[BJT Page 330] [\x 330/]

3. 4.
Attakàmapàricariyasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã sàvatthiyaü kulupago hoti. Bahukàni kulàni upasaïkamati. Tena kho pana samayena a中atarà itthã matapatikà abhiråpaü hoti dassanãyà pàsàdikà. Atha kho àyasmà udàyã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena tassà itthiyà nivesanaü tenupasaïkami. [PTS Page 132] [\q 132/] upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi.

2. Atha kho sà itthã yenàyasmà udàyã, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho taü itthiü àyasmà udàyã dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi.

3. Atha kho sà itthã àyasmatà udàyinà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità àyasmantaü udàyiü etadavoca: "vadeyyàtha bhante yena attho. Pañibalà mayaü ayyassa dàtuü yadidaü cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàra"nti. "Na kho te bhagini ambhàkaü dullabhà yadidaü cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrà. Api ca yo ambhàkaü dullabho taü dehã"ti. "Kiü bhante"ti "methunaü dhamma"nti. "Attho bhante"ti "attho bhaginã"ti. "Ehi bhante"ti ovarakaü pavisitvà sàñakaü nikkhipitvà ma勺ake uttànà nipajji. Atha kho àyasmà udàyã yena sà itthã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà "ko imaü vasalaü duggandhaü àmasissatã"ti niññhubhitvà pakkàmi.

4. Atha kho sà itthã ujjhàyati khãyati vipàceti: "alajjino ime samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Imehi nàma dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi imesaü sàma中aü. Natthi imesaü brahma中aü. Naññhaü imesaü sàma中aü. Naññhaü imesaü brahma中aü. Kuto imesaü sàma中aü? Kuto imesaü brahma中aü? Apagatà ime sàma中à. Apagatà ime brahma中à. Kathaü hi nàma samaõo udàyã maü sàmaü methunaü dhammaü yàcitvà, 'ko imaü vasalaü duggandhaü àmasissatã'ti niññhubhitvà pakkamissati? Kiü me pàpakaü? Kiü me duggandhaü? Kassàhaü? Kena hàyàmã?"Ti.

5. A中àpi itthiyo ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "alajjino ime samaõà sakyaputtãyà -pe- kathaü hi nàma samaõo udàyã imissà sàmaü methunaü dhammaü yàcitvà ko imaü vasalaü duggandhaü àmasissatãti niññhubhitvà pakkamissati? Kiü imissà pàpakaü? Kiü imissà duggandhaü? Kassàyaü? Kena hàyatã?"Ti.

6. Assosuü kho bhikkhå tàsaü itthãnaü ujjhàyantãnaü khãyantãnaü vipàcentãnaü. Ye te bhikkhu appicchà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsissatã"ti.

[BJT Page 332] [\x 332/]

7. Atha kho te bhikkhå-1 bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü [PTS Page 133] [\q 133/] sannipàtàpetvà àyasmantaü udàyiü pañipucchi: "saccaü kira tvaü udàyã màtugàmassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsasã"ti. "Saccaü bhagavà. " Viharahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsissasi? Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya -pe-kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe-eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu otiõõo vipariõatena cittena màtugàmassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàseyya: etadaggaü bhagini, pàricariyànaü yà màdisaü sãlavantaü kalyàõadhammaü brahmacàriü etena dhammena paricareyyàti methunåpasaühitena, saïghàdiseso"ti.

8. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhå'ti.

Otiõõo nàma: sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

Vipariõatanti rattampi cittaü vipariõataü. Duññhampi cittaü vipariõataü måëhampi cittaü vipariõataü. Api ca rattaü cittaü imasmiü atthe adhippetaü vipariõatanti.

Màtugàmo nàma: manussitthã. Na yakkhã, na petã, na tiracchànagatà, vi中å pañibalà subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Màtugàmassa santike'ti màtugàmassa sàmantà, màtugàmassa avidåre.

