[PTS Vol V - 3] [\z Vin /] [\f III /]
[PTS Page 001] [\q 1/]
[BJT Vol V-1-1] [\z Vin /] [\w I /]
[BJT Page 002] [\x 2/]

Vinayapiñake
Pàràjikapàëi
Bhikkhuvibhaïgo
Vera大akaõóo

1.

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

1. Tena samayena buddho bhagavà vera大àyaü viharati naëeru pucimandamåle mahatà bhikkhusaïghena saddhiü pa勺amattehi bhikkhu satehi. Assosi kho vera大o bràhmaõo: "samaõo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulà pabbajito vera大àyaü viharati naëerupucimandamåle mahatà bhikkhusaïghena saddhiü pa勺amattehi bhikkhusatehi. Taü kho pana bhavantaü gotamaü evaü kalyàõo kittisaddo abbhuggato: iti'pi so bhagavà arahaü sammàsambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidå anuttaro purisadammasàrathã satthà devamanussànaü buddho bhagavà. So imaü lokaü sadevakaü samàrakaü sabrahmakaü sassamaõabràhmaõiü pajaü sadevamanussaü sayaü abhi中à sacchikatvà pavedeti. So dhammaü deseti àdikalyàõaü majjhekalyàõaü pariyosànakalyàõaü sàtthaü sabya大anaü kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü pakàseti. Sàdhu kho pana tathàråpànaü arahataü dassanaü hotã" ti.

[BJT Page 004] [\x 4/]

2. Atha kho vera大o bràhmaõo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü kathaü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü [PTS Page 002] [\q 2/] nisãdi. Ekamantaü nisinno kho vera大o bràhmaõo bhagavantaü etadavoca: "sutaü metaü bho gotama, na samaõo gotamo bràhmaõe jiõõe vuddhe mahallake addhagate vayo anuppatte abhivàdeti và, paccuññheti và, àsanena và nimantetãti. Tayidaü bho gotama tatheva. Na hi bhavaü gotamo bràhmaõe jiõõe vuddhe mahallake addhagate vayo anuppatte abhivàdeti và, paccuññheti và àsanena và nimanteti. Tayidaü bho gotama na sampannamevà" ti.

3. "Nàhaü taü bràhmaõa, passàmi sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya yamahaü abhivàdeyyaü và, paccuññheyyaü và, àsanena và nimanteyyaü. Yaü hi bràhmaõa tathàgato abhivàdeyya và, paccuññheyya và, àsanena và nimanteyya, muddhàpi tassa vipateyyà" ti.

4. "Arasaråpo bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'arasaråpo samaõo gotamo' ti. Ye te bràhmaõa, råparasà saddarasà gandharasà rasarasà poññhabbarasà, te tathàgatassa pahãõà ucchinnamålà tàlàvatthukatà anabhàvakatà àyatiü anuppàdadhammà ayaü kho bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'arasaråpo samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi. "

5. "Nibbhogo bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'nibbhogo samaõo gotamo' ti. Ye te bràhmaõa, råpabhogà saddabhogà gandhabhogà rasabhogà phoññhabbabhogà, te tathàgatassa pahãõà ucchinnamålà tàlàvatthukatà anabhàvakatà àyatiü anuppàdadhammà. Ayaü kho bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'nibbhogo samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi. "

[BJT Page 006] [\x 6/]

6. "Akiriyavàdo bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'akiriyavàdo samaõo gotamo' ti. Ahaü hi bràhmaõa akiriyaü vadàmi. Kàyaduccaritassa vacãduccaritassa manoduccaritassa. Anekavihitànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü akiriyaü vadàmi. Ayaü kho bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'akiriyavàdo samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi. "

7. "Ucchedavàdo bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya. 'Ucchedavàdo samaõo gotamo' ti. Ahaü hi bràhmaõa, ucchedaü vadàmi ràgassa dosassa mohassa anekavihitànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü ucchedaü vadàmi. Ayaü kho bràhmaõa pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'ucchedavàdo samaõo gotamo' ti. [PTS Page 003] [\q 3/] no ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi.

