[PTS Page 144] [\q 144/]

3. 6.
Kuñikàrasikkhàpadaü

11. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena àëavakà bhikkhå sa中àcikàyo kuñiyo kàràpenti assàmikàyo attuddesikàyo appamàõikàyo, tàyo na niññhànaü gacchanti. Te yàcanabahulà vi中attibahulà viharanti: "purisaü detha, purisatthakaraü detha, goõaü detha, sakañaü detha, vàsiü detha, pharasuü detha, kuñhàriü detha, kuddàlaü detha, nikhàdanaü detha, valliü detha, vephaü detha, mu大aü detha, babbajaü detha, tiõaü detha, mattikaü dethà"ti. Manussà upaddutà yàcanàya, upaddutà vi中attiyà bhikkhå disvà ubbijjantipi uttasantipi palàyantipi a中enapi gacchanti a中enapi mukhaü karonti dvàrampi thakenti, gàvimpi disvà palàyanti, [PTS Page 145] [\q 145/] bhikkhå ma中amànà.

12. Atha kho àyasmà mahàkassapo ràjagahe vassaü vuttho yena àëavi tena pakkàmi. Anupubbena yena àëavi tadavasari. Tatra sudaü àyasmà mahàkassapo àëaviyaü viharati aggàlave cetiye. Atha kho àyasmà mahàkassapo pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya àëaviü piõóàya pàvisi. Manussà àyasmantaü mahàkassapaü passitvà ubbijjantipi uttasantipi palàyantipi a中enapi gacchanti a中enapi mukhaü karonti dvàrampi thakenti. Atha kho àyasmà mahàkassapo àëaviyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto bhikkhå àmantesi:

[BJT Page 376] [\x 376/]

"Pubbàyaü àvuso àëavi subhikkhà ahosi sulabhapiõóà sukarà u勺hena paggahena yàpetuü. Etarahi panàyaü àëavi dubbhikkhà dullabhapiõóà na sukarà u勺hena paggahena yàpetuü. Ko nu kho àvuso hetu ko paccayo yenàyaü àëavi dubbhikkhà dullabhapiõóà na sukarà u勺hena paggahena yàpetu"nti. Atha kho te bhikkhå àyasmato mahàkassapassa etamatthaü àrocesuü.

3. Atha kho bhagavà ràjagahe yathàbhirantaü viharitvà yena àëavi tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena àëavi tadavasari. Tatra sudaü bhagavà àëaviyaü viharati aggàlave cetiye. Atha kho àyasmà mahàkassapo yena bhagavà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho mahàkassapo bhagavato etamatthaü àrocesi.

4. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àëavake bhikkhå pañipucchi: "saccaü kira tumhe bhikkhave sa中àcikàyo kuñiyo kàràpetha assàmikàyo attuddesikàyo appamàõikàyo, tàyo na niññhànaü gacchanti. Te tumhe yàcanabahulà vi中attibahulà viharatha, purisaü detha, purisatthakaraü detha, -pe- tiõaü detha, mattikaü dethà"ti. Manussà upaddutà yàcanàya, upaddutà vi中attiyà bhikkhå disvà ubbijjantipi uttasantipi palàyantipi a中enapi gacchanti a中enapi mukhaü karonti dvàrampi thakenti, gàvimpi disvà palàyanti bhikkhå ma中amànà"ti. "Saccaü bhagavà".

5. Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sa中àcikàyo kuñiyo kàràpessatha assàmikàyo attuddesikàyo appamàõikàyo, tàyo na niññhànaü gacchanti. Te tumhe yàcanabahulà vi中attibahulà viharissatha: purisaü detha purisatthakaraü detha -pe- tiõaü detha mattikaü dethà"ti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

[BJT Page 378] [\x 378/]