Attakàmanti attano kàmaü, attano hetuü, attano adhippàyaü, attano pàricariyaü,

Etadagganti etaü aggaü etaü seññhaü etaü mokkhaü etaü uttamaü etaü pavaraü -

Yà'ti khattiyà -2 và bràhmaõivà vessã và suddã và.

Màdisanti khattiyaü và bràhmaõaü và vessaü và suddaü và.

1. Atha kho te bhikkhu àyasmantaü udàyiü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato, machasaü.

2. Khatti. Sã. Mu.

[BJT Page 334] [\x 334/]

Sãlavattanti pàõàtipàtà pañivirataü, adinnàdànà pañivirataü, musàvàdà pañivirataü.

Brahmacàrinti methunadhammà pañivirataü.

Kalyàõadhammo nàma: tena ca sãlena tena ca brahmacariyena kalyàõadhammo hoti.

Etena dhammenàti methunadhammena.

Paricareyyàti abhirameyya.

Methunåpasaühitenàti methunadhammapañisaüyuttena.

Saïghàdiseso'ti -pe- tenapi vuccati saïghàdiseso'ti.

1. [PTS Page 134] [\q 134/] itthã ca hoti, itthisa中i, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati, àpatti saïghàdisesassa.

2. ( Itthã ca hoti, vematiko -pe- paõóakasa中i -pe-purisasa中i -pe-tiracchànagatasa中i, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati, àpatti dukkañassa.

3. Paõóako ca hoti, paõóakasa中i, sàratto ca. Bhikkhu ca naü paõóakassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati, àpatti thullaccayassa.

4. Paõóako ca hoti vematiko -pe- purisasa中i. -Pe-tiracchànagatasa中ã. Itthisa中ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü paõóakassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati àpatti dukkañassa.

5. Puriso ca hoti -pe- tiracchànagato ca hoti, tiracchànagatasa中ã -pe-vematiko. -Pe- itthisa中ã. -Pe-paõóakasa中ã. -Pe- purisasa中ã sàratto ca. Bhikkhu ca naü tiracchànagatassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati àpatti dukkañassa. ) *

6. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中ã, sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati, àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü -pe-

7. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã, sàratto ca, bhikkhå ca naü ubhinnaü santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàsati, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe

* Imehi antaritapàñhà sãmu. Potthake na dissanti.

[BJT Page 336] [\x 336/]

8. Anàpatti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrena upaññhahàti bhaõati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà.

Kathaü va大hà labhe puttaü piyà ca subhagà siyà,

Kiü dajjaü kenupaññheyyaü kathaü gaccheyyaü suggatinti.

1. Tena kho pana samayena a中atarà va大hà itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kathàhaü bhante vijàyeyya"nti. "Tena hi bhagini aggadànaü dehã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (1)

2. Tena kho pana samayena a中atarà vijàyinã itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kathàhaü bhante puttaü labheyya"nti. "Tena hi bhagini aggadànaü dehã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (2)

3. Tena kho pana samayena a中atarà va大hà itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kathàhaü bhante sàmikassa piyà assa"nti. "Tena hi bhagini aggadànaü dehã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (3)

4. Tena kho pana samayena a中atarà va大hà itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kathàhaü bhante subhagà assa?"Nti. "Tena hi bhagini aggadànaü dehã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (4)

5. Tena kho pana samayena a中atarà va大hà itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kyàhaü bhante ayyassa dajjàmã?"Ti. ,Aggadànaü bhaginã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (5)

6. Tena kho pana samayena a中atarà va大hà itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kenàhaü bhante ayyaü upaññhemã?"Ti. "Aggadànena bhaginã" ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (6)

[BJT Page 338] [\x 338/]

7. Tena kho pana samayena a中atarà va大hà itthã kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: "kathàhaü bhante sugatiü gaccheyya"nti. "Tena hi bhagini aggadànaü dehã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti? "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti (7)

Attakàmapàricariyasikkhàpadaü [PTS Page 135] [\q 135/] niññhitaü