8. "Jegucchi bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammàvadamàno vadeyya 'jegucchi samaõo gotamo' ti. Ahaü hi bràhmaõa, jigucchàmi kàyaduccaritena vacãduccaritena manoduccaritena. Anekavihitànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü samàpattiyà jigucchàmi. Ayaü kho bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'jegucchi samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi.

9. "Venayiko bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'venayiko samaõo gotamo' ti. Ahaü hi bràhmaõa, vinayàya dhammaü desemi ràgassa dosassa mohassa anekavihitànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü vinayàya dhammaü desemi. Ayaü kho bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'venayiko samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi. "

[BJT Page 008] [\x 8/]

10. "Tapassã bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'tapassã samaõo gotamo'ti. Tapanãyàhaü bràhmaõa, pàpake akusale dhamme vadàmi kàyaduccaritaü vacãduccaritaü manoduccaritaü. Yassa kho bràhmaõa, tapanãyà pàpakà akusalà dhammà pahãõà ucchinnamålà tàlàvatthukatà anabhàvakatà àyatiü anuppàdadhammà, tamahaü tapassãti vadàmi. Tathàgatassa kho bràhmaõa, tapanãyà pàpakà akusalà dhammà pahãõà ucchinnamålà tàlàvatthukatà anabhàvakatà àyatiü anuppàdadhammà. Ayaü kho bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya. 'Tapassã samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi. "

11. "Apagabbho bhavaü gotamo" ti. "Atthi khvesa bràhmaõa, pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'apagabbho samaõo gotamo' ti. Yassa kho bràhmaõa, àyatiü gabbhaseyyà punabbhavàbhinibbatti pahãõà ucchinnamålà tàlàvatthukatà anabhàvakatà àyatiü anuppàdadhammà, tamahaü apagabbho'ti vadàmi. Tathàgatassa kho bràhmaõa, àyatiü gabbhaseyyà punabbhavàbhinibbatti pahãõà ucchinnamålà tàlàvatthukatà anabhàvakatà àyatiü anuppàdadhammà. Ayaü kho bràhmaõa pariyàyo yena maü pariyàyena sammà vadamàno vadeyya 'apagabbho samaõo gotamo' ti. No ca kho yaü tvaü sandhàya vadesi"

12. "Seyyathàpi bràhmaõa kukkuñiyà aõóàni aññha và dasa và dvàdasa và, tànassu kukkuñiyà sammà adhisayitàni sammà pariseditàni sammà paribhàvitàni, yo nu kho tesaü kukkuñacchàpakànaü pañhamataraü pàdanakhasãkhàya và mukhatuõóakena và aõóakosaü padàletvà sotthinà abhinibbhijjeyya kinti svàssa vacanãyo jeññho và kaniññho và' ti. 'Jeññho'ti'ssa bho gotama vacanãyo, so hi nesaü jeññho hotã'ti. Evameva kho ahaü bràhmaõa avijjàgatàya pajàya aõóabhåtàya [PTS Page 004] [\q 4/] pariyonaddhàya avijjaõóakosaü padàletvà eko'va loke anuttaraü sammàsambodhiü abhisambuddho. Svàhaü bràhmaõa, jeññho seññho lokassa. "

[BJT Page 010] [\x 10/]

13. âraddhaü kho pana me bràhmaõa, viriyaü-1. Ahosi asallãnaü. Upaññhità sati asammuññhà. Passaddho kàyo asàraddho. Samàhitaü cittaü ekaggaü. So kho ahaü bràhmaõa, vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja vihàsiü. Vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cekaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja vihàsiü. Pãtiyà ca viràgà upekkhako ca vihàsiü. Sato ca sampajàno sukhaü ca kàyena pañisaüvedesiü. Yaü taü ariyà àcikkhanti 'upekkhako satimà sukhavihàrã'ti, taü tatiyaü jhànaü upasampajja vihàsiü. Sukhassa ca pahàõà dukkhassa ca pahàõà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhamasukhaü upekkhàsati pàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja vihàsiü.

