[PTS Page 156] [\q 156/]

3. 7.
Vihàrakàrasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena àyasmato channassa upaññhàko gahapati àyasmantaü channaü etadavoca: 'vihàravatthuü bhante jànàhi, ayyassa vihàraü kàràpessàmã'ti. Atha kho àyasmà channo vihàravatthuü sodhento a¤¤ataraü cetiyarukkhaü chedàpesi gàmapåjitaü nigamapåjitaü nagarapåjitaü janapadapåjitaü raññhapåjitaü. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: 'kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà cetiyarukkhaü chedàpessanti [PTS Page 156] [\q 156/] gàmapåjitaü nigamapåjitaü janapadapåjitaü raññhapåjitaü, ekindriyaü samaõà sakyaputtiyà jãvaü viheññhentã'ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü, ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà channo cetiyarukkhaü chedàpessati, gàmapåjitaü -pe- raññhapåjita"nti.

[BJT Page 406] [\x 406/]

2. Atha kho te bhikkhå àyasmantaü channaü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira tvaü channa, cetiyarukkhaü chedàpesi gàmapåjitaü -peraññhapåjita"nti "saccaü bhagavà"ti. Viharahi buddho bhagavà -pe"kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, cetiyarukkhaü chedàpessasi gàmapåjitaü nigamapåjitaü nagarapåjitaü raññhapåjitaü. Jivasa¤¤ino hi moghapurisa, manussà rukkhasmiü, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha. "

"Mahallakaü pana bhikkhunà vihàraü kàrayamànena sassàmikaü attuddesaü, bhikkhå abhinetabbà vatthudesanàya. Tehi bhikkhuhi vatthuü desetabbaü anàrambhaü saparikkamanaü, sàrambhe ce bhikkhu vatthusmiü aparikkamane mahallakaü vihàraü kàreyya, bhikkhå và anabhineyya vatthudesanàya, saïghàdiseso"ti.

Mahallako nàma: vihàro sassàmiko vuccati.

Vihàro nàma: ullitto và hoti avalitto và ullittàvalitto và.

Kàrayamànenàti: karento và kàràpento và.

Sassàmikanti: a¤¤o koci sàmiko hoti itthi và puriso và gahaññho và pabbajito và.

Attuddesanti attano atthàya.

Bhikkhu abhinetabbà vatthudesanàyàti tena vihàrakàrakena bhikkhunà vihàravatthuü sodhetvà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante mahallakaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü. Sohaü bhante saïghaü vihàravatthu olokanaü yàcàmi"ti. Dutiyampi yàcitabbo, tatiyampi yàcitabbo. Sace sabbo saïgho ussahati vihàravatthuü oloketuü, sabbena saïghena oloketabbaü. No ce sabbo saïgho ussahati vihàravatthuü oloketuü, ye tattha honti bhikkhå vyattà pañibalà sàrambhaü anàrambhaü saparikkamanaü aparikkamanaü jànituü, te yàcitvà sammannitabbà. Eva¤ca pana bhikkhave sammannitabbà. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu mahallakaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü. So saïghaü vihàravatthu olokanaü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàma¤ca itthannàma¤ca bhikkhå sammanneyya, itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthuü oloketuü. Esà ¤atti.

[BJT Page 408] [\x 408/]

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu mahallakaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü. So saïghaü vihàravatthuolokanaü yàcati. Saïgho itthannàma¤ca itthannàma¤ca bhikkhå sammannati, itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthuü oloketuü. Yassàyasmato khamati itthannàmassa ca itthannàmassa ca bhikkhånaü sammati itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthuü oloketuü, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammatà saïghena itthannàmo ca itthannàmo ca bhikkhå itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthuü oloketuü. Khamati saïghassa, tasmà tuõhi, evametaü dhàrayàmã"ti.

Tehi sammatehi bhikkhåhi tattha gantvà vihàravatthu oloketabbaü sàrambhaü anàrambhaü saparikkamanaü aparikkamanaü jànitabbaü. Sace sàrambhaü hoti aparikkamanaü, màyidha karãti vattabbo. Sace anàrambhaü hoti saparikkamanaü, saïghassa àrocetabbaü anàrambhaü saparikkamananti. Tena vihàrakàrakena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante mahallakaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü so'haü bhante saïghaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü so'haü bhante saïghaü vihàravatthudesanaü yàcàmi"ti. Dutiyampi yàcitabbo, tatiyampi yàcitabbo. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu mahallakaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü. So saïghaü vihàravatthudesanaü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü. Saïgho itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthuü deseyya. Esà ¤atti.

Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu mahallakaü vihàraü kattukàmo sassàmikaü attuddesaü. So saïghaü vihàravatthudesanaü yàcati. Saïgho itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthuü deseti. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthussa desanà, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Desitaü saïghena itthannàmassa bhikkhuno vihàravatthu. Khamati saïghassa tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

Sàrambhaü nàma: kipillikànaü và àsayo hoti -pesaüsaraõanissitaü và hoti, etaü sàrambhaü nàma.

Aparikkamanaü nàma: na sakkà hoti yathàyuttena sakañena anuparigantuü, samantà nisseniyà anuparigantuü. Etaü aparikkamanaü nàma.

[BJT Page 410] [\x 410/]

Anàrambhaü nàma: na kipillikànaü và àsayo hoti -pe- na saüsaraõanissitaü và hoti. Etaü anàrambhaü nàma.

Saparikkamanaü nàma: sakkà hoti yathàyuttena sakañena anuparigantuü, samantà nisseniyà anuparigantuü. Etaü saparikkamanaü nàma.

Mahallako nàma: vihàro sassàmiko vuccati.

Vihàro nàma: ullitto và hoti avalitto và ullittàvalitto và.

Kàreyyàti karoti và kàràpeti và.

Bhikkhå và anabhineyya vatthudesanàyàti ¤attidutiyena kammena vihàravatthuü na desàpetvà karoti và kàràpeti và, [PTS Page 157] [\q 157/] payoge và payoge dukkañaü. Ekaü piõóaü anàgate àpatti thullaccayassa. Tasmaü piõóe àgate àpatti saïghàdisesassa.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

3. Bhikkhu vihàraü karoti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukakañànaü.

Bhikkhu vihàraü karoti adesitavatthukaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu vihàraü karoti adesitavatthukaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu vihàraü karoti adesitavatthukaü anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

Bhikkhu vihàraü karoti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

Bhikkhu vihàraü karoti desitavatthukaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu vihàraü karoti desitavatthukaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu vihàraü karoti desitavatthukaü anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

Bhikkhu samàdisati 'vihàraü me karothà'ti. Tassa vihàraü karonti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 412] [\x 412/]

4. Bhikkhu samàdisati 'vihàraü me karothà'ti. Tassa vihàraü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -peanàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

5. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti. Na ca samàdisati 'desitavatthuko ca hotu anàrambho ca saparikkamano cà'ti. Tassa vihàraü karonti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pesàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -peanàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

6. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti. Na ca samàdisati desitavatthuko ca hotu anàrambho ca saparikkamano càti. Tassa vihàraü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

7. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthuko ca hotu anàrambho ca saparikkamano cà'ti. Tassa vihàraü karonti, adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so suõàti: 'vihàro kira me kayirati adesitavatthuko sàrambho aparikkamano'ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü dåto và pàhetabbo, 'desitavatthuko ca hotu anàrambho ca saparikkamano cà'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya àpatti dukkañassa -pedesitavatthuko ca hotu anàrambho càti -pedesitavatthuko ca hotu saparikkamano càti -pedesitavatthuko hotu'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya, àpatti dukkañassa.

8. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthuko ca hotu anàrambhà ca saparikkamano cà'ti. Tassa vihàraü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so suõàti: "vihàro kira me kayirati desitavatthuko sàrambho aparikkamano"ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü, dåto và pàhetabbo, anàrambho ca hotu saparikkamano cà'ti -pe- anàrambho hotu" ti -pesaparikkamano hotu"ti -pe- anàrambhaü saparikkamanaü-1 anàpatti.

1. Anàrambhaü saparikkamanaü ma. Cha. Sa: nadissati.

[BJT Page 414] [\x 414/]

9. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti samàdisati ca 'desitavatthuko ca hotu anàrambho ca saparikkamano cà'ti. Tassa vihàraü karonti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü tiõõaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü - pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa.

10. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthuko ca hotu anàrambho ca saparikkamano cà'ti. Tassa vihàraü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

11. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà' ti. Tassa vihàraü karonti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü. So ce vippakate àgacchati. Tena bhikkhunà so vihàro a¤¤assa và dàtabbo, bhinditvà và puna kàtabbo. No ce a¤¤assa và dadeyya, bhinditvà và puna kàreyya, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

12. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'vihàraü me karothà'ti. Tassa vihàraü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati. Tena bhikkhunà so vihàro a¤¤assa và dàtabbo bhinditvà và puna kàtabbo. No ce a¤¤assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

13. Attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa.

14. Anàpatti lene guhàya tiõakuñikàya a¤¤assatthàya, vàsàgàraü ñhapetvà sabbattha, anàpatti ummattakassa, àdikammikassàti.

Vihàrakàrasikkhàpadaü niññhitaü.

[PTS Page 158] [\q 158/]