6. Bhåtapubbaü bhikkhave dve bhàtaro isayo gaïgaü nadiü upanissàya vihariüsu. Atha kho bhikkhave maõikaõñho [PTS Page 146] [\q 146/] nàgaràjà gaïgaü nadiü uttaritvà yena kaõiññho isi tenupasaïkami upasaïkamitvà kaõiññhaü isiü sattakkhattuü bhogehi parikkhipitvà upari muddhani mahantaü phaõaü karitvà aññhàsi. Atha kho bhikkhave kaõiññho isi tassa nàgassa bhayà kiso ahosi låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. Addasà kho bhikkhave jeññho isi kaõiññhaü isiü kisaü låkhaü dubbaõõaü uppaõóuppaõóukajàtaü dhamanisanthatagattaü, disvàna kaõiññhaü isiü etadavoca: "kissa tvaü bho kiso låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisatthatagatto"ti. Idha bho maõikaõñho nàgaràjà gaïgaü nadiü uttaritvà yenàhaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà maü sattakkhattuü bhogehi parikkhipitvà upari muddhani mahantaü phaõaü karitvà aññhàsi. Tassàhaü bho nàgassa bhayà'mhi kiso låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto"ti. "Icchasi pana tvaü bho tassa nàgassa anàgamananti. " "Icchàmahaü bho tassa nàgassa anàgamananti. " "Api pana tvaü bho tassa nàgassa ki勺i passasã"ti. "Passàmahaü bho maõissa kaõñhe pilandhana"nti. "Tena hi tvaü bho taü nàgaü maõiü yàca, maõiü me bho dehi, maõinà me attho"ti.

7. Atha kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà gaïgaü nadiü uttaritvà yena kaõiññho isi tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhitaü kho bhikkhave maõikaõñhaü nàgaràjànaü kaõiññho isi etadavoca: "maõiü me bho dehi, maõinà me attho"ti. Atha kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà "bhikkhu maõiü yàcati, bhikkhussa maõinà attho"ti khippa中eva agamàsi. Dutiyampi kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà gaïgaü nadiü uttaritvà yena kaõiññho isi tenupasaïkami. Addasà kho bhikkhave kaõiññho isi maõikaõñhaü nàgaràjànaü dåratova àgacchantaü disvàna maõikaõñhaü nàgaràjànaü etadavoca: "maõiü me bho dehi, maõinà me attho"ti. Atha kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà "bhikkhu maõiü yàcati, bhikkhussa maõinà attho"ti tatova pañinivatti. Tatiyampi kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà gaïgaü nadiü uttarati. Addasà kho bhikkhave kaõiññho isi maõikaõñhaü nàgaràjànaü gaïgaü nadiü uttarantaü. Disvàna maõikaõñhaü nàgaràjànaü etadavoca: "maõiü me bho dehi, maõinà me attho"ti. Atha kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà kaõiññhaü isiü gàthàhi ajjhabhàsi:

[PTS Page 147] [\q 147/] "mamannapànaü vipulaü uëàraü uppajjatãmassa maõissa hetu,

Taü te na dassaü atiyàcako'si na càpi te assamamàgamissaü.

Såså yathà sakkharadhotapàõi tàsesi maü selaü yàcamàno,

Taü te na dassaü atiyàcako'si na càpi te assamamàgamissa"nti.

[BJT Page 380] [\x 380/]

8. Atha kho bhikkhave maõikaõñho nàgaràjà "bhikkhu maõiü yàcati bhikkhussa maõinà attho"ti pakkàmi. Tadà pakkanto pakkantova-1 ahosi, na puna paccàga勺hi. Atha kho bhikkhave kaõiññho isi tassa nàgassa dassanãyassa adassanena bhiyyosomattàya kiso ahosi låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. Addasà kho bhikkhave jeññho isi kaõiññhaü isiü bhãyyosomattàya kisaü lukhaü dubbaõõaü uppaõóuppaõóukajàtaü dhamanisanthatagattaü. Disvàna kaõiññhaü isiü etadavoca: "kissa tvaü bho bhiyyosomattàya kiso lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto"ti. Tassàhaü bho nàgakassa dassanãyassa adassanena. Bhiyyosomattàya kiso lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto"ti. Atha kho bhikkhave jeññho isi kaõiññhaü isiü gàthàya ajjhabhàsi: -

"Na taü yàce yassa piyaü jigiüse-2 desso-3 hoti atiyàcanàya,

Nàgo maõiü yàcito bràhmaõena adassana中eva tadajjhagamàti.

Tesaü hi nàma bhikkhave tiracchànagatànaü pàõànaü amanàpà bhavissati yàcanà amanàpà vi中atti. Kimaïga-4 pana manussabhåtànaü.

