[PTS Page 087] [\q 87/]

2. 4.

Catutthapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå vaggumudàya nadiyà tãre vassaü upagacchiüsu. Tena kho pana samayena vajjã dubbhikkhà hoti dvãhitikà setaññhikà-1. Salàkà vuttà na sukarà u勺hena paggahena yàpetuü.

2. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: - etarahi kho vajji dubbhikkhà dvãhitikà setaññhikà salàkà vuttà na sukarà u勺hena paggahena yàpetuü. Kena nu kho mayaü upàyena samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vaseyyàma, na ca piõóakena kilameyyàmà'ti.

3. Ekacce evamàhaüsu: - "handa mayaü àvuso gihãnaü kammantaü adhiññhema, evaü te amhàkaü dàtuü ma中issanti", evaü mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasissàma, na ca piõóakena kilamissàmà"ki.

4. Ekacce evamàhaüsu: - "alaü àvuso kiü gihãnaü kammantaü adhiññhitena, handa mayaü àvuso gihãnaü dåteyyaü haràma, evaü te amhàkaü dàtuü ma中issanti, evaü mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasissàma, na ca piõóakena kilamissàmà"ti.

5. Ekacce evamàhaüsu: "alaü àvuso kiü gihãnaü kammantaü adhiññhitena, kiü gihãnaü duteyyaü hañena, handa mayaü àvuso gihãnaü a中ama中assa uttarimanussadhammassa vaõõaü bhàsàma, -2. Asuko bhikkhu pañhamassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu dutiyassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu tatiyassa jhànassa làbhi, asuko bhikkhu catutthassa jhànassa làbhã, asuko bhikkhu sotàpanno, asuko bhikkhu sakadàgàmã, asuko bhikkhu anàgàmã, asuko bhikkhu arahà, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu chaëabhi中o'ti. Evaü te amhàkaü dàtaü ma中issanti. Evaü mayaü samaggà [PTS Page 088] [\q 88/] sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasissàma na ca piõóakena kilamissàmà"ti. "Esoyeva kho àvuso seyyo yo ambhàkaü gihãnaü a中ama中assa uttarimanussadhammassa vaõõo bhàsito"ti.

1. Setaññikà, katthaci. 2. Bhàsissàma - machasaü

[BJT Page 194] [\x 194/]

6. Atha kho te bhikkhå gihãnaü a中ama中assa uttarimanussadhammassa vaõõaü bhàsiüsu: asuko bhikkhu pañhamassa jhànassa làbhã -pe-asuko bhikkhu chaëabhi中o"ti.

7. Atha kho te manussà "làbhà vata no, suladdhaü vata no, yesaü-1. No evaråpà bhikkhå vassaü upagatà, na vata no ito pubbe evaråpà bhikkhu vassaü upagatà, yathayime bhikkhu sãlavanto, kalyàõadhammà"ti. Te na tàdisàni bhojanàni attanà bhu大anti, màtàpitunnaü denti, puttadàrassa denti, dàsakammakaraporisassa denti, mittàmaccànaü denti, àtisàlohitànaü denti, yàdisàni bhikkhånaü denti. Na tàdisàni khàdaniyyàni -pe- sàyaniyyàni -pe-pànàni attanà pivanti, màtàpitunnaü denti, puttadàrassa denti, dàsàkàmmakaraporisassa denti, mittàmaccànaü denti, àtisàlohitànaü denti, yàdisàni bhikkhånaü denti. Atha kho te bhikkhå vaõõavà ahesuü pãõindriyà pasannamukhavaõõà vippasannachavivaõõà.

8. âciõõaü kho panetaü vassaü vutthànaü bhikkhånaü bhagavantaü dassanàya upasaïkamituü. Atha kho te bhikkhu vassaü vutthà temàsaccayena senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaraü àdàya yena vesàlã tena pakkamiüsu. Anupubbena yena vesàlã mahàvanaü kuñàgàrasàlà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

9. Tena kho pana samayena disàsu vassaü vutthà bhikkhå kisà honti lukhà dubbaõõà uppaõóuppaõóukajàtà dhamanisanthatagattà. Vaggumudàtãriyà pana-2. Bhikkhå vaõõavà honti piõindriyà pasannamukhavaõõà vippasannachavivaõõà. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü.

10. Atha kho bhagavà vaggumudàtãriye bhikkhå etadavoca: "kacci bhikkhave khamanãyaü kacci yàpanãyaü kacci samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha, na ca piõóakena kilamitthà"ti. "Khamanãyaü bhagavà, yàpanãyaü bhagavà, samaggà ca mayaü bhante sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasimhà, na ca piõóakena kilamimbhà"ti. Jànantàpi tathàgatà pucchanti, [PTS Page 089] [\q 89/] jànantàpi na pucchanti, kàlaü viditvà puccanti kàlaü viditvà na pucchanti, atthasaühitaü tathàgatà pucchanti no anatthasaühitaü, anatthasaühite setughàto tathàgatànaü.

1. Yesaü vata. - Machasaü. 2. 'Pana' iti potthakesu ånaü.

[BJT Page 196] [\x 196/]

11. Dvihàkàrehi buddhà bhagavanto bhikkhå pañipucchanti "dhammaü và desissàma, sàvakànaü và sikkhàpadaü pa中àpessàmà"ti. Atha kho bhagavà vaggumudàtãriye bhikkhå etadavoca: "yathà kathaü pana tumhe bhikkhave samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha, na ca piõóakena kilamitthà"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Kacci pana vo bhikkhave bhåta"nti. "Abhåtaü bhagavà"ti. Vigarahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü moghapurisà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà udarassa kàraõà gihãnaü a中ama中assa uttarimanussadhammassa vaõõaü bhàsissatha. Varaü tumhehi moghapurisà tiõhena govikantanena-1. Kucchiparikanto, -2. Na tveva udarassa kàraõà gihãnaü a中ama中assa uttarimanussadhammassa vaõõo bhàsito. Taü kissa hetu? Tato nidànaü hi moghapurisà maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhaü, na tveva tappaccayà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya. Ito nidàna勺a kho moghapurisà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

12. Pa勺ime bhikkhave mahàcorà santo saüvijjamànà lokasmiü. Katame pa勺a?

(1) Idha bhikkhave ekaccassa mahàcorassa evaü hoti: "kudassu-3. Nàmàhaü satena và sahassena và parivuto gàmanigamaràjadhànãsu àhiõóissàmi hananto ghàtento jindanto chedàpento pacanto pàcento"ti. So aparena samayena satena và sahassena và purivuto gàmanigamaràjadhànãsu àhiõóati hananto ghàtento jindanto chedàpento pacanto pàcento. Evameva kho bhikkhave idhekaccassa pàpabhikkhuno evaü hoti: 'kudassu nàmàhaü satena và sahassena và parivuto gàmanigamaràjadhànãsu càrikaü carissàmi sakkato garukato mànito påjito [PTS Page 090] [\q 90/] apacito gahaññhànaü ceva pabbajitàna勺a, làbhã cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàràna"nti. So aparena samayena satena và sahassena và parivuto gàmanigamaràjadhànãsu càrikaü carati sakkato garukato mànito påjito apacito gahaññhàna勺eva pabbajitànaü ca, làbhã cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrànaü. Ayaü bhikkhave pañhamo mahàcoro santo saüvijjamàno lokasmiü.

(2) Puna ca paraü bhikkhave idhekacco pàpabhikkhu tathàgatappaveditaü dhammavinayaü pariyàpuõitvà attano dahati. Ayaü bhikkhave dutiyo mahà coro santo saüvijjamàno lokasmiü.

(3) Puna ca paraü bhikkhave idhekacco pàpabhikkhu suddhaü brahmacàriü parisuddhaü brahmacariyaü carantaü amålakena abrahmacariyena anuddhaüseti. Ayaü bhikkhave tatiyo mahàcoro santo saüvijjamàno lokasmiü.

1. Govikatthanena, katthaci, mu. 2. Kucchiü parikanto. Katthaci. 3. Kudàssu. Machasaü.

[BJT Page 198] [\x 198/]

(4) Puna ca paraü bhikkhave idhe'kacco pàpabhikkhu yàni tàni saïghassa garubhaõóàni garuparikkhàràni, seyyathãdaü: àràmo àràmavatthu vihàro vihàravatthu ma勺o pãñhaü bhisi bimbohanaü-1. Lohakumbhi lohabhàõako lohavàrako lohakañàhaü vàsi pharasu kuñhàri kuddàlo nikhàdanaü vallã vepha mu大aü babbajaü tiõaü mattikà dàrubhaõóaü mattikàbhaõóaü, tehi gihã-2. Saïgaõhàti, upalàpeti. Ayaü bhikkhave catuttho mahàcoro santo saüvijjamàno lokasmiü.

