[PTS Page 0041 [\q 41/] ]

Dutiyapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati gijjhakåñe pabbate. Tena kho pana samayena sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå isigilipasse tiõakuñiyo karitvà vassaü upagacchiüsu. âyasmàpi dhaniyo kumbhakàraputto tiõakuñikaü karitvà vassaü upagacchi.

2. Atha kho te bhikkhå vassaü vutthà temàsaccayena tiõakuñiyo bhinditvà tiõa勺a kaññha勺a pañisàmetvà janapadacàrikaü pakkamiüsu. âyasmà pana dhaniyo kumbhakàraputto tattheva vassaü vasi, tattha hemantaü, tattha gimhaü.

3. Atha kho àyasmato dhaniyassa kumbhakàraputtassa gàmaü piõóàya paviññhassa tiõahàriyo kaññhahàriyo tiõakuñikaü bhinditvà tiõa勺a kaññha勺a àdàya agamaüsu.

4. Dutiyampi kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto tiõa勺a kaññha勺a saükaóóhitvà tiõakuñikaü akàsi. Dutiyampi kho àyasmato dhaniyassa kumbhakàraputtassa gàmaü piõóàya paviññhassa tiõahàriyo kaññhahàriyo tiõakuñikaü bhinditvà tiõa勺a kaññha勺a àdàya agamaüsu.

5. Tatiyampi kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto tiõa勺a kaññha勺a saükaóóhitvà tiõakuñikaü akàsi. Dutiyampi kho àyasmato dhaniyassa kumbhakàraputtassa gàmaü piõóàya paviññhassa tiõahàriyo kaññhahàriyo tiõakuñikaü bhinditvà tiõa勺a kaññha勺a àdàya agamaüsu.

1. Ubbhajitvà - machasaü.

[BJT Page 096] [\x 96/]

6. Atha kho àyasmato dhaniyassa kumbhakàraputtassa etadahosi: 'yàva tatiyakaü kho me gàmaü piõóàya paviññhassa tiõahàriyo kaññhahàriyo tiõakuñikaü bhinditvà tiõa勺a kaññha勺a àdàya agamaüsu ahaü kho pana susikkhito anavayo sake àcariyake kumbhakàrakamme pariyodàtasippo yannånàhaü sàmaü cikkhallaü madditvà sabbamattikàmayaü kuñikaü kareyya'nti.

7. Atha kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto sàmaü cikkhallaü madditvà [PTS Page 042] [\q 42/] sabbamattikàmayaü kuñikaü karitvà tiõa勺a kaññha勺a gomaya勺a saükaóóhitvà taü kuñikaü paci. Sà ahosi kuñikà abhiråpà dassanãyà pàsàdikà lohitikà, seyyathàpi indagopako. Seyyathàpi nàma kiïkiõikasaddo evamevaü tassà kuñikàya saddo ahosi.

8. Atha kho bhagavà sambahulehi bhikkhåhi saddhiü gijjhakåñà pabbatà orohanto addasa taü kuñikaü abhiråpaü dassanãyaü pàsàdikaü lohitikaü. Disvàna bhikkhå àmantesi: kiü etaü bhikkhave abhiråpaü dassanãyaü pàsàdikaü lohitikaü seyyathàpi indagopako?"Ti.

9. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Vigarahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü bhikkhave tassa moghapurisassa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma so bhikkhave moghapuriso sabbamattikàmayaü kuñikaü karissati. Na hi nàma bhikkhave tassa moghapurisassa pàõesu anuddayà anukampà avihesà bhavissati. Gacchathetaü bhikkhave kuñikaü bhindatha. Mà pacchimà janatà pàõesu pàtabyataü àpajji. Na ca bhikkhave sabbamattikàmayà kuñikà kàtabbà. Yo kareyya àpatti dukkañassà"ti.

10. "Evaü bhante" ti kho te bhikkhå bhagavato pañissutvà yena sà kuñikà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà taü kuñikaü bhindiüsu. Atha kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto te bhikkhå etadavoca: "kissa me tumhe àvuso kuñikaü bhindathà"ti. "Bhagavà àvuso bhedàpetã" ti. "Bhindathàvuso sace dhammassàmã bhedàpetã"ti.

11. Atha kho àyasmato dhaniyassa kumbhakàraputtassa etadahosi: "yàvattiyakaü kho me gàmaü piõóàya paviññhassa tiõhàriyo kaññhahàriyo tiõakuñikaü bhinditvà tiõa勺a kaññha勺a àdàya agamaüsu. Yàpi mayà sabbamattikàmayà kuñikà katà, sàpi bhagavatà bhedàpità. Atthi ca me dàrugahe gaõako sandiññho. Yannånàhaü dàrugahe gaõakaü dàråni yàcitvà dàrukuóóikaü-1. Kuñikaü kareyya"nti.

1. Dàrukuñikaü. â.

[BJT Page 098] [\x 98/]

12. Atha kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto yena dàrugahe gaõako tenupasaïkami. Upasaïkamitvà dàrugahe gaõakaü etadavoca: "yàva tatiyakaü kho me àvuso gàmaü piõóàya paviññhassa tiõhàriyo kaññhahàriyo tiõakuñikaü bhinditvà tiõa勺a kaññhaü ca àdàya agamaüsu. Yàpi mayà sabbamattikàmayà kuñikà katà, sàpi bhagavatà bhedàpità. Dehi me àvuso dàråni, icchàmi dàrukuóóikaü kuñikaü kàtunti. "Natthi bhante tàdisàni dàråni, yànàhaü ayyassa dadeyyaü. [PTS Page 043] [\q 43/] atthi bhante devagahadàråni nagarapañisaïkhàrikàni àpadatthàya nikkhittàni. Sace tàni ràjà dàpeti, haràpetha bhante"ti. "Dinnàni àvuso ra中à " ti.

13. Atha kho dàrugahe gaõako "ime kho samaõà sakyaputtiyà dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà. Ràjàpimesaü abhippasanno. Na arahati adinnaü dinnanti vattu"nti àyasmantaü dhaniyaü kumbhakàraputtaü etadavoca: 'haràpetha bhante'ti. Atha kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto tàni dàråni khaõóàkhaõóikaü chedàpetvà sakañehi nibbàhàpetvà dàrukuóóikaü kuñikaü akàsi.

14. Atha kho vassakàro bràhmaõo magadhamahàmatto ràjagahe kammante anusa中àyamàno yena dàrågahe gaõako, tenupasaïkami, upasaïkamitvà dàrugahe gaõakaü etadavoca: "yàni tàni bhaõe devagahadàråni nagarapañisaïkhàrikàni àpadatthàya nikkhittàni. Kahaü tàni dàrunã?"Ti. Tàni sàmi, dàråni devena ayyassa dhaniyassa kumbhakàraputtassa dinnànã"ti.

15. Atha kho vassakàro bràhmaõo magadhamahàmatto anattamano ahosi: "kathaü hi nàma devo devagahadàråni nagarapañisaïkhàrikàni àpadatthàya nikkhittàni dhaniyassa kumbhakàraputtassa dassatã"ti.

16. Atha kho vassakàro bràhmaõo magadhamahàmatto yena ràjà màgadho seniyo bimbisàro, tenupasaïkami, upasaïkamitvà ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü etadavoca: "saccaü kira deva devena devagahadàråni nagarapañisaïkhàrikàni àpadatthàya nikkhittàni dhaniyassa kumbhakàraputtassa dinnànã?" Ti "ko evamàhà?'Ti. "Dàrågahe gaõako devà"ti. "Tena hi bràhmaõa dàrugahe gaõakaü àõàpehã"ti.

17. Atha kho vassakàro bràhmaõo magadhamahàmatto dàrågahe gaõakaü baddhaü àõàpesi. Addasà kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto dàrugahe gaõakaü baddhaü nãyamànaü. Disvàna dàrugahe gaõakaü etadavoca: "kissa tvaü àvuso baddho nãyyàsã?"Ti. "Tesaü bhante dàrånaü kiccà"ti. "Gacchàvuso ahampi àgacchàmã"ti. "Eyyàsi bhante puràhaü ha中àmã"ti.