9. Bhåtapubbaü bhikkhave a中ataro bhikkhu himavantapasse viharati a中atarasmiü vanasaõóe. Tassa kho pana bhikkhave vanasaõóassa avidåre mahantaü ninnaü pallalaü. Atha kho bhikkhave mahàsakuõasaïgho tasmiü pallale divasaü gocaraü caritvà sàyaü taü vanasaõóaü vàsàya upagacchati. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tassa sakuõasaïghassa saddena ubbàëehà yenàhaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà maü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho ahaü bhikkhave taü bhikkhuü etadavoca [PTS Page 148] [\q 148/] "kacci bhikkhu khamanãyaü, kacci yàpanãyaü, kaccisi appakilamathena addhànaü àgato, kuto ca tvaü bhikkhu àgacchasã"ti. "Khamanãyaü bhagavà, yàpanãyaü bhagavà, appakilamathena càhaü bhante addhànaü àgato. Atthi bhante himavantapasse mahàvanasaõóo. Tassa kho pana bhante vanasaõóassa avidåre mahantaü ninnaü pallalaü. Atha kho bhante mahàsakuõasaïgho tasmiü pallale divasaü gocaraü caritvà sàyaü taü vanasaõóaü vàsàya upagacchati. Tato ahaü bhagavà àgacchàmi tassa sakuõasaïghassa saddena ubbàëehà"ti. "Icchasi pana tvaü bhikkhu tassa sakuõasaïghassa anàgamana"nti. "Icchàmahaü bhagavà tassa sakuõasaïghassa anàgamana"nti. "Tena hi tvaü bhikkhu tattha gantvà taü vanasaõóaü ajjhogahetvà rattiyà pañhamaü yàmaü tikkhattuü saddamanussàvehi: "suõantu me bhonto sakuõà, yàvatikà imasmiü vanasaõóe vàsaü upagatà pattena me attho, ekekaü me bhonto pattaü dadantu"ti. Rattiyà majjhimaü yàmaü -perattiyà pacchimaü yàmaü tikkhattuü saddamanussàvehi; "suõantu me bhonto sakuõà yàvatikà imasmiü vanasaõóe vàsaü upagatà, pattena me attho, ekekaü me bhonto pattaü dadantu"ti.

1. Tathà pakkantova, machasa. Tadà pakkannoca sãmu.

2. Jigãse, machasaü

3. Videsso, machasaü. Desso ca, syà.

4. Kimaïgaü, machasaü.

[BJT Page 382] [\x 382/]

10. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tattha gantvà taü vanasaõóaü ajjhogahetvà rattiyà pañhamaü yàmaü tikkhattuü saddamanussàvesi: "suõantu me bhonto sakuõà yàvatikà imasmiü vanasaõóe vàsaü upagatà, pattena me attho, ekekaü me bhonto pattaü dadantu"ti. Rattiyà majjhimaü yàmaü -perattiyà pacchimaü yàmaü tikkhattuü saddamanussàvesi: "suõantu me bhonto sakuõà yàvatikà imasmiü vanasaõóe vàsaü upagatà, pattena me attho, ekekaü me bhonto pattaü dadantu"ti. Atha kho bhikkhave so sakuõasaïgho bhikkhu pattaü yàcati. Bhikkhussa pattena attho"ti. Tambhà vanasaõóà pakkàmi. Tadà pakkanto pakkantova ahosi. Na puna paccàga大i. Tesaü hi nàma bhikkhave tiracchànagatànaü pàõànaü amanàpà bhavissati yàcanà amanàpà vi中atti, kimaïga pana manussabhåtànaü.

11. Bhåtapubbaü bhikkhave raññhapàlassa kulaputtassa pità raññhapàlaü kulaputtaü gàthàya ajjhabhàsi:

"Apàhaü te na jànàmi raññhapàla bahujjanà,

Te maü saïgamma yàcanti kasmà maü tvaü na yàcasãti.

Yàcako appiyo hoti yàcaü addamappiyo,

Tasmàhaü taü na yàcàmi mà me viddesanà-1 ahå"ti.