(5) Sadevake bhikkhave loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya ayaü aggo mahàcoro yo asantaü abhåtaü uttarimanussadhammaü ullapati. Taü kissa hetu? Theyyàya vo bhikkhave raññhapiõóo bhuttoti.

A中athà santamattànaü a中athà yo pavedaye,

Nikacca kitavasseva bhuttaü theyyena tassa taü.

Kàsàvakaõñhà bahavo pàpadhammà asa中atà,

Pàpà pàpehi kammehi nirayaü te upapajjare.

Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhåpamo,

Ya勺e bhu大eyya dussãlo raññhapiõóaü asa中atoti.

13. Atha kho bhagavà vaggumudàtãriye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya -pe-eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu anabhijànaü uttarimanussadhammaü attåpanàyikaü alamariyaàõadassanaü samudàcareyya 'iti jànàmi, iti passàmã'ti. Tato aparena samayena samanuggàhiyamàno và asamanuggàhiyamàno và àpanto visuddhàpekkho evaü vadeyya: 'ajànamevàhaü àvuso avacaü [PTS Page 091] [\q 91/] jànàmi, apassaü passàmi, tucchaü musà vilapi'nti. Ayampi pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

(Målapa中atti. )

1. Bimbohanaü. Machasaü. 2. Gihiü, katthavi.

[BJT Page 200] [\x 200/]

14. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå adiññhe diññhasa中ino appatte pattasa中ino anadhigate adhigatasa中ino asacchikate sacchikatasa中ino adhimànena a中aü vyàkariüsu. Tesaü aparena samayena ràgàyapi cittaü namati, dosàyapi cittaü namati, mohàyapi cittaü namati. Tesaü kukkuccaü ahosi: "bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Maya勺amha adiññhe diññhasa中ino appatte pattasa中ino anadhigate adhigatasa中ino asacchikate sacchikatasa中ino, adhimànena a中aü vyàkarimha, kacci nu kho mayaü pàràjikaü àpattiü àpannà"ti. âyasmato ànandassa etamatthaü àrocesuü. âyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi.

15. Honti-1. Te ànanda bhikkhu adiññhe diññhasa中ino appatte pattasa中ino anadhigate adhigatasa中ino asacchikate sacchikatasa中ino adhimànena a中aü byàkaronti, taü ca kho etaü abbohàrikanti. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu anabhijànaü uttarimanussadhammaü attåpanàyikaü alamariyaàõadassanaü samudàcareyya 'iti jànàmi, iti passàmã'ti. Tato aparena samayena samanuggàhiyamàno và asamanuggàhiyamàno và àpanto visuddhàpekkhà evaü vadeyya: 'ajànamevàhaü àvuso avacaü jànàmi, apassaü passàmi, tucchaü musà vilapi'nti a中atra adhimànà. Ayampi pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

(Dutiyapa中atti. )

16. Yo panàti - yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- (兀tticatutthena kammena -pe- upasampanno) ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Anabhijànanti asantaü abhåtaü asaüvijjamànaü ajànanto apassanto attani kusalaü dhammaü atthi me kusalo dhammoti.

Uttarimanussadhammo nàma: jhànaü vimokkhaü samàdhi samàpatti àõadassanaü maggabhàvanà phalasacchikiriyà kilesappahànaü vinãvaraõatà cittassa su中àgàre abhirati.

Attåpanàyikanti te và kusale dhamme attani upaneti, attànaü và tesu kusalesu dhammesu upaneti.

àõanti tisso vijjà.

Dassananti yaü 兀õaü taü dassanaü. Yaü dassanaü taü àõaü.

[PTS Page 092] [\q 92/] samudàcareyyàti àreceyya itthiyà và purisassa và gahaññhassa và pabbajitassa và.

1. Honti yena te ànanda, machasaü. Honti yevànanda, syà.

[BJT Page 202] [\x 202/]

Iti jànàmi iti passàmiti jànàmahaü ete dhamme, passàmahaü ete dhamme, atthi ca me ete dhammà, mayi ete dhammà sandissanti, aha勺a etesu dhammesu sandissàmiti.

Tato aparena samayenàti yasmiü khaõe samudàciõõaü hoti, taü khaõaü taü layaü taü muhuttaü vãtivatte.

Samanuggàhiyamànoti yaü vatthu pañi中àtaü hoti, tasmiü vatathusmiü samanuggàhiyamàno: 'kiü te adhigataü, kinti te adhigataü, kadà te adhigataü, kattha te adhigataü, katame te kilesà pahãnà, katamesaü tvaü dhammànaü và làbhã'ti.

Asamanuggàhiyamànoti na kenaci vuccamàno.

âpantoti pàpiccho icchàpakato asantaü abhåtaü uttarimanussadhammaü ullapitvà pàràjikaü àpattiü àpanno hoti.

Visuddhàpekkhoti gihã và hotukàmo upàsako và hotukàmo àràmiko và hotukàmo sàmaõero và hotukàmo.

Ajànamevaü àvuso avacaü jànàmi apassaü passàmãti nàhaü ete dhamme jànàmi, nàhaü ete dhamme passàmi, natthi ca me ete dhammà, na mayi ete dhammà sandissanti, na càhaü etesu dhammesu sandissàmãti.

Tucchà musà vilapinti tucchakaü mayà bhaõitaü, musà mayà bhaõitaü, abhåtaü mayà bhaõitaü, ajànantena mayà bhaõitaü.

A中atra adhimànàti ñhapetvà adhimànaü.

Ayampãti purime upàdàya vuccati.

Pàràjiko hotãti seyyathàpi nàma tàlo matthakacchinno abhabbo puna viråëhiyà, evameva bhikkhu pàpiccho icchàpakato asantaü abhåtaü uttarimanussadhammaü ullapitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati pàràjiko hotãti.

Asaüvàsoti saüvàso nàma: eka-1. Kammaü ekuddeso samasikkhatà eso saüvàso nàma. So tena saddhiü natthi, tena vuccati asaüvàsoti.

Uttarimanussadhammo nàma: jhànaü vimokkhaü samàdhi samàpatti àõadassanaü maggabhàvanà phalasacchikiriyà kilesappahànaü vinãvaraõatà cittassa su中àgàre abhirati.

Jhànanti pañhamaü jhànaü dutiyaü jhànaü tatiyaü jhànaü catutthaü jhànaü.

1. Ekaü kammaü, katthaci.

[BJT Page 204] [\x 204/]

Vimokkhoti su中ato vimokkho animitto vimokkho appaõihito vimokkho.

[PTS Page 093] [\q 93/] samàdhãti su中ato samàdhi animitto samàdhi appaõihito samàdhi.

Samàpattãti su中atà samàpatti animittà samàpatti appaõihità samàpatti.

àõadassananti-1. Tisso vijjà.

Maggabhàvanàti cattàro satipaññhànà cattàro sammappadhànà cattàro iddhipàdo pa勺indriyàni pa勺a balàni satta bojjhaïgà ariyo aññhaïgiko maggo.

Phalasacchikiriyàti sotàpattiphalassa sacchikiriyà sakadàgàmiphalassa sacchikiriyà anàgàmiphalassa sacchikiriyà arahattassa sacchikiriyà.

Kilesappahànanti ràgassa pahànaü dosassa pahànaü mohassa pahànaü.

Vinãvaraõatà cittassàti ràgà cittaü vinãvaraõatà dosà cittaü vinãvaraõatà mohà cittaü vinãvaraõatà.

Su中àgàre abhiratãti pañhamena jhànena su中àgàre abhirati, dutiyena jhànena su中àgàre abhirati, tatiyena jhànena su中àgàre abhirati, catutthena jhànena su中àgàre abhirati. )

1. Tãhàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjinti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti.

2. Catuhàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjinti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmiti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü.

3. Pa勺ahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjinti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmiti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya khantiü.

4. Chahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjinti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti musà bhaõàmãti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõitanti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

1. àõanti, sabbattha.

[BJT Page 206] [\x 206/]

5. Sattahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjinti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõitanti", vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

6. Tãhàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjàmãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

7. Catuhàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjàmãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü,

8. Pa勺ahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjàmãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

9. Chahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjàmãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü,

10. Sattahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpajjàmãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

11. Tãhàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpannoti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

12. Catuhàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpannoti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü.

