[BJT Page 152] [\x 152/]
[PTS Page 068] [\q 68/]

2. 3.

Tatiyapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena bhagavà bhikkhånaü anekapariyàyena asubhakathaü katheti. Asubhàya vaõõaü bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa asubhasamàpattiyà vaõõaü bhàsati.

2. Atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: "icchàmahaü bhikkhave addhamàsaü patisallãyituü, nambhi kenaci upasaïkamitabbo aいatra ekena piõóapàta nãhàrakenà"ti. "Evaü bhante"ti kho te bhikkhå bhagavatà pañissutvà-1. Nàsså'dha koci bhagavantaü upasaïkamati aいatra ekena piõóapàtanãhàrakena.

3. Bhikkhu "bhagavà kho ànakapariyàyena asubhakathaü katheti, asubhàya vaõõaü bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa asubhasamàpattiyà vaõõaü bhàsatã"te anekàkàravokàraü asubhabhàvanànuyogamanuyuttà viharanti.

4. Te sakena kàyena aññãyanti haràyanti jigucchanti. Seyyathàpi nàma itthi và puriso và daharo yuvà maõóanakajàtiko sãsaü nahàto abhikuõapena và kakkurakuõapena và manussakuõapena và kaõñhe àsattena aññãyeyya haràyeyya jiguccheyya. Evameva te bhikkhå sakena kàyena aññãyantà haràyantà jigucchantà attanàpi attànaü jãvità voropenti, aいamaいampi jãvità voropenti. Migalaõóikampi samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vadenti: - "sàdhu no àvuso jãvità voropehi, idaü te pattacãvaraü bhavissatã"ti.

5. Atha kho migalaõóiko samaõakuttako pattacãvarehi bhaño sambahule bhikkhu jãvità voropetvà lohitakaü asiü àdàya yena vaggumudà nadã, tenupasaïkami. Atha kho migalaõóikassa samaõakuttakassa lohitakaü asiü-2. Dhovantassa ahudeva kukkuccaü ahu vippañisàro: "alàbhà vata me, na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me, na vata me [PTS Page 069] [\q 69/] suladdhaü, bahuü vata mayà apuいaü pasutaü yo'haü bhikkhu sãlavante kalyàõadhamme jãvità voropesi"nti.

6. Atha kho aいatarà màrakàyikà devatà abhijjamàne udake àgantvà migalaõóikaü samaõakuttakaü etadavoca: "sàdhu sàdhu sappurisa, làbhà te sappurisa, suladdhaü te sappurisa, bahuü tayà sappurisa, puいaü pasutaü, yaü tvaü atiõõe tàresã"ti.

1. Pañissuõitvà machasaü. 2. Taü asiü. Machasaü

[BJT Page 154] [\x 154/]

7. Atha kho migalaõóiko samaõakuttako: "làbhà kira me, suladdhaü kira me, bahuü kira mayà puいaü pasutaü, atiõõe kiràhaü tàremi" ti tiõhaü asiü àdàya vihàrena vihàraü pariveõena pariveõaü upasaïkamitvà evaü vadeti: "ko atiõõo kaü tàremi"ti. Tattha ye te bhikkhu avãtaràgà tesaü tasmiü samaye hotiyeva bhayaü. Hoti chambhitattaü. Hoti lomahaüso. Ye pana te bhikkhu vãtaràgà tesaü tasmiü samaye na hoti bhayaü. Na hoti chambhitattaü. Na hoti lomahaüso.

8. Atha kho migalaõóiko samaõakuttako ekampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, dve'pi bhikkhå ekàhena jãvità voropesi, tayo'pi bhikkhå ekàhena jãvità voropesi, cattàro'pi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, paca'pi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, dasa'pi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, vãsampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, tiüsampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, cattàrisampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, paいàsampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, saññhimpi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi.

9. Atha kho bhagavà tassa addhamàsassa accayena pañisallànà vuññhito àyasmantaü ànandaü àmantesi: "kiü nu kho ànanda tanubhuto viya bhikkhusaïgho"ti.

10. "Tathàhi pana bhante, bhagavà bhikkhånaü anekapariyàyena asubhakathaü katheti, asubhàya vaõõaü bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa asubhasamàpattiyà vaõõaüvaõõaüca bhante bhikkhå bhagavà kho anekapariyàyena asubhakathaü katheti, asubhàya vaõõaü bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa asubhasamàpattiyà vaõõaü bhàsatã"ti. Te anekàkàravokàraü asubhabhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Te sakena kàyena aññãyanti haràyanti jigucchanti. Seyyathàpi nàma itthi và puriso và daharo yuvà maõóanakajàtiko sãsaü nahàto ahikuõapena và kukkurakuõapena và manussakuõapena và kaõñhe àsattena aññãyeyya haràyeyya jiguccheyya, evameva te bhikkhu sakena kàyena [PTS Page 070] [\q 70/] aññãyantà haràyantà jigucchantà attanàpi attànaü jãvità voropenti, aいamaいampi jãvità voropenti. Migalaõóikampi samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vadenti: "sàdhu no àvuso jãvità voropehi. Idaü te pattacãvaraü bhavissatã"ti. Atha kho bhante migalaõóiko samaõakuttako pattacãvarehi bhaño ekampi bhikkhuü ekàhena jãvità voropesi -pe- saññhimpi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi. "Sàdhu bhante bhagavà aいaü pariyàyaü àcikkhatu, yathàyaü bhikkhusaïgho aいàyaü saõñhaheyyà"ti.