[BJT Page 100] [\x 100/]

18. Atha kho àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto yena ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa nivesanaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro yenàyasmà dhaniyo kumbhakàraputto, [PTS Page 044] [\q 44/] tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü dhaniyaü kumbhakàraputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro àyasmantaü dhaniyaü kumbhakàraputtaü etadavoca:

19. "Saccaü kira mayà bhante devagahadàrånã nagarapañisaïkhàrikàni àpadatthàya nikkhittàni ayyassa dinnànã?"Ti. "Evaü mahàràjà"ti. "Mayaü kho bhante ràjàno nàma bahukiccà bahukaraõãyà. Datvàpi nassareyyàma. Iïgha bhante saràpehã"ti. "Sarasi tvaü mahàràja, pañhamàbhisitto evaråpiü vàcaübhàsità: dinnaü yeva samaõabràhmaõànaü tiõakaññhodakaü paribhu大antu"ti. "Saràmahaü bhante, santi bhante samaõabràhmaõà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà. Tesaü appamattake'pi kukkuccaü uppajjati. Tesaü mayà sandhàya bhàsitaü. Ta勺a kho ara中e aparaggahitaü. So tvaü bhante tena lesena dàråni adinnaü harituü ma中asi. Kathaü hi nàma màdiso samaõaü và bràhmaõaü và vijite vasantaü haneyya và? Bandheyya và? Pabbàjeyya và, gaccha bhante. Lomena tvaü muttosi. 1. Màssu punapi evaråpaü akàsi" ti.

20. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "alajjino ime samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Ime hi nàma dhammacàrino samacàrino bràhmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi imesaü sàma中aü. Natthi imesaü brahma中aü. Naññhaü imesaü sàma中aü. Naññhaü imesaü brahma中aü. Kuto imesaü sàma中aü? Kuto imesaü brahma中aü? Apagatà ime sàma中à. Apagatà ime brahma中à. Ràjànampime va勺enti. Kimpana中e manusse"ti.

21. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà dhaniyo kumbhakàraputto ra中o dàrånã adinnaü àdiyissatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

1. Mukko, sãmu.

[BJT Page 102] [\x 102/]

22. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü dhaniyaü kumbhakàraputtaü pañipucchi: "saccaü kira tvaü dhaniya ra中o dàrånã adinnaü àdiyã?"Ti. "Saccaü bhagavà viharahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, [PTS Page 045] [\q 45/] ra中o dàråni adinnaü àdiyissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü moghapurisa, appasannàna勺eva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

23. Tena kho pana samayena a中ataro puràõavohàriko mahàmatto bhikkhåsu pabbajito bhagavato avidåre. Nisinno hoti atha kho bhagavà taü bhikkhuü etadavoca: "kittakena kho bhikkhu, ràjà màgadho seniyo bimbisàro coraü gahetvà hanti và bandhati và pabbàjeti và?"Ti. "Pàdena và bhagavà pàdàrahena và"ti. Tena kho pana samayena ràjagahe pa勺amàsako pàdo hoti. Atha kho bhagavà àyasmantaü dhaniyaü kumbhakàra puttaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyeyya, yathàråpe adinnàdàne ràjàno coraü gahetvà haneyyuü và bandheyyuü và pabbàjeyyaü và, coro'si bàlo'si muëho'si theno'sãti, tathàråpaü bhikkhu adinnaü àdiyamàno ayampi pàràjiko hoti asaüvàsoti".

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

(Målapa中atti)

1. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå rajakattharaõaü gantvà rajakabhaõóikaü avaharitvà àràmaü haritvà bhàjesuü. Bhikkhå eva màhaüsu: "mahàpu中attha tumhe àvuso, bahuü tumhàkaü cãvaraü uppanna"nti. "Kuto àvuso amhàkaü pu中aü? Idàni mayaü rajakattharaõaü gantvà rajakabhaõóikaü avaharimhà"ti.

"Nanu àvuso bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü, kissa tumhe àvuso rajakabhaõóikaü avaharitthà"ti.

"Saccaü àvuso bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü, ta勺a kho gàme no ara中e"ti.

2. "Nanu àvuso tatheva taü hoti. Ananucchaviyaü àvuso ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tumhe àvuso rajakabhaõóikaü avaharissatha? Netaü àvuso appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya, atha khvetaü àvuso appasannàna勺eva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

[BJT Page 104] [\x 104/]

3. Atha kho te bhikkhu chabbaggiye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà vigarahitvà [PTS Page 046] [\q 46/] bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi "saccaü kira tumhe bhikkhave rajakattharaõaü gantvà rajaka bhaõóikaü avaharitvà?"Ti. "Saccaü bhagavà. " Viharahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü moghapurisà, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà rajakattharaõaü gantvà rajakabhaõóikaü avaharissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu gàmà và ara中à và adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyeyya, yathàråpe adinnàdàne ràjàno coraü gahetvà haneyyuü và bandheyyuü và pabbàjeyyuü và 'coro'si bàlo'si måëho'si theno'sã' ti, tathàråpaü bhikkhu adinnaü àdiyamàno ayampi pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

(Dutiyapa中atti)

4. Yo panàti - yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotto yathàsãlo yathàvihàrã yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti - bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcariyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu, bhadro bhikkhu, sàro bhikkhu, sekho bhikkhu asekho bhikkhå, samaggena saïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno'ti. Bhikkhu. Tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

Gàmo nàma - ekakuñiko'pi gàmo dvikuñiko'pi gàmo tikuñiko'pi gàmo catukuñiko'pi gàmo samanusso'pi gàmo amanusso'pi gàmo parikkhitto'pi gàmo aparikkhitto'pi gàmo gonisàdiniviññho'pi gàmo yo'pi sattho atirekacàtumàsaniviññho, so'pi vuccati gàmo.

Gàmupacàro nàma: parikkhittassa gàmassa indakhãle ñhitassa majjhimassa purisassa leóóupàto. Aparikkhittassa gàmassa gharåpacàre ñhitassa majjhimassa purisassa leóóupàto.

Ara中aü nàma: ñhapetvà gàma勺a gàmupacàra勺a avasesaü ara中aü nàma.

Adinnaü nàma: yaü adinnaü anissaññhaü apariccattaü rakkhitaü gopitaü mamàyitaü parapariggahitaü, etaü adinnaü nàma.

Theyyasaïkhàtanti - theyyacitto avaharaõacitto.

âdiyeyyàti: àdiyeyya hareyya avahareyya iriyàpathaü vikopeyya ñhànà càveyya saüketaü vitinàmeyya.

Yathàråpaü nàma: pàdaü và pàdàrahaü và atirekapàdaü và

[BJT Page 106] [\x 106/]

[PTS Page 047] [\q 47/]

Ràjàno nàma: pathabyàràjà, padesaràjà, maõóalikà, antarabhogikà, akkhadassà, mahàmattà, ye và pana chejjabhejjaü anusàsanti, ete ràjàno nàma.

Coro nàma: yo pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyati, eso coro nàma.

Haneyyuü vàti - hatthena và pàdena và kasàya và vettena và addhadaõóakena và chejjàya và haneyyuü.

Bandheyyuü vàti - rajjubandhanena và andubandhanena và saïkhalikabandhanena và gharabandhanena và nagarabandhanena và gàmabandhanena và nigamabandhanena và bandheyyuü, purisaguttiü và kareyyuü.

Pabbàjeyyuü vàti - gàmà và nigamà và nagaraü và janapadà và janapadapadesà và pabbàjeyyuü.

Corosi bàlosi muëhosi thenosãti - paribhàso eso.

Tathàråpaü nàma: pàdaü và pàdàrahaü và atirekapàdaü và.

âdiyamànoti - àdiyamàno haramàno avaharamàno iriyàpathaü vikopayamàno ñhànà càvayamàno saüketaü vitinàmayamàno.

Ayampãti - purimaü upàdàya vuccati.

Pàràjiko hotãti - seyyathàpi nàma paõóupalàso bandhanà pavutto-1. Abhabbo haritattàya. Evameva bhikkhu pàdaü và pàdàrahaü và atirekapàdaü và adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati pàràjiko hotãti.

Asaüvàsoti - saüvàso nàma ekaü kammaü ekuddeso samasikkhàtà, eso saüvàso nàma. So tena saddhiü natthãti tena vuccati asaüvàsoti.

(Nayamàtikà)

1. Bhummaññhaü thalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü udakaññhaü nàvaññhaü yànaññhaü bhàraññhaü àràmaññhaü vihàraññhaü khettaññhaü vatthuññhaü gàmaññhaü ara中aññhaü udakaü dantaponaü vanaspati haraõakaü upanidhi suïkaghàtaü pàõo apadaü dipadaü catuppadaü bahuppadaü ocarako onirakkho saüvidàvahàro saüketakammaü nimittakammanti.