13. Pa勺ahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpannoti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

[BJT Page 208] [\x 208/]

14. Chahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpannoti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü. Vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

15. Sattahàkàrehi pañhamaü jhànaü samàpannoti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti. Bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi" ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

16. Tãhàkàrehi pañhamassa jhànassa làbhã'mhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

17. Catuhàkàrehi pañhamassa jhànassa làbhã'mhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü.

18. Pa勺ahàkàrehi pañhamassa jhànassa làbhã'mhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

19. Chahàkàrehi pañhamassa jhànassa làbhã'mhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti. Vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

20. Sattahàkàrehi pañhamassa jhànassa làbhã'mhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

21. Tãhàkàrehi pañhamassa jhànassa vasãmhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

22. Catuhàkàrehi pañhamassa jhànassa vasã'mhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü.

[BJT Page 210] [\x 210/]

23. Pa勺ahàkàrehi pañhamassa jhànassa vasãmhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

24. Chahàkàrehi pañhamassa jhànassa vasãmhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbecassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti. Vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

25. Sattahàkàrehi pañhamassa jhànassa vasãmhãti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

26. [PTS Page 094] [\q 94/] tãhàkàrehi "pañhamaü jhànaü sacchikataü mayà" ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

27. Catuhàkàrehi "pañhamaü jhànaü sacchikataü mayà" ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü.

28. Pa勺ahàkàrehi "pañhamaü jhànaü sacchikataü mayà" ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü.

29. Chahàkàrehi "pañhamaü jhànaü sacchikataü mayà" ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü.

30. Sattahàkàrehi "pañhamaü jhànaü sacchikataü mayà" ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

(Yathà idaü pañhamaü jhànaü vitthàritaü, evaü sabbaü vitthàretabbaü. )

31. Tãhàkàrehi - dutiyaü jhànaü -pe- tatiyaü jhànaü -pe-catutthaü jhànaü -pe-samàpajjiü - pe- samàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- catutthassa jhànassa làbhãmhi -pevasãmhi -pe- catutthaü jhànaü sacchikataü mayàti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa; pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti. Bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, -pe- vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü,

[BJT Page 212] [\x 212/]

32. Tãhàkàrehi - su中ataü vimokkhaü -pe- animittaü vimokkhaü -pe- appaõihitaü vimokkhaü samàpajjiü -pe-samàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- appaõihitassa vimokkhassa làbhimhi -pe- vasãmhi -pe- 'appaõihito vimokkho sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

33. Tãhàkàrehi - su中ataü samàdhiü -pe- animittaü samàdhiü -pe-appaõihitaü samàdhiü samàpajjiü -pe- samàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- appaõihitassa samàdhissa làbhimhi -pe-vasãmhi -pe-'appaõihito samàdhi sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

34. Tãhàkàrehi - su中ataü samàpattiü -pe- animittaü samàpattiü -pe- appaõihitaü samàpattiü samàpajjiü -pe-samàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- appaõihitassa samàpattiyà làbhimhi -pe- vasãmhi -pe- 'appaõihità samàpatti sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

35. Tãhàkàrehi - tisso vijjà samàpajjiü, -pe-samàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- tissannaü vijjànaü làbhimhi -pe- vasãmhi -pe- 'tisso vijjà sacchikatà mayà' ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

36. Tãhàkàrehi - cattàro satipaññhàne -pe- cattàro sammappadhàne -pe-cattàro iddhipàde samàpajjiü -pe-samàpajjàmi -pe- samàpanno -pe- catunnaü ióaddhipàdànaü làbhimhi -pe-vasãmhi -pe- 'cattàro iddhipàdà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

37. Tãhàkàrehi - pa勺indriyàni -pe- pa勺abalàni samàpajjiü -pe- samàpajjàmi -pe- samàpanno -pe- pa勺annaü balànaü làbhimhi -pe- vasãmhi -pe- 'pa勺a balàni sacchikatàni mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

38. Tãhàkàrehi - sattabojjhaïge samàpajjiü -pe-samàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- sattannaü bojjhaïgànaü làbhimhi -pe- vasãmhi -pe- 'satta bojjhaïgà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

39. Tãhàkàrehi - ariyaü aññhaïgikaü maggaü samàpajjiü -pesamàpajjàmi -pe- samàpanno -pe- ariyassa aññhaïgikassa maggassa làbhãmhi -pe- vasãmhi -pe- 'ariyo aññhaïgiko maggo sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

40. Tãhàkàrehi - sotàpattiphalaü -pe- sakadàgàmiphalaü -pe- anàgàmiphalaü -pe- arahattaü samàpajjiü -pesamàpajjàmi -pe-samàpanno -pe- arahattassa làbhãmhi -pe-vasãmhi -pe-'arahattaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti [PTS Page 095] [\q 95/] pàràjikassa -pe-

41. Tãhàkàrehi 'ràgo me catto, vanto, mutto, pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samukkheñito'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

[BJT Page 214] [\x 214/]

42. Tãhàkàrehi - doso me catto, vanto, mutto, pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samukkheñito'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

43. Tãhàkàrehi - moho me catto, vanto, mutto, pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samukkheñito'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

44. Tãhàkàrehi - ràgà me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

45. Tãhàkàrehi -dosà me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

46. Tãhàkàrehi -mohà me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: - pubbevassa hoti: "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

47. Catuhàkàrehi -pe- pa勺ahàkàrehi -pe- chahàkàrehi -pe-sattahàkàrehi mohà me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Suddhikaü niññhitaü

1. Tãhàkàrehi - pañhama勺a jhànaü dutiya勺a jhànaü samàpajjiü -pe-samàpajjàmi -pe- samàpanno -pe- pañhamassa ca jhànassa dutiyassa ca jhànassa làbhãmhi -pe-vasã'mhi -pe-'pañhama勺a jhànaü dutiya勺a jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

2. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü tatiyaü ca jhànaü samàpajjiü -pe-samàpajjàmi -pe- samàpanno -pe- pañhamassa ca jhànassa tatiyassa ca jhànassa làbhãmhi -pe-vasãmhi -pe-'pañhama勺a jhànaü tatiya勺a jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

3. Tãhàkàrehi - pañhama勺a jhànaü catuttha勺a jhànaü samàpajjiü -pe- samàpajjàmi -pe- samàpanno -pe- pañhamassa ca jhànassa catutthassa ca jhànassa làbhãmhi -pe-vasã'mhi -pe-pañhama勺a jhànaü catuttha勺a jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

[BJT Page 216] [\x 216/]

4. Tãhàkàrehi - pañhama勺a jhànaü su中ata勺a vimokkhaü, pañhama勺a jhànaü animitta勺a vimokkhaü, pañhama勺a jhànaü appaõihita勺a vimokkhaü samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa appaõihitassa ca vimokkhassa làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhama勺a jhànaü appaõihito ca vimokkho sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

5. Tãhàkàrehi - pañhama勺a jhànaü su中ata勺a samàdhiü, pañhama勺a jhànaü animitta勺a samàdhiü, pañhama勺a jhànaü appaõihita勺a samàdhiü samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa appaõihitassa ca samàdhissa làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhama勺a jhànaü appaõihito ca samàdhi sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

6. Tãhàkàrehi - pañhama勺a jhànaü su中ata勺a samàpattiü, pañhama勺a jhànaü animitta勺a samàpattiü, pañhama勺a jhànaü appaõihita勺a samàpattiü samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa appaõihitàya ca samàpattiyà làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü appaõihità ca samàpatti sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe- 1

7. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü tisso ca vijjà samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa tissannaü ca vijjànaü làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü tisso ca vijjà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

8. Tãhàkàrehi pañhamaü ca jhànaü cattàro ca satipaññhàne, pañhamaü ca jhànaü cattàro ca sammappadhàne, pañhamaü ca jhànaü cattàro ca iddhipàde samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa catunna勺a iddhipàdànaü làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü cattàro ca iddhipàdà sacchikatà mayà'ti sampajànamåsà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

9. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü pa勺a ca indriyàni, pañhamaü ca jhànaü pa勺a ca [PTS Page 096] [\q 96/] balàni samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa pa勺annaü ca balànaü làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü pa勺a ca balàni sacchikatàni mayà' ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

10. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü satta ca bojjhaïge samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa sattannaü ca bojjhaïgànaü làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü satta ca bojjhaïgà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

11. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü ariyaü ca aññhaïgikaü maggaü samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa ariyassa ca aññhaïgikassa maggassa làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü ariyo ca aññhaïgiko maggo sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

11-2. Vinidhàya bhàvaü mu.