11. "Tenahànanda yàvatikà bhikkhå vesàliü upanissàya viharanti, te sabbe upaññhànasàlàyaü santipàtehã"ti. "Evaü bhante"ti kho àyasmà ànando bhagavato pañissutvà yàvatikà bhikkhå vesàliü upanissàya viharanti te sabbe upaññhànasàlàyaü santipàtetvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: "sannipatito bhante bhikkhusaïgho, yassa'dàni bhante bhagavà kàlaü maいatã"ti.

[BJT Page 156] [\x 156/]

12. Atha kho bhagavà yena upaññhànasàlà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà paいatte àsane nisãdi. Nisajja kho bhagavà bhikkhu àmantesi: ayampi kho bhikkhave ànàpànasatisamàdhi bhàvito bahulãkato santo ceva paõãto ca àsevanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasameti. Seyyathàpi bhikkhave gimbhànaü pacchime màse åhataü rajojallaü, tamenaü mahà akàlamegho ñhànaso antaradhàpeti våpasameti, evameva kho bhikkhave ànàpànasatisamàdhi bhàvito bahulãkato santo ceva paõãto ca àsevanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasameti.

13. Kathaü bhàvito ca bhikkhave ànàpànasatisamàdhi kathaü bahulãkato santo ceva paõito ca asevanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasameti?

14. "Idha bhikkhave bhikkhu araいagato và rukkhamålagato và suいàgàragato và nisãdati pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà. So sato ca assasati, sato passasati: -

Dãghaü và assasanto dãghaü assasàmãti pajànàti, dãghaü và passasanto dãghaü passàmãti pajànàti, rassaü và assasanto rassaü assasàmãti pajànàti, rassaü và passasanto rassaü passasàmãti pajànàti, sabbakàyapañisaüvedi assasissàmãti sikkhati, sabbakàyapañisaüvedã [PTS Page 071] [\q 71/] passasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati. Pãtipañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, pãti pañisaüvedi passasissàmãti sikkhati, sukhapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, sukhapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati, cittasaïkhàrapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati. Cittasaïkhàrapañisaüvedã passasissàmiti sikkhati, passambhayaü cittasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati, passambhayaü cittasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati, cittapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, cittapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati, abhippamodayaü cittaü -pe- samàdahaü cittaü -pe-vimocayaü cittaü -pe-aniccànupassã -pe- viràgànupassã -pe-nirodhànupassi -pe-pañinissaggànupassã assasissàmãti sikkhati, pañinissaggànupassã passasissàmãti sikkhati. Evaü bhàvito kho bhikkhave ànàpànasatisamàdhi evaü bahulãkato santo ceva paõãto ca asecanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasametã"ti.

[BJT Page 158] [\x 158/]

15. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü santipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: "saccaü kira bhikkhave bhikkhå attanàpi attànaü jãvità voropenti. Aいamaいampi jãvità voropenti. Migalaõóakampi samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vadenti: -1. Sàdhu no àvuso jãvità voropehi, idaü te pattacãvaraü bhavissatã"ti. "Saccaü bhagavà. " "Viharahi buddho bhagavà, ananucchaviyaü bhikkhave tesaü bhikkhånaü ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave bhikkhu attanàpi attànaü jãvità voropessanti, aいamaいampi jãvità voropessanti, migalaõóikampi samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vakkhanti: "sàdhu no àvuso jãvità voropehi, idaü te pattacãvaraü bhavissatã"ti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe-evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu sacicca manussaviggahaü jãvità voropeyya, satthahàrakaü vàssa pariyeseyya, ayampi pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

(Målapaいatti)

1. Tena kho pana samayena aいataro upàsako gilàno hoti, tassa pajàpati abhiråpà hoti dassanãyà pàsàdikà. Jabbaggiyà bhikkhu tassà itthiyà pañibaddhacittà honti. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhånaü etadahosi: "sace kho so [PTS Page 072] [\q 72/] àvuso upàsako jãvissati na mayaü taü itthiü labhissàma. Handa mayaü àvuso tassa upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõemà" ti.

2. Atha kho chabbaggiyà bhikkhå yena so upàsako tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà taü upàsakaü etadavocuü: "tvaü kho'si upàsaka, katakalayyàõo katakusalo katabhãruttàno akatapàpo akataluddo akatakibbiso. Kataü tayà kalyàõaü, akataü tayà pàpaü. Kiü tuyhiminà pàpakena dujjãvitena, mataü te jãvità seyyo. Ito tvaü kàlakato kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü-2. Upapajjãssasi. Tattha dibbehi pacahi kàmaguõehi samappito samaïgãbhuto paricàressasã"ti.

3. Atha kho so upàsako "saccaü kho ayyà àhaüsu. Ahaü hi katakalyàõo katakusalo katabhãruttàno, akatapàpo akataluddo akatakibbiso. Kataü mayà kalyàõaü, akataü mayà pàpaü. Kiü mayhaminà pàpakena dujjãvitena, mataü me jãvità seyyo. Ito ahaü kàlakato kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü uppajjissàmi. Tattha dibbehi pacahi kàmaguõehi samappito samaïgãbhuto paricàressàmã"ti. So asappàyàni ceva bhojanàni bhuji, asappàyàni ca khàdanãyàni khàdi, asappàyàni sàyanãyàni sàyi, asappàyàni pànàni pivi. Tassa asappàyàni ceva bhojanàni bhujato asappàyàni ca khàdanãyàni khàdato asappàyàni sàyanãyàni sàyato asappàyàni pànàni pivato kharo àbàdho uppajji. So teneva àbàdhena kàlamakàsi.