1. Pamutto, sabbattha. "Seyyathàpi nàma paõóupalàso bandhanà pavutto".

Dharmapradãpikà (315)

[BJT Page 108] [\x 108/]

2. Bhummaññhaü nàma bhaõaóü bhumiyaü nikkhittaü hoti nikhàtaü pañicchannaü. Bhummaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã' ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati kuddàlaü và piñakaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. Tattha [PTS Page 048] [\q 48/] jàtakaü kaññhaü và lataü và jindati, àpatti dukkañassa. Paüsuü khaõati và vyuhati và uddharati và, àpatti dukkañassa. Kumhiü àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Attano bhàjanaü pavesetvà pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Attano bhàjanagataü và karoti muññhiü và jindati, àpatti pàràjikassa. Suttàråëhaü bhaõóaü và pàmaïgaü và kaõñhasuttakaü và kañisuttakaü và sàñakaü và veñhanaü và theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Koñiyaü gahetvà uccàreti, àpatti thullaccayassa. Ghaüsanto nãharati, àpatti thullaccayassa. Antamaso kesaggamattampi kumbhimukhà moceti, àpatti pàràjikassa. Sappãü và telaü và madhuü và phàõitaü và pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto ekena payogena pivati, àpatti pàràjikassa. Tattheva bhindati và chaóóeti và jhàpeti và aparibhogaü và karoti, àpatti dukkañassa.

3. Thalaññhaü nàma bhaõóaü thale nikkhittaü hoti. Thalaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

4. âkàsaññhaü nàma bhaõóaü àkàsagataü hoti. Moro và kapi大aro và tittiro và vaññako và sàñakaü và veñhanaü và hira中aü và suvaõõaü và chijjamànaü patati. âkàsaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã'ti. Theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. Gamanaü upacchindati, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

5. Vehàsaññhaü nàma bhaõóaü vehàsagataü hoti ma勺e và pãñhe và cãvaravaüse và cãvararajjuyà và bhittikhãle và nàgadante và rukkhe và laggitaü hoti, antamaso pattàdhàrake'pi. Vehàsaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 110] [\x 110/]

6. [PTS Page 049] [\q 49/] udakaññhaü nàma: bhaõóaü udake nikkhittaü hoti udakaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa nimujjati và ummujjati và, àpatti dukkañassa àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Tattha jàtakaü uppalaü và padumaü và puõóarãkaü và bhisaü và macchaü và kacchapaü và pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

7. Nàvà nàma yàya tarati. Nàvaññhaü nàma bhaõóaü nàvàya nikkhittaü hoti. Nàvaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Nàvaü 'avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti àpatti thullaccayassa. Bandhanaü moceti, àpatti dukkañassa. Bandhanaü mocetvà àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Uddhaü và adho và tiriyaü và antamaso kesaggamattampi saïkàmeti, àpatti pàràjikassa.

8. Yànaü nàma mayhaü ratho sakañaü sandamànikà. Yànaññhaü nàma: bhaõóaü yàne nikkhittaü hoti. Yànaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmi'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Yànaü 'avaharissàmi'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

9. Bhàro nàma sãsabhàro bandhabhàro kañãbhàro olambako. Sãse bhàraü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Khandhaü oropeti, àpatti pàràjikassa. Khandhe bhàraü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Kañiü oropeti, àpatti pàràjikassa. Kañiyà bhàraü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Hatthena gaõhàti, àpatti pàràjikassa. Hatthe bhàraü theyyacitto bhumiyaü nikkhipati, àpatti pàràjikassa. Theyyacitto bhumito gaõhàti, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 112] [\x 112/]

10. âràmo nàma pupphàràmo phalàràmo. âràmaññhaü nàma bhaõóaü àràme catåhi ñhànehi nikkhittaü hoti: bhummaññhaü phalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü. âràmaññhaü bhaõóaü [PTS Page 050 [\q 50/] ']avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Tattha jàtakaü målaü và tacaü và pattaü và pupphaü và phalaü và pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. âràmaü abhiyu大ati, àpatti dukkañassa. Sàmikassa vimatiü uppàdeti, àpatti thullaccayassa. Sàmiko 'na mayhaü bhavissatã'ti dhåraü nikkhipati, àpatti pàrajikassa. Dhammaü caranto sàmikaü paràjeti, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto parajjati, àpatti thullaccayassa.

11. Vihàraññhaü nàma: bhaõóaü vihàre catåhi ñhànehi nikkhittaü hoti: bhummaññhaü thalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü. Vihàraññhaü bhaõóaü 'avaharissàmi'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Vihàraü abhiyu大ati, àpatti dukkañassa sàmikassa vimatiü uppàdeti, àpatti thullaccayassa. Sàmiko 'na mayhaü bhavissatã'ti dhuraü nikkhipati, àpatti pàràjikassa dhammaü caranto sàmikaü paràjeti, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto parajjati, àpatti thullaccayassa.

12. Khettaü nàma yattha pubbannaü và aparannaü và jàyati. Khettaññhaü nàma: bhaõóaü khette catåhi ñhànehi nikkhittaü hoti: bhummaññaü thalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü. Khettaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã' ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Tattha jàtakaü pubbannaü và aparannaü và pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa khettaü abhiyu大ati, àpatti dukkañassa. Sàmikassa vimatiü uppàdeti, àpatti thullaccayassa. Sàmiko 'na mayhaü bhavissatã'ti dhuraü nikkhipati, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto sàmikaü paràjeti, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto parajjati, àpatti thullaccayassa. Khãlaü và rajjuü và vatiü và mariyàdaü và saïkàmeti, àpatti dukkañassa. Ekaü payogaü anàgate, àpatti thullaccayassa. Tasmiü payoge àgate, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 114] [\x 114/]

13. Vatthu nàma àràmavatthu vihàravatthu. Vatthuññhaü nàma bhaõóaü vatthusmiü catåhi ñhànehi nikkhittaü hoti: bhummaññhaü thalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü. Vatthuññhaü bhaõóaü 'avaharissàmi'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Vatthuü abhiyu大ati, àpatti dukkañassa. Sàmikassa vimatiü uppàdeti, àpatti thullaccayassa. Sàmiko 'na mayhaü bhavissatã'ti dhåraü nikkhipati, àpatti pàràjikassa dhammaü caranto sàmikaü paràjeti, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto sàmikaü paràjeti, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto parajjati, àpatti thullaccayassa. Khãlaü và rajjuü và vatiü và pàkàraü và saïkàmeti, àpatti dukkañassa. Ekaü payogaü anàgate, àpatti thullaccayassa. Tasmiü payoge àgate, àpatti pàràjikassa.

14. Gàmaññhaü nàma: bhaõóaü gàme catåhi ñhànehi nikkhittaü hoti: bhummaññhaü thalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü. Gàmaññhaü bhaõóaü 'avaharissàmi'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

15. [PTS Page 051] [\q 51/] ara中aü nàma yaü manussànaü pariggahitaü hoti, taü ara中aü. Ara中aññhaü nàma: bhaõóaü ara中e catåhi ñhànehi nikkhittaü hoti: bhummaññhaü thalaññhaü àkàsaññhaü vehàsaññhaü. Ara中aññhaü bhaõóaü 'avaharissàmã'ti theyyacitto dutiyaü và pariyesati gacchati và, àpatti dukkañassa. âmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Tattha jàtakaü kaññhaü và lataü và tiõaü và pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

16. Udakaü nàma bhàjanagataü và hoti pokkharaõiyà và taëàke và. Theyyacitto àmasati. âpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. Attano bhàjanaü pavesetvà pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü udakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Attano bhàjanagataü karoti, àpatti pàràjikassa. Mariyàdaü jindati, àpatti dukkañassa. Mariyàdaü jinditvà pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü udakaü nikkhàmeti, àpatti pàràjikassa. Atirekamàsakaü và ånapa勺amàsakaü và agghanakaü udakaü nikkhàmeti, àpatti thullaccayassa. Màsakaü và ånamàsakaü và agghanakaü udakaü nikkhàmeti, àpatti dukkañassa.

[BJT Page 116] [\x 116/]

17. Dantaponaü nàma chinnaü và acchinnaü và pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

18. Vanaspati-1. Nàma manussànaü pariggahito hoti rukkho paribhogo. Theyyacitto chindati, pahàre pahàre àpatti dukkañassa. Ekaü pahàraü anàgate àpatti thullaccayassa. Tasmiü pahàre àgate àpatti pàràjikassa.