[BJT Page 218] [\x 218/]

12. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü sotàpattiphalaü ca, pañhamaü ca jhànaü sakadàgàmiphalaü ca, pañhamaü ca jhànaü anàgàmiphalaü ca, pañhamaü ca jhànaü arahattaü ca samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa arahattassa ca làbhãmhi, vasãmhi, 'pañhamaü ca jhànaü arahattaü ca sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

13. Tãhàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü, samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa làbhãmhi, vasãmhi, pañhamaü ca jhànaü sacchikataü mayà, ràgo ca me catto, doso ca me catto, moho ca me catto, vanto, mutto, pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samukkheñito, ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

14. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi - pañhamaü ca jhànaü samàpajjiü, samàpajjàmi, samàpanno, pañhamassa ca jhànassa làbhãmhi, vasãmhi, pañhamaü ca jhànaü sacchikataü mayà, ràgà ca me cittaü vinãvaraõaü, dosà ca me cittaü vinãvaraõaü, mohà ca me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü,

-Khaõóacakkaü niññhitaü-

1. Tãhàkàrehi dutiyaü ca jhànaü tatiyaü ca jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - dutiyassa ca jhànassa tatiyassa ca jhànassa làbhãmhã - vasãmhi - dutiyaü ca jhànaü tatiyaü ca jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

2. Tãhàkàrehi dutiyaü ca jhànaü catutthaü ca jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - dutiyassa ca jhànassa catutthassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - dutiyaü ca jhànaü catutthaü ca jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

3. Tãhàkàrehi dutiyaü ca jhànaü su中ataü ca vimokkhaü - animittaü ca vimokkhaü - appaõihitaü ca vimokkhaü - su中ataü ca samàdhiü - animittaü ca samàdhiü - appaõihitaü ca samàdhiü - su中ataü ca samàpattiü - animittaü ca samàpattiü - appaõihitaü ca samàpattiü - tisso ca vijjà - cattàro ca satipaññhàne - cattàro ca sammappadhàne - cattàro ca iddhipàde - pa勺a ca indriyàni - pa勺a ca balàni - satta ca bojjhaïge - ariya勺a aññhaïgikaü maggaü - sotàpattiphalaü ca - sakadàgàmiphalaü ca - anàgàmiphalaü ca - arahattaü ca - samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - dutiyassa ca jhànassa arahattassa ca làbhimhi - vasãmhi - dutiyaü ca jhànaü arahattaü ca sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

[BJT Page 220] [\x 220/]

4. Tãhàkàrehi dutiyaü ca jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno dutiyassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - dutiyaü ca jhànaü sacchikataü mayà - ràgo ca me catto - doso ca me catto - moho ca me catto - vanto mutto pahãno pañinissaññho ukkheñito - samukkheñito ràgà ca me cittaü vinãvaraõaü - dosà ca me cittaü vinãvaraõaü - mohà ca me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

5. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi dutiyaü ca jhànaü pañhamaü ca jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - dutiyassa ca jhànassa pañhamassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - dutiyaü ca jhànaü pañhamaü ca jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànàmusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa.

- Baddhacakkaü. -

Evaü ekekaü målaü kàtuna baddhacakkaü-1. Parivattakaü kattabbaü

  1. Tãhàkàrehi tatiya勺a jhànaü catuttha勺a jhànaü -pe-tatiya勺a jhànaü arahatta勺a samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - tatiyassa ca jhànassa arahattassa ca làbhãmhi - vasãmhi - tatiya勺a jhànaü arahatta勺a sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

2. Tãhàkàrehi tatiya勺a jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno- tatiyassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - tatiya勺a jhànaü sacchikataü mayà - ràgo ca me catto - doso ca me catto - moho ca me catto vanto mutto pahãno pañinissaññho ukkheñito samukkheñito. Ràgà ca me cittaü vinãvaraõaü - dosà ca me cittaü vinãvaraõaü - mohà ca me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

3. Tãhàkàrehi tatiya勺a jhànaü pañhama勺a jhànaü -pe- tatiya勺a jhànaü dutiya勺a jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - tatiyassa ca jhànassa dutiyassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - tatiya勺a jhànaü dutiya勺a jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

4. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pañhama勺a jhànaü -pe-dutiya勺a jhànaü tatiya勺a jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü

Catutthassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü catuttha勺a jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

1. Cakkaü - sãmu.

[BJT Page 222] [\x 222/]

5. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü [PTS Page 097] [\q 97/] su中ata勺a vimokkhaü animitta勺a vimokkhaü appaõihita勺a vimokkhaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü, appaõihitassa ca vimokkhassa làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü appaõihito ca vimokkho sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

6. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü su中ata勺a samàdhiü animitta勺a samàdhiü appaõihita勺a samàdhiü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü, appaõihitassa ca samàdhissa làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü appaõihito ca samàdhi sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

7. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü su中ata勺a samàpattiü animitta勺a samàpattiü appaõihita勺a samàpattiü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü, appaõihitàya ca samàpattiyà làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü appaõihità ca samàpatti sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

8. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü tisso ca vijjà samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü tissannaü ca vijjànaü làbhãmhi - vasãmhi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü tisso ca vijjà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

9. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü cattàro ca satipaññhàne cattàro ca sammappadhàne cattàro ca iddhipàde samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü catunnaü ca iddhipàdànaü làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü cattàro ca iddhipàdà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. Pe-

10. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pa勺a ca indriyàni pa勺a ca balàni samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pa勺anna勺a balànaü làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pa勺a ca balàni sacchikatàni mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

11. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü satta ca bojjhaïge samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü sattanna勺a bojjhaïgànaü làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü satta ca bojjhaïgà sacchikatà mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe

[BJT PAGE 224 12.] Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü ariya勺a aññhaïgikaü maggaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü ariyassa ca aññhaïgikassa maggassa làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü ariyo ca aññhaïgiko maggo sacchikato mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

13. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü sotàpattiphalaü ca sakadàgàmiphalaü ca anàgàmiphalaü ca arahatta勺a samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü arahattassa làbhãmhi - vasãmhi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü arahatta勺a sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa. -Pe-

14. Tãhàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pañhamaü ca jhànaü samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pañhamassa ca jhànassa làbhãmhi - vasãmhi - mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pañhamaü ca jhànaü sacchikataü mayà'ti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-

15. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi mohà ca me cittaü vinãvaraõaü dutiyaü ca jhànaü -pe- tatiyaü ca jhànaü -pe-catutthaü ca jhànaü -pe- su中ataü ca vimokkhaü -pedosà ca me cittaü vinãvaraõanti sampajànàmusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe-pubbevassa hoti 'musà bhaõissanti, bhaõantassa hoti 'musà bhaõàmã'ti, bhaõitassa hoti 'musà mayà bhaõita'nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Ekamålakaü niññhitaü-1.

16. Dumålakampi timålakampi catumålakampi pa勺amålakampi chamålakampi sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi dasamålakampi kàtabbaü. Yathà nikkhittàni padàni ekekamålakaü vaóóhetabbaü. Yathà ekamålakaü vitthàritaü evameva dumålakàdi'pi vitthàretabbaü.

 1. Tãhàkàrehi -pe- sattàhàkàrehi pañhamaü ca jhànaü dutiyaü ca jhànaü tatiyaü ca jhànaü catutthaü ca jhànaü su中ataü ca vimokkhaü animitta勺a vimokkhaü appaõihitaü ca vimokkhaü su中ataü ca samàdhiü animittaü ca samàdhiü appaõihitaü ca samàdhiü su中ataü ca samàpattiü animittaü ca samàpattiü appaõihitaü ca samàpattiü tisso ca vijjà cattàro ca satipaññhàne cattàro ca sammappadhàne cattàro ca iddhipàde pa勺a ca indriyàni pa勺a ca balànã satta ca bojjhaïge ariya勺a aññhaïgikaü maggaü sotàpattiphala勺a sakadàgàmiphala勺a anàgàmiphala勺a arahatta勺a samàpajjiü - samàpajjàmi - samàpanno -pe- ràgo ca me catto doso ca me catto moho ca me catto vanto mutto pahãno pañinissaññho ukkheñito samukkheñito, ràgà ca me cittaü vinãvaraõaü, dosà ca me cittaü vinãvaraõaü, mohà ca me cittaü vinãvaraõanti sampajànamusà bhaõantassa àpatti pàràjikassa -pe- pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Sabbamålakaü niññhitaü

Suddhikavàrakathà niññhità.

1. Ekamålakaü saïkhittaü niññhitaü. Syà.

[BJT Page 226] [\x 226/]

1. Tãhàkàrehi 'pañhamaü jhànaü samàpajji'nti vattukàmo 'dutiyaü jhànaü samàpajji'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa; na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa.

2. Tãhàkàrehi 'pañhamaü jhànaü samàpajji'nti vattukàmo 'tatiyaü jhànaü -pe-catutthaü jhànaü -pe- su中ataü vimokkhaü -pe-animittaü vimokkhaü -pe- appaõihitaü vimokkhaü -pe-su中ataü samàdhiü -pe- animittaü samàdhiü -pe- appaõihitaü samàdhiü -pe-su中ataü samàpattiü -pe- animittaü samàpattiü -pe- appaõihitaü samàpattiü -pe- tisso vijjà -pe-cattàro satipaññhàne -pe-cattàro sammappadhàne -pe-cattàro iddhipàde -pe-pa勺indriyàni -pe- pa勺a balàni -pe- satta bojjhaïge -pe-ariyaü aññhaïgikaü maggaü -pe-sotàpattiphalaü -pe-sakadàgàmiphalaü -pe- anàgàmiphalaü -pe-arahattaü samàpajjiü -pe- ràgo me catto -pe-doso me catto -pe- moho me catto, vanto, mutto pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samåkkheñito -pe-ràgà me cittaü vinãvaraõaü -pe- dosà me cittaü vinãvaraõaü -pe- mohà me cittaü vinãvaraõa'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa, na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa" nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmi"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, -pe- vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Vattuvissàrakassa-1. Ekamålakassa [PTS Page 098] [\q 98/] khaõóacakkaü.