14. So evaü samàhite citte parisuddhe pariyodàte anaïgaõe vigatupakkilese mådubhåte kammaniye ñhite àne大appatte pubbenivàsànussatiàõàya cittaü abhininnàmesiü. So anekavihitaü pubbenivàsaü anussaràmi, seyyathãdaü: ekampi jàtiü dve'pi jàtiyo tisso'pi jàtiyo catasso'pi jàtiyo pa勺a'pi jàtiyo dasa'pi jàtiyo vãsampi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàëãsampi jàtiyo pa中àsampi jàtiyo jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi, aneke'pi saüvaññakappe aneke'pi vivaññakappe aneke'pi saüvaññavivaññakappe, 'amutràsiü evaünàmo evaügotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto amutra udapàdiü. Tatràpàsiü evannàmo evaü gotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto idhåppanno'ti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbenivàsaü anussaràmi. Ayaü kho me bràhmaõa, rattiyà pañhame yàme pañhamà vijjà adhigatà, avijjà vihatà, vijjà uppannà, tamo vihato, aloko uppanno, yathà taü appamattassa àtàpino pahitattassa viharato. Ayaü kho me bràhmaõa, pañhamàbhinibbhidà ahosi kukkuñacchàpakasseva aõóakosamhà.

--------------------------

1. Viriyaü, machasaü

[BJT Page 012] [\x 12/]

15. So evaü samàhite citte parisuddhe pariyodàte anaïgaõe vigatupakkilese mådubhåte kammaniye ñhite àne大appatte sattànaü cutåpapàtaàõàya cittaü abhininnàmesiü. [PTS Page 005] [\q 5/] so dibbena cakkhunà visuddhena-1. Atikkantamànusakena satte passàmi cavamàne uppajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàmi, "ime vata bhonto sattà kàyaduccaritena samannàgatà vacãduccaritena samannàgatà manoduccaritena samannàgatà ariyànaü upavàdakà micchàdiññhikà micchàdiññhikammasamàdànà. Te kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü uppannà. Ime và pana bhonto sattà kàyasucaritena samannàgatà vacãsucaritena samannàgatà manosucaritena samannàgatà ariyànaü anupavàdakà sammàdiññhikà sammàdiññhikammasamàdànà. Te kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokàü uppannà" ti. Iti dibbena cakkhunà visuddhena-1. Atikkantamànusakena satte passàmi vacamàne uppajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàmi. Ayaü kho me bràhmaõa, rattiyà majjhime yàme dutiyà vijjà adhigatà, avijjà vihatà, vijjà uppannà, tamo vihato, àloko uppanno, yathà taü appamattassa àtàpino pahitattassa viharato. Ayaü kho me bràhmaõa, dutiyàbhinibbhidà ahosi kukkuñacchàpakasseva aõóakosamhà.

16. So evaü samàhite citte parisuddhe pariyodàte anaïgaõe vigatupakkilese mudubhåte kammaniye ñhite àne大appatte àsavànaü khayaàõàya cittaü abhininnàmesiü. So idaü dukkhanti yathàbhåtaü abbha中àsiü, ayaü dukkhasamudayo'ti yathàbhåtaü abbha中àsiü. Ayaü dukkhanirodho'ti yathàbhåtaü abbha中àsiü, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadà'ti yathàbhåtaü abbha中àsiü. Ime àsavà'ti yathàbhåtaü abbha中àsiü, ayaü àsavasamudayo'ti yathà bhåtaü abbha中àsiü, ayaü àsavanirodho'ti yathàbhåtaü abbha中àsiü ayaü àsavanirodhagàminã pañipadà'ti yathàbhåtaü abbha中àsiü. Tassa me evaü jànato evaü passato kàmàsavà'pi cittaü vimuccittha. Bhavàsavà'pi cittaü vimuccittha. Avijjàsavà'pi cittaü vimuccittha. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü ahosi. Khãõà jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü, nàparaü itthattàyàti abbha中àsiü. Ayaü kho me bràhmaõa rattiyà pacchime yàme tatiyà vijjà adhigatà, avijjà vihatà, vijjà uppannà, tamo vihato, àloko uppanno, yathà taü appamattassa àtàpino pahitattassa viharato. Ayaü kho me bràhmaõa [PTS Page 006] [\q 6/] tatiyàbhinibbhidà ahosi kukkuñacchàpakasseva aõóakosamhà'ti.