12. So hi nàma bhikkhave raññhapàlo kulaputto sakaü pitaraü evaü vakkhati kimaïga pana jano janaü. Gihãnaü hi bhikkhave dussaüharàni bhogàni saübhatàni'pi-2 [PTS Page 149] [\q 149/] duranurakkhiyàni. Tattha nàma tumhe moghapurisà evaü dussaüharesu bhogesu saübhatesupi-3 duranurakkhiyesu yàcanabahulà vi中attibahulà viharissatha: "purisaü detha, purisatthakaraü detha, goõaü detha, sakañaü detha, vàsiü detha: pharasuü-4 detha, kuñhàriü detha, kuddàlaü detha, nikhàdanaü detha, valliü detha. Vephaü detha mu大aü detha, babbajaü detha, tiõaü detha, mattikaü dethà"ti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Sa中àcikàya pana bhikkhunà kuñiü kàrayamànena assàmikaü attuddesaü pamàõikà kàretabbà. Tatiradaü pamàõaü: dãghaso dvàdasavidatthiyo sugatavidatthiyà tiriyaü sattantarà, bhikkhå abhinetabbà vatthudesanàya. Tehi bhikkhåhi vatthuü desetabbaü anàrambhaü saparikkamanaü. Sàrambhe ce bhikkhu vatthusmiü aparikkamane sa中àcikàya kuñiü kàreyya bhikkhå và anabhineyya vatthudesanàya pamàõaü và atikkàmeyya saïghàdiseso"ti.

13. Sa中àcikà nàma: sayaü yàcitvà purisampi purisatthakarampi goõampi sakañampi vàsimpi pharasumpi kuñhàrimpi kuddàlampi nikhàdanampi vallimpi vephampi mu大ampi babbajampi tiõampi mattikampi.

Kuñinàma: ullittà và hoti avalittà và ullittàvallittà và.

Kàrayamànenàti karontena và kàràpentena và.

1. Videssanà. Machasaü. Sã. Mu. 2. Saühatànipi. Sã. Mu. 3. Saühatesupi. Sãmu. 4. Parasuü machasaü. Sã. Mu.

[BJT Page 384] [\x 384/]

Assàmikanti na a中o koci sàmiko hoti itthã và puriso và gahaññho và pabbajito và

Attuddesanti attano atthàya.

Pamàõikà kàretabbà tatiradaü pamàõaü: dighaso dvàdasa vidatthiyo sugatavidatthiyà ti bàhirimena mànena.

Tiriyaü sattantarà ti abbhantarimena mànena.

Bhikkhu abhinetabbà vatthu desanàyàti - tena kuñikàrakena bhikkhunà kuñivatthuü sodhetvà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante sa中àcikàya kuñiü kattukàmo assàmikaü attuddesaü. Sohaü bhante saïghaü kuñivatthu olokanaü yàcàmi"ti. Dutiyampi yàcitabbo. Tatiyampi [PTS Page 150] [\q 150/] yàcitabbo. Sace sabbo saïgho ussahati kuñivatthuü oloketuü, sabbena saïghena oloketabbaü. No ce sabbo saïgho ussahati kuñivatthuü oloketuü, ye tattha honti bhikkhå vyattà pañibalà sàrambhaü anàrambhaü saparikkamanaü aparikkamanaü jànituü, te yàcitvà sammannitabbà. Eva勺a pana bhikkhave sammantitabbà vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho ayaü itthannàmo bhikkhu sa中àcikàya kuñiü kattukàmo assàmikaü attuddesaü, so saïghaü kuñivatthu olokanaü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàma勺a itthannàma勺a bhikkhå sammanneyya itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthuü oloketuü. Esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu sa中àcikàya kuñiü kattukàmo assàmikaü attuddesaü, so saïghaü kuñivatthuolokanaü yàcati, saïgho itthannàma勺a itthannàma勺a bhikkhå sammannati itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthuü oloketuü, yassàyasmato khamati itthannàmassa ca itthannàmassa ca bhikkhånaü sammati-1. Itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthuü oloketuü. So tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammatà saïghena itthannàmo ca itthannàmo ca bhikkhu itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthuü oloketuü. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã"ti.