1. Tãhàkàrehi 'dutiyaü jhànaü samàpajji'nti vattukàmo 'tatiyaü jhànaü samàpajji'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa; na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa.

2. Tãhàkàrehi 'dutiyaü jhànaü samàpajji'nti vattukàmo -pe-mohà me cittaü vinãvaraõa'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa; na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa.

1. Vatthuvisàrakassa. Sã. Machasaü syà. Cattuvisàrakassa, sã. Mu.

[BJT Page 228] [\x 228/]

3. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi 'dutiya jhànaü samàpajji'nti vattukàmo 'pañhamaü jhànaü samàpajji'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa; na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa -pe- vinidhàya bhàvaü.

Vattuvissàrakassa ekamålakassa baddhacakkaü

Målakaü saïkhittaü

1. Tãhàkàrehi 'mohà me cittaü vinãvaraõa'nti vattukàmo 'pañhamaü jhànaü samàpajji'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa; na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa.

2. Tãhàkàrehi 'mohà me cittaü vinãvaraõa'nti vattukàmo 'dosà me cittaü vinãvaraõa'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa; na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa.

Vattuvissàrakassa ekamålakaü niññhitaü.

3. Dumålakampi timålakampi catumålakampi pa勺amålakampi chamålakampi sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi dasamålakampi evameva kàtabbaü.

Idaü sabbamålakaü

1. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi 'pañhama勺a jhànaü dutiya勺a jhànaü tatiya勺a jhànaü catuttha勺a jhànaü su中ata勺a vimokkhaü animitta勺a vimokkhaü appaõihita勺a vimokkhaü su中ata勺a samàdhiü animitta勺a samàdhiü appaõihita勺a samàdhiü su中ata勺a samàpattiü animitta勺a samàpattiü appaõihita勺a samàpattiü tisso ca vijjà cattàro ca satipaññhàne cattàro ca sammappadhàne cattàro ca iddhipàde pa勺a ca indriyàni pa勺a ca balàni satta ca bojjhaïge ariya勺a aññhaïgikaü maggaü sotàpattiphala勺a sakadàgàmiphala勺a anàgàmiphala勺a arahatta勺a samàpajjiü -pe-ràgo ca me catto-pe- doso ca me catto-pe-moho ca me catto, vanto, mutto pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samåkkheñito ràgà ca me cittaü vinãvaraõaü, dosà ca me cittaü vinãvaraõaü, mohà ca me cittaü vinãvaraõa'nti vattukàmo sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa, na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa: -pe- vinidhàya bhàvaü.

[BJT Page 230] [\x 230/]

2. Tãhàkàrehi 'dutiya勺a jhànaü tatiya勺a jhànaü catuttha勺a jhànaü su中ata勺a vimokkhaü animitta勺a vimokkhaü appaõihita勺a vimokkhaü su中ata勺a samàdhiü animitta勺a samàdhiü appaõihita勺a samàdhiü su中ata勺a samàpattiü animitta勺a samàpattiü appaõihita勺a samàpattiü tisso ca vijjà cattàro ca satipaññhàne cattàro ca sammappadhàne cattàro ca iddhipàde pa勺a ca indriyàni pa勺a ca balàni satta ca bojjhaïge ariya勺a aññhaïgikaü maggaü sotàpattiphalaü ca sakadàgàmiphalaü ca anàgàmiphalaü ca arahattaü ca samàpajjiü ràgo ca me catto, doso ca me catto, moho ca me catto, vanto, mutto pahãno, pañinissaññho, ukkheñito, samåkkheñito ràgà ca me cittaü vinãvaraõaü, dosà ca me cittaü vinãvaraõaü, mohà ca me cittaü vinãvaraõa'nti vattukàmo 'pañhamaü jhànaü samàpajji'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa, na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa:

3. Tãhàkàrehi 'tatiya勺a jhànaü catutthaü ca jhànaü -pe-mohà ca me cittaü vinãvaraõaü -pe- pañhama勺a jhànaü samàpajji'nti vattukàmo 'dutiyaü jhànaü samàpajji'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa, na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa.

4. Tãhàkàrehi 'mohà ca me cittaü vinãvaraõaü pañhama勺a jhànaü dutiya勺a jhànaü tatiya勺a jhànaü catuttha勺a jhànaü -pe- ràgà ca me cittaü vinãvaraõa'nti vattukàmo: 'dosà ca me cittaü vinãvaraõa'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti pàràjikassa, na pañivijànantassa àpatti thullaccayassa: pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti -pe- vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Sabbamålakaü.

Vattuvissàrakassa cakkapeyyàlaü [PTS Page 099] [\q 99/] niññhitaü.

Vattukàmavàrakathà niññhità.

1. Tãhàkàrehi 'yo te vihàre vasã, so bhikkhu pañhamaü jhànaü samàpajji, samàpajjati, samàpanno, so bhikkhu pañhamassa jhànassa làbhã, vasã, tena bhikkhunà pañhamaü jhànaü sacchikata'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa; na pañivijànantassa àpatti dukkañassa: pubbevassa-1. Hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musàbhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti.

1. Pubbecassàdipàñho machasaü. Natthi.

[BJT Page 232] [\x 232/]

2. Catuhàkàrehi -pe- pa勺ahàkàrehi -pe- chahàkàrehi -pe- sattahàkàrehi yo te vihàre vasã, so bhikkhu 'pañhamaü jhànaü samàpajjã samàpajjati, samàpanno, so bhikkhu pañhamassa jhànassa làbhã, vasã, tena bhikkhunà pañhamaü jhànaü sacchikata'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa, na pañivijànantassa àpatti, dukkañassa, pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõattassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

3. Tãhàkàrehi 'yo te vihàre vasã so bhikkhu dutiyaü jhànaü - tatiyaü jhànaü - catutthaü jhànaü - su中ataü vimokkhaü - animittaü vimokkhaü - appaõihitaü vimokkhaü - su中ataü samàdhiü - animittaü samàdhiü - appaõihitaü samàdhiü - su中ataü samàpattiü - animittaü samàpattiü - appaõihitaü samàpattiü - tisso vijjà - cattàro satipaññhàne - cattàro sammappadhàne - cattàro iddhipàde - pa勺a indiyàni - pa勺a balàni - satta bojjhaïge - ariyaü aññhaïgikaü maggaü -sotàpattiphalaü - sakadàgàmiphalaü - anàgàmiphalaü - arahattaü - samàpajji - samàpajjati - samàpanno - so bhikkhu arahattassa làbhã - vasã - tena bhikkhunà arahattaü sacachikata'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa, na pañivijànantassa àpatti dukkañassa.

4. Tãhàkàrehi 'tassa bhikkhuno ràgo catto -doso catto - moho catto vanto mutto pahãno pañinissaññho ukkheñito samukkheñito'ti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa, na pañivijànantassa àpatti dukkañassa.

5. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi tassa bhikkhuno ràgà cittaü vinãvaraõaü - dosà cittaü vinãvaraõaü - mohà cittaü vinãvaraõaü'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa, na pañivijànantassa àpatti dukkañassa, pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti, "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti, "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

6. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi 'yo te vihàre vasã, so bhikkhu su中àgàre pañhamaü jhànaü - dutiyaü dhànaü- tatiyaü jhànaü - catutthaü jhànaü samàpajjã - samàpajjati - samàpanno -pe-so bhikkhu su中àgàre catutthassa jhànassa làbhã, vasã, tena bhikkhunà su中àgàre catutthaü jhànaü sacchikata'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa, na pañivijànantassa àpatti dukkañassa, pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti. Bhaõitassa hoti "musà mayà bhaõita"nti, vinidhàya diññhiü, vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

[BJT Page 234] [\x 234/]

7. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi 'yo te vihàraü paribhu大i, yo te cãvaraü paribhu大i, yo te piõóapàtaü paribhu大i, yo te senàsanaü paribhu大i, yo te gilànapaccayabhesajjaparikkhàraü paribhu大i, so bhikkhu su中àgàre catutthaü jhànaü samàpajji - samàpajjati - samàpanno, so bhikkhu su中àgàre catutthassa jhànassa làbhã, vasã. Tena bhikkhunà su中àgàre catutthaü jhànaü sacchikata'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa. Na pañivijànantassa àpatti dukkañassa. -Pe