-------------------------

1. Parisuddhena - katthaci.

[BJT Page 014] [\x 14/]

17. Evaü vutte vera大o bràhmaõo bhagavantaü etadavoca: "jeññho bhavaü gotamo. Seññho bhavaü gotamo. Abhikkantaü bho gotama, abhikkantaü bho gotama, seyyathàpi bho gotama nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, måëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni dakkhintãti, evamevaü bhotà gotamena anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhagavantaü gotamaü saraõaü gacchàmi dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a. Upàsakaü ma bhavaü gotamo dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gataü. Adhivàsetu ca me bhavaü gotamo vera大àyaü vassàvàsaü saddhiü bhikkhusaïghenà" ti.

18. Adhivàsesi bhagavà tuõhãbhàvena. Atha kho vera大o bràhmaõo bhagavato adhivàsanaü viditvà uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

19. Tena kho pana samayena vera大à dubbhikkhà hoti dvãhãtikà setaññhikà salàkàvuttà. Na sukarà u勺hena paggahena yàpetuü. Tena kho pana samayena uttaràpathakà assavàõijà pa勺amattehi assasatehi vera大aü vassàvàsaü upagatà honti. Tehi assamaõóalikàsu bhikkhånaü patthapatthapulakaü pa中attaü hoti. Bhikkhå pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya vera大aü piõóàya pavisitvà piõóaü alabhamànà assamaõóalikàsu piõóàya caritvà patthapatthapulakaü àramaü haritvà udukkhale koññetvà koññetvà paribhu大anti. âyasmà panànando patthapulakaü silàyaü piüsitvà bhagavato upanàmeti. Taü bhagavà paribhu大ati.

20. Assosi kho bhagavà udukkhalasaddaü. - Jànantàpi tathàgatà pucchanti, jànantàpi na pucchanti. Kàlaü viditvà pucchanti, kàlaü viditvà na pucchanti. Atthasaühitaü tathàgatà pucchanti, no anatthasaühitaü. Anatthasaühite setughàto tathàgatànaü. Dvãhàkàrehi buddhà bhagavanto bhikkhå paripucchanti: 'dhammaü và desessàma. Sàvakànaü và sikkhàpadaü pa中àpessàmà'ti. -

Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi: "kiü nu kho so ànanda udukkhalasaddo" ti atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü [PTS Page 007] [\q 7/] àrocesi. "Sàdhu sàdhu ànanda, tumhehi ànanda, sappurisehi vijitaü. Pacchimà janatà sàlimaüsodanaü atima中issatãti.

[BJT Page 016] [\x 16/]

21. Atha kho àyasmà mahàmoggallàno yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà mahàmoggallàno bhagavantaü etadavoca: "etarahi bhante vera大à dubbhikkhà dvihãtikà setaññhikà salàkàvuttà. Na sukarà u勺hena paggahena yàpetuü. Imissà bhante mahàpañhaviyà heññhimaü talaü sampannaü. Seyyathàpi khuddamadhuü anãlakaü evamassàdaü. Sàdhàhaü bhante pañhaviü parivatteyyaü, bhikkhå pappañakojaü paribhu大issantã" ti.

"Ye pana te moggallàna, pañhavinissità pàõà te kathaü karissasã?" Ti.

"Ekàhaü bhante pàõiü abhinimminissàmi seyyathàpi mahàpañhavi. Ye pañhavinissità pàõà te tattha saïkàmessàmi. Ekena hatthena pañhaviü parivattessàmã" ti.

"Alaü moggallàna, mà te rucci pañhaviü parivattetuü. Vipallàsampi sattà pañilabheyyu" nti.

