[PTS Page 120] [\q 120/]

3. 2.
Kàyasaüsaggasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyi ara中e viharati. Tassàyasmato vihàro abhiråpo hoti dassanãyo pàsàdiko, majjhe gabbho samantà pariyàgàro. Supa中attaü ma勺apãñhaü bhisibimbohanaü, pànãyaü paribhojanãyaü såpaññhitaü, pariveõaü susammaññhaü. Bahå manussà àyasmato udàyissa vihàrapekkhakà àgacchanti.

2. A中ataro'pi bràhmaõo sapajàpatiko yenàyasmà udàyi, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavoca: "icchàmi mayaü bhoto udàyissa vihàraü pekkhitu"nti. "Tena hi bràhmaõa pekkhasså"ti avàpuraõaü àdàya ghañikaü ugghàñetvà kavàñaü panàmetvà vihàraü pàvisi. So'pi kho bràhmaõo àyasmato udàyissa piññhito pàvisi. Sàpi kho bràhmaõi tassa bràhmaõassa piññhito pàvisi. Atha kho àyasmà udàyi ekacce vàtapàne vivaranto ekacce vàtapàne thakento gabbhaü anuparigantvà piññhito àgantvà tassà bràhmaõiyà aïgamaïgàni paràmasi. Atha kho so bràhmaõo àyasmatà udàyinà saddhiü pañisammoditvà àgamàsi.

3. Atha kho so bràhmaõo attamano attamanavàcaü nicchàresi; "uëàrà ime samaõà sakyaputtiyà ye ime evaråpe ara中e viharanti. Bhavampi udàyã uëàro yo evaråpe ara中e viharatã"ti. Evaü vutte sà bràhmaõi taü bràhmaõaü etadavoca: [PTS Page 120] [\q 120/] "kuto tassa uëàratà? Yatheva me tvaü aïgamaïgàni paràmasi. Evameva me samaõo udàyi aïgamaïgàni paràmasã"ti.

[BJT Page 294] [\x 294/]

4. Atha kho so bràhmaõo ujjhàyati khãyati vipàceti: "alajjino ime samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Imehi nàma dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi imesaü sàma中aü, natthi imesaü brahma中aü, naññhaü imesaü sàma中aü, naññhaü imesaü brahma中aü, kuto imesaü sàma中aü, kuto imesaü brahma中aü, apagatà ime sàma中à, apagatà ime brahma中à kathaü hi nàma samaõo udàyã mama bhariyàya aïgamaïgàni paràmasissati. Nahi sakkà kulitthihi kuladhitàhi kulakumàrãhi kulasuõahàhi kuladàsãhi àràmaü và vihàraü và gantuü. Sace-1. Kãlitthiyo kuladhitaro-2 kulakumàriyo kulasuõhàyo kuladàsiyo àràmaü và vihàraü và gaccheyyuü, tàpi samaõà sakyaputtiyà duseyyu"nti.

5. Assosuü kho bhikkhå tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjissatã"ti.

6. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àràcesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü udàyiü pañipucchi: "saccaü kira tvaü udàyi màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajji"ti. "Saccaü bhagavà" ti. Viharahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjissasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya -pe- kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu otiõõo vipariõatena cittena màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjayya: hatthagàhaü và veõigàhaü và a中atarassa và a中atarassa và aïgassa paràmasanaü, saïghàdiseso"ti.

7. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

[PTS Page 121] [\q 121/] otiõõo nàma: sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

1. Sacehi: syà 2. Kuladhãtaro. Machasaü. Kuladhãtàyo sãmu.

[BJT Page 296] [\x 296/]

Vipariõatanti rattampi cittaü vipariõataü, duññhampi cittaü vipariõataü, muëhampi cittaü vipariõataü. Api ca rattaü cittaü imasmiü atthe adhippetaü vipariõatanti.

Màtugàmo nàma manussitthi, na yakkhã, na petã, na tiracchànagatà. Antamaso tadahujàtàpi dàrikà, pageva mahattarã.

Saddhinti ekato.

Kàyasaüsaggaü samàpajjeyyàti ajjhàcàro vuccati.

Hattho nàma kapparaü upàdàya yàva agganakhà.

Veõi nàma suddhakesà và suttamissà và màlamissà và hira中amissà và suvaõõamissà và muttàmissà và maõimissà và.

Aïgaü nàma hattha勺a veõi勺a ñhapetvà avasesaü aïgaü nàma.

8. âmasanà paràmasanà omasanà ummasanà olaïghanà ullaïghanà àkaóóhanà patikaóóhanà abhiniggaõhanà abhinippãëanà gahaõaü jåpanaü.

âmasanà nàma àmaññhamattà.

Paràmasanà nàma itocito ca sa勺opanà.

Dhamasanà nàma heññhà oropanà.

Ummasanà nàma uddhaü uccàraõà.

Olaïghanà nàma heññhà onamanà.

Ullaïghanà nàma uddhaü uccàraõà.

âkaóóhanà nàma àvi大anà-1.

Patikaóóhanà nàma patipanàmanà.

Abhiniggaõhanà nàma aïgaü gahetvà nippãëanà.