8. Tãhàkàrehi -pe- sattahàkàrehi 'yena te vihàro paribhutto, yena te cãvaraü paribhutto, yena te piõóapàto paribhutto, yena te senàsanaü paribhuttaü, yena te gilànapaccayabhesajjaparikkhàro paribhutto, so bhikkhu su中àgàre catutthaü jhànaü samàpajji - samàpajjati - samàpanno, so bhikkhu su中àgàre catutthassa jhànassa làbhã, vasã. Tena bhikkhunà su中àgàre catutthaü jhànaü sacchikatanti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa. Na pañivijànantassa àpatti dukkañassa. -Pe

9. Tihàkàrehi -pe- sattahàkàrehi 'yaü tvaü àgamma vihàraü adàsi, cãvaraü adàsi, piõóapàtaü adàsi, senàsanaü adàsi, gilànapaccayabhesajjaparikkhàraü adàsi, so bhikkhu su中àgàre catutthaü jhànaü samàpajji- samàpajjati - samàpanno, so bhikkhu su中àgàre catutthassa jhànassa làbhã, vasã. Tena bhikkhunà su中àgàre catutthaü jhànaü sacchikata'nti sampajànamusà bhaõantassa pañivijànantassa àpatti thullaccayassa. Na pañivijànantassa [PTS Page 100] [\q 100/] àpatti dukkañassa. Pubbevassa hoti "musà bhaõissa"nti, bhaõantassa hoti "musà bhaõàmã"ti, bhaõitassa hoti musà mayà bhaõita"nita vinidhàya diññhiü. Vinidhàya khantiü, vinidhàya ruciü, vinidhàya bhàvaü.

Peyyàlapaõõarasakaü niññhitaü.

Paccayapañisaüyuttavàrakathà niññhità.

Uttarimanussadhammacakkapeyyàlaü niññhitaü.

Anàpatti adhimànena, anullapanàdhippàyassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanaññassa, àdikammikassàti.

[BJT Page 236] [\x 236/]

Vinãtavatthu

Uddànagàthà.

Adhimànena-1. 'Ra中amhi piõóopajjhàriyàpatho,

Sa中ojanà raho dhammà vihàre paccupaññhito.

Na dukkaraü viriyamathopi maccuno yassàvuso vippañisàri sammà,

Viriyena yogena àràdhanàya atha vedanàya apare duve.

Bràhmaõe pa勺avatthåni a中abyàkaraõà tayo,

Agàràvaraõà kàmà rati vàpi ca pakkamo.

Aññhipesi ubho gàvo ghàtakà piõóo sàkuõiko nicchavorabbhi

Asi ca såkari satti màgavi usu ca kàraõiko såci sàrathã.

Yo ca sibbãyati såcako hi so aõóahàrã ahu gàmakåñako,

Kåpe nimuggo hi so pàradàriko guthakhàdi ahu duññhabràhmaõo.

Nicchavitthi aticàrinã ahu maïgulitthi ahu ikkhaõitthikà,

Okilinã sapattaïgàrokiri sãsacchinno ahu coraghàtako.

Bhikkhu bhikkhuõã sikkhamànà sàmaõero atha sàmaõerikà,

Kassapassa vinayassa pabbajuü pàpakammamakariüsu tàvade.

Tapodà ràjagahe yuddhaü nàgànogàhanena ca,

Sobhito arahaü bhikkhu pa勺a kappasataü sareti.

1. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu adhimànena a中aü vyàkàsi. Tassa kukkuccaü ahosi: 'bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü, kacci nu kho ahaü pàràjikaü àpattiü àpanno'ti. Atha kho so bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesi -pe-anàpatti bhikkhu adhimànenàti. (1)

2. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu paõidhàya [PTS Page 101] [\q 101/] ara中e viharati "evaü maü jano sambhàvessatã"ti. Taü jano sambhàvesi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. Na ca bhikkhave paõidhàya ara中e vatthabbaü, yo vaseyya, àpatti dukkañassàti. (2)

1. Adhimàne. Machasaü

[BJT Page 238] [\x 238/]

3. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu paõidhàya piõóàya carati. "Evaü maü jano sambhàvessatã"ti. Taü jano sambhàvesi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. Na ca bhikkhave paõidhàya piõóàya caritabbaü. Yo careyya àpatti dukkañassàti. (3)

4. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中ataraü bhikkhuü etadavoca: "ye àvuso ambhàkaü upajjhàyassa saddhivihàrikà sabbeva arahanto"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi. -Pe- ki勺itto vaü bhikkhåti. Ullapanàdhippàyo ahaü bhagavàti. Anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassàti. (5)

5. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中ataraü bhikkhuü etadavoca: "ye àvuso amhàkaü upajjhàyassa antevàsikà sabbeva mahiddhikà mahànubhàvà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- ki勺itto tvaü bhikkhåti. Ullapanàdhippàyo ahaü bhagavàti. Anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassàti. (5)

6. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu paõidhàya caïkamati - paõidhàya tiññhati - paõidhàya nisãdati - paõidhàya seyyaü kappeti "evaü maü jano sambhàvessatã"ti. Taü jano sambhàvesi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe-anàpatti bhikkhu pàràjikassa. Na ca bhikkhave paõidhàya -peseyyà kappetabbà. Yo kappeyya, àpatti dukkañassàti. (6-9)

7. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中atarassa bhikkhuno uttarimanussadhammaü ullapati. Sopi evamàha: "mayhampi àvuso sa中ojanà pahãnà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi. -Pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (10)

8. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu rahogato uttarimanussadhammaü ullapati. Paracittavidå bhikkhu taü bhikkhuü apasàdesi: "mà àvuso evaråpaü abhaõi. Nattheso tuyha"nti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti dukkañassàti. (11)

9. Tena kho pana samayena [PTS Page 102] [\q 102/] a中ataro bhikkhu rahogato uttarimanussadhammaü ullapati. Devatà naü bhikkhuü apasàdesi: "mà bhante evaråpaü abhaõi. Nattheso tuyha"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti dukkañassàti. (12)

10. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中ataraü upàsakaü etadavoca: yo àvuso tuyhaü vihàre vasati, so bhikkhu arahà'ti. So ca tassa vihàre vasati. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- ki勺itto tvaü bhikkhåti? "Ullapanàdhippàyo ahaü bhagavà"ti. Anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassàti. (13)

[BJT Page 240] [\x 240/]

11. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中ataraü upàsakaü etadavoca: "yaü tvaü àvuso upaññhesi cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccaya-1. Bhesajjaparikkhàrena, so bhikkhu arahà'ti. So ca taü upaññheti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccaya-1. Bhesajjaparikkhàrena. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- ki勺itto tvaü bhikkhå?Ti. "Ullapanàdhippàyo ahaü bhagavà"ti. Anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassàti. (14)

12. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå etadavocuü: "atthàyasmato uttarimanussadhammo"ti. "Na àvuso dukkaraü a中aü byàkàtu"nti tassa kukkuccaü ahosi. Ye kho te bhagavato sàvakà te evaü vadeyyuü: "aha勺amhi na bhagavato sàvako kacci nu kho ahaü pàràjikaü àpattiü àpanno"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi -peki勺itto tvaü bhikkhåti? "Anullapanàdhippàyo ahaü bhagavà"ti. Anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (15)

13. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå etadavocuü: "atthàyasmato uttarimanussadhammo"ti. "âràdhanãyo kho àvuso dhammo àraddhaviriyenà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi. -Pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (16)

14. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå etadavocuü: "mà kho àvuso bhàyã"ti. "Nàhaü àvuso maccuno bhàyàmã"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (17)

15. Tena kho pana [PTS Page 103] [\q 103/] samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå etadavocuü: "mà kho àvuso bhàyã"ti. "Yo nånàvuso vippañisàri assa, so bhàyeyyà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (18)

16. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå etadavocuü: "atthàyasmato uttarimanussadhammo"ti. "âràdhanãyo kho àvuso dhammo sammàpayuttenà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (19)

17. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu etadavocuü: "atthàyasmato uttarimanussadhammo"ti. "âràdhanãyo kho àvuso dhammo àraddhaviriyenà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (20)

1. Gilànappaccaya, machasaü.

[BJT Page 242] [\x 242/]

18. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu etadavocuü: "atthàyasmato uttarimanussadhammo"ti. "âràdhanãyo kho àvuso dhammo yuttayogenà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (21)

19. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu etadavocuü: "kaccàvuso khamanãyaü, kacci yàpanãya"nti. "Nàvuso sakkà yena và tena và adhivàsetu"nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (22)

20. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå etadavocuü: "kaccàvuso khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. "Nàvuso sakkà puthujjanena adhivàsetu"nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- ki勺itto tvaü bhikkhåti? "Ullapanàdhippàyo ahaü bhagavà"ti. Anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassàti.