"Sàdhu bhante sabbo bhikkhusaïgho uttarakuruü piõóàya gaccheyyà"ti.

"Alaü moggallàna, mà te rucci sabbassa bhikkhusaïghassa uttarakuruü piõóàya gamana"nti.

22. Atha kho àyasmato sàriputtassa rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "katamesànaü kho buddhànaü bhagavantànaü brahmacariyaü na ciraññhitikaü ahosi? Katamesànaü buddhànaü bhagavantànaü brahmacariyaü ciraññhitikaü ahosã?" Ti.

23. Atha kho àyasmà sàriputto sàyaõhasamayaü patisallànà vuññhito yena bhagavà tenupasaïkami upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà sàriputto bhagavantaü etadavoca: "idha mayhaü bhante rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "katamesànaü kho buddhànaü bhagavantànaü brahmacariyaü na ciraññhitikaü ahosi? Katamesànaü buddhànaü bhagavantànaü brahmacariyaü ciraññhitikaü ahosã?" Ti.

24. "Katamesànaü nu kho bhante buddhànaü bhagavantànaü brahmacariyaü na ciraññhitikaü ahosi? Katamesànaü buddhànaü bhagavantànaü brahmacariyaü ciraññhitikaü ahosi?" Ti.

"Bhagavato ca sàriputta vipassissa bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyaü na ciraññhitikaü ahosi. Bhagavato ca sàriputta kakusandhassa bhagavato ca konàgamanassa bhagavato ca kassapassa brahmacariyaü [PTS Page 008] [\q 8/] ciraññhitikaü ahosã" ti.

[BJT Page 018] [\x 18/]

25. "Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena bhagavato ca vipassissa bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyaü na ciraññhitikaü ahosã?" Ti.

26. "Bhagavà ca sàriputta vipassã bhagavà ca sikhã bhagavà ca vessabhå kilàsuno ahesuü sàvakànaü vitthàrena dhammaü desetuü. Appakaü ca nesaü ahosi suttaü geyyaü veyyàkaraõaü gàthà udànaü itivuttakaü jàtakaü abbhutadhammaü vedallaü. Appa中attaü sàvakànaü sikkhàpadaü anuddiññhaü pàtimokkhaü.

27. Tesaü buddhànaü bhagavantànaü antaradhànena buddhànubuddhànaü sàvakànaü antaradhànena ye te pacchimà sàvakà nànànàmà nànàgottà nànàjaccà nànàkulà pabbajità, te taü brahmacariyaü khippa中eva antaradhàpesuü. Seyyathàpi sàriputta nànàpupphàni phalake nikkhittàni suttena asaïgahãtàni, tàni vàto vikirati vidhamati viddhaüseti. Taü kissa hetu? Yathà taü suttena asaïgahitattà. Evameva kho sàriputta tesaü buddhànaü bhagavantaü antaradhànena buddhànubuddhànaü sàvakànaü antaradhànena ye te pacchimà sàvakà nànànàmà nànàgottà nànàjaccà nànàkulà pabbajità, te taü brahmacariyaü khippa中eva antaradhàpesuü.

28. Akilàsuno1. Ca te bhagavanto ahesuü sàvake cetasà cetoparicca ovadituü. Bhåtapubbaü sàriputta vessabhå bhagavà arahaü sammà sambuddho a中atarasmiü bhiüsanake vanasaõóe sahassaü bhikkhusaïghaü cetasà ceto paricca ovadati anusàsati: "evaü vitakketha. Mà evaü vitakkayittha. Evaü manasi karotha. Mà evaü manasàkattha. Idaü pajahatha. Idaü upasampajja viharathà" ti. Atha kho sàriputta tassa bhikkhusahassassa vessabhunà bhagavatà arahatà sammàsambuddhena evaü ovadiyamànànaü evaü anusàsiyamànànaü anupàdàya àsavehi cittàni vimucciüsu. - Tatra sudaü sàriputta bhiüsanakassa vanasaõóassa bhiüsanakatasmiü hoti: yo koci avãtaràgo taü vanasaõóaü pavisati, yebhuyyena lomàni haüsanti.