1. Vadanti. Machasaü. 2. Loke uppajjassati. Katthaci.

[BJT Page 160] [\x 160/]

4. Tassa pajàpati ujjhàyati khãyati vipàceti: "alajjino ime samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Ime hi nàma dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi imesaü sàmaいaü, natthi imesaü brahmaいaü. Naññhaü imesaü sàmaいaü, naññhaü imesaü brahmaいaü. Kuto imesaü sàmaいaü, kuto imesaü brahmaいaü. Apagatà ime sàmaいà, apagatà ime brahmaいà. Ime me sàmikassa maraõavaõõaü saüvaõõesuü. Imehi me sàmiko màrito"ti.

5. Aいepi manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "alacchino ime samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Imehi nàma dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi imesaü sàmaいaü, natthi imesaü brahmaいaü. Naññhaü imesaü sàmaいaü, naññhaü imesaü brahmaいaü. Kuto imesaü sàmaいaü, kuto imesaü brahmaいaü. Apagatà ime sàmaいà, apagatà ime brahmaいà. Ime upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõesuü. Imehi upàsako màrito"ti.

6. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhu appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: kathaü hi nàma jabbaggiyà bhikkhu upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõissantã"ti.

7. Atha [PTS Page 073] [\q 73/] kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi: "saccaü kira tumhe bhikkhave upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõayitthà"ti. "Saccaü bhagavà. " Viharahi buddho bhagavà "ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya" -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: -

"Yo pana bhikkhu sacicca manussaviggahaü jãvità voropeyya, satthahàrakaü vàssa pariyeseyya, maraõavaõõaü và saüvaõõeyya, maraõàya và samàdapeyya: "ambho purisa kiü tuyhaminà pàpakena dujjãvitena, matante jãvità seyyo"ti iti cittamano cittasaïkappo anekapariyàyena maraõavaõõaü và saüvaõõeyya maraõàya và samàdapeyya, ayampã pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

(Dutiyapaいatti. )

8. Yo panàti - yo yàdiso -pe- bhikkhuni -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Saciccàti - jànanto saüjànanto cecca abhivitaritvà vãtikkamo.

1. Sålaü và ladaóaü và - syà.

[BJT Page 162] [\x 162/]

Manussaviggaho nàma: yaü màtukucchismiü pañhamaü cittaü uppannaü pañhamaü viいàõaü pàtubhåtaü yàva maraõakàlà etthantare eso manussaviggaho nàma.

Jãvità voropeyyàti: jãvitindriyaü upacchindati uparodheti santatiü vikopeti.

Satthahàrakaü vàssa pariyeseyyàti - asiü và sattiü và bheõóiü và laguëaü-1. Và pàsàõaü và satthaü và visaü và rajjuü và

Maraõavaõõaü và saüvaõõeyyàti - jivite àdãnavaü dasseti, maraõe vaõõaü bhaõati.

Maraõàya và samàdapeyyàti - satthaü và àhara, visaü và khàda, rajjuyà và ubbandhitvà kàlaü karohãti.

Ambho purisàti - àlapanàdhivacanametaü ambho purisàti.

Kiü tuyhiminà pàpakena dujjivitenàti - pàpakaü nàma jãvitaü: aóóhànaü jãvitaü upàdàya daëiddànaü jãvitaü pàpakaü, sadhanànaü jãvitaü upàdàya adhanànaü jãvitaü pàpakaü, devànaü jãvitaü upàdàya manussànaü jãvitaü [PTS Page 074] [\q 74/] pàpakaü. Dujjãvitaü nàma: hatthacchinnassa pàdacchinnassa hatthapàdacchinnassa kaõõacchinnassa nàsacchinnassa kaõõanàsacchinnassa. Iminà ca pàpakena iminà ca dujjivitena matante jãvità seyyàti.

Iti cittamanoti - yacittaü taü mano, yaü mano taü cittaü

Cittasaïkappoti - maraõasaいi maraõacetano maraõàdhippàyo.

Anekapariyàyenàti - uccàvacehi àkàrehi.

Maraõavaõõaü và saüvaõõeyyàti - jivite àdãnavaü dasseti, maraõe vaõõaü bhaõati: 'ito tvaü kàlakato kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapajjissasi. Tattha dibbehi paいahi kàmaguõehi samappito samaïgãbhuto parivàressasã'ti. -2.

Maraõàya và samàdapeyyàti - satthaü và àhara, visaü và khàda, rajjuyà và ubbandhitvà kàlaü karohi, sobbhe và narake và papàte và papatà'ti.

Ayampãti - purime upàdàya vuccati.

Pàràjiko hotãti - seyyathàpi nàma puthusilà dvedhà bhinnà appañisandhikà hoti, evameva bhikkhu sacicca manussaviggahaü jãvità voropetvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati pàràjiko hotãti.

1. Lagulaü, sãhme. 2. Parivàressatãti. Sãmu.

[BJT Page 164] [\x 164/]

Asaüvàsoti - saüvàso nàma: ekaü kammaü ekuddeso samasikkhatà, eso saüvàso nàma. So tena saddhiü natthi tena vuccati asaüvàso'ti.

(Nayamàtikà)

1. Sàmaü adhiññhàya, dutena, dutaparamparàya, visakkiyena dutena, gatapaccàgatena dutena, araho rahosaいi, raho arahosaいi, araho arahosaいi, raho rahosaいi, kàyena saüvaõõeti, vàcàya saüvaõõeti, kàyena vàcàya saüvaõõeti, dutena saüvaõõeti, lekhàya saüvaõõeti, opàtaü, apassenaü upanikkhipanaü, bhesajjaü, råpåpahàro, saddåpahàro, gandhåpahàro, rasåpahàro, phoññhabbåpahàro, dhammåpahàro, àcikkhanà, anusàsanã, saüketakammaü, nimittakammanti.