19. Haraõakaü nàma a中assa haraõakaü bhaõóaü. Theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti. âpatti pàràjikassa. 'Sahabhaõóahàrakaü nessàmi'ti pañhamaü pàdaü saïkàmeti, àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü saïkàmeti, àpatti pàràjikassa. 'Patitaü bhaõóaü gahessàmi'ti pàtàpeti, àpatti dukkañassa. Patitaü bhaõóaü pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti. âpatti pàràjikassa.

20. Upanidhi nàma upanikkhittaü bhaõóaü. 'Dehi me bhaõóa'nti vuccamàno 'nàhaü gaõhàmã'ti bhaõati, àpatti dukkañassa. Sàmikassa vimatiü uppàdeti, àpatti thullaccayassa. [PTS Page 052] [\q 52/] sàmiko 'na mayhaü dassatã'ti dhuraü nikkhipati, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto sàmikaü paràjeti, àpatti pàràjikassa. Dhammaü caranto parajjati, àpatti thullaccayassa.

21. Suïkaghàtaü nàma ra中à ñhapitaü hoti pabbatakhaõóe và nadãtitthe và gàmadvàre và 'atra paviññhassa suïkaü gaõhantu'ti. Tatra pavisitvà ràjagghaü bhaõóaü pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañasa, phandàpeti, àpatti thullaccayassa. Pañhamaü pàdaü suïkaghàtaü atikkàmeti, àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmeti. âpatti pàràjikassa. Anto suïkaghàte ñhino bahi suïkaghàtaü pàteti, àpatti pàràjikassa. Suïkaü pariharati, àpatti dukkañassa.

22. Pàõo nàma manussapàõo vuccati. Theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. 'Padasà nessàmi'ti pañhamaü pàdaü saïkàmeti, àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü saïkàmeti, àpatti pàràjikassa.

23. Apadaü nàma ahimacchà. Pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

1. Vanappati, machasaü

[BJT Page 118] [\x 118/]

24. Dvipadaü nàma manussà pakkhajàtà theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa, ñhànà càveti, àpatti pàràjikassa. 'Padasà nessàmã'ti pañhamaü pàdaü saïkàmeti, àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü saïkàmeti, àpatti pàràjikassa.

25. Catuppadaü nàma hatthi assà oññhà goõà gadrabhà pasukà. Theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. 'Padasà nessàmi'ti pañhamaü pàdaü saïkàmeti, àpatti thullaccayassa. Dutiyaü pàdaü saïkàmeti, àpatti thullaccayassa. Tatiyaü pàdaü saïkàmeti, àpatti thullaccayassa. Catutthaü pàdaü saïkàmeti, àpatti pàràjikassa.

26. Bahuppadaü nàma vicchikà - satapadi - uccàliïgapàõakà. Pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa. 'Padasà nessàmã'ti saïkàmeti, pade pade àpatti thullaccayassa. Pacchimaü pàdaü saïkàmeti, àpatti pàràjikassa.

27. Ocarako nàma bhaõóaü ocaritvà àcikkhati "itthannàmaü bhaõóaü avaharàti" àpatti dukkañassa. So taü bhaõóaü avaharati, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

28. [PTS Page 053] [\q 53/] onirakkho nàma àhañaü bhaõóaü gopento pa勺amàsakaü và atirekapa勺amàsakaü và agghanakaü và theyyacitto àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

29. Saüvidàvahàro nàma sambàhulà saüvidahitvà eko bhaõóaü avaharati, àpatti sabbesaü pàràjikassa.

30. Saïketakammaü nàma saïketaü karoti purebhattaü và pacchàbhattaü và rattiü và divà và 'tena saïketena taü bhaõóaü avaharà'ti àpatti dukkañassa. Tena saïkatena taü bhaõóaü avaharati, àpatti ubhinnaü pàràjikassa. Taü saïketaü pure và pacchà và taü bhaõóaü avaharati, målaññhañassa anàpatti. Avahàrakassa àpatti pàràjikassa.

31. Nimittakammaü nàma nimittaü karoti 'akkhiü và nikhanissàmi bhamukaü và ukkhipissàmi sãsaü và ukkhipissàmi, tena nimittena taü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. Tena nimittena taü bhaõóaü avaharati, àpatti ubhinnaü pàràjikassa. Taü nimittaü pure và pacchà và taü bhaõóaü avaharati, målaññhassa anàpatti, avahàrakassa àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 120] [\x 120/]

32. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So taü ma中amàno taü avaharati, àpatti uhinnaü pàràjikassa.

33. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So taü ma中amàno a中aü avaharati, målaññhassa anàpatti. Avahàrakassa àpatti pàràjikassa.

34. Bhikkhu bhikkhuü 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So a中aü ma中amano taü avaharati, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

35. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So a中aü ma中amàno a中aü avaharati, målaññhassa anàpatti avahàrakassa àpatti pàràjikassa.

36. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti, 'itthannàmassa pàvada: itthannàmo itthannàmassa pàvadatu: itthannàmo itthannàmaü bhaõóaü avaharatu' ti, àpatti dukkañassa. So itarassa àroceti, àpatti dukkañassa. Avahàrako patigaõhàti, laññhassa àpatti thullaccayassa. So taü bhaõóaü avaharati, àpatti sabbesaü pàràjikassa.

37. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti, "itthannàmassa pàvada: itthannàmo itthannàmassa pàvadatu, itannàmo itthannàmaü bhaõóaü avaharatu" ti, àpatti dukkañassa. So a中aü ànàpeti, àpatti dukkañassa. Avahàrako patigaõhàti àpatti, dukkañassa. So taü bhaõóaü avaharati, målaññhassa anàpatti. âõàpakassa ca avahàrakassa ca àpatti pàràjikassa.

38. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti [PTS Page 054 [\q 54/] ']itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So gantvà puna paccàgacchati 'nàhaü sakkomi taü bhaõóaü avaharitu'nti. So puna àõàpeti 'yadà sakkosi tadà taü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa so taü bhaõóaü avaharati, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

39. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So àõàpetvà vippañisàrã na sàveti.'Mà avaharã'ti. So taü bhaõóaü avaharati, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

40. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So àõàpetvà vippañisàrã sàveti 'mà avaharã'ti. So 'àõatto ahaü tayà'ti taü bhaõóaü avaharati, målaññhassa anàpatti, avahàrakassa àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 122] [\x 122/]

41. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti 'itthannàmaü bhaõóaü avaharà'ti, àpatti dukkañassa. So àõàpetvà vippañisàrã sàveti 'mà avaharã'ti. So 'suññhu'ti oramati, ubhinnaü anàpatti.

42. Pa勺ahàkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti pàràjikassa parapariggahita勺a hoti, parapariggahitasa中i ca, garuko ca hoti parikkhàro pa勺amàsako và atirekapa勺amàsako và, theyyacitta勺a paccupaññhitaü hoti. âmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

43. Pa勺ahàkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti thullaccayassa: parapariggahita勺a hoti, parapariggahitasa中i ca, lahuko ca hoti parikkhàro atirekamàsako và ånapa勺amàsako và, theyya citta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti dukkañassa ñhànà càveti, àpatti thullaccayassa.

44. Pa勺ahàkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti dukkañassa: parapariggahita勺a hoti, parapariggahitasa中ã ca, lahuko ca hoti parikkharo màsako và ånamàsako và, theyyacitta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti dukkañassa. òhànà càveti, àpatti dukkañassa.

45. Chahi àkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti pàràjikassa: na ca sakasa中i, na ca vissàsagàhã, na ca tàvakàlikaü, garuko ca hoti parikkhàro pa勺amàsako và atirekapa勺amàsako [PTS Page 055] [\q 55/] và, theyyacitta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti thullaccayassa. òhànà càveti, àpatti pàràjikassa.

46. Chahi àkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti thullaccayassa: na ca sakasa中i, na ca vissàsagàhã, na ca tàvakàlikaü, lahuko ca hoti parikkhàro atirekamàsako và ånapa勺amàsako và, theyyacitta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa phandàpeti, àpatti dukkañassa. òhànà càveti, àpatti thullaccayassa.

47. Chahi àkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti dukkañassa: - na ca sakasa中i, na ca vissàsagàhã, na ca tàvakàlikaü, lahuko ca hoti parikkhàro màsako và ånamàsako và, theyyacitta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa, phandàpeti, àpatti dukkañassa. òhànà càveti, àpatti dukkañassa.

[BJT Page 124] [\x 124/]

48. Pa勺ahàkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti dukkañassa na ca parapariggahitaü hoti, parapariggahitasa中i và garuko ca hoti parikkhàro pa勺amàsako và atireka pa勺amàsako và, theyyacitta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti dukkañassa. òhànà càveti, àpatti dukkañassa.