21. Tena kho pana samayena a中ataro bràhmaõo bhikkhå nimantetvà etadavoca: "àyantu bhonto arahanto"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi, "maya勺amha anarahanto-1. Aya勺a bràhmaõo amhe arahantavàdena samudàcarati. Kathannukho amhehi pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe- anàpatti bhikkhave pasàdabha中eti. (24)

22. Tena kho pana samayena a中ataro bràhmaõo bhikkhå nimantetvà etadavoca: "nisãdantu bhonto arahanto"ti. -Pe-"bhu大antu bhonto arahanto"ti. -Pe-"tappantu-2. Bhonto arahanto"ti. -Pe- gacchantu bhonto arahanto"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi: maya勺amha anarahanto. Aya勺a bràhmaõo amhe arahantavàdena samudàcaranti. Kathannukho amhehi pañipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe- anàpatti bhikkhave pasàdabha中eti. (25-28)

23. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中atarassa bhikkhuno uttarimanussadhammaü ullapati. Sopi evamàha: "mayhampi àvuso àsavà pahãnà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (29)

24. Tena [PTS Page 104] [\q 104/] kho pana samayena a中ataro bhikkhå a中atarassa bhikkhuno uttarimanussadhammaü ullapati. Sopi evamàha: "mayhampi àvuso ete dhammà saüvijjantã"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (30)

25. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhå a中atarassa bhikkhuno uttarimanussadhammaü ullapati. Sopi evamàha: "ahampàvuso tesu dhammesu sandissàmã"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (31)

1. Na arahanto. Sãmu. 2. Tappentu. Bahusu.

[BJT Page 244] [\x 244/]

26. Tena kho pana samayena a中ataraü bhikkhuü àtakà etadavocuü: "ehi bhante, agàraü ajjhàvasàti. " "Abhabbo kho àvuso màdiso agàraü ajjhàvasitu"nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (32)

27. Tena kho pana samayena a中ataraü bhikkhuü àtakà etadavocuü: "ehi bhante, kàme paribhu大à"ti "àvañà me àvuso kàmà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (33)

28. Tena kho pana samayena a中ataraü bhikkhuü àtakà etadavocuü: "abhiramasi bhante"ti. "Abhirato ahaü àvuso paramàya abhiratiyà"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. 'Ye kho te bhagavato sàvakà te evaü vadeyyuü: aha勺amhi na bhagavato sàvako, kacci nu kho ahaü pàràjikaü àpattiü àpanno"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi. "Ki勺itto tvaü bhikkhå?"Ti. "Anullapanàdhippàyo ahaü bhagavà"ti. Anàpatti bhikkhu anullapanàdhippàyassàti. (34)

29. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå katikaü katvà a中atarasmiü àvàse vassaü upagacchiüsu: "yo imamhà àvàsà pañhamaü pakkamissati, taü mayaü arahàti jànissamà"ti. A中ataro bhikkhu maü arahàti jànantuti tamhà àvàsà pañhamaü pakkami. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (35)

30. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena àyasmà ca lakkhaõo àyasmà ca mahàmoggallàno gijjhakåñe pabbate viharanti. Atha kho àyasmà mahàmoggallàno pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yenàyasmà lakkhaõo tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü lakkhaõaü etadavoca: "àyàmàvuso lakkhaõa, ràjagahaü piõóàya pavisissàmà"ti. "Evamàvuso"ti kho àyasmà lakkhaõo àyasmato mahàmoggallànassa paccassosi.

31. Atha kho àyasmà mahàmoggallàno gijjhakåñà [PTS Page 105] [\q 105/] pabbatà orohanto a中atarasmiü padese sitaü pàtvakàsi. Atha kho àyasmà lakkhaõo àyasmantaü mahàmoggallànaü etadavoca: "ko nu kho àvuso moggallàna, hetu ko paccayo sãtassa pàtukammàyà"ti. "Akàlo kho àvuso lakkhaõa, etassa pa士assa, -1. Bhagavato maü santike etaü pa士aü pucchà"ti.

1. Pa士assa byàkaraõàya syà.

[BJT Page 246] [\x 246/]

32. Atha kho àyasmà ca lakkhaõo àyasmà ca mahàmoggallàno ràjagahe piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtañikkantà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Ekamantaü nisinno kho àyasmà lakkhaõo àyasmantaü mahàmoggallànaü etadavoca: "idhàyasmà mahàmoggallàno gijjhakåñà pabbatà orohanto a中atarasmiü padese sãtaü pàtvakàsi. Ko nu kho àvuso moggallàna, hetu ko paccayo sãtassa pàtukammàyà"ti. Idàhaü-1. âvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü aññhikasaïkhalikaü vehàsaü gacchantiü. Tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà phàsulantarikàhi vitudanti-2. Sà sudaü aññassaraü karoti. Tassa mayhaü àvuso etadahosi: "acchariyaü vata bho abbhutaü vata bho, evaråpopi nàma satto bhavissati. Evaråpopi nàma yakkho bhavissati, evaråpopi nàma attabhàvapañilàbho bhavissatã"ti. Bhikkhå ujjhàyanti, khãyanti, vipàcenti: "uttarimanussadhammaü àyasmà mahàmoggallàno ullapatã"ti.

33. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: cakkhubhåtà vata bhikkhave sàvakà viharanti, àõabhåtà vata bhikkhave sàvakà viharanti, yatra hi nàma sàvako evaråpaü 兀ssati và, dakkhati và, sakkhiü và karissati. Pubbeva me so bhikkhave satto diññho ahosi. Apivàhaü na vyàkàsiü, aha勺etaü vyàkareyyaü, pare ca me na saddaheyyuü. Ye me na saddaheyyuü, tesaü taü assa dãgharattaü ahitàya dukkhàya. Eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe goghàtako ahosi. So tassa kammassa vipàkena bahåni vassàni bahåni vassasatàni bahåni vassasahassàni bahåni vassasatasahassàni niraye paccitvà tasseva kammassa vipàkàvasesena evaråpaü attabhàvapañilàbhaü pañisaüvedeti. Saccaü bhikkhave moggallàno àha. Anàpatti bhikkhave moggallànassàti. (36)

34. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü maüsapesiü vehàsaü gacchantiü, tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitacchenti viràjenti-3. Sà sudaü aññassaraü [PTS Page 106] [\q 106/] karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe ghogàtako ahosi. (37)

35. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü maüsapiõóaü vehàsaü gacchantaü, tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupativà anupativà vitacchenti viràjenti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe sàkuõiko ahosi. (38)

36. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü nicchaviü purisaü vehàsaü gacchantaü, tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitacchenti viràjenti-4. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe orabbhiko ahosi. (39)

1. Idhàhaü. Sãmu. (Sabbatthàpi) 2. Vitudenti vitacchenti viràjenti. Syà. 3. Vibhajjenti 4. Vibhajjenti. Machasaü. Upari ca evaü.

[BJT Page 248] [\x 248/]

37. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü asilomaü purisaü vehàsaü gacchantaü. Tassa te asã uppattitvà uppatitvà tasseva kàye nipatanti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe såkariko ahosi (40)

38. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü sattilomaü purisaü vehàsaü gacchantaü. Tassa tà sattiyo uppatitvà uppattitvà tasseva kàye nipatanti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiü yeva ràjagahe màgaviko ahosi (41)

39. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü usulomaü purisaü vehàsaü gacchantaü. Tassa te uså uppattitvà uppatitvà tasseva kàye nipatanti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe kàraõiko ahosi (42)

40. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü såcilomaü purisaü vehàsaü gacchantaü. Tassa tà såciyo uppattitvà uppatitvà tasseva kàye nipatanti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe sàrathiko ahosi (43)

41. Idàhaü, àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü såcilomaü purisaü vehàsaü gacchantaü. Tassa tà såciyo sãse pavisitvà mukhato nikkhamanti, mukhe pavisitvà urato nikkhamanti, ure pavisitvà udarato nikkhamanti, udare pavisitvà urahi nikkhamanti, åråsu pavisitvà jaïghàhi nikkhamanti, jaïghàsu pavisitvà pàdehi nikkhamanti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe såcako ahosi (44)

42. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü kumbhaõóaü purisaü vehàsaü gacchantaü. So gakacchantopi teva aõóe khandhe àropetvà gacchati, nisãdantopi tesveva aõóesu nisãdati. Tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitacchenti viràjenti-1. So sudaü aññassaraü karoti -pe-eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe gàmakåñako ahosi. (45)

43. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà erohanto addasaü purisaü guthakåpe sasãsakaü nimuggaü -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe pàradàriko ahosi, (46)

44. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto [PTS Page 107] [\q 107/] addasaü purisaü guthakåpe sasãsakaü nimuggaü ubhohi hatthehi bhuthaü khàdantaü -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe duññhabràhmaõo ahosi. So kassapassa sammàsambuddhassa pàvacane bhikkhusaïghaü bhattena nimantetvà doõiyo-2. Guthassa påràpetvà kàlaü àrocàpetvà etadavoca: ato-3. Bhonto yàvadatthaü bhu大antu ceva harantu cà"ti. (47)

1. Vitudenti vibhajjenti viràjenti. Syà.

2. Doõiyà (itipi sãmu. )

3. Ito. Syà. Ato. (Itipi syà)

[BJT Page 250] [\x 250/]

45. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü nicchaviü itthiü vehàsaü gacchantiü. Tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitacchenti viràjenti. Sà sudaü aññassaraü karoti -pe- esà bhikkhave itthi imasmiüyeva ràjagahe aticàrinã ahosi. (48)

46. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü itthiü duggandhaü maïguliü vehàsaü gacchantiü. Tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitacchenti viràjenti. Sà sudaü aññassaraü karoti -pe- esà bhikkhave itthi imasmiüyeva ràjagahe ikkhaõikà ahosi. (49)

47. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü itthiü uppakkaü okiliniü okiriniü vehàsaü gacchantiü. Sà sudaü aññassaraü karoti -pe- esà bhikkhave itthi kàliïgassa ra中o aggamahesi ahosi. Sà issàpakatà sapattiü aïgàrakañàhena okiri. (50)

48. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü asãsakaü kavandhaü vehàsaü gacchantaü. Tassa ure akkhinã ceva honti mukha勺a. Tamenaü gijjhàpi kàkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitacchenti viràjenti. So sudaü aññassaraü karoti -pe- eso bhikkhave satto imasmiüyeva ràjagahe hàriko nàma voraghàtako ahosi. (51)

49. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü bhikkhuü vehàsaü gacchantaü. Tassa saïghàñipi àdittà sampajjalità sajotibhåtà, pattopi àditto sampajjalito sajotibhuto, kàyabandhanampi àdittaü sampajjalitaü sajotibhåtaü, kàyopi àditto sampajjalito sajotibhuto. So sudaü aññassaraü karoti -pe-eso bhikkhave kassapassa sammàsambuddhassa pàvacane pàpabhikkhu ahosi. (52)

50. Idàhaü àvuso gijjhakåñà pabbatà orohanto addasaü bhikkhuõiü -pe- addasaü sikkhamànaü -pe- addasaü sàmaõeraü -pe-addasaü sàmaõeriü vehàsaü gacchantiü. Tassà saïgàñipi àdittà sampajjalità sajotibhåtà, pattopi àditto sampajjalito sajotibhuto, kàyakhandhanampi àdittaü sampajjalitaü sajotibhåtaü, kàyopi àditto sampajjalito, sajotibhuto. Sà sudaü aññassaraü karoti. Tassa mayhaü àvuso etadahosi. "Acchariyaü vata bho, abbhutaü vata bho, evaråpopi nàma satto bhavissati, evaråpopi nàma yakkho bhavissati, evaråpopi nàma attabhàvapañilàbho bhavissatã"ti. Bhikkhå ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: uttarimanussadhammaü àyasmà mahàmoggallàno ullapatãti.

[BJT Page 252] [\x 252/]

Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi. Cakkhubhåtà vata bhikkhave sàvakà viharanti, àõabhåtà [PTS Page 108] [\q 108/] vata bhikkhave sàvakà viharanti, yatra hi nàma sàvako evaråpaü 兀ssati và dakkhati và sakkhãü và karissati. Pubbeva me sà bhikkhave sàmaõerã diññhà ahosi, apicàhaü na byàkàsiü. Aha勺etaü byàkareyyaü, pare ca me na saddaheyyuü, ye me na saddaheyyuü, tesaü taü assa dãgharattaü ahitàya dukkhàya. Esà bhikkhave sàmaõerã kassapassa sammàsambuddhassa pàvacane pàpasàmaõerã ahosi. Sà tassa kammassa vipàkena bahåni vassàni bahåni vassasatàni bahåni vassasahassàni bahåni vassasatasahassàni niraye paccitvà tasseva kammassa vipàkàvasesena evaråpaü attabhàvapañilàbhaü pañisaüvedeti. Saccaü bhikkhave moggallàno àha. Anàpatti bhikkhave moggallànassàti. (53-56)

51. Atha kho àyasmà mahàmoggallàno bhikkhå àmantesi. Yatàyaü àvuso tapodà sandati, so daho acchodako sãtodako sàtodako setako suppatittho ramaõãyo pahåtamacchakacchapo cakkamattàni ca padumàni pupphantã, ti. Bhikkhå ujhàyanti khãyanti vipàcenti, kathaü hi nàma àyasmà mahàmoggallàno evaü vakkhati. "Yatàyaü àvuso tapodà sandati, so daho acchodako sãtodako sàtodako setako supatittho ramaõãyo pahåtamacchakacchapo, cakkamattàni ca padumàni pupphantã"ti. "Atha ca panàyaü tapodà kuthità-1. Sandati. Uttarimanussadhammaü àyasmà mahàmoggallàno ullapatã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "yatàyaü bhikkhave tapodà sandati, so daho acchodako sãtodako sàtodako setako supatittho ramaõãyo pahåtamacchakacchapo, cakkamattàni ca padumàni pupphanti, apicàyaü bhikkhave tapodà dvinnaü mahànirayànaü antarikàya àgacchati, tenàyaü tapodà kuthità sandati. Saccaü bhikkhave moggallàno àha. Anàpatti bhikkhave moggallànassà"ti. (57)

52. Tena kho pana samayena ràjà màgadho seniyo bimbisàro licchavãhi saddhiü saïgàmento pabhaggo hoti. -2. Atha ràjà pacchà senaü saükaóóhitvà licchavayo paràjesi, saïgàme ca nandã carati "ra中à licchavã pabhaggà"ti. Atha kho àyasmà mahàmoggallàno bhikkhå àmantesi. "Ràjà àvuso licchavãhi pabhaggo"ti. Bhikkhå ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà mahàmoggallàno evaü vakkhati". "Ràjà àvuso licchavãhi pabhaggo"ti. Saïgàme ca nandã carati ra中à licchavã pabhaggà"ti. Uttarã- manussadhammaü àyasmà mahàmoggallàno ullapatãti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Pañhamaü bhikkhave ràjà licchavãhi pabhaggo. [PTS Page 109] [\q 109/] atha ràjà pacchà senaü saïkaóóhitvà licchavayo paràjesi. Saccaü bhikkhave moggallàno àha. Anàpatti bhikkhave moggallànassàti. (58)

1. Kuññhità. Syà.

2. Ahosi. Machasaü.

3. Nandiü. Machasaü

[BJT Page 254] [\x 254/]

54. Atha kho àyasmà mahàmoggallàno bhikkhå àmantesi. Idàhaü àvuso sappinikàya nadiyà tãre àne大aü samàdhiü samàpanno nàgànaü ogayha uttarantànaü ko勺aü karontànaü saddaü assosinti. Bhikkhå ujjhàyànti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà mahàmoggallàno àne大aü samàdhiü samàpanno saddaü sossati. Uttarimanussadhammaü àyasmà mahàmoggallàno ullapatã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Attheso bhikkhave samàdhi, so ca kho aparisuddho. Saccaü bhikkhave moggallàno àha. Anàpatti bhikkhave moggallànassà"ti. (59)

55. Atha kho àyasmà sobhito bhikkhå àmantesi: "ahaü àvuso pa勺akappasatàni anussaràmã"ti. Bhikkhå ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà sobhito evaü vakkhati: ahaü àvuso pa勺akappasatàni anussaràmã"ti. "Uttarimanussadhammaü àyasmà sobhito ullapatã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "atthesà bhikkhave sobhitassa, sà ca kho ekàyeva jàti. Saccaü bhikkhave sobhito àha. Anàpatti bhikkhave sobhitassàti. (60)

Catutthapàràjikaü samattaü.

Uddiññhà kho àyasmanto cattàro pàràjikà dhammà, yesaü bhikkhu a中ataraü và a中ataraü và àpajjitvà na labhati bhikkhuhi saddhiü saüvàsaü, yathà pure tathà pacchà pàràjiko hoti asaüvàso. Tatthàyasmante pucchàmi kaccãttha parisuddhà? Dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà? Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà? Parisuddhetthàyasmanto, tasmà tuõhi. Evametaü dhàrayàmitã.

Pàràjikaü niññhitaü

Tassuddànaü:
Methunàdinnadàna勺a manussaviggahuttari,
Pàràjikàni cattàri chejjavatthu asaüsayàti.
Pàràjikakaõóo [PTS Page 110] [\q 110/] niññhito.