1. Sammuti. Machasaü

[BJT Page 386] [\x 386/]

Tehi sammatehi bhikkhåhi tattha gantvà kuñivatthu oloketabbaü sàrambhaü anàrambhaü, saparikkamanaü aparikkamanaü jànitabbaü. Sace sàrambhaü hoti aparikkamanaü, mà idha karãti vattabbo. Sace anàrambhaü hoti saparikkamanaü saïghassa àrocetabbaü anàrambhaü saparikkamananti. Tena kuñikàrakena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante sa中acikàya kuñiü kattukàmo assàmikaü attuddesaü, sohaü bhante saïghaü kuñivatthudesanaü yàcàmã"ti. Dutiyampi yàcitabbo. Tatiyampi yàcitabbo. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho ayaü itthannàmo bhikkhu sa中àcikàya kuñiü kattukàmo assàmikaü attuddesaü, so saïghaü kuñivatthudesanaü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthuü deseyya. Esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho ayaü itthannàmo bhikkhu sa中àcikàya kuñiü kattukàmo assàmikaü attuddesaü, so saïghaü kuñivatthudesanaü yàcati, [PTS Page 151] [\q 151/] saïgho itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthuü deseti, yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthussa desanà so tuõhassa, yassa nakkhamati so bhàseyya.

Desitaü saïghena itthannàmassa bhikkhuno kuñivatthu. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã"ti.

Sàrambhaü nàma: kipillikànaü và àsayo hoti. Upacikànaü và àsayo hoti. Undurànaü và àsayo hoti. Ahãnaü và àsayo hoti. Vicchikànaü và àsayo hoti. Satapadãnaü và àsayo hoti. Hatthinaü và àsayo hoti. Sãhànaü và àsayo hoti. Vyagghànaü và àsayo hoti. Dãpãnaü và àsayo hoti. Acchànaü và àsayo hoti. Taracchànaü và àsayo hoti. Yesaü kesa勺i tiracchànagatànaü pàõànaü àsayo hoti. Pubbannanissitaü và hoti. Aparannanissitaü và hoti. Abbhàghàtanissitaü và hoti. âghàtanissitaü và hoti susànanissitaü và hoti. Uyyànanissitaü và hoti. Ràjavatthunissitaü và hoti. Hatthisàlànissãtaü và hoti. Assasàlànissitaü và hoti. Bandhanàgàranissitaü và hoti. Pànàgàranissitaü và hoti. Sånànissitaü và hoti. Racchànissitaü và hoti. Caccaranissitaü và hoti. Sabhànissitaü và hoti. Saüsaraõa-1 nissitaü và hoti. Etaü sàrambhaü nàma:

Aparikkamanaü nàma: na sakkà hoti yathàyuttena sakañena anuparigantuü, samantà nisseniyà anuparigantuü. Etaü aparikkamanaü nàma.

1. Saücaraõa, aññhakathà.

[BJT Page 388] [\x 388/]

Anàrambhaü nàma: na kipillikànaü và àsayo hoti -pe- na saüsaraõanissitaü và hoti. Etaü anàrambhaü nàma.

Saparikkamanaü nàma: sakkà hoti yathà yuttena sakañena anuparigantuü, samantà nisseniyà anuparigantuü, etaü saparikkamanaü nàma.

Sa中àcikà nàma: sayaü yàcitvà purisampi purisatthakarampi -pemattikampi.

Kuñi nàma: ullittà và hoti avalittà và ullittàvalittà và. Kareyyàti karoti và kàràpeti và.

Bhikkhå và anabhineyya vatthudesanàya pamàõaü và atikkàmeyyàti: 兀ttidutiyena kammena kuñivatthuü na desàpetvà àyàmato và vitthàrato và antamaso kesaggamattampi atikkàmetvà karoti và kàràpeti và payoge payoge dukkañaü, ekaü piõóaü anàgate àpatti thullaccayassa; tasmiü piõóe àgate àpatti saïghàdisesassa.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

1. [PTS Page 152] [\q 152/] bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü,

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü,

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü.

[BJT Page 390] [\x 390/]

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõàtikkantaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõàtikkantaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõàtikkantaü anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõikaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõikaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti pamàõikaü anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü.

[PTS Page 153] [\q 153/] bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü pamàõikaü sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü pamàõikaü anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa.

Bhikkhu kuñiü karoti desitavatthukaü pamàõikaü anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

[BJT Page 392] [\x 392/]

2. Bhikkhu samàdisati kuñiü me karothàti, tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa. -Pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

3. Bhikkhu samàdisati kuñiü me karothàti, tassa kuñiü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

4. Bhikkhu samàdisati kuñiü me karothàti, tassa kuñiü karontã pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa. -Pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

5. Bhikkhu samàdisati kuñiü me karothàti, tassa kuñiü karontã pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

6. Bhikkhu samàdisati kuñiü me karothàti. Tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa. -Peanàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa. -Pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü.