49. Pa勺ahàkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti dukkañassa na ca parapariggahitaü hoti, parapariggahitasa中i ca, lahuko ca hoti parikkhàro atirekamàsako và ånapa勺amàsako và, theyya citta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti dukkañassa. òhànà càveti, àpatti dukkañassa.

50. Pa勺ahàkàrehi adinnaü àdiyantassa àpatti dukkañassa na ca parapariggahitaü hoti, parapariggahitasa中i ca, lahuko ca hoti parikkhàro màsako và ånamàsako và, theyayacitta勺a paccupaññhitaü hoti, àmasati, àpatti dukkañassa. Phandàpeti, àpatti dukkañassa. òhànà càveti, àpatti dukkañassa.

51. Anàpatti sakasa中issa-1. Vissàsagàhe, tàvakàlike, petapariggahe, tiricchànagatapariggahe, paüsukålasa中issa, ummattakassa, khittacittassa, vedanaññassa, -2. âdikammikassàti.

-Adinnàdànamhi pañhamabhàõavàro niññhito-

1. Sasa中issa. Sã. Mu. 2. Vedanàññassa. Machasaü.

[BJT Page 126] [\x 126/]

Vinãtavatthu

Uddànagàthà

Rajakehi pa勺a akkhàtà caturo attharaõehi ca,

Andhakàrena ce pa勺a pa勺ahàraõakena cha.

Niruttiyà pa勺a akkhàtà vàtehi apare duve,

Asambhinne kusàpàto chantaggena-1. Sahà dasa.

Vighàsehi pa勺a akkhàtà pa勺a ceva amålakà

Dubbhikkhe kuramaüsa勺a puvasakkhalimodakà.

Saparikkhàrathavikaü-2. Bhisivaüsà na nikkhame,

Khàdanãya勺a vissàsaü sasa中àya pare duve.

Satta nàvaharàmàti sattaceva avàharuü,

Saïghassa avaharuü satta pupphehi apare duve.

Tayo ca vuttavàdino maõi tãõi atikkame,

Sukarà ca migà macchà yànaü càpi pavaññhayã.

Duve pesã duve dàru paüsukålaü duve dakà,

[PTS Page 056] [\q 56/] anupubbavidhànena tada中o na paripårayi.

Sàvatthiyà caturo muññhi dve vighàsà duve tiõà,

Saïghassa bhàjayuü satta satta ceva asàmikà.

Dàrudakaü-3. Mattikà dve tiõàni saïghassa satta avabhàsiseyyuü-4.

Sassàmikaü na càpi nãhareyya hareyya sassàmikaü tàvakàlikaü.

Campà ràjagahe ceva vesàliyà ca ajjuko,

Bàràõasã ca kosambã sàgalà daëhikena càti.

1. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhu rajakattharaõaü gantvà rajakabhaõóikaü avahariüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi: bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Kacci nu kho mayaü pàràjikaü àpattiü àpannà'ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe-àpattiü tumbhe bhikkhave àpannà pàràjikanti. (1)

2. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu rajakattharaõaü gantvà mahagghaü dussaü passitvà theyyacittaü uppàdesi. Tassa kukkuccaü ahosi: kacci nu kho ahaü pàràjikaü àpattiü àpanno'ti. Bhagavato etamattaü àrocesi: anàpatti bhikkhu cittuppàde'ti. (2)

1. Jantàgharena. Syà. 2. Thavikà. Machasaü. 3. Dàrudakà. Syà. 4. Avahàsiseyayaü, sãmu. 5. Assàmikà. Machasaü.

[BJT Page 128] [\x 128/]

3. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu rajakattharaõaü gantvà mahagghaü dussaü passitvà theyyacitto àmasi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. âpatti dukkañassàti. (3)

4. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu rajakattharaõaü gantvà mahagghaü dussaü passitvà theyyacitto phandàpesi. Tassa kukkuccaü ahosi, -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. âpatti thullaccayassàti. (4)

5. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu rajakattharaõaü gantvà mahagghaü dussaü passitvà theyyacitto ñhànà càvesi. Tassa kukkuccaü ahosi: -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (5)

6. Tena kho pana samayena a中ataro piõóacàriko bhikkhu mahagghaü uttarattharaõaü passitvà theyyacittaü uppàdesi. -Pe-theyyacitto àmasi. -Pe- theyyacitto phandàpesi. -Pe-theyyacitto ñhànà càvesi. Tassa kukkuccaü ahosi: -pe-àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (6 - 9)

7. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu divà bhaõóaü passitvà nimittaü akàsi 'rattiü avaharissàmã'ti. So taü ma中amàno taü avahari. -Pe- taü ma中amàno a中aü avahari, -pe- a中aü ma中amàno taü avahari. -Pe- a中aü ma中amàno a中aü avahari. Tassa kukkuccaü ahosi: -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (10 - 13)

8. [PTS Page 057] [\q 57/] tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu divà bhaõóaü passitvà nimittaü akàsi 'rattiü avaharissàmã'ti. So taü ma中amàno attano bhaõóaü avahari. Tassa kukkuccaü ahosi: -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. âpatti dukkañassàti (14)

9. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中assa bhaõóaü haranto sãse bhàraü theyyacitto àmasi. -Pe- theyyacitto phandàpesi. -Pe- theyyacitto khandhaü oropesi. -Pe-khandhe' bhàraü theyyacitto àmasi. -Pe- theyyacitto phandàpesi. -Pe-theyyacitto kañiü oropesi. -Pe- kañiyà bhàraü theyyacitto àmasi. -Pe- theyyacitto phandàpesi. -Pe-theyyacitto hatthena aggahesi. -Pe- hatthe bhàraü theyyacitto bhumiyaü nikkhiti. -Pe-theyyacitto bhumito aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi: -pe-àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti (15 - 25)

10. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu ajjhokàse cãvaraü pattharitvà vihàraü pàvisi. A中ataro bhikkhu 'màyi daü cãvaraü nassi'ti pañisàmesi. So nikkhamitvà taü bhikkhuü pucchi: àvuso mayhaü cãvaraü kena avahañanti. So evamàha' mayà avahañanti. So taü àdiyi. 'Assamaõosi tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-bhagavato etamatthaü àrocesi. Ki勺itto tvaü bhikkhu?Ti. 'Niruttipatho ahaü bhagavà'ti. Anàpatti bhikkhu niruttipathe'ti. (26)

[BJT Page 130] [\x 130/]

11. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pãñhe cãvaraü nikkhipitvà -pe- pãñhe nisãdanaü nikkhipitvà -pe- heññhàpãñhe pattaü nikkhipitvà vihàraü pàvisi. A中ataro bhikkhu 'màyaü patto nassã'ti. Pañisàmesi. So nikkhamitvà taü bhikkhuü pucchi: 'àvuso mayhaü patto kena avahaño'ti. So evamàha: 'mayà avahaño'ti. So taü àdisi 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-"anàpatti bhikkhu niruttipathe" ti. (27-29)

12. Tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã vatiyà cãvaraü pattharitvà vihàraü pàvisi. A中atarà bhikkhunã 'màyidaü cãvaraü tassã'ti pàñisàmesi. Sà nikkhamitvà taü bhikkhuniü pucchi: 'ayye mayhaü cãvaraü kena avahaña'nti. Sà evamàha: 'mayà avahaña'nti. Sà taü àdisi 'assamaõã'si tva'nti. Tassà kukkuccaü ahosi. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anàpatti bhikkhave niruttipathe" ti. (30)

13. [PTS Page 058] [\q 58/] tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vàtamaõóalikàya ukkhittaü sàñakaü passitvà 'sàmikànaü dassàmi'ti aggahesi. Sàmikà taü bhikkhuü codesuü: 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-ki勺itto tvaü bhikkhu'ti. 'Atheyyacitto ahaü bhagavà'ti. "Anàpatti bhikkhu atheyyacittassà"ti. (31)

14. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vàtamaõóalikàya ukkhittaü veñhanaü 'pure sàmikà passantã'ti theyyacitto aggahesi. Sàmikà taü bhikkhuü codesuü: 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (32)

15. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu susànaü gantvà abhinne sarãre paüsukålaü aggahesi. Tasmiü ca sarãre peto adhivattho hoti. Atha kho so peto taü bhikkhuü etadavoca: "mà bhante mayhaü sàñakaü aggahesã"ti. So bhikkhu anàdiyanto agamàsi. Atha kho taü sarãraü uññhahitvà tassa bhikkhuno piññhito piññhito anubandhi. Atha kho so bhikkhu vihàraü pavisitvà dvàraü thakesi. Atha kho taü sarãraü tattheva paripati-1. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa. Na ca bhikkhave abhinne sarãre paüsukålaü gahetabbaü. Yo gaõheyya, àpatti dukkañassà"ti. (33)

16. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa cãvare bhàjiyamàne theyyacitto kusaü saïkàmetvà cãvaraü aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (34)

1. Paripañi, katthaci.

[BJT Page 132] [\x 132/]

17. Tena kho pana samayena àyasmà ànando jantàghare a中atarassa bhikkhuno antaravàsakaü attano ma中amàno nivàsesi. Atha kho so bhikkhu àyasmantaü ànandaü etadavoca: "kissa me tvaü àvuso ànanda, antaravàsakaü nivàsesã"ti. "Sakasa中ã ahaü àvuso"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü-pe- "anàpatti bhikkhave sakasa中issà"ti. (35)

18. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu gijjhakåñà pabbatà orohantà sãhavighàsaü passitvà pavàpetvà paribhu大iüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkave sãhavighàse" ti. (36)

19. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu gijjhakuñà pabbatà orohantà vyagghavighàsaü passitvà -pe- dãpivighàsaü passitvà -pe- taracchavighàsaü passitvà -pe- kokavighàsaü passitvà pacàpetvà paribhu大iüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave tiracchànagatapariggahe" ti. (37 - 40)

20. [PTS Page 059] [\q 59/] tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa odane bhàjiyamàne "aparassa bhàgaü dehã"ti amålakaü aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa. âpatti sampajànamusàvàde pàcittiyassà"ti. (41)

21. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa khàdaniye bhàjiyamàne -pe-saïghassa påve bhàjiyamàne -pe- saïghassa ucchumhi bhàjiyamàne -pe- saïghassa timbaråsake bhàjiyamàne "aparassa bhàgaü dehi"ti amålakaü aggahesi. Tassa kukkaccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti sampajànamusàvàde pàcittiyassà"ti. (42-45)

22. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu dubbhikkhe odanãyagharaü pavisitvà pattapåraü odanaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi-pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (46)

23. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu dubbhikkhe sånàgharaü pavisitvà pattapåraü maüsaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (47)

24. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu dubbhikkhe påvagharaü pavisitvà pattapåraü påvaü theyyacitto avahari -pe- pattapårà sakkhaliyo theyyacitto avahari -pe-pattapåre modake theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (48-50)

[BJT Page 134] [\x 134/]

25. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu divà parikkhàraü passitvà nimittaü àkàsi: "rattiü avaharissàmã"ti. So taü ma中amàno taü avahari -pe- taü ma中amàno a中aü avahari -pe-a中aü ma中amàno taü avahari -pe- a中aü ma中amàno a中aü avahari -pe- tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (51-54)

26. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu divà parikkhàraü passitvà nimittaü akàsi. "Rattiü avaharissàmã"ti. So taü ma中àmàno attano parikkhàraü avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (55)

27. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pãñhe thavikaü passitvà ito gaõhanto pàràjiko bhavissàmiti saha pãñhakena saïkàmetvà aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (56)

28. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa bhisiü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (57)

29. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu cãvaravaüse [PTS Page 060] [\q 60/] cãvaraü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (58)

30. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vihàre cãvaraü avaharitvà ito nikkhamanto pàràjiko bhavissàmãti vihàrà na nikkhami. Bhikkhå bhagavato etamattaü àrocesuü -pe-"nikkhameyya và so bhikkhave moghapuriso na và nikkhameyya àpatti pàràjikassà"ti. (59)

31. Tena kho pana samayena dve bhikkhu sahàyakà honti, eko bhikkhu gàmaü piõóàya pàvisi. Dutiyo bhikkhu saïghassa khàdanãye bhàjiyamàne sahàyakassa bhàgaü gahetvà tassa vissasanto paribhu大i. So jànitvà taü codesi: 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe-"ki勺itto tvaü bhikkhå?"Ti. "Vissàsagàhã ahaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhu vissàsagàhe"ti. (60)

32. Tena kho samayena sambahulà bhikkhu cãvarakammaü karonti. Saïghassa khàdanãye bhàjiyamàne sabbesaü pañiviüsà àharitvà upanikkhittà honti. A中ataro bhikkhu a中atarassa bhikkhuno pañiviüsaü attano ma中amàno paribhu大i. So jànitvà taü codesi: 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "ki勺itto tvaü bhikkhå'ti sakasa中i ahaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhu sakasa中issà"ti. (61)

[BJT Page 136] [\x 136/]

33. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu cãvarakammaü karonti. Saïghassa khàdanãye bhàjiyamàne a中atarassa bhikkhuno pattena a中atarassa bhikkhuno pañiviüso àharitvà upanikkhitto hoti. Pattasàmiko bhikkhu attano ma中amàno paribhu大i. So jànitvà taü codesi: 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "ki勺itto tvaü bhikkhu?"Ti "sakasa中i ahaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhu sakasa中issà"ti. (62)

34. Tena kho pana samayena ambacorakà ambaü pàtetvà bhaõóikaü àdàya agamaüsu. Sàmikà te corake anubandhiüsu. Corakà sàmike passitvà bhaõóikaü pàtetvà palàyiüsu. Bhikkhu paüsukålasa中ino pañiggàhàpetvà paribhu中iüsu. Sàmikà te bhikkhå codesuü: "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "ki勺ittà tumhe bhikkhave?"Ti "paüsukålasa中ino mayaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhave paüsukålasa中issà"ti. (63)

35. Tena kho pana samayena jambucorakà -pe- labujacorakà -pe- panasacorakà -pe- tàlapakkacorakà -pe-ucchucorakà -pe- timbaråsakacorakà timbaråsake [PTS Page 061] [\q 61/] ocinitvà bhaõóikaü àdàya agamaüsu. Sàmikà te corake anubandhiüsu. Corakà sàmiko passitvà bhaõóikaü pàtetvà palàyiüsu. Bhikkhå paüsukålasa中ino pañiggàhàpetvà paribhu大iüsu. Sàmikà te bhikkhu codesu: "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi. -Pe-"anàpatti bhikkhave paüsukålasa中àssà"ti. (64-69)

36. Tena kho pana samayena ambacorakà ambaü pàtetvà bhaõóikaü àdàya agamaüsu. Sàmikà te corake anubandhiüsu. Corakà sàmike passitvà bhaõóikaü pàtetvà palàyiüsu. Bhikkhu "pure sàmikà passanti"ti theyyacittà paribhu大iüsu. Sàmikà te bhikkhå codesuü "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjika"nti. (70)

37. Tena kho pana samayena jambucorakà -pe- labujacorakà -pe- panasacorakà -pe- tàlapakkacorakà -pe-ucchucorakà -pe- timbaråsakacorakà timbaråsake ocinitvà bhaõóikaü àdàya agamaüsu. Sàmikà te corake anubandhiüsu. Corakà sàmike passitvà bhaõóikaü pàtetvà palàyiüsu. Bhikkhu "pure sàmikà passantã" theyyacittà paribhu大iüsu. Sàmikà te bhikkhu codesuü "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjika"nti. (71-76)

38. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa ambaü theyyacitto avahari -pe- saïghassa jambuü -pe - saïghassa labujaü -pe- saïghassa panasaü -pe- saïghassa tàlapakkaü -pesaïghassa ucchuü -pe- saïghassa timbaråsakaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (77-83)

[BJT Page 138] [\x 138/]

39. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pupphàràmaü gantvà ocitaü pupphaü pa勺amàsagghanakaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (84)

40. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pupphàràmaü gantvà pupphàni ocinitvà pa勺amàsagghanakaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti (85)

41. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gàmakaü gacchanto a中ataraü bhikkhuü etadavoca: "àvuso tuyhaü upaññhàkakulaü vutto vajjemã"ti. So gantvà ekaü sàñakaü àharàpetvà attanà paribhu大i. So jànitvà taü codesi: 'assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa. "Na ca bhikkhave 'vutto vajjemi'ti vattabbo. Yo vadeyya àpatti dukkañassà"ti. (86)

42. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gàmakaü gacchati. A中ataro bhikkhå taü bhikkhuü etadavoca: "àvuso mayhaü upaññhàkakulaü vutto vajjehã"ti. So gantvà yugasàñakaü àharàpetvà ekaü attanà paribhu大i. Ekaü tassa bhikkhuno adàsi. So jànitvà taü codesi: "assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-anàpatti bhikkhu pàràjikassa. "Na ca bhikkhave 'vutto vajjehã'ti vattabbo. Yo vadeyya àpatti dukkañassà"ti. (87)

43. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu gàmakaü [PTS Page 062] [\q 62/] gacchanto a中ataraü bhikkhuü etadavoca: "àvuso tuyhaü upaññhàkakulaü vutto vajjemã"ti. So'pi evamàha: "vutto vajjehã"ti. So gantvà àëhakaü sappiü, tulaü guëaü, doõaü, taõóulaü, àharàpetvà attanà paribhu大i. So jànitvà taü codesi; "assamaõo'si tvà'nti. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-anàpatti bhikkhu pàràjikassa. "Na ca bhikkhave 'vutto vajjemã'ti vattabbo. 'Na ca vutto vajjehã'ti vattabbo. Yo vadeyya àpatti dukkañassà"ti. (88)

44. Tena kho pana samayena a中ataro puriso mahagghaü maõiü àdàya a中atarena bhikkhunà saddhiü addhànamaggapañipanno hoti. Atha kho so puriso suïkaññhànaü passitvà tassa bhikkhuno ajànantassa thavikàya maõiü pakkhipitvà suïkaññhànaü atikkamitvà aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "ki勺itto tvaü bhikkhå?" Ti. "Nàhaü bhagavà jànàmã"ti. Anàpatti bhikkhu ajànantassàti. (89)

[BJT Page 140] [\x 140/]

45. Tena kho pana samayena a中ataro puriso mahagghaü maõiü àdàya a中atarena bhikkhunà saddhiü addhànamaggapañipanno hoti. Atha kho so puriso suïkaññhànaü passitvà gilànàlayaü karitvà attano bhaõóikaü tassa bhikkhuno adàsi. Atha kho so puriso suïkaññhànaü atikkamitvà taü bhikkhuü etadavoca: "àhara me bhante bhaõóikaü. Nàhaü akallako"ti. Kissa pana tvaü àvuso evaråpaü akàsãti. Atha kho so puriso tassa bhikkhuno etamatthaü àrocesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu ajànantassà"ti. (90)

46. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu satthena saddhiü addhànamaggapañipanno hoti. A中ataro puriso taü bhikkhuü àmisena upalàpetvà suïkaññhànaü passitvà mahagghaü maõiü tassa bhikkhuno adàsi. Imaü bhante maõiü suïkaññhànaü atikkàmehãti. Atha kho so bhikkhu taü maõiü suïkaññhànaü atikkàmesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (91)

47. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pàse baddhaü-1. Såkaraü kàru中ena mu勺i. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"ki勺itto tvaü bhikkhå?"Ti. "Kàru中àdhippàyo ahaü bhagavà"ti. "Anàpatti bhikkhu kàru中àdhippàyassà"ti. (92)

48. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pàse baddhaü såkaraü "pure sàmikà passantã" ti theyyacitto mu勺i. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (93)

49. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pàse baddhaü migaü kàru中ena mu勺i -pe- pàse baddhaü migaü 'pure sàmikà passàntã"ti theyyacitto mu勺i -pe- [PTS Page 063] [\q 63/] kumine baddhe macche kàru中ena mu勺i. -Pe- kumine baddhe macche 'pure sàmikà passantã'ti. Theyyacitto mu勺i, tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-"àpattiü tvaü bhikkhå àpanno pàràjika"nti. (94-97)

50. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu yàne bhaõóaü passitvà "ito gaõhanto pàràjiko bhavissàmã"ti atikkamitvà pavaññetvà aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhå àpanno pàràjika"nti. (98)

51. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu kulalena ukkhittaü maüsapesiü "sàmikànaü dassàmã" ti aggahesi. Sàmikà taü bhikkhå codesuü; "assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu atheyyacittassà"ti. (99)

52. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu kulalena ukkhittaü maüsapesiü "pure sàmikà passantã"ti theyyacitto aggahesi. Sàmikà taü bhikkhuü codesuü: "assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (100)

1. Khandhaü - machasaü

[BJT Page 142] [\x 142/]

53. Tena kho pana samayena manussà uempaüü bandhitvà aciravatiyà nadiyà osàdenti. -1. "Bandhane chinne kaññhàni vippakiõõàni agamaüsu. Bhikkhå paüsukålasa中ino uttàresuü. Sàmikà te bhikkhu codesuü "assamaõattha tumhe'ti" tesaü kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhave paüsukålasa中issà'ti. (101)

54. Tena kho pana samayena manussàuempaütvà aciravatiyà nadiyà osàdenti. Bandhane chinne kaññhàni vippakiõõàni agamaüsu. Bhikkhu "pure sàmikà passantã"ti theyyacittà uttàresuü. Sàmikà te bhikkhu codesuü: "assamaõattha tumhe'-2. Ti" tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjika"nti. (102)

55. Tena kho pana samayena a中ataro gopàlako rukkhe sàñakaü àlaggetvà uccàraü agamàsi. A中ataro bhikkhu paüsukålasa中i aggahesi. Atha kho so gopàlako taü bhikkhuü codesi: "assamaõo'si tva,nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu paüsukålasa中issà"ti. (103)

56. Tena kho pana samayena a中atarassa bhikkhuno nadiü tarantassa rajakànaü hatthato muttaü sàñakaü pàde laggaü hoti. So bhikkhu sàmikànaü dassàmiti aggahesi. Sàmikà taü bhikkhuü codesuü: "assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu atheyyacittassà"ti. (104)

57. Tena kho pana samayena a中atarassa bhikkhuno nadiü tarantassa rajakànaü hatthato muttaü sàñakaü pàde laggaü [PTS Page 064] [\q 64/] hoti. So bhikkhu "pure sàmikà passantã" ti theyyacitto aggahesi. Sàmikà taü bhikkhuü codesuü: "assamaõo'si tva'nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (105)

58. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sappikumhiü passitvà thokaü thokaü-3. Paribhu大i. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (106)

59. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå saüvidahitvà agamaüsu. "Bhaõóaü avaharissamà"ti. Eko bhaõóaü avahari. Te evamàhaüsu: "na mayaü pàràjikà. Yo avahaño so pàràjiko"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe-"àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjika"nti. (107)

60. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu saüvidahitvà bhaõóaü avaharitvà bhàjesuü. Tehi bhàjiyamàne ekamekassa pañiviüso na pa勺amàsako påri. Te evamàhaüsu. "Na mayaü pàràjikà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe- "àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjika"nti. (108)

1. Osàrenti, machasaü syà. 2. Assamaõattha, machasaü syà. 3. Thokathokaü - machasaü

[BJT Page 144] [\x 144/]

61. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàvatthiyaü dubbhikkhe àpaõikassa taõóulamuññhiü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhå àpanno pàràjika"nti. (109)

62. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàvatthiyaü dubbhikkhe àpaõikassa muggamuññhiü -pe- màsamuññhiü -pe-tilamuññhiü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (110-112)

63. Tena kho pana samayena sàvatthiyà andhavane corakà gàviü hantvà maüsaü khàditvà sesakaü pañisàmetvà agamaüsu. Bhikkhu paüsukålasa中ino pañiggàhàpetvà paribhu大iüsu. Corakà te bhikkhå codesuü: "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave paüsukålasa中issà"ti. (113)

64. Tena kho pana samayena sàvatthiyà andhavane corakà såkaraü hantvà maüsaü khàditvà sesakaü pañisàmetvà agamaüsu. Bhikkhu paüsukålasa中ino pañiggàhàpetvà paribhu大iüsu. Corakà te bhikkhå codesuü: "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhave paüsukålasa中issà"ti. (114)

65. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu tiõakkhettaü gantvà lånaü-2. Tiõaü pa勺amàsagghanakaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (115)

66. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu tiõakkhettaü gantvà tiõaü làyitvà-3 pa勺amàsagghanakaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (116)

67. [PTS Page 065] [\q 65/] tena kho pana samayena àgantukà bhikkhå saïghassa ambaü bhàjàpetvà paribhu大iüsu. âvàsikà bhikkhu te bhikkhå codesuü: "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe- "ki勺ittà tumhe bhikkhave?Ti "paribhogatthà. -4. Mayaü bhagavà'ti. "Anàpatti bhikkhave paribhogatthàyà"ti. (117)