2. Sàmanti - sayaü hanti kàyena và kàyapañibaddhena và nissaggiyena và.

3. Adhiññhàyàti - adhiññhahitvà àõàpeti: "evaü vijjha, evaü pahara, evaü ghàtehã"ti.

4. [PTS Page 075] [\q 75/] bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa. So taü maいamàno taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

5. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa, so taü maいamàno aいaü jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti, vadhakassa àpatti pàràjikassa.

6. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehã"ti, àpatti dukkañassa. So aいaü maいamàno taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

7. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa, so aいaü maいamàno aいaü jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti, vadhakassa àpatti pàràjikassa.

8. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmassa pàvada: itthannàmo itthannàmassa pàvadatu: itthannàmo itthannàmaü jãvità voropetu" ti, àpatti dukkañassa. So itarassa àroceti, àpatti dukkañassa. Vadhako patigaõhàti, målaññhassa àpatti thullaccayassa. So taü jãvità voropeti, àpatti sabbesaü pàràjikassa.

[BJT Page 166] [\x 166/]

9. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmassa pàvada: itthannàmo itthannàmassa pàvadatu: itthannàmo itthannàmaü jãvità voropetu"ti, àpatti dukkañassa. So aいaü àõàpeti, àpatti dukkañassa. Vadhako patigaõhàti, àpatti dukkañassa. So taü jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti. âõàpakassa ca vadhakassa ca àpatti pàràjikassa.

10. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti. âpatti dukkañassa. So gantvà puna paccàgacchati 'nàhaü sakkomi taü jãvitaü voropetu'nti. So puna àõàpeti: "yadà sakkosi tadà taü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa. So taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

11. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa so àõàpetvà vippañisàrã na sàveti 'mà ghàtehi'ti. So taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

12. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa; so 'àõàpetvà vippañisàrã sàveti 'mà ghàtehã'ti, so 'àõatto ahaü tayà'ti taü jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti, vadhakassa àpatti pàràjikassa.

13. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: "itthannàmaü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa. So àõàpetvà vippañisàrã sàveti: 'mà ghàtehi'ti, so 'suññhu'ti oramati, ubhinnaü anàpatti.

14. Araho rahosaいi ullapati: "aho itthannàmo hato assà"ti, àpatti dukkañassa. Raho arahosaいi ullapati: "aho itthannàmo hato assà"ti, àpatti dukkañassa. Araho arahosaいi ullapati: [PTS Page 076] [\q 76/] "aho itthannàmo hato assà"ti, àpatti dukkañassa, raho rahosaいi ullapati: "aho itthannàmo hato assà"ti, àpatti dukkañassa.

15. Kàyena saüvaõõeti nàma: kàyena vikàraü karoti: "yo evaü marati so dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã"ti, àpatti dukkañassa; tàya saüvaõõanàya marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

16. Vàcàya saüvaõõeti nàma: vàcàya bhaõati: "yo evaü marati so dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã"ti, àpatti dukkañassa; tàya saüvaõõanàya marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 168] [\x 168/]

17. Kàyena vàcàya saüvaõõeti nàma: kàyena vikàraü karoti: vàcàya ca bhaõati, "yo evaü marati. So dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã"ti, àpatti dukkañassa; tàya saüvaõõanàya ' marissàmãti' dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

18. Dåtena saüvaõõeti nàma: dåtassa sàsanaü àroceti: "yo evaü marati so dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã"ti, àpatti dukkañassa. Dåtassa sàsanaü sutvà 'marissàmi'ti, dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

19. Lekhàya saüvaõõeti nàma: lekhaü jindati "yo evaü marati so dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã"ti; akkharakkharàya àpatti dukkañassa; lekhaü passitvà 'marissàmi' ti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

20. Opàtaü nàma: manussaü uddissa opàtaü khaõati 'papatitvà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; papatite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Anodissa opàtaü khaõati 'yo koci papatitvà marissatã'ti, àpatti dukkañassa. Manusso tasmiü papatati, àpatti dukkañassa; papatite dukkhà vedanà uppajati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Yakkho và peto và tiracchànagatamanussaviggaho và tasmiü papatati, àpatti dukkañassa; papatite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti dukkañassa, marati, àpatti thullaccayassa. Tiracchànagato tasmiü papata'ti, àpatti dukkañassa; papatite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti dukkañassa; marati, àpatti pàcittiyassa.

21. Apassenaü nàma: apassene satthaü và ñhapeti, visena và makkheti, dubbalaü và karoti, sobbhe và narake và papàte và ñhapeti 'papatitvà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; satthena và visena và papatitena và dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; [PTS Page 077] [\q 77/] marati, àpatti pàràjikassa.