29. Ayaü kho sàriputta hetu ayaü paccayo, yena bhagavato ca vipassissa bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyaü na ciraññhitikaü ahosã" ti.

-------------------------

1. Kilàsuno, syà.

[BJT Page 020] [\x 20/]

30. "Ko pana bhante hetu ko paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konàgamanassa bhagavato ca kassapassa brahmacariyaü ciraññhitikaü ahosi?" Ti.

31. "Bhagavà [PTS Page 009] [\q 9/] ca sàriputta kakusandho bhagavà ca konàgamano bhagavà ca kassapo akilàsuno ahesuü sàvakànaü vitthàrena dhammaü desetuü. Bahuü ca nesaü ahosi suttaü geyyaü veyyàkaraõaü gàthà udànaü itivuttakaü jàtakaü abbhutadhammaü vedallaü. Pa中attaü sàvakànaü sikkhàpadaü. Uddiññhaü pàtimokkhaü.

32. Tesaü buddhànaü bhagavantànaü antaradhànena buddhànubuddhànaü sàvakànaü antaradhànena ye te pacchimà sàvakà nànànàmà nànàgottà nànàjaccà nànàkulà pabbajità, te taü brahmacariyaü ciraü dãghamaddhànaü ñhapesuü. Seyyathàpi sàriputta nànàpupphàni phalake nikkhittàni suttena susaïgahãtàni, tàni vàto na vikirati na vidhamati na viddhaüseti. Taü kissa hetu? Yathà taü suttena susaïgahitattà. Evameva kho sàriputta, tesaü buddhànaü bhagavantaü antaradhànena buddhànubuddhànaü sàvakànaü antaradhànena ye te pacchimà sàvakà nànànàmà nànàgottà nànàjaccà nànàkulà pabbajità, te taü brahmacariyaü ciraü dãghamaddhànaü ñhapesuü.

33. Ayaü kho sàriputta hetu ayaü paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konàgamanassa bhagavato ca kassapassa brahmacariyaü ciraññhitikaü ahosã" ti.

[BJT Page 022] [\x 22/]

34. Atha kho àyasmà sàriputto uññhàyàsanà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà yena bhagavà tena大aliü paõàmetvà bhagavantaü etadavoca: "etassa bhagavà kàlo, etassa sugata kàlo, yaü bhagavà sàvakànaü sikkhàpadaü pa中àpeyya, uddiseyya pàtimokkhaü, yathayidaü brahmacariyaü addhaniyaü assa ciraññhitika" nti.

35. "âgamehi tvaü sàriputta. âgamehi tvaü sàriputta. Tathàgato'va tattha kàlaü jànissati na tàva sàriputta satthà sàvakànaü sikkhàpadaü pa中àpeti, na uddisati pàtimokkhaü, yàva na idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti. Yato ca kho sàriputta idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti, atha satthà sàvakànaü sikkhàpadaü pa中àpeti, uddisati pàtimokkhaü tesa中eva àsavaññhànãyànaü dhammànaü pañighàtàya.

36. Na tàva sàriputta, idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti, yàva na saïgho ratta中umahattaü patto hoti. Yato ca kho sàriputta, saïgho ratta中umahattaü patto hoti, atha idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti. Atha satthà sàvakànaü sikkhàpadaü [PTS Page 010] [\q 10/] pa中àpeti, uddisati pàtimokkhaü tesa中eva àsavaññhànãyànaü dhammànaü pañighàtàya.

37. Na tàva sàriputta, idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti, yàva na saïgho vepullamahattaü patto hoti. Yato ca kho sàriputta, saïgho vepullamahattaü patto hoti, atha idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti. Atha satthà sàvakànaü sikkhàpadaü pa中àpeti, uddisati pàtimokkhaü tesa中eva àsavaññhànãyànaü dhammànaü pañighàtàya.

38. Na tàva sàriputta, idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti, yàva na saïgho làbhaggamahattaü patto hoti. Yato ca kho sàriputta, saïgho làbhaggamahattaü patto hoti, atha idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti. Atha satthà sàvakànaü sikkhàpadaü pa中àpeti, uddisati pàtimokkhaü tesa中eva àsavaññhànãyànaü dhammànaü pañighàtàya.

