadiññhisamàno okàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, anàpatti.

42. Suddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü anajjhàpanno, ta¤ce asuddhadiññhisamàno anokàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdena dukkañassa.

43. Suddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü anajjhàpanno, ta¤ce asuddhadiññhisamàno okàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdassa.

[BJT Page 434] [\x 434/]

44. Asuddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno, ta¤ce asuddhadiññhisamàno anokàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, àpatti dukkañassa -peokàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, anàpatti -peanokàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdena dukkañassa -pe- okàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdassa.

45. Suddho hoti puggalo a¤¤ataraü pàràjikaü dhammaü anajjhàpanno, ta¤ce suddhadiññhisamàno anokàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- okàsaü kàràpetvà càvanàdhippàyo vadeti, àpatti saïghàdisesassa -pe- anokàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdena dukkañassa -pe- okàsaü kàràpetvà akkosàdhippàyo vadeti, àpatti omasavàdassa.

46. Anàpatti: suddhe asuddhadiññhissa, asuddhe asuddhadiññhissa, ummattakassa, àdikammikassàti.

Pañhama duññhadosa sikkhàpadaü niññhitaü.