68. Tena kho pana samayena àgantukà bhikkhå saïghassa jambuü -pe-saïghassa labujaü -pe- saïghassa panasaü -pe- saïghassa tàlapakkaü -pe- saïghassa ucchuü -pe- saïghassa timbaråsakaü bhàjàpetvà paribhu大iüsu. âvàsikà bhikkhå te bhikkhå codesuü: "assamaõattha tumhe"ti. Tesaü kukkuccaü ahosi. -Pe-"anàpatti bhikkhave paribhogatthàyà"ti. (118-123)

69. Tena kho pana samayena ambapàlakà bhikkhånaü ambaphalaü denti. Bhikkhå 'gopetuü ime issarà, nayime dàtu'nti kukkuccàyantà na patigaõhanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "anàpatti bhikkhave gopakassa dàne"ti. (124)

1. Pariggahàpetvà, 2. Lånaü, machasaü. 3. Làvitvà, sã. Mu. 4. Paribhogatthàya, - machasaü, syà.

[BJT Page 146] [\x 146/]

70. Tena kho pana samayena jambupàlakà -pe- labujapàlakà -pe-panasapàlakà -pe- tàlapakkapàlakà -pe- ucchupàlakà -pe-timbaråsakapàlakà bhikkhånaü timbaråsake denti. Bhikkhå "gopetuü ime issarà, nayime dàtu"nti kukkuccàyantà na patigaõhanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "anàpatti bhikkhave gopakassa dàne"ti. (125-130)

71. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa dàruü tàvakàlikaü haritvà attano vihàrassa kuóóaü upatthambhesi. Bhikkhu taü bhikkhuü codesuü: "assamaõo'si tva"nti. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato ekamatthaü àrocesi -pe-"ki勺itto tvaü bhikkhu'ti. 'Tàvakàliko ahaü bhagavà'ti, "anàpatti bhikkhu tàvakàlike"ti. (131)

72. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa udakaü theyyacitto avahari. -Pe- saïghassa mattikaü theyyacitto avahari. -Pe- saïghassa pu大akitaü tiõaü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (132-134)

73. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa pu勺ajakitaü tiõaü theyyacitto jhàpesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (135)

74. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa ma勺aü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (136)

75. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu saïghassa pãñhaü -pe-saïghassa bhisiü -pe-saïghassa bimbohanaü -pe- saïghassa kavàñaü -pe-saïghassa alokasandhiü -pe-saïghassa gopànasiü theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (137-142)

76. Tena kho pana samayena bhikkhå a中atarassa upàsakassa [PTS Page 066] [\q 66/] vihàraparibhogaü senàsanaü a中atra paribhu大anti. Atha kho so upàsako ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhadantà a中atra paribhogaü a中atra paribhu大assantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "na bhikkhave a中atra paribhogo a中atra paribhu大itabbo, yo paribhu大eyya àpatti dukkañassà"ti. (143)

77. Tena kho pana samayena bhikkhu uposathaggampi sannisajjampi harituü kukkuccàyantà chamàyaü nisãdanti. Gattàni'pi cãvaràni'pi paüsukitàni honti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe"anujànàmi bhikkhave tàvakàlikaü haritu"nti. (144)

[BJT Page 148] [\x 148/]

78. Tena kho pana samayena campàyaü thullanandàya bhikkhuniyà antevàsikà-1. Bhikkhunã thullanandàya bhikkhunãyà upaññhakakulaü gantvà "ayyà icchati tekañulayàguü pàtu"nti pacàpetvà haritvà attanà paribhu大i. Sà jànitvà taü codesi: "assamaõã'si tva"nti. Tassà kukkuccaü ahosi. Atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti sampajànamusàvàde pàcittiyassà"ti. (145)

79. Tena kho pana samayena ràjagahe thullanandàya bhikkhuniyà antevàsikà bhikkhunã thullanandàya bhikkhunãyà upaññhàkakulaü gantvà "ayyà icchati madhugoëakaü khàditu"nti pacàpetvà haritvà attanà paribhu大i. Sà jànitvà taü codesi: "assamaõisi tva"nti. Tassà kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti sampajànamusàvàde pàcittiyassà"ti. (146)

80. Tena kho pana samayena vesàliyaü àyasmato ajjukassa upaññhàkassa gahapatino dve dàrakà honti putto ca bhàgineyyo ca. Atha kho so gahapati àyasmantaü ajjukaü etadavoca: "imaü bhante okàsaü yo imesaü dvinnaü dàrakànaü saddho hoti pasanno tassa àcikkheyyàsiti. -2. Tena kho pana samayena tassa gahapatino bhàgineyyo saddho hoti pasanno. Atha kho àyasmà ajjuko taü okàsaü tassa dàrakassa àcikkhi. So tena sàpateyyena kuñumba勺a saõñhapesi, dàna勺a paññhapesi. Atha kho tassa gahapatino putto àyasmantaü ànandaü etadavoca: "ko nu kho bhante ànanda pituno dàyajjo putto và bhàgineyyo và"ti. "Putto kho àvuso pituno dàyajjo"ti. Ayaü "ayyo ajjuko ambhàkaü sàpateyyaü ambhàkaü methunakassa àcikkhã"ti. "Assamaõo àvuso àyasmà ajjuko"ti. Atha kho ajjuko àyasmantaü ànandaü etadavoca: "dehi me àvuso ànanda vinicchaya"nti. Tena [PTS Page 067] [\q 67/] kho pana samayena àyasmà upàli àyasmato ajjukassa pakkho hoti. Atha kho àyasmà upàli àyasmantaü ànandaü etadavoca: "yo nu kho àvuso ànanda sàmikena 'imaü okàsaü itthannàmassa àcikkhà'ti-3. Vutto tassa àcikkhati" kiü so àpajjatã'ti. "Na bhante ki勺i àpajjati, antamaso dukkañamattampã"ti. "Ayaü àvuso àyasmà ajjuko sàmikena 'imaü okàsaü itthannàmassa àcikkhà'ti vutto tassa àcikkhati. -4. Anàpatti àvuso àyasmato ajjukassà"ti. (147)

1. Antevàsinã. Machasaü. 2. âcikkheyyàsã. Sokàlamakàsini sya. 3. âcikkhàhãti syà 4. âcikkhi, sãmu.

[BJT Page 150] [\x 150/]

81. Tena kho pana samayena bàràõasiyaü àyasmato pilindivacchassa upaññhàkakulaü corehi upaddutaü hoti. Dve ca dàrakà nãtà honti. Atha kho àyasmà pilindivaccho te dàrake iddhiyà ànetvà pàsàde ñhapesi. Manussà te dàrake passitvà "ayyassàyaü pilindivacchassa iddhànubhàvo"ti àyasmante pilindivacche abhippasãdiüsu. Bhikkhå ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà pilindivaccho corehi nãte dàrake ànessatã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe- "anàpatti bhikkhave iddhimato -1. Iddhivisayeti. (146)

82. Tena kho pana samayena dve bhikkhu sahàyakà honti paõóuko ca kapilo ca. Eko gàmake viharati eko kosombiyaü. Atha kho tassa bhikkhuno gàmakà kosambiü gacchantassa antarà magge nadiü tarantassa såkarikànaü hatthato muttà medavaññi pàde laggà hoti. So bhikkhu "sàmikànaü dassàmi"ti aggahesi. Sàmikà taü bhikkhu codesuü: "assamaõo'si tva'nti. Taü uttiõõaü a中atarà -2. Gopàlikà passitvà etadavoca: "ehi bhante methunaü dhammaü patisevà"ti. So 'pakatiyà pahaü assamaõo'ti-3. ' Tassà methunaü dhammaü patisevitvà kosambiü gantàva bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. . . Anàpatti bhikkhave adinnàdàne pàràjikassa, àpatti methunadhammasamàyoge pàràjikassà" ti. (149)

83. Tena kho pana samayena sàgalàyaü àyasmato daëhikassa saddhivihàriko bhikkhu anabhiratiyà pãëito àpaõikassa veñhanaü avaharitvà àyasmantaü daëhikaü etadavoca: "assamaõo ahaü bhante vibbhamissàmã"ti. "Kiü tayà àvuso kata"nti? So tamatthaü àrocesi. âharàpetvà agghàpesi. Taü agghàpente na pa勺amàsako agghi-4. . . "Anàpatti àvuso pàràjikassà"ti dhammakathaü akàsi. So bhikkhu abhiramãti. -5. (150)

-Dutiyapàràjikaü samattaü-

1. Iddhimantassa. Machasaü. Iddhimassa. Syà 2. ænaü machasaü. 3. Assamaõosmitã sãmu. 4. Agghàpentaü na pa勺amàsake agghapeti. Machasaü. 5. Abhiramatãti. Machasaü