22. Upanikkhipanaü nàma: asiü và sattiü và bheõóiü và laguëaü và pàsàõaü và satthaü và visaü và rajjuü và upanikkhipati 'iminà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; tena marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

23. Bhessajjaü nàma: sappãü và navanãtaü và telaü và madhuü và phàõitaü và deti 'imaü sàyitvà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; taü sàyite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

24. Råpåpahàro nàma: amanàpikaü råpaü upasaüharati bhayànakaü bheravaü "imaü passitvà uttasitvà marissatã"ti, àpatti dukkañassa; taü passitvà uttasati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü råpaü upasaüharati-1. 'Imaü passitvà alàbhakena sussitvà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; taü passitvà alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

1. Pemanãyaü hadayaïgamaü. Syà.

[BJT Page 170] [\x 170/]

25. Saddupahàro nàma: amanàpikaü saddaü upasaüharati bhayànakaü bheravaü 'imaü sutvà uttasitvà marissati'ti, àpatti dukkañassa, taü sutvà uttasati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü saddaü upasaüharati pemanãyaü hadayaïgamaü 'imaü sutvà alàbhakena sussitvà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; taü sutvà alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

26. Gandhåpahàro nàma: amanàpikaü gandhaü upasaüharati jegucchaü pàñikulyaü 'imaü ghàyitvà jegucchatà pàñikulyatà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; taü ghàyite jegucchatà pàñikulyatà dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü gandhaü upasaüharati 'imaü ghàyitvà alàbhakena sussitvà marissatã'ti. âpatti dukkañassa; taü ghàyitvà alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

27. Rasåpahàro nàma: amanàpikaü rasaü upasaüharati jegucchaü pàñikulyaü 'imaü sàyitvà jegucchatà pàñikulyatà marissatã'ti, àpatti dukkañassa; taü sàyite jeguccatà pàñikulyatà dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü rasaü upasaüharati, imaü sàyitvà alàbhakena sussitvà marissatã'ti. âpatti dukkañassa; taü sàyitvà alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

28. Phoññhabbåpahàro nàma: amanàpikaü [PTS Page 078] [\q 78/] phoññhabbaü upasaüharati dukkhasamphassaü kharasamphassaü 'iminà phuññho marissatã'ti àpatti dukkañassa; tena phuññhassa dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü phoññhabbaü upasaüharati, sukhasamphassaü mudusamphassaü "iminà phuññho alàbhakena sussitvà marissatã"ti, àpatti dukkañassa; tena phuññho alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

29. Dhammåpahàro nàma: nerayikassa nirayakathaü katheti "imaü sutvà uttasitvà marissatã"ti, àpatti dukkañassa; taü sutvà uttasati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Kalyàõakammassa saggakathaü katheti "imaü sutvà adhimutto marissatã"ti. âpatti dukkañassa; taü sutvà adhimutto "marissàmã"ti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; àpatti pàràjikassa.

30. âcikkhanà nàma: puññho bhaõati evaü marassu"yo evaü marati, so dhanaü và labhati, yasaü và labhati, saggaü và gacchatã"ti àpatti dukkañassa; tàya àcikkhanàya marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

31. Anusàsanã nàma: apuññho bhaõati evaü marassu "yo evaü marati, so dhanaü và labhati, yasaü và labhati, saggaü và gacchatã"ti, àpatti dukkañassa; tàya anusàsaniyà "marissàmã"ti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 172] [\x 172/]

32. Saïketakammaü nàma: saïketaü karoti: "purebhattaü và pacchàbhattaü và rattiü và divà và tena saïketena taü jãvità voropehi"ti, àpatti dukkañassa; tena saïketena taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa; taü saïketaü pure và pacchà và taü jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti; vadhakassa àpatti pàràjikassa.

33. Nimittakammaü nàma: nimittaü karoti "akkhiü và nikhaõissàmi bhamukaü và ukkhipssàmi sãsaü và ukkhipissàmi tena nimittena taü jãvità voropehã"ti, àpatti dukkañassa; tena nimittena taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa; taü nimittaü pure và pacchà và jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti; vadhakassa àpatti pàràjikassa.

34. Anàpatti asacicca ajànantassa na maraõàdhippàyassa ummattakassa khittacittassa vedanaññassa-1. âdikammikassàti.

Manussaviggahapàràjikamhi pañhamabhàõavàro niññhito.

1. Khittacittassa, vedanaññassa, sãhala potthakesu natthi.

[BJT Page 174] [\x 174/]

Vinãtavatthu.

Uddànagàthà.

[PTS Page 079] [\q 79/] saüvaõõanà nisãdanto måsalodukkhalena ca,

Buóóhapabbajità satta-1. Laggavãmaüsanàvisaü.

Tayo ca vatthukammehi iññhakàhi pare tayo

Vàsã gopànasã ceva aññako tàraõampati.

Sedaü natthu ca sambàho nahàpanabbhajanena ca,

Uññhàpento nipàtento annapànena maraõaü

Jàragabbho sapattã ca màtà puttaü ubho vadhi,

Ubho na mãyare maddà tàpaü vajhà vijàyinã.

Patodaü niggaho yakkho vàlayakkhaca pàhinã,

Taü maいamàno pahari saggaca nirayaü bhaõe.

âlaviyà tayo rukkhà dàyehi apare tayo,

Mà kilamesi na tuyhaü takkaü sovãrakena càti.

1. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti, tassa bhikkhå kàruいena maraõavaõõaü saüvaõõesuü, so bhikkhu kàlamakàsi, tesaü kukkuccaü ahosi, "kacci nå kho mayaü pàràjikaü àpattiü àpannà"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjikanti. " (1)

2. Tena kho pana samayena aいataro piõóacàriko bhikkhu piñhake piëotikàya pañicchannaü dàrakaü nisãdanto ottharitvà màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa". "Na ca bhikkhave appañivekkhitvà àsane nisãditabbaü. Yo nisãdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (2)

3. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu bhattagge antaraghare àsanaü paいàpento musale ussite ekaü måsalaü aggahesi. Dutiyo musalo paripatitvà aいatarassa dàrakassa matthake avatthàsi. So kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"kicitto tvaü bhikkhåti?" Asacicca ahaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhu asaciccà"ti. (3)

4. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu bhattagge antaraghare àsanaü paいàpento udukkhalabhaõóikaü akkamitvà pavaññesi, aいataraü dàrakaü ottharitvà màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu asaciccà"ti. (4)

1. Buóóhapabbajitàbhisanno. Machasaü

[BJT Page 176] [\x 176/]

5. Tena kho pana samayena pitàputtà bhikkhåsu pabbajità honti. Kàle arocite putto pitaraü etadavoca: 'gaccha bhante saïgho taü patimànetã'ti piññhiyaü gahetvà panàmesi. So papatitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"kicitto [PTS Page 080] [\q 80/] tvaü bhikkhå"?Ti "nàhaü bhagavà maraõàdhippàyo"ti. "Anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà"ti. (5)

6. Tena kho pana samayena pitàputtà bhikkhåsu pabbajità honti. Kàle àrocite putto pitaraü etadavoca: 'gaccha bhante saïgho taü patimànetã'ti maraõàdhippàyo piññhiyaü gahetvà panàmesi. So papatitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi-pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (6)

7. Tena kho pana samayena pitàputtà bhikkhåsu pabbajità honti. Kàle arocite putto pitaraü etadavoca: 'gaccha bhante saïgho taü patimànetã'ti maraõàdhippàyo piññhiyaü gahetvà panàmesi. So papatitvà na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (7)

8. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno bhujantassa maüsaü kaõñhe vilaggaü hoti. Aいataro bhikkhu tassa bhikkhuno gãvàyaü pahàraü adàsi. Salohitaü maüsaü pati. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà"ti. (8)

9. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno bhujantassa maüsaü kaõñhe vilaggaü hoti. Aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo tassa bhikkhuno gãvàyaü pahàraü adàsi. Salohitaü maüsaü pati. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (9)

10. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno bhujantassa maüsaü kaõñhe vilaggaü hoti. Aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo tassa bhikkhuno gãvàyaü pahàraü adàsi. Salohitaü maüsaü pati. So bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (10)

11. Tena kho pana samayena aいataro piõóacàriko bhikkhu visagataü piõóapàtaü labhitvà pañikkamanaü haritvà bhikkhånaü aggakàrikaü adàsi. Te bhikkhu kàlamakaüsu. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "kicitto tvaü bhikkhå"ti? "Nàhaü bhagavà jànàmã"ti. "Anàpatti bhikkhu ajànantassà"ti. (11)

12. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu vãmaüsàdhippàyo aいatarassa bhikkhuno visaü adàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "kicitto tvaü bhikkhå"ti? "Vãmaüsàdhippàyo ahaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhå pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (12)

[BJT Page 178] [\x 178/]

13. Tena kho pana samayena àlavakà-1. Bhikkhu vihàravatthuü [PTS Page 081] [\q 81/] karonti, aいataro bhikkhu heññhà hutvà silaü uccàresi, uparimena bhikkhunà duggahità silà heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu asaciccà"ti. (13)

14. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhu vihàravatthuü karonti. Aいataro bhikkhu heññhà hutvà silaü uccàresi. Uparimo bhikkhu maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake silaü muci. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (14)

15. Tena -pe- so bhikkhu na kàlamakàsi tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (15)

16. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhu vihàrassa kuóóaü uññhàpenti. Aいataro bhikkhu heññhà hutvà iññhakaü uccàresi, uparimena bhikkhunà duggahità iññhakà heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi-pe-"anàpatti bhikkhu asaciccà"ti. (16)

17. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå vihàrassa kuóóaü uññhàpenti. Aいataro bhikkhu heññhà hutvà iññhakaü uccàresi, uparimo bhikkhu maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake iññhakaü muci. So bhikkhu kàlamakàsi -pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana sampayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (17-18)

18. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhu navakammaü karonti. Aいataro bhikkhu heññhà hutvà vàsiü uccàresi. Uparimena bhikkhunà duggahità vàsi heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu asaciccà" ti. (19)

19. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karonti. Aいataro bhikkhu heññhà hutvà vàsiü uccàresi, uparimo bhikkhu maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake vàsiü muci. So bhikkhu kàlamakàsi (-pe- àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti -pe- bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (20-21)

20. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karonti, aいataro bhikkhu heññhà hutvà gopànasiü uccàresi, uparimena bhikkhunà duggahità gopànasã heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu asaciccà"ti. (22)

1. âlavikà. Syà.

[BJT Page 180] [\x 180/]

21. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karonti. Aいataro bhikkhu heññhao hutvà gopànasiü uccàresi, uparimo bhikkhu maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake gopànasiü muci. So bhikkhu kàlamakàsi -pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassàti". (25-34)

22. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà aññakaü khandhanti. Aいataro bhikkhu aいataraü bhikkhuü etadavoca: "àvuso atraññhito bandhàhã" ti. So tatraññhito khandhanto paripatitvà kàlamakàsi. [PTS Page 082] [\q 82/] tassa kukkuccaü ahosi -pe-"kicitto tvaü bhikkhå?Ti" "nàhaü bhagavà maraõàdhippàyo"ti. "Anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà"ti. (25)

23. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà aññakaü khandhanti. Aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo aいataraü bhikkhåü etadavoca: "àvuso atraññhito khandhàhã"ti. So tatraññhito khandhanto paripatitvà kàlamakàsi -pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena -pe- tatraññhito) paripatitvà na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (26-27)

24. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu vihàraü chàdetvà otarati. Aいataro bhikkhu taü bhikkhuü etadavoca: "àvuso ito otaràhã" ti. So tena otaranto paripatitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà" ti. (28)

25. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu vihàraü chàdetvà otarati. Aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo taü bhikkhuü etadavoca: "àvuso ito otaràhã" ti. So tena otaranto paripatitvà kàlamakàsi. -Pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena -pe- ) paripatitvà na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (29-30)

26. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu anabhiratiyà pãëito gijjhakåñaü pabbataü abhiruhitvà papàte papatanto aいataraü vilãvakàraü ottharitvà màresi, tassa kukkuccaü ahosi -pe-anàpatti bhikkhu pàràjikassa màresi, tassa kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. Na ca bhikkhave attànaü pàtetabbaü. Yo pàteyya, àpatti dukkañassà"ti. (31)

27. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu gijjhakåñaü pabbataü abhiruhitvà davàya sãlaü pavijjhiüsu. Aいataraü gopàlakaü ottharitvà màresi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, na ca bhikkhave davàya silà pavijjhitabbà, yo pavijjheyya àpatti dukkañassà"ti. (32)

28. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå sedesuü. So bhikkhu kàlamakàsi tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (33)

[BJT Page 182] [\x 182/]

29. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu maraõàdhippàyà sedesuü. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena. . . ) So bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (34-35)

30. Tena kho pana [PTS Page 083] [\q 83/] samayena aいatarassa bhikkhuno sãsàbhitàpo hoti. Tassa bhikkhå natthuü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (36)

31. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno sãsàbhitàpo hoti. Tassa bhikkhu maraõàdhippàyà natthuü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. -Pe- (àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (37-38)

32. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå sambàhesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (39)

33. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå maraõàdhippàyà sambàhesuü. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (40-41)

34. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu nahàpesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi. -Pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (42)

35. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu maraõàdhippàyà nahàpesuü. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi-pe-anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassàti. (43-44)

36. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå telena abbhajiüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (45)

37. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu maraõàdhippàyà telena abbhajiüsu. So bhikkhu kàlamakàsi -pe- (àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (46-47)

38. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå uññhàpesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (48)

39. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu maraõàdhippàyà uññhàpesuü, so bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (49-50)

[BJT Page 184] [\x 184/]

40. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå nipàtesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (51)

41. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu maraõàdhippàyà nipàtesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. -Pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (52-53)

42. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa bhikkhu annaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (54)

43. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa bhikkhå maraõàdhippàyà annaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (55-56)

44. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa bhikkhu pànaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà"ti. (57)

45. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa bhikkhu maraõàdhippàyà pànaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (58-59)

46. Tena kho pana samayena aいatarà itthi pavutthapatikà jàrena gabbhinã hoti. Sà kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: - "iïghayya gabbhapàtanaü jànàhã"ti "suññhu bhaginã"ti tassà gabbhapàtanaü adàsi. Dàrako kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikana"nti. (60)

47. Tena kho pana samayena aいatarassa purisassa dve pajàpatiyo honti ekà vajhà ekà vijàyinã. Vajhà itthi kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: - "sace sà bhante vijàyissati sabbassa kuñumbassa issarà bhavissati. Iïghayya tassà gabbhapàtanaü jànàhã"ti. "Suññhu bhaginã" ti tassà gabbhapàtanaü adàsi. Dàrako kàlamakàsi. Màtà na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (61)

48. Tena kho pana samayena aいatarassa purisassa dve pajàpatiyo honti ekà vajhà ekà vijàyinã. Vajhà itthi kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: - "sace sà bhante vijàyissati sabbassa kuñumbassa issarà bhavissati. Iïghayya tassà gabbhapàtanaü jànàhã"ti. "Suññhu bhaginã" ti tassà gabbhapàtanaü adàsi. Màtà kàlamakàsi. Dàrako na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa; [PTS Page 084] [\q 84/] àpatti thullaccayassà"ti. (62)

[BJT Page 186] [\x 186/]

49. Tena kho pana samayena aいatarassa purisassa dve pajàpatiyo honti ekà vajhà ekà vijàyinã. Vajhà itthi kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: - "sace sà bhante vijàyissati sabbassa kuñumbassa issarà bhavissati. Iïghayya tassà gabbhapàtanaü jànàhã"ti. "Suññhu bhaginã" ti tassà gabbhapàtanaü adàsi. Màtà kàlamakaüsu. -Pe- (àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) ubho na kàlamakaüsu. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (63-64)

50. Tena kho pana samayena aいatarà gabbhinã itthi kulupagaü bhikkhuü etadavoca: "iïghayya gabbhapàtanaü jànàhã"ti. "Tena hi bhagini maddasså"ti. Sà maddàpetvà gabbhaü pàtesi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (65)

51. Tena kho pana samayena aいatarà gabbhinã itthi kulupagaü bhikkhuü etadavoca: "iïghayya gabbhapàtanaü jànàhã"ti. "Tena hi bhagini tàpehã"ti. Sà tàpetvà gabbhaü pàtesi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (66)

52. Tena kho pana samayena aいatarà vajhà itthi kulupagaü bhikkhuü etadavoca: "iïghayya bhesajjaü jànàhi yenàhaü vijàyeyya"nti. "Suññhu bhagini"ti tassà bhesajjaü adàsi. Sà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhuü pàràjikassa; àpatti dukkhañassà"ti (67)

53. Tena kho pana samayena aいatarà vijàyinã itthi kulupagaü bhikkhuü etadavoca: "iïghayya bhesajjaü jànàhi yenàhaü na vijàyeyya"nti. "Suññhu bhagini"ti tassà bhesajjaü adàsi. Sà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhuü pàràjikassa; àpatti dukkañassà"ti (68)

54. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sattarasavaggiyaü bhikkhuü aïgulipatodakena hàsesuü. So bhikkhu uttasanto anassàsako kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave pàràjikassà"ti. -1. (69)

55. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sattarasavaggiyaü bhikkhuü kammaü karissàmàti ottharitvà màresuü. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave pàràjikassà"ti. (70)

56. Tena kho pana samayena aいataro bhåtavejjako bhikkhu yakkhaü jãvità voropesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (71)

57. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu aいataraü bhikkhuü vàëayakkhavihàraü pàhesi. Taü yakkhà jãvità voropesuü. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-"anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà"ti. (72)

1. Anàpatti bhikkhave pàràjikassa àpatti pàcittiyassàti. Syà

(Imasmiü pana vatthusmiü yàya àpattiyà bhavitabbaü sà buddakesu niddhiñhàti idha na vuttà aññhakathà)

 [BJT Page 188] [\x 188/]

58. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo aいataraü bhikkhuü vàëayakkhavihàraü pàhesi. Taü yakkhà jãvità voropesuü -pe- (àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) taü yakkhà jãvità na voropeseü. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (73-74)

59. [PTS Page 085] [\q 85/] tena kho pana samayena aいataro bhikkhu aいataraü bhikkhuü vàëakantàraü pàhesi. Taü vàëà jãvità voropesuü. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà"ti. (75)

60. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo aいataraü bhikkhuü vàëakantàraü pàhesi. Taü vàëà jãvità voropesuü. -Pe- (àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) taü vàëà jãvità na voropesuü. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhå pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (76-77)

61. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu aいataraü bhikkhuü corakantàraü pàhesi. Taü corà jãvità voropesuü. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà"ti. (78)

62. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo aいataraü bhikkhuü corakantàraü pàhesi. Taü corà jãvità voropesuü. -Pe- (àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) taü corà jãvità na voropesuü. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (79-80)

63. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu taü maいamàno taü jãvità voropesi -pe- taü maいamàno aいaü jãvità voropesi. -Pe- aいaü maいamàno taü jãvità voropesi -pe- aいaü maいamàno aいaü jãvità voropesi. Tassa kakkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (81-84)

64. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu amanussena gahito hoti. Aいataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahàraü adàsi so bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà"ti. (85)

65. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu amanussena gahito hoti. Aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo tassa bhikkhuno pahàraü adàsi. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpanno pàràjikànti. Tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassà"ti. (85-87

66. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu kalyàõakammakassa saggakathaü kathesi. So adhimutto kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà"ti. (88)

67. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo kalyàõakammakassa saggakathaü kathesi. So adhimutto kàlamakàsi -pe-(àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so adhimutto na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa àpatti thullaccayassà"ti. (89-90)

[BJT Page 190] [\x 190/]

68. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu nerayikassa nirayakathaü kathesi. So uttasitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà"ti. (91)

69. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo nerayikassa nirayakathaü kathesi. So uttasitvà kàlamakàsi -pe-(àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so uttasitvà na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (92-93)

70. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà rukkhaü jindanti. Aいataro bhikkhu aいataraü bhikkhuü etadavoca: "àvuso atraññhiko jindàhã"ti. Taü tatraññhitaü jindantaü rukkho ottharitvà màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà" ti.

71. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà rukkhaü jindanti. Aいataro bhikkhu maraõàdhippàyo aいataraü bhikkhuü etadavoca: "àvuso atraññhito jindàhã"ti. Taü tatraññhitaü jindantaü rukkho ottharitvà màresi -pe-(àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) rukkho ottharitvà na màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (95-96)

72. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå dàyaü àlimpesuü. Manussà daóóhà kàlamakaüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"ànàpàtti bhikkhave namaraõàdhippàyassà"ti. (97)

73. Tena kho pana samayena chabaggiyà bhikkhå maraõàdhippàyà dàyaü àlimpesuü. Manussà daóóhà kàlamakaüsu -pe-(àpannà pàràjikanti tena kho pana samayena -pe-) manussà daóóhà na kàlama-kaüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe"anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà"ti. (98-99)

74. [PTS Page 086] [\q 86/] tena kho pana samayena aいataro bhikkhu àghàtanaü gantvà coraghàtaü etadavoca: - "àvuso màyimaü kilamesi, ekena pahàrena jãvità voropehãti. 'Suññhu bhante'ti ekena pahàrena jãvità voropesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikà"nti. (100)

75. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu àghàtanaü gantvà coraghàtaü etadavoca: - "àvuso màyimaü kilamesi, ekena pahàrena jãvità voropehã"ti. So "nàhaü tuyhaü vacanaü karissàmã"ti jãvità voropesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (101)

76. Tena kho pana samayena aいataro puriso àtighare hattha pàdacchinno àtakehi samparikiõõo hoti. Aいataro bhikkhu te manusse etadavoca: - "àvuso icchatha imassa maraõa"nti. "âma bhante icchàmà"ti. "Tena hi takkaü pàyethà"ti. Te taü takkaü pàyesuü. So kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (102)

[BJT Page 192] [\x 192/]

77. Tena kho pana samayena aいataro puriso kulaghare hatthapàdacchinno àtakehi samparikiõõo hoti. Aいatarà bhikkhunã te manusse etadavoca: - "àvuso icchatha imassa maraõa"nti. "âmayye icchàmà"ti. Tena hi "loõasovãrakaü pàyethà"ti. Te taü loõasovãrakaü pàyesuü. So kàlamakàsi. Tassà kukkuccaü ahosi. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe-"àpattiü sà bhikkhave bhikkhunã àpannà pàràjika"nti. (103)

- Tatiyapàràjikaü [PTS Page 087] [\q 87/] samattaü -