Abhinippãëanà nàma kenaci saha nippãëanà.

Gahaõaü nàma gahitamattaü.

Jupanaü nàma phuññhamattaü.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdiseso'ti.

1. âvi大anaü. Machasaü. Syà.

[BJT Page 298] [\x 298/]

1. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati paràmasati omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti àkaóóhati patikaóóhati abhiniggaõhàti abhinippãëeti gaõhàti jupati, àpatti saïghàdisesassa.

2. Itthã ca hoti, vematiko sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa. Itthi ca hoti, paõóakasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa. Itthi ca hoti, purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati. âpatti thullaccayassa. Itthi ca hoti, tiracchànagatasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa.

3. Paõóako ca hoti, paõóakasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü [PTS Page 122] [\q 122/] paõóakassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa.

Paõóako ca hoti, vematiko sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Paõóako ca hoti, purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Paõóako ca hoti, tiracchànagatasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Paõóako ca hoti, itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

4. Puriso ca hoti, purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü purisassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa; puriso ca hoti, vematiko -pe- puriso ca hoti, tiracchànagatasa中i -pe- puriso ca hoti, itthisa中i -pe- puriso ca hoti, paõóakasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü purisassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

[BJT Page 300] [\x 300/]

5. Tiracchànagato ca hoti tiracchànagatasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü tiracchànagatassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa. Tiracchànagato ca hoti, vematiko -pe- tiracchànagato ca hoti, itthisa中i -pe- tiracchànagato ca hoti paõóakasa中i -pe- tiracchànagato ca hoti, purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü tiracchànagatassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Ekamålakaü
 
 

1. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü.

2. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü vematiko sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati àpatti dvinnaü thullaccayànaü.

3. Dve itthiyo dvinnaü itthãnaü paõóakasa中i -pe- purisasa中i -pe-tiracchànagatasa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü thullaccayànaü.

4. Dve paõóakà, dvinnaü paõóakànaü paõóakasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü paõóakànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü thullaccayànaü.

5. Dve paõóakà, dvinnaü paõóakànaü vematiko -pe-purisasa中ã -pe- tiracchànagatasa中ã -pe- itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü paõóakànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

[BJT Page 302] [\x 302/]

6. Dve purisà, dvinnaü purisànaü purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca, naü dvinnaü purisànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

7. Dve purisà, dvinnaü purisànaü vematiko -pe-tiracchànagatasa中i -pe-itthisa中i -pe- paõóakasa中i sàratto ca bhikkhu ca, naü dvinnaü purisànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

8. Dve tiracchànagatà, dvinnaü tiracchànagatànaü tiracchànagatasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü tiracchànagatànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

9. Dve tiracchànagatà, dvinnaü tiracchànagatànaü vematiko -pe-itthisa中i -pe-paõóakasa中i -pe- purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü tiracchànagatànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

10. Itthi ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

11. Itthi ca paõóako ca, ubhinnaü vematiko sàratto ca, bhikkhu [PTS Page 123] [\q 123/] ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

12. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü paõóakasa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmati chupati -pe-gaõhàti, àpatti dvinnaü thullaccayànaü.

13. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü purisasa中i sàratto ca, bhikkhu naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

14. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü tiracchànagatasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

[BJT Page 304] [\x 304/]

15. Itthã ca puriso ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

16. Itthã ca puriso ca, ubhinnaü vematiko -pe- paõóakasa中ã -pe- purisasa中i -pe- tiracchànagatasa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

17. Itthã ca tiracchànagato ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti saïghàdisesena dukkañassa.

18. Itthã ca tiracchànagato ca, ubhinnaü vematiko -pe-paõóakasa中i -pe-purisasa中ã -pe- tiracchànagatasa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

19. Paõóako ca puriso ca, ubhinnaü paõóakasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

20. Paõóako ca puriso ca, ubhinnaü vematiko -pe-purisasa中ã -pe-tiracchànagatasa中ã -pe- itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

21. Paõóako ca tiracchànagato ca, ubhinnaü paõóakasa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

22. Paõóako ca tiracchànagato ca, ubhinnaü vematiko -pe-purisasa中ã -pe-tiracchànagatasa中ã -pe- itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü

[BJT Page 306] [\x 306/]

23. Puriso ca tiracchànagato ca, ubhinnaü purisasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

24. Puriso ca tiracchànagato ca, ubhinnaü vematiko -pe-tiracchànagatasa中ã -pe-itthisa中i -pe- paõóakasa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

Dumålakaü niññhitaü

1. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa. -Pe-

2. Dve itithiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthinaü kàyena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü thullaccayànaü. -Pe-

3. [PTS Page 124] [\q 124/] itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa. -Pe-

5. Dve itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthinaü kàyapañibaddhena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü thullaccayànaü. -Pe-

6. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyapañibaddhena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa -pe-

7. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa. -Pe-

[BJT Page 308] [\x 308/]

8. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthinaü kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü. -Pe-

9. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

10. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. -Pe-

11. Dve itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthinaü nissaggiyena kàyaü àmasati, àpatti dvinnaü dukkañànaü. -Pe-itthinaü

12. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati, àpatti dukkañassa. -Pe-

14. Dve itithiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthinaü nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

15. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

16. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa. -Pe-

17. Dve itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthinaü nissaggiyena nissaggiyaü àmasati, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

18. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü nissaggiyena nissaggiyaü àmasati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

Bhikkhupeyyàlaü niññhitaü

[BJT Page 310] [\x 310/]

1. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa kàyena kàyaü àmasati paràmasati omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti àkaóóhati patikaóóhati abhiniggaõhàti abhinippãëeti gaõhàti chupati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti saïghàdisesassa. -Pe-

2. Dve itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中i sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa kàyena kàyaü àmasanti paràmasanti omasanti ummasanti olaïghenti ullaïghenti àkaóóhanti patikaóóhanti abhiniggaõhanti abhinippãëenti gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati, phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü -pe-

3. [PTS Page 125] [\q 125/] itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa kàyena kàyaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti saïghàdisesena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa kàyena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti àkaóóhati patikaóóhati abhiniggaõhàti abhinippãëeti gaõhàti chupati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti thullaccayassa. -Pe-

5. Dve itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中i sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa kàyena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti àkaóóhanti patikaóóhanti abhiniggaõhanti abhinippãëenti gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati, phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü thullaccayànaü -pe-

6. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa kàyena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti thullaccayena dukkañassa -pe-

7. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyaü àmasati paràmasati-pe- gaõhàti chupati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti thullaccayassa -pe-

8. Dve itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa中i sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyaü àmasanti paràmasanti -pe- gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü thullaccayànaü -pe-

[BJT Page 312] [\x 312/]

9. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti thullaccayena dukkañassa -pe-

10. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, itthã ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati-pe-gaõhàti chupati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

11. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti -pe- gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

12. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyaü àmasati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

14. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中ã sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

15. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

16. Itthã ca hoti, itthisa中ã sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

[BJT Page 314] [\x 314/]

17. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

18. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

19. Itthã ca hoti, itthisa中i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaü àmasati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati na ca phassaü pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

20. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i sàratto ca, itthiyo ca naü bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaü àmasanti sevanàdhippàyo kàyena vàyamati, na ca phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

21. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

22. Sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti àpatti saïghàdisesassa. Sevanàdhippàyo kàyena vàyamati na ca phassaü pañivijànàti, àpatti dukkañassa. Sevanàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti. Sevanàdhippàyo na ca kàyena vàyamati na ca phassaü [PTS Page 126] [\q 126/] pañivijànàti, anàpatti, mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti. Mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti. Mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti. Mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati na ca phassaü pañivijànàti anàpatti.

23. Anàpatti asa勺icca, asatiyà, ajànantassa; asàdiyantassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanaññassa-1. âdikammikassàti.

1. Vedanàññassa. Machasaü

[BJT Page 316] [\x 316/]

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Màtà dhãtà ca bhaginã ca chàyà yakkhã ca paõóako,

Suttà matà tiracchànà dàrudhãtalikàya ca.

Sampiëe saïkamo maggo rukkho nàvà ca rajju ca,

Daõóo pattaü panàmesi vande vàyàmi nacchupeti.

1. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu màtuyà màtupemena àmasi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno, ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti (1)

2. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu dhãtuyà dhãtupemena àmasi -pe- bhaginiyà bhaginipemena àmasi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (2-3)

3. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu puràõadutiyikàya kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (4)

4. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu yakkhiyà kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (5)

5. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu paõóakassa kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (6)

6. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu suttitthiyà kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (7)

7. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu matitthiyà kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (8)

8. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu tiracchànagatitthiyà kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (9)

9. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu dàrudhãtalikàya kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (10)

[BJT Page 318] [\x 318/]

10. Tena kho pana samayena sambahulà itthiyo a中ataraü bhikkhuü sampiëetvà bàhàparamparàya -1 neseü. Tassa kukkuccaü ahosi. "Sàdiyi tvaü bhikkhå"ti. "Nàhaü bhagavà sàdiyi"nti "anàpatti bhikkhu asàdiyantassà"ti. (11)

11. [PTS Page 127] [\q 127/] tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiyà abhiruëhaü saïkamaü sàratto saücàlesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (12)

12. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiü pañipathe passitvà sàratto aüsakåñena pahàraü adàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhå àpanno saïghàdisesa"nti. (13)

13. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiyà abhiruëhaü rukkhaü sàratto sa勺àlesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (14)

14. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiyà abhiruëhaü nàvaü sàratto sa勺àlesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (15)

15. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiyà gahitaü rajjuü sàratto àvi大i. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (16)

16. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiyà gahitaü daõóaü sàratto àvi大i. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (17)

17. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàratto itthiü pattena panàmesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (18)

18. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu ittiyà vandantiyà sàratto pàdaü uccàresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (19)

19. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiü gahessàmãti vàyamitvà na chupi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (20)

Kàya saüsaggasikkhàpadaü niññhitaü. -2

1. ânesuü. Machasaü 2. Kàyasaüsaggasikkhàpadaü niññhitaü dutiyaü machasaü.