7. Bhikkhu samàdisati kuñiü me karothàti tassa kuñiü karontã desitavatthukaü pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -peanàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

8. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati. Kuñiü me karothàti na ca samàdisati. Desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà càti tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa. -Peanàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa. -Peanàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 394] [\x 394/]

9. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati. "Kuñiü me karothàti na ca samàdisati. Desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà"ti tassa kuñiü karonti. Desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

10. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati "kuñiü me karothà'ti na ca samàdisati, pamàõikà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti saïghàdisesassa.

11. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati "kuñiü me karothàti na ca samàdisati' pamàõikà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti, tassa kuñiü karontã pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

12. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati "kuñiü me karothàti na ca samàdisati 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa. -Pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa -peanàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü.

13. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti na ca samàdisati 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã desitavatthukà pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dvinnaü dukkañànaü, -pesàrambhaü saparikkamanaü, àpatti dukkañassa. -Pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü anàpatti.

14. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so suõàti "kuñi kira me kayirati adesitavatthukà sàrambhà aparikkamanà"ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü dåto và pàhetabbo. 'Desãtavatthukà ca [PTS Page 154] [\q 154/] hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti no ce sàmaü và gaccheyya. Dåtaü và pahiõeyya àpatti dukkañassa.

[BJT Page 396] [\x 396/]

15. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü sàrambhà saparikkamanaü so suõàti kuñi kira me kayirati adesitavatthukà sàrambhà saparikkamanà'ti tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü duto và pàhetabbo "desitavatthukà ca hotu anàrambhà cà"ti no ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya, àpatti dukkañassa.

16. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti samàdisati ca desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü anàrambhaü aparikkamanaü so suõàti 'kuñi kira me kayirati adesitavatthukà anàrambhà aparikkamanà'ti, tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü dåto và pàhetabbo. 'Desitavatthukà ca hotu saparikkamanà cà"ti, no ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya àpatti dukkañassa.

17. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati "kuñiü me karothà'ti samàdisati ca desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã adesitavatthukaü anàrambhaü saparikkamanaü. So suõàti "kuñi kira me kayirati adesitavatthukà anàrambhà saparikkamanà'ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü dåto và pahetabbo desãtavatthukà hotu'ti no ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya, àpatti dukkañassa.

18. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati "kuñiü me karothà'ti samàdisati ca desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü. So suõàti "kuñi kira me kayirati desitavatthukà sàrambhà aparikkamanà'ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü, dåto và pahetabbo. 'Anàrambhà ca hotu saparikkamanà cà'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya, àpatti dukkañassa.

19. Bhikkhå samàdisitvà pakkamati kuñiü me karothà'ti samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karontã desitavatthukaü sàrambhaü saparikkamanaü. So suõàti "kuñi kira me kayirati desitavatthukà sàrambhà saparikkamanà'ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü, dåto và pàhetabbo. 'Anàrambhà hotu'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya. âpatti dukkañassa.

20. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati kuñiü me karotha'ti. Samàdisati ca desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karonti desitavatthukaü anàrambhaü aparikkamanaü. So suõàti 'kuñi kira me kayirati desitavatthukà anàrambhà aparikkamanà'ti tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü, dåto và pàhetabbo. 'Saparikkamanà ca hotu'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya àpatti dukkañassa.

21. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti tassa kuñiü karontã desitavatthukaü anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

[BJT Page 398] [\x 398/]

22. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'pamàõikà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karontã pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü. So suõàti 'kuñi kira me kayirati pamàõàtikkantà sàrambhà aparikkamanà'ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü dåto và pàhetabbo pamàõikà-1 ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà càti -pe- pamàõikà ca hotu anàrambhà càti -pe- pamàõikà ca hotu saparikkamanà càti -pe- pamàõikà hotu'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya, àpatti dukkañassa.

23. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'pamàõikà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü. So suõàti 'kuñi kira me kayirati pamàõikà sàrambhà aparikkamanà'ti. Tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü dåto và pàhetabbo 'anàrambhà ca hotu saparikkamanà cà'ti -peanàrambhà hotu'ti -pe- saparikkamanà hotu'ti -peanàpatti.

24. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü. So suõàti 'kuñi kira me kayirati adesitavatthukà pamàõàtikkantà sàrambhà aparikkamanà'ti tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü, dåto và pàhetabbo desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti -pe- 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà cà'ti -pe- 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca saparikkamanà cà'ti -pe- desitavatthukà ca hotu pamàõikà cà'ti. No ce sàmaü và gaccheyya dåtaü và pahiõeyya, àpatti dukkañassa.

25. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti desitavatthukaü pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü. So suõàti 'kuñi kira me kayirati desitavatthukà pamàõikà sàrambhà aparikkamanà'ti tena bhikkhunà sàmaü và gantabbaü, dåto và pàhetabbo anàrambhà ca hotu saparikkamanà cà'ti -pe- anàrambhà hotu'ti -pesaparikkamanà hotu"ti -pe- anàpatti.

26. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca "desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü-2 tiõõaü dukkañànaü -pesàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa.

1. Desitavatthukà machasaü. 2. Kàrakànaü - syà.

[BJT Page 400] [\x 400/]

27. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pesàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -peanàrambhaü [PTS Page 155] [\q 155/] aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

28. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti samàdisati ca 'pamàõikà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü tiõõaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -peanàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa.

29. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'pamàõikà ca hotu anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

30. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà"ti. Tassa kuñiü karonti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü catunnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü tiõõaü dukkañànaü -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü tiõõaü dukkañànaü -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü.

31. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Samàdisati ca 'desitavatthukà ca hotu pamàõikà ca anàrambhà ca saparikkamanà cà'ti. Tassa kuñiü karonti desitavatthukaü pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa. -Pe- anàrambhaü aparikkamanaü, àpatti kàrakànaü dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

[BJT Page 402] [\x 402/]

32. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti adesitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati, tena bhikkhunà sà kuñi a中assa và dàtabbà bhinditvà và puna kàtabbà. No ca a中assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, -peàpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti saïghàdisesassa.

33. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati. Tena bhikkhunà sà kuñi a中assa và dàtabbà bhinditvà và puna kàtabbà. No ce a中assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pesàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, -pe- àpatti dukkañassa -peanàrambhaü saparikkamanaü, -pe- anàpatti.

34. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati, tena bhikkhunà sà kuñi a中assa và dàtabbà bhinditvà và puna kàtabbà. No ce a中assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, -peàpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti saïghàdisesassa.

35. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti pamàõikaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati. Tena bhikkhunà sà kuñi a中assa và dàtabbà bhinditvà và puna kàtabbà. No ce a中assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pesàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, -pe- àpatti dukkañassa -peanàrambhaü saparikkamanaü, -pe- anàpatti.

36. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti adesitavatthukaü pamàõàtikkantaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati, tena bhikkhunà sà kuñi a中assa và dàtabbà bhinditvà và puna kàtabbà. No ce a中assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti dvinnaü saïghàdisesena dvinnaü dukkañànaü -pe- sàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü aparikkamanaü, -pe- àpatti dvinnaü saïghàdisesena dukkañassa -pe- anàrambhaü saparikkamanaü, -peàpatti dvinnaü saïghàdisesassa.

[BJT Page 404] [\x 404/]

37. Bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti desitavatthukaü sàrambhaü aparikkamanaü, so ce vippakate àgacchati. Tena bhikkhunà sà kuñi a中assa và dàtabbà bhinditvà và puna kàtabbà. No ce a中assa và dadeyya bhinditvà và puna kàreyya, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pesàrambhaü saparikkamanaü, -pe- àpatti dukkañassa -peanàrambhaü aparikkamanaü, -pe- àpatti dukkañassa bhikkhu samàdisitvà pakkamati 'kuñiü me karothà'ti. Tassa kuñiü karonti desitavatthukaü pamàõikaü anàrambhaü saparikkamanaü, anàpatti.

38. Attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti, àpatti saïghàdisesassa.

39. Anàpatti lene guhàya tiõakuñikàya a中assatthàya, vàsàgàraü ñhapetvà sabbattha, anàpatti ummattakassa àdikammikassàti.

Kuñikàrasikkhàpadaü niññhitaü.