39. Na tàva sàriputta, idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti, yàva na saïgho bàhusaccamahattaü patto hoti. Yato ca kho sàriputta, saïgho bàhusaccamahattaü patto hoti, atha idhekacce àsavaññhànãyà dhammà saïghe pàtubhavanti. Atha satthà sàvakànaü sikkhàpadaü pa中àpeti, uddisati pàtimokkhaü tesa中eva àsavaññhànãyànaü dhammànaü pañighàtàya. "

40. Nirabbudo hi sàriputta, bhikkhusaïgho niràdãnavo apagatakàëako suddho sàre patiññhito. Imesaü hi sàriputta pa勺annaü bhikkhusatànaü yo pacchimako bhikkhu, so sotàpanno avinipàtadhammo niyato sambodhiparàyaõo" ti.

[BJT Page 024] [\x 24/]

41. Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi: "àciõõaü kho panetaü ànanda tathàgatànaü yehi nimantità vassaü vasanti, na te anapaloketvà janapadacàrikaü pakkamanti. âyàmànanda vera大aü bràhmaõaü apalokessàmà" ti. "Evaü bhante" ti. Kho àyàsmà ànando bhagavato paccassosi.

42. Atha kho bhagavà nivàsetvà pattacãvaramàdàya àyasmatà ànandena pacchàsamaõena yena vera大assa bràhmaõassa nivesanaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi.

43. Atha kho vera大o bràhmaõo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho vera大aü bràhmaõaü bhagavà etadavoca: "nimantitamha tayà [PTS Page 011] [\q 11/] bràhmaõa vassaü vutthà. Apalokema taü. Icchàma mayaü janapadacàrikaü pakkamitu" nti.

44. "Saccaü bho gotama, nimantitattha mayà vassaü vutthà. Api ca yo deyyadhammo so na dinno. Ta勺a kho no asantaü no'pi adàtukamyatà. Taü kutettha labbhà? Bahukiccà gharàvàsà bahukaraõãyà. Adhivàsetu me bhavaü gotamo svàtanàya bhattaü saddhiü bhikkhusaïghenà" ti. Adhivàsesi bhagavà tuõhãbhàvena.

45. Atha kho bhagavà vera大aü bràhmaõaü dhammiyà kathàya sandassetvà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà uññhàyàsanà pakkàmi.

46. Atha kho vera大o bràhmaõo tassà rattiyà accayena sake nivasane paõãtaü khàdanãyaü bhojanãyaü pañiyàdàpetvà bhagavato kàlaü àrocàpesi: "kàlo bho gotama. Niññhitaü bhatta" nti.

[BJT Page 026] [\x 26/]

47. Atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena vera大assa bràhmaõassa nivesanaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi saddhiü bhikkhusaïghena. Atha kho vera大o bràhmaõo buddhapamukhaü bhikkhusaïghaü paõãtena khàdanãyena bhojanãyena sahatthà santappetvà sampavàretvà bhagavantaü bhuttàviü onãtapattapàõiü ticãvarena acchàdesi. Ekamekaü ca bhikkhuü ekamekena dussayugena acchàdesi. Atha kho bhagavà vera大aü bràhmaõaü dhammiyà kathàya sandassetvà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà uññhàyàsanà pakkàmi.

48. Atha kho bhagavà vera大àyaü yathàbhirantaü1. Viharitvà anupagamma soreyyaü saïkassaü kannakujjaü, yena payàgapatiññhànaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà payàgapatiññhàne gaïgaü nadiü uttaritvà yena bàràõasã tadavasari. Atha kho bhagavà bàràõasiyaü yathàbhirantaü viharitvà yena vesàli, tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena vesàli tadavasari. Tatra sudaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü.

Vera大abhàõavàro niññhito

---------------------

1. Yathàbhirattaü. Katthaci, 2. Vera大a bhàõavàraü, sãmu.